23 Temmuz 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28362

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)  Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik olan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin mezuniyet tarihi, EDE/stajını tamamladığı tarihtir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yatay geçişler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yatay geçişler yetkili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, dördüncü, beşinci, onbirinci, onikinci ve ondördüncü  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onaltıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, yaz okulu sonu sınavları, tek ders sınavları, muafiyet sınavları olmak üzere sekiz çeşittir.”

“(4) Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde veya posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.”

“(5) Mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.”

“(11) Yarıyıl içinde bir dersin devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere, DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavına alınmazlar. ”

“(12) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, programda yer aldığı gün, saat ve yerde, ders sorumlularının ve bölüm başkanlığınca görevlendirilen gözcülerin denetimi ve gözetiminde yapılır.”

“(14) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları Senatoca kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.”

“(16) Yarıyıl sonunda kayıtlı oldukları ders/derslerin yarıyıl sonu sınavında başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyetleri için derse devam zorunluluklarını yerine getirmiş, dersin diğer koşullarını sağlamış ve tek dersi kalmış olan öğrencilere, dönem sonu ve/veya bütünleme sınavından sonra tek ders sınav hakkı verilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2011

28035