18 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28357

YÖNETMELİK

Nevşehir Üniversitesinden:

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretim, kayıt, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemini,

b) Bağıl değerlendirme sistemi (BDS): Öğrencinin dönem içi ve dönem sonu sınav ve ölçme faaliyetlerinden elde edilen notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeylerine göre belirlenmesine dayanan sistemi,

c) Birim Kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

d) Birinci öğretim: Örgün öğretimde ikinci öğretim yapılması hâlinde normal örgün öğretimi,

e) Dekan: Üniversite bünyesinde bulunan fakültelerin dekanlarını,

f) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren öğretim programını,

g) Dönem: Yarıyıl esasına göre yapılan eğitim öğretimde her bir yarıyılı, yıl esasına göre yapılan eğitim öğretimde iki yarıyıldan oluşan bir akademik yılı,

ğ) Eğitim-öğretim planı (müfredat): Bir diploma programında yer alan ve öğrencilerin o programdan diploma alabilmeleri için gerekli olan teorik ve uygulamalı tüm derslerin, bunların içeriklerinin, haftalık saatleri ile kredilerinin ve hangilerinin hangi dönemlerde açılacaklarının belirtildiği çizelgeleri,

h) Fakülte: Nevşehir Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ı) İkili öğretim: Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan normal örgün öğretim ve ikinci örgün öğretimi,

i) İkinci öğretim: Üniversitede normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,

j) İlgili birim: Nevşehir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

k) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

l) Kanuni öğrenim süresi: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim sürelerini,

m) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve diploma programı bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü dikkate alan ve öğrencilerden istenen her türlü teorik ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, program bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birimi,

n) Müdür: Yüksekokul veya meslek yüksekokullarının Müdürlerini,

o) Öğrenci bilgi sistemi: Elektronik ortamda hazırlanan ve öğrenci iş ve işlemlerinin bilgi işlem yöntemleriyle yürütülmesini sağlayan sistemi,

ö) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

p) ÖSYM:  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

r) Rektör: Nevşehir Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: Nevşehir Üniversitesi Senatosunu,

ş) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere sınıf ortamında devamını gerektirmeyen eğitim-öğretim türünü,

t) Üniversite: Nevşehir Üniversitesini,

u) Yüksekokul: Nevşehir Üniversitesine bağlı yüksekokullar ile meslek yüksekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretim Dönemleri, Akademik Takvim, Öğrenim Süresi,

Kayıt ve Akademik Danışmanlık

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 4 – (1) Eğitim öğretim yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir.

(2) Bir eğitim öğretim yılı, güz ve bahar dönemleri olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşur.

(3) Ara sınavları da kapsamak üzere her bir yarıyıl, yetmiş eğitim öğretim gününden; bir yıl, yüzkırk eğitim-öğretim gününden az olamaz. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu süreye dâhil değildir.

(4) Gerekli görülen hâllerde, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla Cumartesi ve/veya Pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.

(5) İlgili birim kurullarının kararı ve Senatonun onayıyla üçüncü dönem (yaz okulu) açılabilir. Yaz okulu ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Yarıyıl esasına göre eğitim-öğretim yapılan diploma programlarında dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir; ancak bu tür programlarda ilgili birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

(7) Üniversitenin bir sonraki eğitim öğretim yılına ait akademik takvimi; ilgili birim kurullarının kayıt yeniletme, öğretim, sınav, yarıyıl tatili, yaz tatili, yaz okulu ve benzeri konulara yer verdikleri teklifleri değerlendirilerek, en geç Mayıs ayının sonuna kadar Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

Kanuni öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Diploma programlarının kanuni öğrenim süresi, bir yıl süreli hazırlık sınıfı hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın;

a) Ön lisans programlarında azami dört,

b) Lisans programlarında azami yedi,

c) Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda azami dokuz

yıldır.

(2) Kayıtlı oldukları diploma programını bu maddede belirtilen süreler içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda olan öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri, öğrenim süresinden sayılır.

