11 Ağustos 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28381

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Onuncu Daire Başkanlığından:

Esas No    : 2008/11336

Karar No  : 2012/1405

Kanun Yararına Temyiz Eden     :  Danıştay Başsavcılığı

Davacı                                             :  Yılmaz Kavuşturucu

Vekili                                               :  Av. Mehmet Basmacı

                                                            İnönü Mah. Kirişçi Sok. 5/A

                                                            Safranbolu/KARABÜK

Davalı                                              :  Kültür ve Turizm Bakanlığı - ANKARA

İstemin Özeti                                  :  Davalı Bakanlıkça 15-22 Nisan 2000 tarihleri arasında kutlanan ''Turizm Haftası'' etkinlikleri çerçevesinde karadeniz bölgesi illerinde ''En Güzel Cephe/Ön Görünüm'' yarışması düzenlendiği, bu yarışmada il birincisi olan davacının ödülün verilmesi istemiyle 11.6.2001 tarihinde yaptığı başvurunun davalı idarece cevap verilmemek suretiyle zımnen reddi üzerine ödülün karşılığı olan 1.419,76 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 4. İdare Mahkemesi Hakimliğince davanın reddi yolunda verilen ve kanun yolları tüketilmek suretiyle kesinleşen 26.3.2004 tarih ve E:2004/391, K:2004/431 sayılı kararın, davacının başvurusu üzerine Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca bozulması istenilmektedir.