19 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28358

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİNİN (GİDER

TAHAKKUK MEMURLUĞU, SIRA NO: 4) YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/2/2004 tarihli ve 25379 (1. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Gider Tahakkuk Memurluğu, Sıra No: 4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.