(4) Geçerli mazeretleri sebebiyle devam edilemeyen süreler ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite yönetimi tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla yaparlar. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(2) Üniversiteye kesin kayıt için;

a) Lise, lise dengi meslek okulu ya da Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmış bir yabancı ülke lisesinden mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında ön lisans veya lisans öğrenimiyle ilgili diploma programlarından birine kayıt hakkı kazanmış olmak,

c) Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden diploma programlarında, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim kurulunca belirlenerek Senato tarafından onaylanan usullere göre yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak,

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli koşulları sağlamış olmak

şartları aranır.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

(4) Örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarında aynı anda lisans ve önlisans eğitimine devam edilebilir; ancak örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan programlarda aynı anda iki önlisans veya iki lisans programında eğitime devam edilemez; kontenjan sınırlaması olmayan önlisans veya lisans programlarına devam edilebilir.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden yenisi verilir. Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.

Kayıt yeniletme

MADDE 7 – (1) Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, dönem başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması ve akademik danışmanın onayı şarttır.

(2) Haklı ve geçerli sebeplerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmak zorundadır. Bu öğrencilerin kayıtları, devamsızlık sınırının aşılmaması ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla yenilenebilir.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemezler, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin, ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisinin yeniletmesi gerekir.

Akademik danışmanlık

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin eğitim öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir ve Rektörlüğe bildirilir.

(2) Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemleri yanında, diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar.

(3) Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin başarı durumlarını göz önünde bulundurarak, alacakları derslerin toplam kredisini, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara bağlı kalmak koşuluyla, azami ders yükünün altında sınırlandırabilir.

(4) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin diğer konular, ilgili birimlerce belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim öğretim türleri

MADDE 9 – (1) İlgili birimde,  birim kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü ile örgün, ikili ve uzaktan eğitim-öğretim yapılabilir.

(2) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki fakülte ve yüksekokullarda ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

Diploma programları

MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlerde veya alt birimlerde belirli bir alana yönelik olarak eğitim öğretim veren programlara diploma programı denir.

(2) Diploma programlarının açılabilmesi için ilgili birim kurulunun kararı, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşünün alınması gerekir.

(3) Diploma programı açma önerilerinin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usullere uygun olması; öneri dosyasında diploma programının amacının, o diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerden oluşan kazanımların neler olacağı ve uygulanacak müfredatın yer alması gerekir.

(4) Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişi ve kurumları ifade eden paydaşların diploma programlarına ait değerlendirmelerinin alınmasına ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(5) Diploma programları ile ilgili diğer hususlar Senatonun belirleyeceği usul ve esaslara göre düzenlenir.

Eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi

MADDE 11 – (1) İlgili birimlerin, eğitim-öğretim süreçlerini sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapması gerekir. Bu konularda iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak ve ilgili birim kurullarının görüşleri alınmak suretiyle Senato tarafından belirlenir.

Yan dal ve çift anadal programları

MADDE 12 – (1) Yandal ve çift anadal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 13 – (1) Müfredat, ilgili diploma programına kayıt olan öğrencinin o programdaki öğretim hayatı boyunca alması gereken dersler ile bunlarla ilgili içerik ve etkinliklerin tamamından oluşur. Müfredatta yer alan dersler; ilgili akademik birimin özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler, ön şartlı dersler, ön şart dersleri, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi/projesi/tezi, ödev çalışması, staj, seminer, uygulama, atölye, klinik uygulamalar ve benzeri öğrenme etkinliklerinden oluşur.

(2) Müfredat, ilgili diploma programının kazanımlarını öğrenciye kazandırmaya yönelik olacak şekilde hazırlanır.

(3) Müfredatta yer alan derslerin zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ve uygulama saatleri, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları/çıktıları, kredileri ve benzeri hususlar, Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda ilgili birim kurulunca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Staj, bitirme projesi, tez gibi eğitim-öğretim etkinliklerine ilişkin ilkeler ve bu tür etkinliklerin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili birim kurulunca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Müfredatlarda yapılacak değişiklikler, ilgili birim kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından geçirilmek üzere Mayıs ayına kadar Rektörlüğe gönderilir. Yeni müfredat Senatonun onayından sonraki ilk eğitim öğretim yılından itibaren uygulanır. Müfredatta değişiklik yapılmaması hâlinde mevcut müfredat yeni eğitim öğretim yılında da geçerli olur.

(6) Müfredatta yer alan dersler bir çizelge hâlinde ve basılı evrak olarak Rektörlüğe sunulur.  Bu çizelgede her yılda/yarıyılda okutulacak dersler ile bu derslerin; kodları, adları, zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı ders saati, kredisi ve eğer var ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır.

