18 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28357

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında Enstitü Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenen yarıyıl başlama ve bitiş, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin tarihlerini belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı: İlgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı başkanı: İlgili enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim programı bulunan anabilim dalının başkanını,

e) Ders dönemi: Öğrencinin tez hazırlama aşamasına geçmeden, ders aldığı dönemi,

f) Enstitü: Sinop Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ı) Kredi sistemi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun olarak ve Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemine (AKTS) göre hesaplanan krediyi,

i) Ortak danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez çalışmasının niteliğine bağlı olarak danışmanın gerekçeli teklifi, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen, Üniversitede ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesini,

j) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans mezunlarını,

k) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

m) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

o) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ö) Tez dönemi: Öğrencinin ders aşamasını başarı ile tamamlayarak tez hazırlamaya geçtiği dönemi,

p) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

r) Uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programlarını,

s) Uzmanlık alan dersi: Danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi yanında öğrencilerin bilimsel etik, çalışma disiplini, bilimsel yöntemleri doğrulukla kullanabilme ve alanındaki güncel literatürü belirleyip izleyebilme ve değerlendirebilme öğretisini kapsayan teorik dersi,

ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

t) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

u) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarının her birinde en az on dört haftayı kapsayan süreyi,

ü) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik olarak yapılan sınavı,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) İlgili anabilim dalının başvurusu, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile yeni lisansüstü programlar ve uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, Enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır. Ancak Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile Enstitünün bir anabilim dalına bağlı, o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

(3) Anabilim dallarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri, Enstitü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile karar verilir.

Anabilim dalı başkanının görevleri

MADDE 6 – (1) Anabilim dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 7 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, lisansüstü programlarına alınacak öğrenci kontenjanlarını, mevcut öğretim üyesi ile üzerlerindeki öğrenci yükünü ve araştırma imkânlarını dikkate alarak enstitüye önerir. Lisansüstü kontenjanlar enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Enstitünün kabul edeceği lisansüstü programların adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, bilimsel yeterlik sınav tarihi ve diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her dönem başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Lisansüstü programlarına öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, Üniversite ve enstitünün internet sayfalarında yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Esaslar

Başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Süresi içerisinde yapılamayan başvurular ile başvuru şartlarına uygun olmayan ve eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

(2) Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.

a) Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adayların;

1) Bir lisans diplomasına sahip olmaları,

2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin, YÖK tarafından onaylanmış olması,

3) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip olmaları,

4) ÜDS, KPDS yabancı dil sınavlarından birinden 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına, başka bir yabancı dilden girer. Aranan yabancı dil puanına sahip olmayan adaylar; Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan yabancı dil seviye tespit sınavına alınırlar.

b) Doktora programına başvuruda bulunacak adayların;

1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on dönem süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları,

2) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören bir sınavdan bu puanlara eşdeğer bir puana sahip olmaları,

3) Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 79, lisans diplomasıyla başvuranlardan lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 72 puan olması,

4) ÜDS, KPDS yabancı dil sınavlarından birinden 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına, başka bir yabancı dilden girer.

Öğrenci kabulü ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir;

a) Enstitü yönetim kurulu, adayların başvurularını değerlendirmek ve bilimsel yeterlik sınavlarını yapmak üzere, öğrenci kabul edecek anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen yedi öğretim üyesi içinden, yeterli ise çoğunluğu ilgili anabilim dalından olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın üç veya beş kişilik jüriler oluşturur. Jüriler ilanda belirtilen tarih, yer ve saatte toplanır. Adaylar, başarı durumuna göre liste halinde sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış sonuç listesi, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakları jüri başkanı tarafından en geç iki iş günü içinde enstitü müdürlüğüne sunulur.

b) Bilimsel yeterlik sınavında kontenjan dahilinde başarılı olan ancak aranan yabancı dil puanına sahip olmayan adaylar; Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan yabancı dil seviye tespit sınavına alınırlar. Sınav sonuçları en geç iki iş günü içerisinde tutanak ve diğer belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne sunulur. Yabancı dil seviye tespit sınavının koşulları enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

c) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir belge esas alınır.  Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılır.

ç) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı bulunarak öğrenci kabulündeki değerlendirme; lisans/yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 20’si, ALES puanının % 50’si ve bilimsel yeterlik sınav sonucu alınan puanın % 30’u toplanarak bulunur. Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel yeterlik sınavından en az 60 puan alması ve değerlendirme toplamlarının 65 puan ve üstü olması gerekir.

d) Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Başarılı aday sayısı kontenjan sayısını aştığı takdirde sonraki adaylar başarı sırasına göre yedek olarak sıralanırlar. Sıralamada eşitlik halinde mezuniyet not ortalaması en yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu adayların başvuruları ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları esas alınarak yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları,

ç) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında bir yarıyılda en fazla üç lisans dersi alınabilir ve alınacak bu dersler en geç ders kayıtlarının bitimine kadar ilgili anabilim dalının önermesi halinde enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü programın not ortalamasına dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında başarılı olan adaylar anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, ders tekrarı ve diğer esaslar için, öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı lisansüstü öğrencisi bulunan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, akademik takvimde belirtilen kayıt süreleri içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak asil öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini ve izledikleri dersin tüm koşullarını yerine getirmek zorundadır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(5) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programlar arasında yapılır. Anabilim dalları her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirirler. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen kayıt süresinden on beş gün önce, istenilen belgeler ile birlikte enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuruda bulunan adaylar, alınan lisansüstü ders sayısı, kredisi ve başarı notu değerlendirilerek sıralanır.

(3) Yatay geçiş esasları şunlardır;

a) Enstitünün lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmak,

b) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ders yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak,

c) Yüksek lisans programı için kayıtlı olduğu programda tez aşamasında olmamak, doktora programı için yeterlik sınavına girmemiş olmak,

ç) Akademik izinler hariç, başvurduğu yarıyıla kadar öğrenimine ara vermemiş olmak,

d) Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olmak; başardığı derslerin not ortalaması; 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 80 puan veya eşdeğeri olmak.

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları ve muaf tutulacağı dersler anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılmaz.

(6) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programlarda geçirdiği süre başvurduğu programın azami süresine dahil edilir.

Öğrenci katkı payı

MADDE 14 – (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen esaslara göre katkı payı alınır. Katkı payını yatırmayan, mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrencinin ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz. Bu durumda geçen süreler kayıtlı lisansüstü programın azami süresine dahil edilir. Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı iade edilmez.

Kesin kayıt

MADDE 15 – (1) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların listesi ile kesin kayıt için gereken belgeler enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, başarı sırasına göre eksik kontenjan kadar yedek adayların kayıtları alınır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayanlar, kayıt haklarını kaybeder.

(4) Sahte, eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, kayıt işlemleri iptal edilerek haklarında kanuni işlem başlatılır.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını ödemek ve enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme tarihine kadar ilgili programa kayıt yaptırabilir. Bu durumda katkı payı ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme faiziyle birlikte alınır.

(3) Kayıtlı olduğu programı azami süresi içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Sorumluları, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Diploma düzeyi ve o alan için Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak, her bir lisansüstü öğretim programında ilk kez açılacak dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerden her yarıyılda açılacak olanlar ve dersi verecek öğretim üyeleri anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması hariç, en fazla üç ders açabilir. Ancak bu sayı gerekli görülmesi halinde enstitü kurulunun kararı ile arttırılabilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir.

(5) Lisansüstü düzeydeki derslerde AKTS kredi sistemi uygulanır.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla da yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(7) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler Senatonun onayı ile yapılır.

Danışman

MADDE 18 – (1) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesinden ders kayıtlarının başlamasına kadar, enstitü yönetim kurulu tarafından anabilim dalı başkanlığının öğretim üyelerince doldurulan öğrenci kontenjan formlarını da dikkate alarak danışman önermesi durumunda atama işlemleri yapılır.

(2) Danışmanlar, öğrencinin akademik başarısına, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak şekilde alan seçimlerine, ders tercihlerine ve tez konusunun belirlenmesine öğrenci ile birlikte karar verir ve enstitüyle ilgili her türlü resmi işlemleri zamanında yapmakla sorumludur.

(3) Bir öğretim üyesi en fazla beş öğrenciye danışmanlık yapabilir. Ancak zorunlu durumlarda enstitü kurulu kararı ile bu sayı arttırılabilir.

