18 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28357

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   16/7/2012

             KARAR NO        :   2012/105

             KONU                  :   İmar Planı.

             Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 25/06/2012 tarih  ve 4312 sayılı yazısına istinaden;

             1- Mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü sınırları içinde bulunan 473.605 m² yüzölçümlü 141 ada, 1 no’lu parsel ve Görgü Köyü sınırlarında bulunan 290.838 m² yüzölçümlü 151 ada 5 no’lu parsele yönelik “Sanayi ve Depolama Alanı (E: 1.00; Hmax: Teknolojinin Gerektirdiği Yükseklik); Yol ve Park Alanı” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli Mevzii İmar Planı, 9 (dokuz) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli Mevzii İmar Planının  onaylanmasına,

             2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

             karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.