4 Austos 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28374

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

SEBZE VE MEYVE RETC RGTLER HAKKINDA

YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sebze ve meyve reticilerince kurulan tzel kiiliklerin retici rgt olarak belgelendirilmesine ve retici rgtlerinin faaliyetlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, retici rgtlerinin asgar ortak veya ye saylar ile bunlarn nitelikleri, tamas gereken artlar, ilgilendirilecekleri toptanc hallerini, yapacaklar satlar, hak ve ykmllklerini, retici rgt belgesinin verilmesi ve iptali ile retici rgtlerine ilikin dier hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayl Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlii Bulunan Dier Mallarn Ticaretinin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 5 ve 15 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Bildirim: Bildirim miktar veya zerindeki sebze ve meyvelere ilikin sisteme yaplan beyan ilemini,

c) Bildirim miktar: Adet ile yaplan satlarda 150 adet, ba ile yaplan satlarda 50 ba, kilogram ile yaplan satlarda 100 kilogram,

) Hal rsumu: Mallar satn alanlarca toptan sat bedeli zerinden denen mebla,

d) lgili ynetmelik: Kanuna istinaden karlan bu Ynetmelik dndaki dier ynetmelikleri,

e) l mdrl: Gmrk ve Ticaret Bakanl Ticaret l Mdrln,

f) Kanun: 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayl Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlii Bulunan Dier Mallarn Ticaretinin Dzenlenmesi Hakknda Kanunu,

g) Knye: Sebze ve meyvelerin retim yerini, cinsini, miktarn, hangi retici/iletmeye ait olduunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlka uygun grlen dier hususlar ieren ve sistem zerinden baslan belge veya barkodlu etiketi,

) Mal: Organik ve iyi tarm uygulamalar kapsamnda retilen sertifikal rnler dhil ticarete konu sebze ve meyveleri,

h) Perakende sat: Tek seferde bildirim miktarnn altnda yaplan sat,

) Sistem: Bakanlk bnyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanl alan merkezi hal kayt sistemini,

i) Toptanc hali: lgili ynetmelikte belirtilen asgar koullar tayan projeler erevesinde belediyeler ile gerek veya tzel kiiler tarafndan kurulan, mallarn toptan alm ve satm ile kaydnn yapld yerleri,

j) retici: Mallar retenleri,

ifade eder.

KNC BLM

retici rgt Belgesi

retici rgt

MADDE 4 (1) reticilerce 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayl Tarm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayl Tarm Sat Kooperatifleri ve Birlikleri Hakknda Kanuna istinaden kurulan kooperatifler ve 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayl Tarmsal retici Birlikleri Kanununa gre kurulan tarmsal retici birlikleri, retici rgt belgesi almak kaydyla retici rgt olarak kabul edilir.

retici rgt belgesi verilmesinde aranlan artlar

MADDE 5 (1) retici rgt belgesi almak isteyen tzel kiilerde aadaki artlar aranr:

a) lgili kanunlara gre kooperatif ya da tarmsal retici birlii olarak kurulmu olmas,

b) Organik ve iyi tarm uygulamalar kapsamnda retilenler dahil sebze ve/veya meyve reten ortak veya ye saylarnn en az elli olmas ve bunlarn Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl bnyesinde tutulan ilgili sistemlere kaytl olmas,

c) Sebze ve/veya meyve zerine faaliyette bulunmas,

) Ana szleme veya tzklerinin ama blmnde, ortak veya yelerin rettii sebze ve meyveleri pazarlamak, ortaklk veya ye artlar blmnde ise sebze ve/veya meyve reticisi olmak ibaresine yer verilmesi,

d) Vergi mkellefi olmas,

e) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olmas.

