18 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28357

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Trafik Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Trafik Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Trafik Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Trafik yönetiminin tüm alanlarında stratejiler geliştirilmesine ve karar verilmesine yardımcı olacak kapasite inşası ve bilgi birikimini sağlayacak analizler, yayınlar, geleceğe yönelik somut öneriler içeren akademik faaliyetlerde bulunmak, projeler yürütmek,

b) Trafik yönetimi konusunda teknolojik kapasite oluşturmak,

c) Elde ettiği bu bilgi birikimini ve teknolojik kapasiteyi, ulusal ve uluslararası seviyede karar alıcılara, akademisyenlere, özel sektör yöneticilerine ve diğer sosyal paydaşlara ulaştırmak,

ç) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, düşünce grupları ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak, trafik güvenliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturacak faaliyetlerde bulunmak,

d) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle trafik yönetiminin gelişmesine katkı sağlamak,

e) Uluslararası alanda Türkiye’nin trafik yönetimi konusunda diğer ülkelere de danışmanlık/uzmanlık hizmeti vermek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çeşitli bilimsel etkinlikler, internet üzerindeki faaliyetler ve periyodik yayınlar için akademik platform görevi yapmak,

b) Trafik alanında yapılan çalışmalara ait özgün akademik çalışmaları yayınlamak,

c) Trafiğin farklı alanlarında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kurum ve  kuruluşlarla Üniversitenin işbirliği yapmasına zemin sağlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla teknik işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanakları sağlamak,

d) Üniversitenin bilimsel etkinliğini artırmak ve Üniversiteyi akademik, siyasi ve sosyal çevrede akademik anlamda temsil etmek,

e) Üniversitenin tüm akademik birimleri ile koordineli olarak, ulusal  ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarca desteklenen disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları kolaylaştırmak,

f) Ulusal veya uluslararası bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,

g) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimleri ile sertifika programlarına katkı sağlamak,

ğ) Öğrencilerin akademik yeterliliğini artırmak, işbirliği becerilerini ve beraber çalışma kabiliyetlerini geliştirmek,

h) Resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına trafik danışmanlık hizmeti vermek,

ı) Rektörlüğün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c)                Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından, Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları veya diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından dört yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından; Müdürün  önerisi ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Merkezin iş yüküne paralel olarak, konuyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet verilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetler için genel çerçeveyi belirlemek,

c)                Merkezin yönetim organlarına başkanlık yapmak,

ç) Sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefler belirlemek,

d) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek,

e)                Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, toplantılar düzenlemek ve alınan kararları uygulamak,

f)                Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,

g) Merkez ve bağlı birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlüğe onay için sunmak,

ğ) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörlüğe onay için sunmak,

h) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından, Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından görevlendirilecek dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün teklifi üzerine ve onun belirlediği gündemle üç ayda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Gerekli hallerde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.  Müdür, toplantı öncesi veya sırasında üyelerden gelen önerileri gündeme alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

b) Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma kurallarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek,

ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,

d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak,

e) Müdür tarafından önerilen eğitim, staj ve sertifika programları ile ilgili kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu;  Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri,

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri,

c) İstekleri halinde, diğer üniversitelerin ve konuyla ilgili merkezlerin temsilcileri.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Danışma Kurulunda; Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Danışma Kurulunda bir yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,

c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek,

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile yeterli sayıda çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Gelirler

MADDE 18 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,

b) Her türlü yardım ve bağışlar,

c) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

ç) Diğer gelirler.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.