18 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28357

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   16/7/2012

             KARAR NO        :   2012/106

             KONU                  :   Kapsam ve Programa Alma.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 11/6/2012 tarihli ve 4012 sayılı yazısına istinaden,

   Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ayrancı Mahallesinde bulunan ve tapunun 7039 ada, 8 no.lu parselinde kayıtlı, 1.172,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

karar verilmiştir.