(2) Bakanlk, birinci fkrann (b) bendinde belirtilen asgari ortak veya ye saysn, yarya kadar azaltmaya veya artrmaya yetkilidir.

retici rgt belgesi

MADDE 6 (1) retici rgt belgesi almak isteyenler, EK-1de yer alan dileke ile faaliyet merkezlerinin bulunduu yerdeki il mdrlne bavurur. Dilekeye aadaki belgeler eklenir:

a) 5 inci maddede belirtilen asgari saydaki ortak veya yelerinin, sebze ve/veya meyvelerin retimine ilikin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl bnyesinde tutulan ilgili sistemlere kaytl olduunu gsterir belge,

b) retici rgt belgesi alnmasna ve ilgilendirilmek istenilen toptanc haline ilikin ynetim kurulu kararnn onayl rnei,

c) Ana szleme veya tznn onayl rnei,

) Bavuru tarihinden nceki bir yl iinde retici rgt belgesinin iptal edilmediine ve sebze veya meyve zerine faaliyette bulunduuna ilikin yetkililerce imzal taahhtname,

d) Kaytl olunan vergi dairesi ad ve vergi kimlik numaras beyan.

(2) Bavuru dilekesi ve ekindeki belgeler il mdrlnce incelenir. Gerekli grlmesi halinde yerinde inceleme de yaplabilir.

(3) Yaplan inceleme sonucunda gerekli artlar tad anlalanlar sisteme kaydedilir ve bunlara retici rgt belgesi verilir. retici rgtlerinin ortak veya yelerine ilikin bilgiler de sisteme kaydedilir.

(4) retici rgtlerinin her biri iin bir dosya alr ve ilgili evrak bu dosyada muhafaza edilir.

(5) retici rgtleri ile bunlarn ortak veya yelerine ilikin sistemde yer alan bilgiler, gerektiinde veya ilgililerin talebi zerine il mdrlnce gncellenir.

(6) retici rgt belgesi zayi olanlar, gerekeleri ile birlikte yazl olarak il mdrlne bavurur. Bavurusu uygun grlenlere, sistem zerinden alnan yeni belgeleri verilir.

lgilendirilecek toptanc hali

MADDE 7 (1) retici rgt, faaliyet merkezinin bulunduu yerdeki toptanc hali ile ilgilendirilir. Faaliyet gsterilen yerde birden fazla toptanc hali bulunmas halinde ilgililerin talebi gz nnde bulundurulur.

(2) Faaliyet gsterilen yerde toptanc hali bulunmamas halinde, retici rgt karayolu mesafesi esas alnmak zere o yere en yakn il, ile veya belde merkezindeki toptanc hali ile ilgilendirilir. Deniz yolu ile ulamn mmkn olduu yerlerde ilgilendirilecek toptanc halinin belirlenmesinde deniz yolu mesafesi de dikkate alnr.

NC BLM

Sat lemleri ve Ykmllkler

Mallarn sat

MADDE 8 (1) retici rgtlerince, toptan veya perakende olarak ortak veya yelerine ait mallarn alm ve satm yaplr.

(2) Faaliyet merkezinin bulunduu yerdeki dier reticiler ile retici rgtlerine ait mallarn da alm ve satm retici rgtlerince yaplabilir. Bu ekilde satlacak toplam mal miktar, retici rgtnn kendi ortak veya yelerine ait bir nceki yl sata sunduu toplam mal miktar esas alnmak zere Bakanlka snrlandrlabilir.

(3) Ayn toptanc hali iinde bulunan retici ve retici rgtleri kendi aralarnda mal alabilir, satabilir veya devredebilir.

(4) retici rgtleri, ana szleme veya tzndeki alma konular dnda kalan mallarn alm ve satmn yapamaz.

(5) retici rgtlerinden perakende satmak zere mal satn alanlar, satn alnan mallarn al bedelinden kanuni kesintiler dnda reklm, stant, zayi ve dier gerekelerle herhangi bir kesinti yapamaz.

(6) retici rgtlerince toptan veya perakende satlan mallardan hal rsumu alnmaz.

Sisteme bildirim ve knye

MADDE 9 (1) retici rgtnce yaplan toptan satlarda bildirim ilemi sistem zerinden retici rgtnce yaplr. Perakende satlara ilikin bildirim ilemi ise bu maddede ngrlen ykmllkleri salayacak ekilde gerekletirilir.

(2) Mallarn zerinde veya kap ya da ambalajlarnn herkes tarafndan kolaylkla grlebilecek bir yerinde knyenin bulundurulmas zorunludur.

(3) Kap veya ambalajlarndan karlarak sata sunulan mallara ilikin knyeler, herkes tarafndan kolaylkla grlebilecek bir ekilde sat yerinin uygun bir yerinde bulundurulur.

