23 Temmuz 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28362

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite içinden veya dışından fakülte ve yüksekokullara yapılacak yatay  geçişler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Üniversitede yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

“(3) Üniversiteye dikey geçişle kayıt olan öğrencilerin intibakları Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci, beşinci, altıncı, onikinci, onüçüncü ve onbeşinci  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onyedinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, yaz okulu sonu sınavları, muafiyet sınavları ve tek ders sınavları olmak üzere sekiz çeşittir.”

“(5) Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde ya da posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.”

“(6) Mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

“(12) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, programda  yer aldığı gün, saat ve yerde, ders sorumlularının ve bölüm başkanlığınca görevlendirilen gözcülerin denetimi ve gözetiminde yapılır.”

“(13) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.”

“(15) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları Senatoca kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.”

“(17) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden, yarıyıl sonunda başarısız olan öğrenciler ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu  sınavına giremeyen öğrenciler ile yarıyıl sonunda şartlı başarılı olarak DC ve DD notu almış olan öğrenciler bu derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ile üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaydoldukları dersleri başarmaları halinde mezun olabilecek öğrencilere son yarıyıl öğrencileri denir. Bu öğrencilerden, yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavları sonunda başarısız oldukları tek dersi kalarak bu dersin devam ve diğer koşullarını sağlayanlara tek ders sınav hakkı verilir.”

“(3) Tek ders sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin, yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavları sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir. Bölüm başkanı, ilgili alandan öğretim elemanlarını görevlendirir ve sınavların takip eden hafta içerisinde yapılmasını sağlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Bütünleme sınav hakkı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan bütünleme sınav hakkına ilişkin hükümler, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine tabi öğrenciler ile 2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilere de uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2011

28035