(7) Müfredatta yer alan derslerin her biri için hazırlanmış ders tanıtım formlarının da ders çizelgesinin ekinde bulunması gerekir. Ders tanıtım formları Rektörlüğün onayı ile basılı evrakta veya elektronik ortamda sunulabilir, Üniversitenin genel ağ sayfasında bulunan bilgi sistemine çevrim içi olarak girilebilir. Ders tanıtım formları ile ilgili diğer konular Senato tarafından belirlenir.

(8) Eğitim öğretim planları Senatoda onaylandıktan sonra, ders tanıtım formlarıyla birlikte bir paket hâlinde Üniversitenin genel ağdaki sayfalarında yayımlanır.

(9) Müfredatta yer alan derslerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi ve ilgili birim kurulu tarafından değişiklikler yapılması durumunda bu değişikliklerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesinden sırasıyla; ilgili diploma programının program koordinatörü veya anabilim dalı başkanı, bölüm başkanı sorumludur.

(10) Aynı diploma programına aynı yıl ve aynı şartlarda eğitime başlamış öğrencilerin, okutulan derslerde meydana gelen değişimlerden aynı şekilde etkilenmesini sağlamak ve ilgili öğrencileri gruplamak için müfredat numarası kullanılır. Bu numara;

a) Öğrencinin ilgili diploma programına kesin kayıt yaptırdığı yıldır.

b) Ancak hazırlık sınıfını okuyacak öğrencilere hazırlık sınıfı süresince verilmez. Hazırlık sınıfını atlayarak eğitime başlayan öğrencilere birinci sınıfı okumaya başladıkları eğitim-öğretim yılının güz dönemine ilişkin yıl bilgisi müfredat numarası olarak verilir. Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere ise, ister güz isterse bahar döneminde olsunlar, içinde bulunulan eğitim öğretim yılının güz yarıyılına ilişkin yıl bilgisi müfredat numarası olarak verilir.

c) Yatay geçiş gibi merkezi yerleştirme dışında eğitime başlama veya devam etme hakkı kazanan öğrencilerin sorumlu olacakları müfredatı temsil eden müfredat numarası, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(11) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrencilerin, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olacak şekilde ve ilgili birim kurullarının önerileri de dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

Derslerin kredi hesabı ve ders saatleri

MADDE 14 – (1) Derslerin kredileri ve saatleri, aşağıda belirtilen esaslara göre, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir:

a) Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve diploma programı bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü dikkate alan kredi sistemi (AKTS) uygulanır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi, 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde tespit edilir.

b) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan; 5 inci düzey, ön lisans diploma programları için 120 kredi, 6 ncı düzey, lisans programları için 240 kredi esas alınır. Orta öğretim alan öğretmenliği programları 300 kredi olup; bu programlar, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlardır. Burada belirtilen krediler, ilgili diploma programı için mezuniyet toplam kredisi sayılır.

c) Tüm diploma programlarında, öğrencilere verilecek derslerin kredi toplamı her bir yarıyıl için 30 kredidir. Yıllık program uygulanan birimlerde yıllık kredi toplamı 60 kredidir.

ç) Tüm diploma programlarında, müfredatla belirlenen derslerin toplam kredisinin %25'i seçmeli derslerden oluşur.

d) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi en az 45, en fazla 50 dakika olacak şekilde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Haftalık ders programları, dersler arasında on veya onbeş dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

Dersler

MADDE 15 – (1) Diploma programlarında yer alan dersler aşağıdaki gibi gruplandırılır:

a) Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek durumunda olduğu derslerdir.

c) Ön şart ve ön şartlı dersler: Bir derse kaydolunması için başarılmış olması şartı aranan derse ön şart dersi, kaydolunması bir ön şart dersinin başarılmasına bağlı olan derse de ön şartlı ders denir. Birim kurulları, eğitim-öğretim planlarında yer alacak ön şart ve ön şartlı derslerle ilgili esasları belirleyebilir.

(2) Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının dışındaki birimlerden alacağı dersler, içerik ve kredileri dikkate alınarak, ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.

(3) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(4) Birinci ve ikinci öğretim diploma programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan eğitim yoluyla verilmesinin Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde; dersi uzaktan eğitim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları diploma programındaki derslerin en çok %25’ini, dersin eşdeğer olması koşuluyla uzaktan eğitim programlarından alabilir.

Mesleki hazırlık sınıfı

MADDE 16 – (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarında ilgili birim kurulunca gerekli görülmesi hâlinde mesleki hazırlık sınıfı uygulanır. Mesleki hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, bu sınıfı başarmadan, lisans eğitimine devam edemezler.