(4) Tez danışmanı, anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından seçilir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı, danışmanın gerekçeli teklifi, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı yükseköğretim kurumu veya diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri arasından da atanabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(6) Normal şartlarda tez danışmanı değişikliği, öğrencinin veya tez danışmanı öğretim üyesinin mazeretini belirtir yazılı müracaatını anabilim dalına sunması üzerine, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(7) Her ne sebeple olursa olsun tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 19 – (1) Enstitüde kayıtlı öğrencilere, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin aktarılması, öğrencilere temel bilimsel ve akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili literatürü izleyebilme yeteneğinin kazandırılması, bilimsel etik kurallarının öğretilmesi ve özümsetilmesi amacını taşıyan uzmanlık alan dersi verilir.

(2) Uzmanlık alan dersi; her öğretim üyesinin, ders açma isteğinin enstitü kurulunca kabul edilip, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren açılmış sayılır ve bu derse kayıtlı öğrenci bulunduğu sürece öğretim üyesinin izinli, görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(3) Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi yalnız birinci danışman tarafından verilir.

(4) Her öğretim üyesi için, uzmanlık alan dersi öğrenci sayısına ve programına bakılmaksızın, her yarıyıl için haftada sekiz saat olarak açılır.

(5) Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dahil edilir. Ancak ağırlıklı başarı ortalaması hesaplamasında dikkate alınmaz.

(6) Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrenciye anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman atanabilir. Atanan yeni danışman dilerse tez konusunu değiştirebilir.

Seminer dersi

MADDE 20 – (1) Seminer dersinin amacı; öğrencinin tez ve çalışma alanı ile ilgili bir konuda son gelişmeleri derlemesi, ilgilenen öğrenci ve öğretim üyelerine sunmasıdır.

(2) Seminer dersi, öğrencinin ders aşamasının bittiği yarıyılda verilir ve ders yükü kredisine dahil edilir. Ancak ağırlıklı başarı ortalaması hesaplamasında dikkate alınmaz.

(3) Seminer dersinin konusu, sunum yapılacağı yer ve tarih danışman tarafından sunum tarihinden yedi gün önce enstitüye bildirilir. Öğrenci seminerini tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazıp düzeltmelerini yapmış ve ciltlenmiş olarak danışmanının da onayıyla ilgili ders döneminin bitimine kadar anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı teslim edilen semineri değerlendirme tutanak formuyla birlikte enstitüye gönderir. Seminerini belirtilen sürede teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(4) Seminer sunumunda başarısız olan öğrenciler, başarılı bulunana kadar ilgili dersi almaya devam eder.

(5) Seminer dersi ile ilgili diğer düzenlemeler enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

Ders alma ve ders kayıtları

MADDE 21 – (1) Bir öğrenci bilimsel hazırlık programı dersleri hariç bir yarıyılda 30 AKTS kredisi ders almak zorundadır. Bir alt programdan alınacak derslerde bir yarıyılda alınacak AKTS kredisi dikkate alınarak ders kayıtları yapılır. Başarısızlık nedeni ile tekrar edilen dersler ile yerine alınan dersler kredi hesabında göz önünde bulundurulmaz.

(2) Bir öğrenci, ders dönemi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin, seminer, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi hariç, yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

(3) Yüksek lisans programlarında öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için derslerin en çok iki tanesi, daha önce alınmamış olması koşuluyla, lisans ve yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Ancak lisans programından alınan dersler doktora ders yükü ve kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için;

a) Danışmanın görüşü,  anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçilebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

b) Derslerin en çok yedi tanesi, yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile aynı enstitüdeki diğer anabilim dallarından veya yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ve kayıtlı lisansüstü öğrencisi bulunan derslerden en fazla iki ders alabilir.

(7) Lisansüstü öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süre içinde danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile ders ekleme-silme yapabilir.

(8) Alınan lisans dersleri için, öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Öğrenci başarısız olduğu derse bir sonraki yarıyıl öncelikli olarak yeniden kayıt yaptırır. Devamsızlık nedeni ile başarısız olunan ders hariç, tekrarlanan dersler için devam şartı aranmaz. Öğrenci, başarısız olunan dersin ilgili yarıyılda açılmaması, programdan kaldırılması veya zorunlu hallerde danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka lisansüstü dersler alabilir. Yerine alınan ders, tekrar edilen ders olarak değerlendirilir.

(2) Lisansüstü öğrencileri, genel not ortalamasını yükseltmek için almış ve başarmış olduğu dersleri tekrar alamaz.

