7 Ağustos 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28377

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/15)

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (Granitaş) ile Silkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Silkar), Hindistan menşeli “Granit” ithalatının dampingli fiyatlarla yapıldığına ve bu ithalat nedeniyle zarar gördüklerine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne bir başvuruda bulunmuşlardır.

(2) Yerli üretim dalının yapmış olduğu bu başvuru üzerine, 31/1/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2012/1) ile Hindistan menşeli “Granit” için bir damping soruşturması başlatılmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yapılan incelemede “granit” maddesine ilişkin olarak en büyük üreticilerin Granitaş ve Silkar firmaları olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, şikâyetin yerli üretim dalı adına yapıldığı ve bu bağlamda şikâyetçi üreticilerin şikâyeti destek nispetini sağladığı anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ürünün Hindistan’da yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için Hindistan Ankara Büyükelçiliği’ne; ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliği’ne ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılış bildiriminde bulunulmuştur.

(2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil otuz yedi gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan ithalatçıların beşinden yanıt alınmıştır.

(5) Öte yandan soruşturmaya tabi Hindistan’da yerleşik aracılardan NICE EXPORTS INC,  PARAMOUNT STONES, ROCKS FOREVER INC, SRI SİVASAKTHI GRANITES, EMPHATI GRANITES, ATM GRANITES ve BVL GRANITES ile Hindistan’da yerleşik üreticilerden SATİ EXPORTS INDİA PVT LTD,  MAYUR EXPORTS, MANAS EXPORTS, MAYUR STONEX PRIVATE LIMITED, ROCKS FOREVER firmalarından soru formuna yanıt alınmıştır.

(6) Gerek aracı firmaların gerek üretici firmaların soru formuna verdiği yanıtlarda önemli eksiklikler tespit edilmiş olup, üretici firmalara bu eksiklikleri gidermeleri için ilave süre verilmiştir.

(7) SATI EXPORTS INDİA PVT LTD firması verilen süre içerisinde tespit edilen eksikliklerin hiç birisini gidermemiş, bu nedenle de Mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca işbirliğinde bulunmamış kabul edilmiştir.

(8) MAYUR EXPORTS, MANAS EXPORTS, MAYUR STONEX PRIVATE LIMITED, ROCKS FOREVER firmaları ise birim maliyetler konusunda tespit edilen eksiklikleri gidermediklerinden ilgili Mevzuat uyarınca tam işbirliğinde bulunmuş kabul edilmemişlerdir.

Yerli Üretim Dalı

MADDE 5 – (1) Hindistan menşeli granit için şikayet başvurusunda bulunan yerli üreticiler Granitaş ve Silkar firmaları şikayetlerini geri çekmişlerdir.

Karar

MADDE 6 – (1) Yerli üreticiler Granitaş ve Silkar firmalarının Hindistan menşeli Granit için yapmış oldukları şikayeti geri çekmeleri üzerine, 2012/1 sayılı Tebliğ ile Hindistan menşeli “granit” maddesi için başlatılmış olan damping soruşturmasının İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Bakanın onayı ile önlemsiz olarak kapatılmasına karar verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.