(2) Bu tür diploma programlarına girişte uygulanacak özel yetenek sınavı ve mesleki hazırlık sınıfı ile ilgili hususlar, ilgili birim kurulunca belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı, zorunlu yabancı dil dersi ve bunlarla ilgili sınavlar

MADDE 17 – (1) Öğretim dilinin tamamı veya en az %30’u yabancı dille olan diploma programlarındaki öğrencilerin dil seviyeleri, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yapılacak yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(2) Yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavında dil düzeyi yeterli görülmeyenler hazırlık sınıfına alınırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hangi seviyede öğrenim görecekleri de söz konusu sınav sonucuna göre belirlenir.

(3) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan diploma programlarına kayıtlı olan öğrenciler, yabancı dil düzeylerini yeterli hâle getirmeden ilgili yabancı dilde eğitim veren diploma programlarına devam edemezler.

(4) Hazırlık sınıfında veya yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden de muaf sayılır.

(5) Hazırlık sınıfı bulunmayan diploma programlarına kaydolan öğrenciler arasından zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenler için ayrıca bir yabancı dil muafiyet sınavı açılır.

(6) Yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavında veya hazırlık sınıfında başarılı olan ya da zorunlu yabancı dil dersiyle ilgili muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları diploma programının müfredatında yer alan ve yabancı dil bilgisini geliştirmeye yönelik derslerden muaf olmazlar.

(7) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte ve yüksekokullara kayıt olan öğrencilerle ilgili olarak bu maddede belirtilen düzenlemeler ve yabancı dil dersleriyle ilgili diğer hususlar, yeterlik ve muafiyet sınavları; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenciler ve Türkçe hazırlık sınıfı

MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterlikleri, yeterlik ve seviye tespit sınavları, Türkçe hazırlık sınıfı ve bunlarla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Ders alma

MADDE 19 – (1) Öğrenciler kayıt yeniletme süresi içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders alma formunu doldurarak alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi, danışmanın ve öğrencinin ders alma formunun basılı nüshalarını onaylamalarından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yeniletme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önceki dönemlere ait dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla, aldıkları dersleri kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa, bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere, seçmeliler de dâhil olmak üzere başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin başka birimlerinden veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(6) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders yükü, ilgili birim kurullarında belirlenir; ancak bir dönemde en çok 45 kredilik derse kayıt yaptırılabilir. Yaz okulunda alınacak azami ders yükü Senato tarafından belirlenir.

(7)  Genel not ortalamasına göre ders alımına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrenciler ile alttan dersi olduğu hâlde genel not ortalaması 2.50’nin üzerinde olan öğrenciler en fazla bir sonraki yıldan olmak koşuluyla, her dönemde bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen azami ders yükü kadar ders alabilirler. Birinci sınıf öğrencileri üst dönemlerden ders alamazlar; ancak bu öğrencilerden muafiyet talebinde bulunanlar, azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla muaf tutuldukları kredi kadar üst dönemlerden ders alabilir. Üst yarıyıldan/yıldan ders alabilmek için ilgili diploma programının söz konusu dönemlerinde öğrenci bulunması gerekir.

b) Genel not ortalaması 1.00 - 1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler.

c) Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler.

(8) Gerektiğinde bölümün isteği, ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı zorunlu dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dâhildir.

(9) İlgili birimlerin kabul ettiği öğrenci değişim programları kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili değerlendirmeler, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(10) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerde alınan derslerle ilgili denklik, kredi, not karşılığı ve benzeri konularla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam ve Yoklamalar, Sınavlar, Başarının Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Geçişlere İlişkin Esaslar

Derslere devam ve yoklamalar

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devam etmeleri zorunludur.

(2) Uygulamalı veya uygulaması olan derslerde başarı esasları ilgili birim kurulunca belirlenir.

(3) Bir dersin devam ve uygulama şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavlarına giremezler.

(4) Öğrencilerin devam durumları, ders devam çizelgesine öğrencilerin imzası alınmak suretiyle dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve öğrenci bilgi sistemine girilir.

(5) Öğrencilerin devam durumları, Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla elektronik araçlarla ve bilgi işlem yöntemleriyle izlenebilir. Bu durumda da öğrencinin devam durumuyla ilgili son kararı, ilgili öğretim elemanı verir.

