4 Ağustos 2012 Tarihli ve 28374 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2012/3386     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Christopher (St. Kitts) ve Nevis Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3363      Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2012/3414      E.İ.E. İdaresi Dahili Talimatnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1008/2010)

—  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

—  Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Birimleri ve Personelinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik

—  Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Myanmar Yardım Kampanyası ile İlgili 2012/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)

—  Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2012/1)

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 41)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlâ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri