28 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28367

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.1.A-3 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurum, sağlık hizmetinin sunulduğu il, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, sağlık hizmeti ihtiyacının resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıp karşılanmaması, hizmetin niteliği gibi hususları dikkate alarak özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaatlara ilişkin ayrıca usul ve esas belirleyebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3.1.2.A numaralı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – 6.2.1.C-2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.1.C-2- Rituksimab

(1) Romatoid Artritli hastalarda, methotreksat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) veya TNF inhibitörü başlanması uygun olmayan/görülmeyen veya TNF inhibitörlerine karşı intoleransı olan erişkin hastalarda, bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak romatoloji veya klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından reçetelenir.

(2) Sağlık kurulu raporları 6 aylık olarak düzenlenir. İlk raporun süresi sonunda DAS 28’te toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme gösterilemezse tedavi kesilir.

(3) Sağlık kurulu raporları aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık tesislerinde, en az bir romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.  

b) Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise en az bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanı veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.”   

MADDE 4 - Aynı Tebliğin 6.2.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.3. Enjektabl alerji aşılarının kullanım ilkeleri

(1) Solunum yolu alerjeni duyarlılığı olduğu cilt testleri ve/veya spesifik Ig E ölçümü ile gösterilmiş, en az 3 ay süre ile uygulanan medikal tedavi ile hastalığı kontrol altına alınamamış hastalarda; alerjik astım, alerjik rinit, alerjik konjonktivit durumlarında, tüm bu durumların belirtildiği immünoloji veya alerji hastalıkları uzman hekimlerinden birinin yer aldığı, tedavi protokolünü de gösterir resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye başlanır. İlk reçetelendirme bu uzman hekimlerce yapılır.

(2) En fazla 2 farklı grup solunum yolu alerjeni için immunoterapi ödenir. Bu gruplar; polenler, ev tozu akarları, küf mantarları ve hayvan epitelidir.

(3) Aşı tedavisine 6 ay ya da daha fazla ara verilmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere bu durumun ve hastanın tedaviye başladığı tarih ve o tarihteki başlangıç kriterlerinin yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi koşuluyla tedaviye, başlangıç dozlarında yeniden başlanabilir. Bu rapora dayanılarak ilk reçetelendirme alerji veya immunoloji uzman hekimlerince yapılır.

(4) Sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedavinin devamı niteliğindeki diğer reçetelendirmeler bu hekimlerin yanı sıra, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz, göz hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimi tarafından yapılabilir.

(5) Her sağlık kurulu raporunda; tedaviye ilk başlangıç tarihi belirtilir.

(6) Alerji aşılarının oral formları ödenmez.

(7) Arı venom alerjisi; arı venom aşıları,  immünoloji ve alerji hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, uzman hekimler tarafından reçete edilir.

(8) Aşı tedavileri toplamda, arı venom alerjisi hariç 5 yılı geçemez.

(9) Zehirlenmelerde kullanılan antidotların bedelinin tamamı sağlık raporu aranmaksızın ödenir.”

MADDE 5 - Aynı Tebliğin 6.2.8.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(4) Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri: 2 yaşın altında yutma/yutkunma bozukluğu veya gastro özofagial reflüsü olan çocuklarda, bu durumun belirtildiği gastroenteroloji, metabolizma ve yoğun bakım uzmanlarının en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimler ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürününün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek reçeteye en fazla bir kutu yazılır.”

MADDE 6 - Aynı Tebliğin 6.2.9 numaralı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.9. Eritropoietin, Darbepoetin, Sevelamer, Parikalsitol, Oral Esansiyel Aminoasit Preperatları ve Keto Analogları kullanım ilkeleri”

MADDE 7 - Aynı Tebliğin 6.2.9.D- numaralı maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Serum kalsiyum düzeyleri temelinde paratroidektomi endike olduğu halde (ilgili tedavi kılavuzlarında tanımlandığı şekilde) paratiroidektominin klinik açıdan uygun olmadığı veya kontrendike olduğu primer hiperparatiroidili hastalarda hiperkalseminin düşürülmesi endikasyonunda; aşağıdaki durumlarda 3. basamak sağlık tesislerinde, bu durumların belirtildiği endokrinoloji, genel cerrahi ve anestezi uzman hekimlerinin bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden endokrinoloji uzman hekimlerince reçetelenebilir:

(a)ASA-IV grubu hastalarda veya,

(b) Opere olmuş ancak nüks olan hastalarda; bifosfonatlar ile hiperkalsemisi kontrol altına alınamamış ve albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri≥10.5 mg/dl olan hastalarda.”

MADDE 8 - Aynı Tebliğin 6.2.9 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“6.2.9.E Oral esansiyel aminoasit preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri

(1) Serum albumin düzeyi < 3,5 g/dL olan; Evre 4 KBH (glomerüler filtrasyon hızı<30 ml/dak) veya Evre 5 KBH  (diyaliz hastaları dahil) hastalarında;

a) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olması veya

b) Vücut Kitle İndeksi ( BMI = Body Mass Index ) 19’un altında olması halinde tedaviye başlanır.

(2) Tedaviyi kesme kriterleri:

a) Tedavinin ilk 6 ayının  sonunda başlangıç serum albümin düzeyinde %25 ‘lik artış sağlanamayan hastalarda  veya

b) Tedavinin ilk 3 ayının sonunda ve/veya tedavinin devamında serum albümin düzeyi 4 g/dL’nin üzerine çıkan tüm hastalarda ilaç kesilir.

c) Tedavisi kesilen hastalarda yeniden tedaviye başlarken tedavi başlangıç kriterleri aranır.

(3) Bu hastalarda,  nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ve yukarıdaki hususların belirtildiği 1 yıl süreli sağlık raporuna istinaden 3 aylık dozda bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Her reçetede serum albumin düzeyine ait yeni tetkik sonuçları reçete üzerinde belirtilir. Devam raporlarında ise hastanın tedaviye başlangıç albumin düzeyi yer almalıdır.”

MADDE 9 -  Aynı Tebliğin 6.2.13.E-2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tedavi süresi: Genotip 1 ve 4 için 48 haftadır. Tedavi başlandıktan sonra 12. hafta sonunda HCV RNA düzeylerin 2 log (100 kat) azalmayanlarda tedavi süresi 16 haftayı geçemez. 24. haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28. hafta sonunda kesilir. 16. haftada 2 log (100 kat) azalan hastalarda ve 28. haftada HCV RNA (-) olan hastalarda yazılacak reçetelerine HCV RNA analiz raporunun fotokopisi eklenir. Bu süreler içinde komplikasyonlar nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalınan hastalarda belirtilen haftalar içinde süreye tekabül eden dozda ilaç alınamamışsa ara verilme nedenleri gerekçeleri ile yeni raporda belirtilmek kaydıyla ilaç bu fıkrada belirtilen haftalık dozlara tamamlanır. Tedaviye devam kriterleri yeni rapora göre değerlendirilir.”

MADDE 10 - Aynı Tebliğin 6.2.13.E.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.13.E.4. 3-18 yaş çocuk Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi

(1) Komplikasyonlar nedeniyle tedaviye 12. haftadan önce son verilmiş olan kronik hepatit C hastaları tedavi almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak yeniden tedaviye alınabilirler.  İlk 12 hafta içinde komplikasyonlar nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalınan hastalarda 12 hafta içinde 12 doz ilacı alınamamışsa ara verilme nedenleri gerekçeleriyle yeni raporda belirtilmek kaydıyla ilaç 12 haftalık doza tamamlanır.”

MADDE 11 - Aynı Tebliğin 6.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

a) (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Erken evre meme kanseri endikasyonunda, tedavi süresi 9 haftadır. Tedavinin 52 haftaya tamamlanması düşünülen durumlarda; 9 haftalık tedaviden sonra “Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu”nun tedaviyi yürüten hekim tarafından düzenlenerek bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesi ve reçete üzerinde formun düzenlendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. En az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu ve ekokardiyografi değerlendirmesinin de yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Toplam tedavi süresi 52 haftayı geçemez.”

b)                        (i) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiştir.

“3- Metastatik ya da lokal ileri evrede olan ve cerrahi tedavinin mümkün olmadığı, iyi differansiye, Ki-67 indeksi 5 ve altında olan,  RECIST kriterlerine göre hastalık progresyonunun bulunduğu, daha önce somatostatin ve bir sıra kemoterapi uygulanmış olan pankreatik nöroendokrin tümörlerin tedavisinde, Ki-67 indeksini içeren patoloji rapor bilgilerinin bulunduğu, tedavi protokolünü de gösterir en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçetelenir.”

c)                         (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Lenalidomid; en az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan aşağıda belirtilen durumlardan birinin olması halinde; hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3. kür sonunda en az minör yanıt yoksa tedavi sonlandırılır. 3. kür sonunda en az minör yanıt, 6. kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedaviye devam edilir.  Tedavinin devamında her 6. kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi toplam iki yıla tamamlanabilir.

1-Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı durumlarda,

2-Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom (MM) hastalarının tedavisinde”

d)                        Aynı fıkraya aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.

“s) Cinacalcet;  paratiroid karsinomu endikasyonunda;  opere olmuş ancak nüks olan hastalarda, bifosfonatlar ile hiperkalsemisi kontrol altına alınamamış ve albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri≥10.5 mg/dl olduğu belirtilen endokrinoloji uzman hekimince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak iç hastalıkları uzmanlarınca reçetelenebilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 6.2.17.A numaralı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Bifosfanatların, kalça çıkığı veya bel kemiği zedelenmesine bağlı heterotopik ossifikasyon (HO) endikasyonu olan formları, bu endikasyonda prospektüsünde belirtilen dozlar ve sürelerde KMY ölçüm sonucu aranmaksızın kullanılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 6.2.24.B numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.24.B- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde

 (1) Formeterol, salmeterol ve tiotropium, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

(2) Formeterol ve salmeterolün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”

MADDE 14 - Aynı Tebliğin 6.2.25 numaralı maddesinin iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Pregabalin (kombinasyonları dahil) ve zonisamit, nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

 (3) Pregabalin (kombinasyonları dahil) yaygın anksiyete bozukluğu endikasyonunda ödenmez.”

MADDE 15 -  Aynı Tebliğin 6.2.27-A numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a)                        Birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Akut kanaması olduğu durumlarda ya da cerrahi girişimler öncesi rapor süresi 3 gün olmak üzere,”

b) Dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) FaktörVIIa, hastanın tanısını, faktör düzeyini (glanzmann trombastenisi hariç), inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; klinik şartlarda prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edilebilir. Reçete edilen ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir.

(5) Kombine koagülasyon faktörü/Protrombin kompleksi konsantreleri; kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış hemofili hastalarında; hafif-orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, klinik şartlarda, bu durumun ve  hastanın tanısı ile  faktör düzeyini de (glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalar hariç) belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından bir dozda reçete edilebilir. Reçete edilen ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir.”

MADDE 16 - Aynı Tebliğin 6.2.28 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

6.2.28.A- Statinler

(1) Statinler, daha önce ilaç kullanmayan hastalarda; uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır;

a) LDL düzeyinin 190 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda,

b) LDL düzeyinin 160 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; iki ek risk faktörü varsa,

c) LDL düzeyinin 130 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; üç ek risk faktörü varsa,

d) LDL düzeyinin 100 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri için ek risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Hipertansiyon,

b) Ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü,

c) 65 yaş ve üstü hastalar.

(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

(4) Statinlerin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil)  kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.

6.2.28.B- Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestramin)

(1) Trigliserid düzeyinin 500 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda;

(2) Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 3 aylık statin tedavisine rağmen trigliserid düzeyinin 200 mg/dL üstünde olduğu durumlarda;

(3) Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

6.2.28.C- Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dahil)

(1) En az 6 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dL’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(2) Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT yada ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması ya da kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması durumlarında, bu nedenlerden dolayı statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

6.2.28.Ç- Niasin

(1) En az 6 ay süreyle statin aldığı halde, LDL düzeyinin 100 mg/dL’nin üstünde olduğu; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda veya

(2) Trigliserit düzeyinin 500 mg/dL’nin (diabetes mellitus hastalığında 200 mg/dL) üstünde olduğu durumlarda tek başına veya fibrik asit türevi ile kombine olarak,

(3) İç hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

6.2.28.D- Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi

(1) Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan bir önceki raporun düzenlenme tarihi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir.

(2) Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmaksızın yeni rapor düzenlenir.”

MADDE 17 - Aynı Tebliğin 6.2.30 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üçüncü ay kontrolünde PAB (Pulmoner arteryel basınç)'ta azalma olmaması (PAB'ın değişmemesi veya artması) halinde ve yukarıdaki verilerde düzelme olmaması halinde kombinasyon tedavilerine geçilebilir. Kombine tedaviye geçildikten sonra başlangıç kriterleri ve PAB da azalma olması şartı aranmaz.”

MADDE 18 - Aynı Tebliğin 6.2.34 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.34. Multipl Skleroz hastalığında Beta İnterferon ve Copolymer-L kullanım ilkeleri

(1) Multipl skleroz hastalığında beta interferon ve copolymer-l ilaç bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için; disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0 - 5,5 arasında ve olguların remitting-relapsing türü olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi, bu durumun 3. basamak sağlık tesislerinde nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporunda belirtilmesi ve tüm nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 19 - Aynı Tebliğin 6.2.35  numaralı maddesinin iki ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Pregabalin (kombinasyonları dahil); üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları,  endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

“(4) Alfa Lipoik Asit (kombinasyonları dahil); periferal diabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji, iç hastalıkları veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 6.2.38 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.38. Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

(1) Metformin, sulfonilüreler, metformin+sulfonilüre kombinasyonları, akarboz ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(2) Repaglinid, Nateglinid ve diğer oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(3) Analog insülinler, Pioglitazon, Pioglitazonun oral kombinasyonları veya Pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(4) DPP-4 Antagonistleri (Sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin) ve DPP-4 Antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(5) Eksenatid; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış ve Vücut Kitle İndeksi tedavi başlangıcında 35 kg/m2’nin üzerinde olan ve tedavi öncesi anamnezde akut pankreatit geçirilme öyküsü bulunmayan tip 2 diyabet hastalarında kullanılabilir. Bu kriterlere uyan hastalara başlangıç dozu rapor şartı aranmaksızın (2x5mcg) (1 kutu) olarak endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Başlama kriterleri ilk reçetede belirtilecektir. Tedaviye devam edilecekse; devam kararı,  başlama kriterleri ve metformin ve/veya sülfonilüreler için hastaya verilen maksimum dozlar, 6 ay süreli endokrinoloji uzman hekim raporunda belirtilir. Tedaviye devam edilecekse bundan sonraki raporlar 1 yıl süreli düzenlenebilir. Söz konusu raporlara dayanılarak yalnızca endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir. İnsülinlerle birlikte kesinlikle kullanılmaz. Tedavi esnasında akut pankreatit geçirilmesi durumunda ilaç kesilir ve tekrar kullanılmaz.”

MADDE 21 - Aynı Tebliğin 6.2 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“6.2.43.Dijital ülseri olan sistemik skleroz hastalarında ilaç kullanım ilkeleri

(1) İloprost (intravenöz formları), sistemik skleroz (dijital ülser dahil)  endikasyonunda, romatoloji veya klinik immünoloji uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden bu uzman hekimlerce reçetelenir.

(2) Bosentan, sistemik skleroza bağlı dijital ülserli hastalarda;

a) Kalsiyum kanal blokerleri ve ıntravenöz iloprost ile en az 3 ay süreyle tedavi görmüş ve yanıt alınamamış ve en az biri 2 mm den fazla çapı ve görünebilir derinliği  olan ağrılı kardinal ülser olmak üzere multiple (≥4 adet) dijital ülseri olan hastalarda tedaviye başlanır.

b) Bu hususların belirtildiği, 3. basamak sağlık tesislerinde en az bir romatoloji  uzman hekiminin bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu sağlık tesislerinde romatoloji uzman hekimlerince reçetelenir. 

c) Bosentan kullanılacak hastalarda, her reçete ile birlikte reçeteyi düzenleyecek hekim tarafından Kurumca yayınlanan “Hasta Kayıt Formu-1” doldurularak Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Düzenlenen reçetelerde hasta kayıt formunun tarihinin belirtilmesi gerekmektedir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 7.1 numaralı maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) a) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin;

1) Sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin bedelleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır.

2) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde fatura bedelleri SUT’un  ilgili hükümleri doğrultusunda Kurumca karşılanır.

3) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde bedelleri fatura tutarını aşmamak üzere Kurumca karşılanır.

b) SUT eki listelerde tıbbi malzemeler genel isimleriyle yer aldığından, muadil tıbbi malzemeler için listelerdeki fiyatlar tavan fiyatları olarak geçerlidir.

c) Bu madde kapsamındaki tıbbi malzemelere ilişkin bakım ve onarım masrafları garanti kapsamı süresi içinde firma tarafından karşılanacağından, yenileme talepleri Kurumca karşılanmaz.

d) Aynı işlevi gören birden fazla ürün çeşidi bulunan tıbbi malzemelerin sadece birinin bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 23 -  Aynı Tebliğin 7.3.5 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “en fazla 3 (üç) aylık miktarlarda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 7.3.7 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

a) Beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş olan ruhsatname ve sorumlu müdür belgesinin onaylı örneği,”

b) Dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde yer alan “Hasta için” ibaresi “0-18 yaş çocuklar için” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 - Aynı Tebliğin 7.3.8.C numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.3.8.C- Kontakt lensler

(1) Kontakt lens bedelleri sadece;

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,

b) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.

(2) Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır.

(3) Ancak konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde, 6 yaşından sonra afakı devam eden olgularda ise sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.

(4) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda sağlık kurulu raporunda kontakt lensin “aylık sık replasmanlı” veya “yıllık” olup olmadığı belirtilmelidir.

(5) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(6) Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 7.3.33 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“7.3.33.C- Meş kullanımı

(1) Kadın Hastalıkları ve Doğum veya Üroloji veya Genel Cerrahi uzmanlarından birinin bulunduğu sağlık kurul raporuna istinaden, tekrar eden vakalarda kullanıldığı takdirde Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 27 - Aynı Tebliğin 10.3 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurum, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetlere uğrayan bölgelerde, bu Tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin ayrıca usul ve esas belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 28 - Aynı Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları (Ek-2/A) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

a) “Betalaktam Antibiyotikler” başlıklı (1) numaralı maddesinin (B) alt maddesinin “3. Kuşak Sefalosporinler” bölümüne aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

10.1

Sefdinir- Klavulanat (Oral)

 UH-P

11.1

Sefpodoksim Proksetil- Klavulanat (Oral)

UH-P

b) “Antistafilokokal Antibiyotikler” başlıklı (6) numaralı maddesinin (B) alt maddesinin 5.1 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

5.1

Kolistimetat

EHU (Çoklu ilaç direnci gösteren gram negatif bakteri enfeksiyonlarında kültür antibiyogram sonucu ile kullanılır.

(Kistik fibrozis (KF) hastalarında Pseudomonas aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda Ek-2/C madde 27 ye göre)

c) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (3) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3

Alfuzosin, Tamsulosin,  Terazosin, Serenoa repens standardize lipofilik ekstre, Doksazosin, Silodosin  (Benign prostat hiperplazisi endikasyonunda)

UH-P

ç) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesine aşağıdaki (25) ve (26) numaralı satırlar eklenmiştir.

25

Bizmut subsalisilat

KY (Seyahat diyaresi endikasyonunda ödenmez)

26

Nizatidin

Gastroenteroloji uzman hekimlerince reçetelenir.

MADDE 29 – Aynı Tebliğin eki Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesinde (Ek-2/C) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

a)                        14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14. Koloni stimüle eden faktörler (Granülosit, Makrofaj, Filgrastim, Lenograstim vb.) (Lenograstim, günde 4 Flakona kadar kullanımı ancak “periferik kan progenitör hücrelerinin mobilizasyonu” endikasyonunda mümkündür.)”

b)                        24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24. Aprepitant  (Yüksek doz sisplatin (50 mg/m2 ve üzeri), kemoterapi rejimleri ile gelişen ya da kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası gelişen emezisin önlenmesinde veya antrasiklin (doksorubisin veya epirubisin) ve siklofosfamid kombinasyon kemoterapisinin başlangıç ve tekrar kürleri ile ilişkili bulantı veya kusmanın önlenmesinde, bu durumların sağlık kurulu raporuyla belirtilmesi halinde ödenir.)”

c)                         27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“27. Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat: Kistik fibrozis (KF) hastalarında Pseudomonas aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda; ilk defa ilaç kullanacak hastalarda;  son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj) p.aeriginosa varlığı kanıtlanan pozitif kültür sonuçlarının ekli olduğu üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporu ile yine bu uzmanlar tarafından 1 kutu reçetelendirilmesi, sonraki  her reçete için yeni pozitif kültür sonucu eklenmesi; tedavinin devamında raporun yenilenmesi durumunda raporda devam tedavisi olduğunun belirtilmesi ve reçeteye yeni pozitif kültür sonucunun ekli olması; bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ilaca başlamış olan hastalar için devam tedavisi kriterleri aranması”

d)                        37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37.  İloprost trometamol (İntravenöz formları), Alprostadil 20 mcg/ml;   3. basamak sağlık tesislerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik sonuçlarının  belirtildiği; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji ve romatoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği uzman hekim raporu ile yalnızca bu uzman hekimlerce (Sistemik skleroz endikasyonunda SUT un  6.2.43 numaralı maddesine göre)”

e)                        53 üncü maddesi 53.1 ve 53.2 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“53.1 Dabigatran (Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu durumun belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 10, kalça için en fazla 35 günlük kullanım bedeli ödenir.

53.2 Rivaroksaban (Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu durumun belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 1 kutu, kalça için en fazla 3 kutu kullanım bedeli ödenir.”

f)  Aynı listeye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“54. Gingko glikozidleri; 65 yaş ve üzeri hastalarda yalnızca alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks formlarındaki demans sendromları endikasyonlarında, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçetelenir.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin eki Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-2/G), ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 38 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “1/7/2012” ibaresi, “1/9/2012” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 - Bu Tebliğin;

a)                        2 ve 31 inci maddeleri 22/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b)     3 ila 12 nci maddeleri, 14 ila 21 inci maddeleri ile 28 ve 29 uncu maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

c)     13 üncü maddesi 2/3/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 22 nci maddesi 12/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 30 uncu maddesi ile değiştirilen EK-2/G listesinde yürürlük tarihi belirtilen ilaçlar, belirtilen yürürlük tarihlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; diğerleri yayımı tarihinde,

e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 33 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK

"YURTDIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ (EK-2/G)

BARKOD

İLACIN ADI

ETKEN MADDE

EŞDEĞER GRUBU

SATIŞ FİYATI

YÜRÜRLÜK

TARİHİ

1111111100808

ABRAXANE 100 MG.1 AMP.

Paklitaksel 100 mg amp.

I358A

390,05 €

 

1111111100003

ACADION 250 MG 120 TB             

Tiopronin 250 mg tb.

I173B

44,95 €

 

1111111100763

ACIMETHIN 500 MG 100 TB

L Methionine 500 mg tb.

I108B

18,90 €

 

1111111100778

ACT HIB ASISI 1 AMP.

Conjuigated Haemophilus İnfluenza tipB amp.

I332A

17,85 €

 

1111111100824

ACTEMRA 400 MG 20 ML 1 AMP.

Tocilizumab 400 mg amp.

I359B

1.110,00 €

 

1111111100823

ACTEMRA 80 MG 4 ML 1 AMP.

Tocilizumab 80 mg amp.

I359A

230,00 €

 

1111111100477

ADAGEN 250 U/ML 4 FLK             

Pegademase bovine 250U/ml flk

I194A

15.850,00 €

 

1111111100913

ADCETRIS 50 MG 1 VIAL

Brentuximab Vedotin 50 mg 1 vial

I413A

4.220,00 €

 

1111111100805

AFINITOR 10 MG 90 TB

Everolimus 10 mg.tb.

I347A

13.203,70 €

 

1111111100478

ALDURAZYM 100 U/ML 1 FLK         

Laronidase 100 IU/ml flk

I098A

627,00 €

 

1111111100647

ALINIA 500 MG 60 TB           

Nitazoxanide 500 mg tab

I264A

625,00 €

 

1111111100632

ALK 801 BEE APIS MELLIFERA INIT.SET

Arı  allerjeni  (801 İdame Bal arısı )

I260A

150,00 €

 

1111111100009

ALKERAN 50 MG 1 AMP               

Melphalan 50 mg amp

I107A

38,75 €

 

1111111100479

ALPROSTADİL 500 MCG FLK           

Alprostadil 500 mcg flk

I006C

274,50 €

 

1111111100665

ALYOSTAL VENIN GUEPES VESPULA 110MC

Arı  allerjeni  (110mcg Guepes vespula )

I260B

29,80 €

 

1111111100684

AMILORIDE 5 MG 28 TB          

Amilorid 5 mg tb

I011A

2,89 €

 

1111111100026

AMMONAPS 500 MG 250 TB            

Fenilbütürat Sodyum 500 mg tb

I068A

825,00 €

 

1111111100446

AMMONAPS 940 MG/G 266 G GRANUL 

Fenilbütürat Sodyum 940 mg/g granul

I068B

1.437,00 €

 

1111111100736

AMMONUL 50 ML 1 AMP

Sodyum Fenil Asetat 50 ml.amp.+sodyum benzoat

I311A

2.000,00 €

 

1111111100848

AMPYRA 10 MG 60 TB

Dalfampridine 10 mg

I372A

675,00 €

 

1111111100028

AMSIDINE 75 MG 6 AMP               

Amsacrine 75 mg amp

I012A

799,25 €

 

1111111100030

AMSIDYL 75 MG 6 AMP               

Amsacrine 75 mg amp

I012A

650,00 €

 

1111111100777

AMYTAL SODİUM 500 MG 1 ENJ.

Amobarbital sodyum 500 mg enj.

I331A

704,14 $

 

1111111100031

ANCOTIL 500 MG 100 TB             

Flucytosin 500 mg tb

I070A

62,44 €

 

1111111100093

ANDRACTIM GEL 80 G

Androstanolone jel

I013A

13,80 €

 

1111111100923

ANGIOX 250 MG 1 VIAL

Bivaluridin 250mg amp

I419A

491,68 €

 

1111111100703

ANTURAN 100 MG 84 TB          

Sülfinpirazon 100 mg tb

I289A

9,35 €

 

1111111100631

APRESOLINE (HYDRALAZINE) 25 MG 84 TB        

Hydralazin 25 mg tab

I083C

6,00 €

 

1111111100507

APRESOLINE 20 MG 1 AMP            

Hydralazin 20 mg amp

I083A

3,10 €

 

1111111100040

APRESOLINE 20 MG 5 AMP            

Hydralazin 20 mg amp

I083A

17,50 €

 

1111111100690

APTIVUS 250 MG 120 KAP         

Tipranavir 250 mg kap

I284A

680,94 €

 

1111111100835

AQUADEKS PEDIATRIC LIQUID  1x60 ML

Antioksidan özellikte multivitamin ve mineral desteği

I364A

22,75 €

 

1111111100741

AQUASOL-A 50.000 U /ML 2 ML 10 AMP.

Vitamin A palmitate (Retinyl palmitate) 50.000 IU amp.

I314A

247,20 €

 

1111111100836

ARGATRA 100 MG/2,5ML 1 AMP.

Argatroban 100 mg

I365A

208,75 €

 

1111111100855

ARGININ 500 MG 250 CAP

Arginine 500 mg kap.

I014C

41,30 €

 

1111111100870

ARGININE VEYRON 5 ML 1X20 AMP.(ORAL)

L-Arginine chlorhydrate 5 ml amp.(Oral)

I014D

3,60 €

 

1111111100707

ARSENOX 10 MG 10 ML 1 AMP       

Arsenik Trioksit 10 mg/ml amp

I015A

380,00 €

 

1111111100043

ARTANE 2 MG 50 TB                  

Trihexyphenidyl 2 mg tb

I177A

1,95 €

 

1111111100051

ARTANE 5 MG 250 TB                

Trihexyphenidyl 5 mg tb

I177B

23,90 €

 

1111111100045

ARTANE 5 MG 50 TB                 

Trihexyphenidyl 5 mg tb

I177B

8,10 €

 

1111111100435

ARTERENOL 1 MG/ML 5 AMP         

Noradrenalin hydrochloride 1 mg/ml amp

I120A

2,44 €

 

1111111100945

ASASANTİN RETARD 200 MG/25 MG 60 CAPSULE

25 mg Aspirin ve 200 mg Dipyridamole extended release

I431A

16,90 €

12.07.2012

1111111100053

ASTONIN-H 0.1 MG 100 TB           

Fludrokortizon 0.1 mg tb

I071A

20,68 €

 

1111111100056

ASTONIN-H 0.1 MG 50 TB            

Fludrokortizon 0.1 mg tb

I071A

24,71 €

 

1111111100850

ATGAM 50 MG/ML 5 ML 5 AMP.

Lymphosyte IG 50 mg

I227B

2.100,00 €

27.02.2012

1111111100725

ATRIANCE INFUSION LOSUNG 250 MG/ML 6 AMP.

Nelarabin 250 mg/50ml.flk.

I307A

2.475,20 €

28.02.2012

1111111100508

B6 VICOTRAT 300 MG 100 TB          

B6 Vitamini  300 mg tb

I201A

10,85 €

 

1111111100643

B6 VICOTRAT 300 MG 50 TB         

B6 Vitamini  300 mg tb

I201A

7,75 €

 

1111111100069

BCNU(CARMUSTİNE) 100 MG 1 AMP.

Carmustine 100 mg amp.

I032A

69,50 €

 

1111111100847

BENDIT 100 MG 1 VIAL

Bendamustin HCL 100 mg

I300A

305,00 €

 

1111111100432

BENEMID 500 MG 30 TB          

Probenecid 500 mg tb

I143A

4,55 €

 

1111111100926

BENERVA 100 MG/ML 3 AMP

Thiamine (B1 Vitamini) 100 mg/ml 3 amp

I167D

1,50 €

 

1111111100076

BENERVA 250 MG 40 TB              

Thiamine (B1 Vitamini) 250 mg tb

I167D

4,92 €

 

1111111100077

BENERVA 50 MG 100 TB              

Thiamine (B1 Vitamini) 50 mg tb

I167B

6,99 €

 

1111111100078

BENZTROPINE 2 MG 100 TB           

Benztropin Mesilate 2 mg tb

I021A

17,25 €

 

1111111100079

BERINERT P 500 IE FLK             

C1  Esteraz Inhibitör içeren İnsan Plazması 500 IE flk

I027A

582,00 €

 

1111111100080

BERIVINE 50 MG 40 TB              

B2 Vitamini (Riboflavin) 50 mg tb

I019C

3,32 €

 

1111111100081

BETAIN HCL 1000 G POWDER          

Betain HCL toz

I022A

48,55 €

 

1111111100083

BEXINE 25 MG 24 TB                

Dextromethorphan 25 mg tb

I055A

5,60 €

 

1111111100087

BILTRICIDE 600 MG 6 TB            

Praziquantel 600 mg tb

I142B

34,95 €

 

1111111100788

BIODRIBINE 10 MG/10 ML 1 FLK.

Cladribine flk

I042A

80,00 €

 

1111111100457

BIO-QINON 10 100 MG 60 CAP        

Coenzyme Q 100 mg cap

I044F

109,80 €

 

1111111100456

BIO-QINON 10 30 MG 60 CAP         

Coenzyme Q 30 mg cap

I044C

20,25 €

 

1111111100092

BIOTIN 5 MG 100 TB                

Biotin 5 mg tb

I025B

20,00 €

 

1111111100453

BIOTIN 5 MG 150 TB                

Biotin 5 mg tb

I025B

14,30 €

 

1111111100089

BIOTIN 5 MG 20 TB                 

Biotin 5 mg tb

I025B

5,75 €

 

1111111100091

BIOTIN 5 MG 60 TB                 

Biotin 5 mg tb

I025B

11,00 €

 

1111111100908

BLEOMYCIN SULPHATE 1500 IU 1 AMPUL

Bleomycin Sulphate  1500 IU 1 amp.

I411A

19,00 €

24.05.2012

1111111100730

BOTILINUM TIP-B (NEUROBLOC VEYA MYOBLOC) 5000 IU AMP

Botulinum B Toksin 5000 IV amp

I301A

244,50 €

 

1111111100675

CAFCIT 20 MG 10 AMPUL             

Kafein  20 mg ampul

I274A

282,90 €

28.02.2012

1111111100794

CAFCIT 20 MG/ML 3 ML 1 AMP.

Kafein  20 mg ampul

I274A

47,50 €

 

1111111100109

CAPTIMER 100 MG 50 DRJ            

Tiopronin 100 mg drj

I173A

20,00 €

 

1111111100112

CAPTIMER 250 MG 100 DRJ           

Tiopronin 250 mg drj

I173B

54,00 €

 

1111111100423

CARBAGLU 200 MG 5 TB              

Carglumic acid 200 mg tb

I031A

387,00 €

 

1111111100613

CARBAGLU 200 MG 60 TB         

Carglumic acid 200 mg tb

I031A

4.644,00 €

 

1111111100766

CARDIOXANE 500 MG.1 FLK.

Dexrazoxane 500 mg  amp.

I231B

250,50 €

 

1111111100424

CARMUBRIS 100 MG FLK              

Carmustine 100 mg flk

I032A

33,57 €

 

1111111100512

CATAPRESAN 150/100 TB             

Clonidin 150/100 tb

I204A

11,10 €

 

1111111100513

CATAPRESAN 75/100 TB              

Clonidin 75/100 tb

I204B

8,75 €

 

1111111100704

CATAPRESS 0.1 MG 100 TB       

Clonidin 0,1mg tb

I204C

9,27 €

 

1111111100623

CAVERJECT 10 MCG 2 AMP.           

Alprostadil 10 mcg flk

I006D

26,00 €

 

1111111100671

CCNU/CEENU 10 MG 20 CAP          

Lomustine 10 mg cap

I100C

199,95 €

 

1111111100593

CCNU/CEENU 100 MG 20 TB          

Lomustine 100 mg tb

I100B

598,00 €

 

1111111100114

CCNU/CEENU 40 MG 20 CAP          

Lomustine 40 mg cap

I100A

212,00 €

 

1111111100817

CELSENTRİ 150 MG 60 TB

Maraviroc 150 mg Tb.

I356A

890,00 €

 

1111111100116

CEREBROLYSIN 1 ML 10 FLK          

Cerebrolysin (Porcine Brain Extract) flk

I035A

8,00 €

 

1111111100914

CERETEC KIT 2 VIAL

Technetium (99m Tc) exametazime 2 vial

I414A

688,10 €

 

1111111100627

CHOLESTEROL MODULE 450 GRAM TOZ   

Cholosterol 450 gram toz

I258A

101,50 €

 

1111111100846

CIMAHER 5 MG/ML 4 AMP.

Nimotuzumab 5mg/ml

I371A

1.089,00 €

 

1111111100948

CİMZİA 200 MG 2 İNJ.

Certolizumab 200 mg 2 inj

I433A

1.014,00 €

12.07.2012

1111111100458

CLADRIBINE 10 MG FLC               

Cladribine flk

I042A

262,00 €

 

1111111100156

COENZYME Q 10 10 MG 60 CAP        

Coenzyme Q 10 mg kap.

I044A

10,67 €

 

1111111100124

COENZYME Q 10 100 MG 60 CAP       

Coenzyme Q 100 mg kap.

I044F

40,00 €

 

1111111100159

COENZYME Q 10 200 MG 30 CAP       

Coenzyme Q 200 mg kap.

I044H

64,78 €

 

1111111100160

COENZYME Q 10 250 MG 30 CAP       

Coenzyme Q 250 mg kap.

I044I

71,47 €

 

1111111100161

COENZYME Q 10 30 MG 30 CAP        

Coenzyme Q 30 mg kap.

I044C

16,90 €

 

1111111100163

COENZYME Q 10 30 MG 60 CAP        

Coenzyme Q 30 mg kap.

I044C

20,42 €

 

1111111100145

COENZYME Q 10 50 MG 30 CAP        

Coenzyme Q 50 mg kap.

I044D

9,97 €

 

1111111100148

COENZYME Q 10 50 MG 60 CAP        

Coenzyme Q 50 mg kap.

I044D

17,28 €

 

1111111100127

COENZYME Q 10 500 MG 30 CAP       

Coenzyme Q 500 mg kap.

I044J

72,36 €

 

1111111100155

COENZYME Q 10 60 MG 60 CAP        

Coenzyme Q 60 mg kap.

I044E

29,13 €

 

1111111100714

COFFEINUM N 200 MG 50 TB         

Kafein  200 mg tablet

I274B

5,85 €

 

1111111100517

COLCHICINE  OPOK 1 MG 20 TB       

Colchicine 1 mg tb

I045A

2,40 €

 

1111111100644

COLCHICINE OPOCALCIUM 10 MG 20 TB

Colchicine 10 mg tab

I045C

2,55 €

 

1111111100815

COLİFOAM REKTAL KÖPÜK 20,8 G

Hidrokortizon asetat rektal köpük

I354A

16,10 €

 

1111111100585

COLOMYCIN 1.000.000 IU 1 AMP      

Colistin Sülfat 1.000.000 IU amp

I046B

2,90 €

 

1111111100520

CORGARD 80 MG 28 TB               

Nadolol 80 mg tb

I205A

5,55 €

 

1111111100521

COROTROP 10 MG 10 ML 10 AMP       

Milrinon 10mg amp

I206A

149,00 €

16.04.2012

1111111100733

COSMEGEN 0,5 MG 1X1 FLK

Daktinomisin 0,5 mg flk.

I305A

19,06 €

 

1111111100601

COUMADIN 1 MG 100 TB          

Varfarin 1 mg tb

I240A

40,25 €

 

1111111100600

COUMADIN 2 MG 20 TB           

Varfarin 2 mg tb

I240B

1,85 €

 

1111111100793

CPF CAFFEIN SULFAT I.V 25 MG/ML 2 ML 10 AMP.

Kafein  25 mg ampul

I274C

13,57 €

 

1111111100187

CREATIN 750 MG 100 CAP            

Creatinine Monohydrate 750 mg cap

I048A

11,35 €

 

1111111100186

CREATIN 750 MG 300 CAP            

Creatinine Monohydrate 750 mg cap

I048A

36,36 €

 

1111111100191

CREATIN MONOHYDRAT 100 G POWDER   

Creatinine Monohydrate toz

I048B

42,80 €

 

1111111100189

CREATIN MONOHYDRAT 1000 G POWDER  

Creatinine Monohydrate toz

I048B

24,30 €

 

1111111100188

CREATIN MONOHYDRAT 500 G POWDER   

Creatinine Monohydrate toz

I048B

13,25 €

 

1111111100192

CRH 100 MCG 1 AMP                 

Corticorelin Trifluoroacetat 100 mcg amp

I047A

93,63 €

 

1111111100210

CYSTADENE 180 G TOZ               

Betain Anhydr Toz

I022B

496,50 €

 

1111111100946

CYSTADROPS 0,55% 10 ML VİAL EYE DROPS

Cysteamine hydrochloride 0,55% 10 ML vial eye drops

I050D

195,00 €

12.07.2012

1111111100213

CYSTAGON 150 MG 100 TB            

Cysteamine Bitartarate 150 mg tb

I050B

234,90 €

 

1111111100215

CYSTAGON 50 MG 100 TB             

Cysteamine Bitartarate 50 mg tb

I050A

93,00 €

 

1111111100216

CYSTEAMIN %0.1 ML OFT.GTT         

Cysteamine Bitartarate %0.1 göz damlası

I050C

82,50 €

 

1111111100522

CYTOTECT CP 10 ML 1 FLK           

Cytomegalovirus ımmunglobulins   1 flk

I207A

185,64 €

 

1111111100524

CYTOTECT CP 50 ML 1 FLK           

Cytomegalovirus ımmunglobulins   1 flk

I207A

901,43 €

 

1111111100462

DANTRIUM 100 MG 100 CAP           

Dantrolen Sodium 100 mg cap

I051D

71,20 €

 

1111111100227

DANTRIUM 100 MG 30 CAP            

Dantrolen Sodium 100 mg cap

I051D

14,09 €

 

1111111100220

DANTRIUM 20 MG 12 AMP             

Dantrolen Sodium 20 mg amp

I051A

857,00 €

 

1111111100230

DANTRIUM 25 MG 50 CAP              

Dantrolen Sodium 25 mg cap

I051B

6,70 €

 

1111111100232

DANTRIUM 50 MG 100 CAP            

Dantrolen Sodium 50 mg cap

I051C

48,30 €

 

1111111100221

DANTRIUM 50 MG 50 CAP             

Dantrolen Sodium 50 mg cap

I051C

26,15 €

 

1111111100234

DANTROLEN 20 MG 12 AMP            

Dantrolen Sodium 20 mg amp

I051A

850,00 €

 

1111111100419

DAP (3-4 DIAMINO PURIDINE)20 MG 100 TB

3-4 Diamino Pyridine 20 mg tb

I001A

117,70 €

 

1111111100833

DAP PENICILLINE KIT

Penicilline kit (PPL,MDM,PBS)

I363A

78,00 €

 

1111111100237

DAPSON 100 MG 250 TB              

Dapson 100 mg tb

I052B

16,50 €

 

1111111100249

DAPSON 50 MG 100 TB               

Dapson 50 mg tb

I052A

29,00 €

22.03.2012

1111111100250

DARAPRIM 25 MG 30 TB              

Pyrimethamine 25 mg tb

I146A

3,45 €

 

1111111100253

DELIMMUN 500 MG 100 TB            

Inosine 500 mg tb

I090A

83,32 €

 

1111111100251

DELIMMUN 500 MG 20 TB             

Inosine 500 mg tb

I090A

17,85 €

 

1111111100252

DELIMMUN 500 MG 40 TB             

Inosine 500 mg tb

I090A

34,51 €

 

1111111100742

DEMECLOCYCLINE 150 MG 28 KAP

Demeclocycline 150 mg cap

I054A

26,00 €

 

1111111100743

DEPOCYTE 50 MG 1 FLK

Intratekal lipozomal cytarabine 50 mg flakon

I322A

2.095,00 €

 

1111111100688

DESERNIL 1.65 MG 20 TB        

Metiserjit maleat 1,65 mg tablet

I282A

5,25 €

 

1111111100705

DHYDERGOT 1 MG 1 ML 5 AMPUL       

Dihidroergoamin 1mg/ 1ml amp.

I291A

62,70 €

 

1111111100658

DIBENZYRAN 10 MG 100 CAP         

Phenoxybenzamin 10 mg cap

I133B

62,30 €

 

1111111100254

DIBENZYRAN 5 MG 20 CAP            

Phenoxybenzamin 5 mg cap

I133A

20,20 €

 

1111111100405

DIBENZYRAN 5 MG 90 CAP           

Phenoxybenzamin 5 mg cap

I133A

86,70 €

 

1111111100617

DIBRO-BE 850 MG 60 TB         

Kalium Bromide 850 mg tab

I251A

18,20 €

 

1111111100689

DIGIMERCK 0.1 MG 100 TB       

Digitoksin 0,1 mg tablet

I283A

6,15 €

 

1111111100526

DILOXANIDE FUROATE 500 MG 30 TB   

Diloxanide furoate  500 mg TB

I209A

66,45 €

 

1111111100609

DIMAVAL 100 MG 1 FLK           

Unithiol (DMPS) 100 mg flakon

I245A

29,90 €

 

1111111100646

DIMAVAL 100 MG 5 FLK           

Unithiol (DMPS) 100 mg flakon

I245A

148,50 €

 

1111111100463

DIPENTUM 250 MG 112 TB            

Olsalazin Sodyum 250 mg tb

I121A

34,00 €

 

1111111100652

DIURIL 250 MG 5 ML 237 ML SUSP.   

Klorotiyazid 250mg/5ml Susp.

I253B

29,20 €

 

1111111100785

DİACOMİT 250 MG 60 SAŞE

Sitiripentol 250 mg toz

I336A

180,00 €

 

1111111100615

D-MANNOSE POVDER (NOW 100 % PURE) 

D- Mannose Powder

I252A

26,00 €

 

1111111100586

DOXEPIN 10 MG 50 KAP           

Doxepin HCL 10 mg tb

I061A

1,75 €

 

1111111100587

DOXEPIN 25 MG 50 KAP           

Doxepin HCL 25 mg tb

I061B

3,60 €

 

1111111100464

DOXEPIN HCL 10 MG 50 CAP          

Doxepin HCL 10 mg tb

I061A

2,90 €

 

1111111100465

DOXEPIN HCL 25 MG 20 CAP          

Doxepin HCL 25 mg tb

I061B

2,46 €

 

1111111100932

DUODOPA INTESTINAL GEL 100 ML 7 SACHETS

Levodopa/Carbidopa (20 mg/ 5 mg)/ ml Intestinal gel 100 ml 7 sachets

I030D

830,68 €

 

1111111100527

DUSODRİL RETART 100 MG 100 DRJ    

Naftidrofuryl oksalad  100 mg drj

I210A

13,85 €

 

1111111100917

EDROPHONIUM CHLORIDE 10 MG/ML 10 AMP

Edrofhonium Cloride 10 mg/ml 10 amp

I211A

255,00 €

 

1111111100263

EFUDIX 20 G POMAD                 

Fluorourasil pom

I072A

25,75 €

 

1111111100264

EGATEN 250 MG 4 TB                

Triclobendazole 250 mg tb

I175A

123,90 €

 

1111111100625

ELAPRASE 6 MG 3 ML FLK           

Idursulfate 6 mg / 3 ml

I256A

2.925,00 €

 

1111111100486

ELDISINE 5 MG 1 FLK               

Vindesine 5 mg flk

I198A

196,61 €

 

1111111100265

ELMIRON 100 MG 100 TB             

Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg tb

I131C

159,50 €

 

1111111100530

ENLON 10MG / ML 15 ML 10 FLK      

Edrophonium  10 mg/ ml flk

I211A

109,60 €

 

1111111100267

EPIPEN 0.3 MG 1 AMP                

Epinefrin 0.3 mg amp

I065B

58,84 €

 

1111111100269

EPIPEN JUNIOR 0.15 MG 1 AMP       

Epinefrin 0.15 mg amp

I065A

47,33 €

 

1111111100711

EPISTATUS 10 MG 1 ML BUCCAL LIKIT 

Midazolam 10 mg buccal likit

I294A

40,00 €

 

1111111100271

ERBITUX 100 MG 1 FLK              

Cetuximab 100 mg flk

I036A

207,00 €

 

1111111100718

ERBITUX 5 MG/ML 100 ML INF        

Cetuximab 500 mg flk

I036B

1.150,00 €

 

1111111100487

ERWINASE 10.000 IU 5 FLK           

Asparaginaz 10.000 IU flk

I184A

1.852,20 €

 

1111111100941

ERYTHROMYCİN 500 MG 20 TABLET

Erythromycine 500 mg 20 tb.

I429A

5,10 €

12.07.2012

1111111100960

ESBRİET 267 MG 252 KAPSÜL

Pirfenidone 267 mg 252 kapsül

I440B

3.050,00 €

12.07.2012

1111111100683

ESIDREX 25 MG 30 TB           

Hydrochlorotiazid 25 mg tb

I084A

2,55 €

 

1111111100531

ETHINYL ESTRADIOL 25 MCG 21 DRJ   

Ethınyl estradıol  25 mcg drj

I212A

3,10 €

 

1111111100919

ETHINYLESTRADIOL  EFFIK 50 MCG 15 TB  

Ethinyl estradiol 50 mcg 15 tb

I212B

6,90 €

 

1111111100723

ETHYMAL 250 MG 100 KAP        

Ethosuximide 250 mg tb-cap

I066A

12,70 €

 

1111111100720

EVOLTRA 20 MG 4 FLK            

Clofarabine 20 mg flk

I232A

6.700,00 €

 

1111111100590

EVOLTRA 20 MG FLK              

Clofarabine 20 mg flk

I232A

1.675,00 €

 

1111111100280

EVOXAC 30 MG 100 TB               

Cevimelin Hydrochloride 30 mg tb

I037A

210.00 €

 

1111111100903

FAMPYRA 10 MG 56 TABLET

Fampyridine (dalfampiridine) 10 mg 56 tb.

I372A

496,40 €

 

1111111100677

FERRLECIT 62.5 MG(6X5ML) AMP    

Sodyum ferric gluconat 62,5  mg amp

I275B

24,75 €

 

1111111100837

FIBROGAMMIN 1250 IU 20 ML 1 FLK

Faktör XIII 1250 IU amp

I237B

698,60 €

 

1111111100686

FIBROGAMMIN P 250 IU FLK

Faktör XIII 250 IU amp

I237A

148,00 €

 

1111111100816

FIRAZYR 10 MG/ML 3 ML ENJ.

Icatibant 10 mg/ml enj.

I355A

1.695,00 €

 

1111111100780

FLOLAN 500 MCG 1 AMP.

Epoprostenol 0,5 mg amp.

I333A

97,00 €

 

1111111100533

FLORICAL 100 CAP                  

Kalcıum karbonat-Sodyum florür cap

I213A

11,50 €

 

1111111100534

FLORICAL 500 CAP                  

Kalcıum karbonat-Sodyum florür cap

I213A

55,10 €

 

1111111100286

FLORINEF 0.1 MG 100 TB            

Fludrokortizon 0.1 mg tb

I071A

8,35 €

 

1111111100535

FOSCAVIR 24 MG / ML 250 ML 1 AMP  

Foscarnet sodyum  24 mg / ml amp

I214A

84,70 €

 

1111111100849

FRISIUM 10 MG 10 TB

Clobazam 10 mg tb

I043A

2,50 €

 

1111111100721

FRISIUM 10 MG 20 TB           

Clobazam 10 mg tb

I043A

13,00 €

 

1111111100300

FRISIUM 10 MG 30 TB               

Clobazam 10 mg tb

I043A

30,00 €

 

1111111100628

FUMADERM 105 MG INITIAL 40 TB    

Fumarik asit 105 mg tab

I259A

83,30 €

 

1111111100629

FUMADERM 215 MG 100 TB           

Fumarik asit 215 mg tab

I259B

249,00 €

 

1111111100630

FUMADERM 215 MG 70 TB            

Fumarik asit 215 mg tab

I259B

178,00 €

 

1111111100691

FUZEON 90 MG ML 60 AMPUL          

Enfuvirtide 90 mg/ ml ampul

I285A

2.090,00 €

 

1111111100876

GILENYA 0,5 MG 28 CAP

Fingolimod 0,5 mg cap.

I390A

1.900,00 €

30.05.2012

1111111100940

GİLURYTMAL 50 MG/10 5 AMPUL

Ajmalin 50 mg/10 5 ampul

I428A

16,15 €

12.07.2012

1111111100744

GLUCANTIME 1.5 MG/5 ML 5 AMP.

Meglumine Antimoniate 1.5 mg/5 ml amp

I105A

13,70 €

 

1111111100865

GLYCINE 500 MG 100 TB

Glycine 500 mg tb

I361B

11,05 €

 

1111111100825

GLYCOSADE 60 G TOZ 30 SAŞE

Amylopectin 60 g saşe

I360A

139,00 €

 

1111111100320

GTO 1000 ML 1 OIL                 

Gliserol Trioleate oıl

I077A

86,00 €

 

1111111100322

GTO 1000 ML 2 OIL                 

Gliserol Trioleate oıl

I077A

159,34 €

 

1111111100413

GTO 1000 ML 4 OIL                 

Gliserol Trioleate oıl

I077A

301,20 €

 

1111111100041

GUTRON 2.5 MG 50 TB               

Midodrin 2.5 mg tb

I112A

12,85 €

 

1111111100036

GUTRON 5 MG 50 TB                 

Midodrin 5 mg tb

I112B

3,95 €

 

1111111100924

HALAVEN 01,44 MG/ML 2 ML 1 VIAL

Eribulin mesylate 0.44 mg/ml 2 ml amp

I420A

400,00 €

 

1111111100947

HEBERPROT-P 75 MCG 5ML 1 AMPUL

Rekombinant insan epidermal büyüme faktörü 75 mcg 5ML 1 amp.

I432A

1.107,00 $

12.07.2012

1111111100054

HUMATIN 250 MG 16 CAP             

Paromomycin 250 mg cap

I126A

24,25 €

 

1111111100057

HUMATIN 250 MG 28 CAP             

Paromomycin 250 mg cap

I126A

68,05 €

 

1111111100726

HYDROALTESONE 20 MG 30 TB

Hydrocortison 20 mg tb

I085C

5,80 €

 

1111111100745

HYDROCORTISONE 10 MG  20 TB

Hydrocortison 10 mg tb

I085B

2,25 €

 

1111111100074

HYDROCORTISONE 10 MG 25 TB        

Hydrocortison 10 mg tb

I085B

2,50 €

 

1111111100060

HYDROCORTISONE 100 MG 1 AMP       

Hydrocortison 100 mg amp

I085A

2,30 €

 

1111111100063

HYDROCORTISONE 100 MG 10 AMP      

Hydrocortison 100 mg amp

I085A

18,32 €

 

1111111100540

HYDROCORTISONE 20 MG 250 TB       

Hydrocortison 20 mg tb

I085C

29,50 €

 

1111111100885

HYGROTON 25 MG 100 TB

Chlorthalidone 25 mg tb.

I397A

5,90 €

 

1111111100697

IDEBENONE 150 MG 30 TB           

Idebenon 150 mg tb

I220B

58,60 €

 

1111111100828

IDEBENONE 150 MG 60 KAP

Idebenon 150 mg kap

I220B

49,80 €

 

1111111100863

ILARIS 150 MG 1 AMP

Canakinumab 150 mg  Amp.

I384A

11.856,80 €

 

1111111100602

IMOVAX POLIO 0.5 ML ASI           

Inaktive poliomyelitis aşısı 0,5 ml

I242A

4,60 €

 

1111111100121

IMUKIN 0.1 MG 6 AMP               

Interferon Gamma 0.1 mg amp

I092A

647,30 €

 

1111111100685

INCRELEX 10 MG/ML 4 ML 40 MG FLK

Mecasermin 40 mg flk

I280A

630,00 €

 

1111111100747

INDOCID PDA 1 MG 1 AMP

Indometacin 1 mg amp

I089A

43,40 €

 

1111111100961

INLYTA 5 MG 60 TB

Axıtınıb 5 mg 60 tb.

I441A

4.800,00 €

12.07.2012

1111111100800

INOVELON 200 MG 50 TB

Rufinamide 200 mg tb

I343A

62,10 €

 

1111111100862

INOVELON 400 MG 60 TB

Rufinamide 400 mg tb.

I343B

122,00 €

 

1111111100543

INSPRA 50 MG 100 TB               

Eplerenon 50 mg tb

I188A

252,00 €

 

1111111100542

INSPRA 50 MG 20 TB                

Eplerenon 50 mg tb

I188A

54,80 €

 

1111111100603

IPV 0.5 ML AMP                  

Inaktive poliomyelitis aşısı 0,5 ml

I242A

11,75 €

 

1111111100146

IRESSA 250 MG 14 CAP              

Gefitinib 250 mg cap

I075A

1.318,90 €

 

1111111100776

ISENTRESS 400 MG 60 TB

Raltegravir 400 mg tb

I330A

765,00 €

 

1111111100162

ISOPRINOSIN 500 MG 100 TB         

Inosine 500 mg tb

I090A

80,40 €

 

1111111100154

ISOPRINOSIN 500 MG 20 TB          

Inosine 500 mg tb

I090A

17,23 €

 

1111111100157

ISOPRINOSIN 500 MG 40 TB          

Inosine 500 mg tb

I090A

10,70 €

 

1111111100956

ISTODAX 10 MG 1 VİAL

Romidepsin 10 mg 1 vial

I439A

2.250,00 €

12.07.2012

1111111100165

ISUPREL 0.2 MG/ML 5 AMP           

Isoproterenol (Isoprenaline) 0.2 mg/ml amp

I094A

20,00 €

 

1111111100670

IXEMPRA 15 MG FLK              

Ixabepilone 15 mg flk

I270A

539,00 €

 

1111111100669

IXEMPRA 45 MG FLK              

Ixabepilone 45 mg flk

I270B

1.570,00 €

 

1111111100901

JEVTANA 60 MG/1,5 ML 1 VIAL

Cabazitaxel 60 mg/1,5 ml 1 vial

I405A

4.100,00 €

 

1111111100193

KAYEXALATE 450 G TOZ              

Sodium Polystyrene Sulfonate toz

I153A

23,30 €

 

1111111100811

KETOCAL POWDER İNFANT 300Gx6

Ketojenik diyet gıdası 300 g

I350A

298,00 $

 

1111111100490

KINERET 100 MG 28 AMP             

Anakinra 100 mg amp

I183A

867,25 €

 

1111111100813

K-PHOS NEUTRAL 250 MG 100 TB

Potasyum fosfat sodyum fosfat 250 mg tb

I352A

21,70 €

 

1111111100545

KREON FÜR KINDER PELLET 20 G      

Pancreatic enzim

I218A

16,88 €

 

1111111100764

LAMPRENE 50 MG 100 KAP

Clofazamine 50 mg kap.

I323A

64,50 €

 

1111111100651

L-ARGININ 20 ML 10 AMPUL          

L-Arginin amp.

I014B

24,00 €

 

1111111100196

L-ARGININ HCL 500 G POWDER        

L-Arginin toz

I014A

38,90 €

 

1111111100929

L-CARNITINE 500 MG 80 CAP

L-Carnitine 500 mg 80 cap

I421A

14,85 €

 

1111111100931

L-CITRULINE 100 GRAM POWDER

L-Citruline toz

I041A

48,13 €

 

1111111100201

L-CITRULLINE 1000 G POWDER        

L-Citrulline toz

I041A

226,80 €

 

1111111100200

L-CITRULLINE 500 G POWDER         

L-Citrulline toz

I041A

127,20 €

 

1111111100621

L-CITRULLINE 750 MG 90 TB        

L-Citrulline tb

I041C

32,50 €

 

1111111100771

LEDERLON 20 MG 10 AMP.

Triamsinolone 20 mg amp.

I327A

58,22 €

 

1111111100211

LEGALON 140 MG 100 TB             

Silibinin 140 mg tb

I150B

50,48 €

 

1111111100204

LEGALON 140 MG 30 TB              

Silibinin 140 mg tb

I150B

7,73 €

 

1111111100214

LEGALON 70 MG 100 TB               

Silibinin 70 mg tb

I150A

12,55 €

 

1111111100605

LEUKINE 250 MCG 5 AMP           

Sargramostim 250 mcg ampul

I243A

850,50 €

 

1111111100796

LEVOTHYROXINE 500 MCG 1 AMP.

Levothyroxin 500 mcg  amp.

I346A

33,26 €

yayımı tarihinde

1111111100812

L-FUCOSE POWDER 100 G

6-deoxyl-L-galaktoz

I351A

560,00 €

 

1111111100826

L-GLYCİNE 16 OZ.

L-Glycine 16 oz. toz

I361A

27,70 €

 

1111111100228

LIORESAL INTRATHECAL 0.05 MG/ML 5 AMP

Baklofen 0.05 mg/ml amp

I020A

12,70 €

 

1111111100546

LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/20ML 1 AMP

Baklofen 0,5 mg/ml amp

I020C

90,20 €

 

1111111100231

LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/5ML 1 AMP

Baklofen 2 mg/ml amp

I020B

90,20 €

 

1111111100233

LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/5ML 5 AMP

Baklofen 2 mg/ml amp

I020B

425,00 €

 

1111111100888

LIQUID MAGNESIUM 1X16 OZ.

Iyonik magnezyum sol.

I399A

39,50 €

 

1111111100787

L-ISOLEUCINE 10 MG/1 ML POW. 200 ML SOL.

L-Isoleusine 10 mg/1ml sol.

I093C

80,98 €

 

1111111100890

L-ISOLEUCINE 25 G POWDER

L-isoleucin 25 g toz

I093B

10,50 €

 

1111111100860

L-ISOLEUCINE 250 G POWDER

L-Isoleucin 250 g Powder

I093B

59,30 €

 

1111111100937

LITAK 2 MG/ML 5X5 ML FLC

Cladribin 2 mg/ml 5x5 ml  flc

I042A

1.829,80 €

 

1111111100245

LONOLOX 10 MG 100 TB              

Minoxidil  10 mg tb

I113C

172,72 €

 

1111111100259

LONOTEN 10 MG 40 TB               

Minoxidil  10 mg tb

I113C

15,43 €

 

1111111100266

LORENZO'S OIL 500 ML              

Gliserol Trioleate,Gliserol Trierucate oıl

I078A

112,50 €

 

1111111100930

L-ORNITHIN 100 GRAM POWDER

L-Ornitin toz

I216B

71,50 €

 

1111111100439

LOVASTATİN 10 MG 100 TB           

Lovastatin 10 mg tb

I101A

17,00 €

 

1111111100852

L-SERINE POWDER 1X100 G

L-Serin 100 g Powder

I373A

25,80 €

 

1111111100891

L-VALIN 25 G POWDER

Valin 25 g toz

I337B

7,80 €

28.02.2012

1111111100786

L-VALINE 10 MG/ML POW. 200 ML SOL.

L-Valine 10 mg/ml sol.

I337A

80,98 €

 

1111111100491

LYMPHOGLOBULIN 100 MG 5 ML 1 FLK  

Antitymocyteglobulin 100 mg flk

I182A

288,27 €

 

1111111100272

LYSODREN 500 MG 100 CAP           

Mitotane 500 mg cap

I114A

370,00 €

 

1111111100834

MAGNESIUM VERLA N 200 DRAJE

Magnezyum

I268B

9,70 €

 

1111111100655

MAREVAN 1 MG 28 TB            

Varfarin 1 mg tb

I240A

0,72 €

 

1111111100291

MARKUMAR 3 MG 100 TB              

Phenprocoumon 3 mg tb

I134A

11,25 €

 

1111111100548

MCT OIL 1000 ML                   

Medium Chain (Caprylic/Capric ) Trigliserid oıl

I104B

12,80 €

 

1111111100649

MCT OIL 500 ML                     

Medium Chain (Caprylic/Capric ) Trigliserid oıl

I104B

20,90 €

 

1111111100302

MCT OIL% MEGEMAX 1000 ML          

Medium Chain (Caprylic/Capric ) Trigliserid oıl %100

I104A

23,30 €

 

1111111100309

MEDOBIOTIN 10 MG 100 TB            

Biotin 10 mg tb

I025C

37,12 €

 

1111111100305

MEDOBIOTIN 10 MG 30 TB            

Biotin 10 mg tb

I025C

12,28 €

 

1111111100307

MEDOBIOTIN 10 MG 90 TB            

Biotin 10 mg tb

I025C

30,90 €

 

1111111100333

MEDOBIOTIN 2.5 MG 100 TB          

Biotin 2.5 mg tb

I025A

18,93 €

 

1111111100312

MEDOBIOTIN 2.5 MG 30 TB           

Biotin 2.5 mg tb