7 Ağustos 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28377

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH            : 6/8/2012

             KARAR NO   : 2012/120

             KONU             : Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait % 20 oranındaki hissenin

                                        özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 24/7/2012 tarihli ve 5021 sayılı yazısına istinaden;

4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23’üncü maddesi ile değişik 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesinin (e) bendi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca;

1. Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) özelleştirme kapsam ve programında olmayan % 20 oranındaki hissesinin, özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Kurul Kararının alındığı tarih itibariyle; söz konusu hisselerin başka bir işleme gerek olmadan ve bedel alınmaksızın İdare’ye devredilmesine,

3. Söz konusu hisselerin daha önceden özelleştirme kapsam ve programına alınmış % 80 oranındaki hisse ile birlikte “blok satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

4. İdarece, Şirket’in % 100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi sonucunda Hisse Satış Sözleşmesi ile elde edilecek gelirden, özelleştirme giderlerinin (Şirketin özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının ve sermaye artırımı dahil Şirkette idari, mali ve hukuki yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği harcamalar ile sair giderlerin) düşülmesini müteakip, kalan tutardan; 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23 üncü maddesi ile değişik 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen kurumlara ödemelerin yapılmasına,

5. Şirketin % 100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi sürecine ilişkin iş ve işlemlerin İdare tarafından yerine getirilmesine,

6. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanmasına,

karar verilmiştir.