(6) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır. Öğrencinin sağlık raporu süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(7) Bir dersin devam şartını yerine getirmesine rağmen o dersten başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda, ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla devam şartı kaldırılabilir.

Sınav türleri

MADDE 21 – (1) Sınav türleri şunlardır:

a) Kısa süreli sınav: Dönem içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde, ara sınavların yerine yapılan kısa süreli sınavdır. Bu sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa ara sınav ortalamasına katkısı, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dersin tanıtım formuna işlenir.

b) Ara sınav: İlgili diploma programının öngördüğü derslerden yıl veya yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınavlar dönem içinde yapılır. İlgili birim kurulu, ders kayıtlarının başlamasından önce ara sınavların sayısına, test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya başka türlerde yapılmasına, bunların kısa sınav, seminer, ödev, proje veya uygulama şeklinde olmasına, her birinin ara sınavların ortalamasına katkısının oranına karar verebilir. Bu bilgiler dersler başlamadan önce, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine ve ders tanıtım formuna girilerek öğrencilere duyurulur. İlgili birim kurulu tarafından farklı bir karar alınmadığı veya vaktinde duyurulmadığı takdirde bir ders için her dönemde bir ara sınav yapılır.

c) Dönem sonu sınavı: Dersin okutulduğu yıl/yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan ve o dersin bütün öğrenme çıktılarını ölçmeye yönelik olarak hazırlanan sınavdır. Dönem sonu sınavına, ilgili derse kayıt olan, devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir. Her dersten bir dönem sonu sınavı yapılır.

ç) Bütünleme sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

1) Bütünleme sınavı; dersin dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler için açılan ve dönem sonu sınavının yerini tutan sınavdır. Bütünleme sınavları, yarıyıl esasına göre eğitim yapılan diploma programlarında yarıyıl sonunda, yıl esasına göre eğitim yapılan programlarda ise yıl sonunda yapılır ve akademik takvimde belirlenen tarihler arasında, en fazla beş gün içinde yapılacak şekilde programlanır. Bütünleme sınavlarının sonuçları, dersin öğretim elemanı tarafından bu sınavların sonuncusunun yapıldığı tarihi takip eden en geç üç gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.

2) Öğrenciler sadece söz konusu yarıyılda/yılda kaydolduğu derslerin bütünleme sınavına girebilir.

3) Bütünleme sınavına; dönem sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler.

4) Bütünleme sınavlarında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ön lisans diploma programlarında en az 55, lisans programlarında ise en az 65 puan almış olmak gerekir. Bütünleme sınavlarında burada belirtilen puanların altında puan alan öğrencilerin bütünleme sınav notu yerine dönem sonu sınav notu geçerli olur.

5) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı puanı hesaplamasında dönem sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

6) Yaz okulu dönem sonu sınavları için bütünleme sınavı yapılmaz.

d) Tek ders sınavı: Bir dersin dönem sonu sınavına girme şartlarını daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen dönem sonu/bütünleme/yaz okulu sınavlarından sonra yapılır. Tek ders sınavında başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Bu sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden ön lisans diploma programlarında en az 50, lisans programlarında ise en az 60 puan almış olmak gerekir. Bu sınavda alınan puanın harf notu karşılığının ne olacağı, Senato tarafından belirlenen başarı notunun belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslarda belirtilir. Tek ders sınavından başarılı olamayan öğrenciler, istekleri hâlinde Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler veya sonraki dönemlerde tek ders sınav hakkını kullanabilirler. Tek dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders sınavı hakkından yararlanırlar.

e) Seviye tespit ve yeterlik sınavı: Bu Yönetmeliğin 17 nci ve 18 inci maddelerinde belirtilen yabancı dil ve Türkçe için yapılan sınavdır.

f) Muafiyet sınavı: Senatonun belirlediği dersler için yapılan ve sınav sonucunda öğrencinin ilgili dersten muaf olduğu sınav türüdür.

Sınavlarla ilgili esaslar

MADDE 22 – (1) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı gibi çeşitli türlerde yapılabilir.

(2) Sınavlar ve diğer tüm ölçme araçları 100 tam puan üzerinden puanlanır.

(3) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak koşuluyla, öğrenciler notlarını yükseltmek üzere her dönemde başarılı oldukları derslere, devam şartı aranmaksızın, yeniden kaydolarak bunların sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

(4) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Öğrencilerin puanlamaya tâbi tutulan ödev, seminer, proje, uygulama gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

(5) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yapmak, kopya yaptırmak, kopya yapılmasına yardım etmek veya bunlara teşebbüs etmek eylemlerinden birini işlediği için açılan disiplin soruşturması sonucunda cezalandırılan öğrenciye o dersin sınavından sıfır (0) puan verilir.

(6) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi hâlinde aldığı not iptal edilir.

(7) Öğrencilerin sınavlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmeleri, öğrenci kimlik kartlarını ve ilgili birim yönetimi tarafından istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekir.

(8) Sınav gün ve saatleri, habersiz yapılan kısa süreli sınavlar hariç, akademik takvime uygun olarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, sınavlardan en az beş iş günü önce birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Ara sınavlar o yarıyılın/yılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.

(9) Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları ve ilgili birim yönetimi tarafından görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır.

(10) Sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilgi sistemine girdikten sonraki iki iş günü içinde sınav evrakını ve ders devam çizelgelerini ilgili birim yönetimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

(11) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçme sonuçları; bu maddede belirtilen bütünleme sınavlarıyla ilgili kısıtlamalar hariç olmak üzere; sınav ve etkinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek duyurulur.

(12) İlgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara giremeyen öğrenciler için Senatoca belirlenen esas ve usuller uygulanır.

(13) İlgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla; yeterlik, muafiyet, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek ilkelere göre Senato tarafından karar verilir.

Mazeretler ve izinli sayılma

MADDE 23 – (1) Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre kanuni öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre kanuni öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının yarıyılın/yılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(3) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunca derslerden ve sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(4) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması hâlinde; ilgili birim yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi kanuni öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadır. Bu öğrencilerin elde edecekleri eğitim öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri kanuni öğrenim süresinden sayılmaz.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 24 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

(2) Yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavının katkısı ise % 60’tır.

(3) Yarıyıl/yıl içi değerlendirmeler hesaplanırken her bir ara sınav, ödev ve benzeri etkinliklerden alınan puanın, dersler başlamadan önce belirlenen oranda alınan katkısı buçuklu sayılar tamsayıya yükseltilmeden belirlenir; bunların toplamı veya aritmetik ortalaması bulunur. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bu şekilde dönem içi puanı hesaplanmış olur.

(4) Ham başarı puanı, dönem sonu sınav puanının % 60’ına, yarıyıl /yıl içi değerlendirmelerin puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(5) Öğrencinin bir dersteki başarı notu; esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme sistemi (BDS) veya mutlak değerlendirme sisteminden (MDS) birisi ile aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür:

                            4’lük sistemdeki karşılığı

Başarı Nou          (Başarı Notu Katsayısı)              Başarı Derecesi

AA                      4.00                                            Üstün Başarı

BA                      3.50                                            Pekiyi

BB                      3.00                                            İyi

CB                      2.50                                            Orta-İyi

CC                      2.00                                            Orta

DC                      1.50                                            Şartlı geçer-Orta

DD                      1.00                                            Şartlı geçer-Zayıf

FD                      0.50                                            Zayıf

FF                       0.00                                            Çok Zayıf

(6) Yukarıdaki tabloda yer alan AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı; DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir döneme ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o dönemde DC ve DD notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, DC+ ve DD+ olarak ifade edilir.

(7) Notların 100’lük sisteme dönüşümleri Senato kararıyla belirlenir. Öğrencilerin diğer üniversitelerde aldıkları derslerin not dönüşümlerinde de gerektiğinde bu tablo dikkate alınır.

(8) Diğer harf notlarından;

a) (ST) notu; başka yükseköğretim kurumlarından alınan ve ilgili birim yönetim kurulunca muaf tutulan dersler için verilir. (ST) notu, not ortalamasına katılmaz.

b) (GT) notu; not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir. Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı sonunda muaf tutulan öğrencilere de bu not verilir.

c) (NT) notu; derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NT) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

ç) (BT) notu; stajlardan başarılı olan öğrencilere verilir. (BT) notunun not ortalamasına katılıp katılmayacağına ilgili birim kurulları karar verir. Bu notlara bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz.

d) (KT) notu; stajlardan başarısız öğrencilere verilir. (KT) notunun not ortalamasına katılıp katılmayacağına ilgili birim kurulları karar verir. Bu notlara bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz.

e) (PT) notu; sonuçlanmamış, devam eden dersler için verilir. (PT) notu, not ortalamasına katılmaz.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler başarı notlarına itiraz edemezler; ancak sınav sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edebilirler.

