4 Austos 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28374

TEBL

Maliye Bakanlndan:

MOTORLU TAITLAR VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 41)

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayl Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun1 Geici 2 nci maddesinde, 6009 sayl Gelir Vergisi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun2 Geici 5 inci maddesiyle yaplan deiikliklerin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar 36 Seri No.lu Motorlu Tatlar Vergisi Genel Tebliinde3 aklanmtr.

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun4 41 inci maddesiyle 5838 sayl Kanunun Geici 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 1985 ibaresi 1990 eklinde, drdnc fkrasnda yer alan 1998 ibaresi 2000 eklinde; birinci, ikinci ve drdnc fkralarnda yer alan 31/12/2011 ibareleri 31/12/2014 eklinde deitirilmi ve 6322 sayl Kanunun 43 nc maddesinde, 5838 sayl Kanunun Geici 2 nci maddesinde yaplan deiikliin yaym tarihinde yrrle girecei hkm altna alnmtr.

Sz konusu dzenlemelere ilikin aklamalar bu Tebliin konusunu oluturmaktadr.

1. Model Yl 1990 ve Daha Eski Olan Tatlara likin Yaplacak lemler

lgili trafik sicilinde adlarna model yl 1990 veya daha eski tat kayt ve tescilli bulunan gerek ve tzel kiilerin, 36 Seri No.lu Motorlu Tatlar Vergisi Genel Tebliinde yaplan aklamalar dorultusunda, tatlarn en ge 31/12/2014 tarihine kadar il zel idarelerine veya Makina ve Kimya Endstrisi Kurumu Hurda letmesi Mdrl hurda mdrlklerine teslim ederek, Karayollar Trafik Ynetmelii5 hkmlerine uygun olarak tatlarn hurdaya karmak suretiyle kayt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kaytlar silinen tatlarna ilikin olarak 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmi ve denmemi olan motorlu tatlar vergisi ile gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasna kesilen idari para cezalar terkin edilir.

2. Mevcut Olmayan veya Motorlu Tat Vasfn Kaybetmi Olan Tatlara likin Yaplacak lemler

lgili trafik tescil kuruluunda adlarna kayt ve tescilli model yl 2000 veya daha eski tat olup, bu tat 28/2/2009 tarihi itibaryla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu tat vasfn kaybetmi bulunan gerek ve tzel kiilerin; 36 Seri No.lu Motorlu Tatlar Vergisi Genel Tebliinde yaplan aklamalar dorultusunda, bu durumlarn kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kurulular tarafndan tatn mevcut olmadnn kabul ve bu tatlara ait motorlu tatlar vergisi asllarnn 1/4'n 31/12/2014 tarihine kadar demeleri artyla, kalan vergi asl, gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu'nun 116 nc maddesine istinaden tescil plakasna kesilen trafik idari para cezalarnn tamamnn tahsilinden vazgeilir ve demeyi mteakip trafik tescil kaytlar silinir.

5838 sayl Kanunun Geici 2 nci maddesinin dokuzuncu fkrasnda, drdnc fkra gereince trafik tescil kaytlar silinecek tatlarn, motorlu tat vasfn kaybettikleri haller ile mevcut olmadklarnn kabul edilecei durumlar tespite ve bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye, ileri ve Maliye bakanlklarnn mtereken yetkili olduklar hkme balanmtr.

Bu itibarla, trafik tescil kurulularnca tatn mevcut olmadnn tespiti iin 36 Seri No.lu Motorlu Tatlar Vergisi Genel Tebliinde yer alan aklamalar dorultusunda yaplacak aratrmalarda, iinde bulunulan takvim ylndan nceki beinci yln 1 Ocak tarihi esas alnr.

rnek:

Mkellef A, adna kayt ve tescilli 2000 model tatn trafik tescil kaydn 2012 ylnn Austos aynda mevcut olmad gerekesiyle 5838 sayl Kanunun Geici 2 nci maddesinin drdnc fkras kapsamnda sildirmek iin ilgili trafik tescil kuruluuna mracaat ettiinde, trafik tescil kuruluunca yaplacak aratrmalarda 1/1/2007 tarihi esas alnr.

3. Dier Hususlar

36 Seri No.lu Motorlu Tatlar Vergisi Genel Tebliinin III- GEC 2 NC MADDESNN UYGULAMASI blm altndaki A -Model Yl 1985 ve Daha Eski Olan Tatlara likin Yaplacak lemler balnda ve anlan baln altndaki 1- Mkellefler Tarafndan Yaplacak lemler ksmnda yer alan 1985 ibareleri 1990 eklinde, anlan blmn B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Tat Vasfn Kaybetmi Olan Tatlara likin Yaplacak lemler bal altndaki 1- Tatn Mevcut Olmamas veya Motorlu Tat Vasfn Kaybetmi Olmas Halinde Yaplacak lemler ksmnda yer alan 38 Seri No.lu Motorlu Tatlar Vergisi Genel Teblii6 ile deiik 1/1/2006 ibaresi de iinde bulunulan takvim ylndan nceki beinci yln 1 Ocak eklinde ve anlan Teblide yer alan 31/12/2011 ibareleri de 31/12/2014 eklinde deitirilmitir.

Tebli olunur.

1 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayl mkerrer Resm Gazete'de yaymlanmtr.

2 1/8/2010 tarihli ve 27659 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

3 7/9/2010 tarihli ve 27695 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

4 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

5 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayl mkerrer Resm Gazete'de yaymlanmtr.

6 29/4/2011 tarihli ve 27919 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.