(4) Knyeler, tahrif veya taklit edilemez, bunlar zerinde bilerek deiiklik yaplamaz veya nc ahslar yanltc ifadelere yer verilemez.

retici rgtnn ykmllkleri

MADDE 10 (1) retici rgtnn ykmllkleri unlardr:

a) Sistemde kaytl iletiim bilgilerindeki deiiklikleri derhal, dier deiiklikleri ise en ge bir ay iinde sisteme ilemek veya ilenmesini salamak,

b) Mallara ilikin 9 uncu maddede ngrlen ekilde bildirimde bulunmak,

c) 8 inci maddenin nc fkras hkm dnda araclk faaliyetinde bulunmamak,

) lgilendirildii toptanc hali tarafndan bu Ynetmeliin uygulanmasna ilikin olarak istenilen bilgi ve belgeleri vermek,

d) Mevzuat ve Bakanlka belirlenen dier ilemleri yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Denetim

MADDE 11 (1) Bakanlk, bu Ynetmeliin uygulanmasyla ilgili olarak her trl aratrma, inceleme ve denetimi yapmaya yetkilidir.

(2) retici rgtleri, denetim sonucunda Bakanlka verilecek talimatlara uymak zorundadr.

Cezalar

MADDE 12 (1) Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine aykr hareket eden retici rgtleri hakknda Kanunun 14 nc maddesinde ngrlen cezalar uygulanr.

retici rgt belgesinin iptali

MADDE 13 (1) 5 inci maddede belirtilen artlar tamad veya sonradan kaybettii anlalanlar ile Kanunun 6 nc maddesinin ikinci fkrasndaki veya 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) veya (c) bentlerindeki hkmlere aykr hareket ettii ya da geree aykr analiz raporu dzenledii veya bu raporun dzenlenmesini salad tespit edilenlerin retici rgt belgesi iptal edilir.

(2) retici rgt belgesi iptal edilenlerin kaytlar sistemden silinir ve bunlara belgenin iptal edildii tarihten itibaren bir yl iinde retici rgt belgesi verilmez.

(3) retici rgt belgesi iptal edilenlerin belgeleri imha edilmek zere ilgili il mdrlne teslim edilir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 14 (1) 15/1/1997 tarihli ve 22878 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ya Sebze ve Meyve retici Birliklerinin Tabi Olduu Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce retici birlii veya rgt belgesi alm olanlar, retici rgt olarak kabul edilir. Bunlar, ortak veya yelerine ilikin bilgilerin 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendi hkmne uygun olarak 1/1/2014 tarihine kadar sisteme kaydedilmesini salar. Ortak veya yeleri sisteme kaydedilen retici rgtlerine, sistemden alnan yeni belgeleri verilir ve eski belgeleri teslim alnarak imha edilir. Belirtilen srede, ortak veya yelerine sisteme kaydettirmeyenlerin belgeleri iptal edilir.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce retici birlii belgesi alm olanlardan, sisteme kayt iin Bakanlka istenilen bilgileri 1/1/2013 tarihine kadar salamayanlarn belgeleri iptal edilir.

(3) 1/1/2014 tarihine kadar, retici rgt belgesi verme ve iptal etme ilemleri bu Ynetmelik hkmlerine gre Bakanlka yaplr.

(4) 1/1/2014 tarihine kadar, 6 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde ngrlen belge yerine, ziraat odas kaydn gsterir belge kullanlabilir.

(5) 9 uncu maddeye gre mallarn zerinde veya kap ya da ambalajlarnn herkes tarafndan kolaylkla grlebilecek bir yerinde bulundurulmas zorunlu olan knye yerine, maln ad, cinsi, miktar, retim yeri ve ait olduu retici/iletmecisine ilikin bilgileri ieren ilgili mevzuata gre dzenlenmi fatura ve benzeri belgeler de 1/1/2014 tarihine kadar kullanlabilir.

(6) Bakanln il mdrlklerinin tekilatlanmas tamamlanncaya kadar, bu Ynetmelie gre Bakanlk il mdrlklerince yaplmas gereken i ve ilemler, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 4 nc maddesine istinaden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn il mdrlkleri tarafndan yerine getirilir.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekini grmek iin tklaynz