Ders saydırma

MADDE 23 – (1) Öğrenci kendi bilim alanı ile ilgili, özel öğrenci statüsünde başarmış olduğu lisansüstü dersler dahil, yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu en çok üç adet lisansüstü dersi, danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu program için saydırabilir.

(2) Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri başka bir programı tamamlamak için saydırılmaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunlu olup, uzaktan eğitim ve öğretim yapan programlar hariç öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin % 70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş olması gerekir. Devam çizelgesinin iki yıl süre ile saklanması zorunludur.

Sınavlar ve yapılış şekilleri

MADDE 25 – (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınav tarihleri dengeli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarının tarih ve yerleri başlama tarihinden en geç bir hafta önce, mazeret sınavının tarih ve yeri başlama tarihinden en geç iki gün önce enstitü müdürlüğüne bildirilir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından öğrencilere ilân edilir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Öğrenci, bir günde bir yarıyıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir. Gerekli hallerde, Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(5) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılır.

(6) Ders notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir. Derslerde bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim elemanı yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

(7) Uzaktan öğretim programlarında sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden elektronik olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarındaki bazı derslerin, uzaktan öğretim programlarından alınması durumunda, ilgili derslere ilişkin sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden yapılabilir.

(8) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(9) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler.

(10) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere F2 notu verilir, bu durumda başarı notu hesaplamasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

(11) Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde internet üzerinden girilerek onaylı çıktılarının sınavı takip eden üç iş günü içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilmesi gerekir. Sınav kâğıtları ve diğer dokümanlar ilgili öğretim elemanı tarafından en az iki yıl süreyle saklanır.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu; yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.

(2) Öğrencinin başarı notu, ara sınavın ve bu sınavla birlikte değerlendirilen proje, ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaların % 40’ının ve yarıyıl sonu sınav puanının % 60'ının toplanması ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

(3) Ders geçme notu; yüksek lisans programında 100 puan üzerinden 65 puan, doktora programında 75 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programında en az 60 puan, doktora programında en az 70 puan olması gerekir. Başarı durumu not ve puan olarak bildirilir.

(4) Ders başarı durumunu gösteren puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir.

a) Lisansüstü programlar için geçer notlar:

Yüksek Lisans Programı                                      Doktora Programı

Puan                  Not               Katsayı                   Puan                Not            Katsayı

93-100              AA                 4.00                      95-100            AA              4.00

86-92                 BA                 3.50                      90-94               BA              3.50

79-85                 BB                  3.00                      85-89               BB               3.00

72-78                 CB                  2.50                      80-84               CB               2.50

65-71                 CC                  2.00                      75-79               CC               2.00

G     Geçer,

B     Ders bırakma,

M    Muaf.

 

b) Lisansüstü programlar için geçmez notlar:

K       Başarısız,

F1     Devamsız, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız,

F2     Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız,

F3     Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girdi, başarısız.

 

Notlarda maddi hata

MADDE 27 – (1) İnternet üzerinden girilen ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın tespit edilmesi halinde, düzeltme istemi, öğrencinin veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Öğrencinin, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırması ve başarılı olması gerekir. Tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami üç yıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda AKTS ders kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek ve başarılı bulunmak kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 31 – (1) Tez konusu belirleme: Öğrenci 60 AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı ile birlikte danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilen tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği danışmanın gerekçeli yazısı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

(3) Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilen öğrenci, tezini karar tarihini takip eden altı ay içinde teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Akademik takvimde belirlenen tarihte tezini teslim etmek,

c) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak

zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 33 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır.

b) Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, biri aynı anabilim dalından ve en az biri Üniversite içinden veya dışından başka bir anabilim dalından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur.

c) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda anabilim dalı başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman dahil anabilim dalı içinden üç, anabilim dalı dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride görev alamaz.

ç) Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili anabilim dalı başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ortak danışman dahil anabilim dalı içinden dört, anabilim dalı dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

d) Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin enstitü yönetim kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde tez danışmanı öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyelerine yönetim kurulunun kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı, ilan edilen yer ve tarihte karar aşaması dışında dinleyiciye açık olarak yapılabilir.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Tez savunma sınavı jürisinin uygun görmesi halinde tez başlığında tümünü değiştirmemek koşuluyla değişikliğe gidilebilir. Bu karar anabilim dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye jüri kişisel raporları ile birlikte, tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, şekil şartları yerine getirilmiş üç adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş üç adet tez CD’si ile istenilen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci kayıtlı olduğu programı tamamlamış sayılmaz.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili anabilim dalı başkanlığından yeni bir danışman önerisi istenir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusu belirler.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili anabilim dalı başkanlığından yeni bir danışman önerisi istenir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusunu belirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 35 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 180 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 36 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. En az üç yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili anabilim dalında sürekli görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi; kararın alındığı tarihten itibaren komite üyelerinde değişikliğin anabilim dalı başkanlığınca gerekçeleriyle enstitüye bildirilerek yönetim kurulunca yeniden onaylanmasına kadardır.

(3) Doktora yeterlik komitesi, üyeleri arasından birini başkan seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından ve sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere, üç veya beş kişilik sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri başka bir anabilim dalı veya başka bir üniversitenin ilgili anabilim dalından da seçilebilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav için verilen süre bir saatten az, üç saatten fazla; sözlü sınav süresi yarım saatten az, iki saatten fazla olamaz.

(5) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye sınav evrakları ile birlikte tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde tekrar sınava alınır.

(7) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, ders dönemi toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders(ler) almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, anabilim dalı başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve aynı Üniversite içerisindeki başka bir anabilim dalından birer üye olmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden tez izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Ortak danışmanının olması durumunda, ortak danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini, çalışma planını ve etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayı ile birlikte tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavının tarih, yer ve saati, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan ve/veya ilan edilen tarihte savunma sınavına girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde tez öneri raporu ve gerekli ise etik kurul onayı ile birlikte tutanakla enstitüye bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(7) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isteyen öğrenci ise en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir. Böyle bir durumda anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez izleme komitesi de atanabilir.

Tez izleme sınavları

MADDE 40 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi; birincisi Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(2) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Tez izleme sınavının tarih, yer ve saati sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(7) Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen tarihte tezini teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak

zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 42 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.

b) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden iki, farklı bir yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili anabilim dalı başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ortak danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam on öğretim üyesi ismi önerir.

ç) Enstitü yönetim kurulu önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur.

d) Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin yönetim kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde tez danışmanı öğretim üyesine ve ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyelerine yönetim kurulunca bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmemesine karar verilebilir.

c) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Karar aşaması dışında tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

ç) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Anabilim dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyelerince hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı enstitüye teslim edilir.

d) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç onbeş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

e) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilerek bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

f) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü diploma

MADDE 43 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin düzeltilmiş ve ciltlenmiş üç adet kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş üç adet kopyasını ve istenilen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci kayıtlı olduğu programa ilişkin diploma almaya hak kazanır.

(2) Tezini ve/veya istenilen diğer belgeleri teslim etmeyen öğrenci kayıtlı olduğu programı tamamlamış sayılmaz

(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

İzin

MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencilerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile araştırma veya öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitme veya görevlendirilme halinde en fazla iki yarıyıla kadar; zorunlu olarak askere gitme durumunda askerlik süresince; kamu veya özel bir kuruluşta çalışması nedeniyle öğretime devam edemeyenlere iki yarıyıla kadar; doğal afet halinde en fazla iki yarıyıla kadar; birinci derece yakınlarından birinin ölümü durumunda bir yarıyıla kadar; sağlık nedeniyle derslerin ilk günü ile derslerin son günü arasında kesintisiz iki ay süreyle devamsızlık yapan ve bunu sağlık raporu ile belgeleyen öğrencilere en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bu süreler hiçbir suretle uzatılmaz. Bir öğrenciye, toplam mazeretleri sebebiyle üç yarıyıldan daha fazla izin verilmez.

(2) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel kuruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma durumu enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(3) İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte yarıyıl başında veya olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde enstitü müdürlüğüne yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(4) Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz.

(5) İzni sona eren öğrencinin, enstitüye yazılı olarak başvurması gerekir.

İlişik kesilme

MADDE 45 – (1) Lisansüstü öğrencilerden;

a) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların,

b) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine onsekiz aydan daha fazla ara vermek zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş olanların,

c) Kendi isteği ile kaydını sildiren veya başka bir Üniversiteye yatay geçiş yoluyla gidenlerin

ilişikleri kesilir.

Disiplin işlemleri

MADDE 46 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin resmi yerleşim yeri adresine gönderilmek suretiyle yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, enstitü yönetim kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 28/6/2010 tarihli ve 27625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.