(2) İtirazlar, notların öğrenci bilgi sisteminde kesin onay/ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili birime yapılır.

(3) İtiraz üzerine sınav materyali, dersin öğretim elemanı ve ilgili anabilim dalı veya bölüm başkanı tarafından incelenir; sonuç yazılı olarak ilgili birime bildirilir.

(4) Sonuç, ilgili birim yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

(5) İnceleme sonucunda düzeltme gerekli görülürse, sınıfın hesaplanmış olan istatistiksel değerleri sabit kalır ve aynı sabit değerler üzerinden işlem yapılır.

(6) Dersin öğretim elemanı ve ilgili anabilim dalı veya bölüm başkanı tarafından incelenen sınav materyaline ilişkin olarak Üniversitenin kurum ya da kurullarına tekrar itiraz edilmez.

Genel not ortalamasının ve dönem not ortalamasının belirlenmesi

MADDE 26 – (1) Her yıl/yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları belirlenir.

(2) Genel not ortalamasının belirlenmesinde öğrencinin aldığı bütün derslerin notları kullanılır.

(3) Kayıtlı bulunulan yıl/yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması belirlenirken müfredatta belirtilen fakat ders kaydı yapılmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

(4) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(5) Dönem not ortalaması da, ilgili dönemde alınan dersler üzerinden, bu maddenin dördüncü fıkrasında açıklandığı gibi hesaplanır.

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler

MADDE 27 – (1) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00 - 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya üstün onur öğrencisi sayılmaz.

Yatay geçiş ve kurum içi geçiş

MADDE 28 – (1) Üniversitenin diploma programlarına  diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler ile Üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 29 – (1) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulunun bu konudaki kararlarına uygun olarak, Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Kayıt Silme ve Sildirme

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 30 – (1) Öğrenciler, kayıtlarını yeniletebilmek için her dönem öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kaydın silinmesi hâlinde, öğrenciden alınan katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(2) Öğrencilerin katkı payları veya öğrenim ücretleri, Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alan ve bu derslerden başarılı olan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alan ve bu derslerden başarılı olan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen indirimli öğrenim ücreti veya katkı payı ödemelerinden, ilgili dönemin asgari derslerini almanın yanında, not yükseltmek için önceki dönemlerin derslerini alan ve başarılı olan öğrenciler de yararlanabilir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 31 – (1) İlgili birimin yönetim kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir ve kayıtları silinir:

a) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması,

c) Öğrencinin öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin veya sunduğu belgelerin ve verdiği bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Not Durum Belgesi ve Diploma Eki

Mezuniyet derecesi

MADDE 32 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu diploma programının bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.

Ön lisans diploması verilmesi ve meslek yüksekokuluna intibak

MADDE 33 – (1) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri hâlinde, ön lisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları hâlinde meslek yüksekokullarına intibakları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

Diplomalar, diploma eki, not durum belgesi

MADDE 34 – (1) Dört dönemlik (iki yıllık) diploma programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması; sekiz dönemlik (dört yıllık) programları başarı ile tamamlayanlara lisans diploması, on dönemlik (beş yıllık) programları başarı ile tamamlayanlara lisans ve yüksek lisans diploması verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir.

(4) Diplomalar fakültelerde dekan ve Rektör, yüksekokullarda müdür ve Rektör, fakültelere bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür, dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

(5) Mezun olan tüm öğrencilere, öğrenim gördükleri diploma programında aldıkları dersleri ve notları gösteren not durum belgesi (transkript) ve ayrıca diploma eki de verilir. Diploma ekinde yer alacak bilgiler, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre düzenlenir.

İlişik kesme işlemleri

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre kaydı silinen veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını ve kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birim kurul kararını gerektiren konular

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında birim kurul kararını gerektiren bütün konularda ilgili diploma programını yürüten ana bilim dalının/bölüm kurulunun görüşü, teklifi veya kararı alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

Engelli öğrenciler

MADDE 38 – (1) Engelli öğrenciler için dersler ve sınavlarda özel düzenlemeler yapılır. Bu konudaki usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin bina, bahçe, eklenti ve tesislerine giremezler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 24/7/2007 tarihli ve 26592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanuni azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere verilen sınav hakkı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğrenciler; 13/2/2011 tarihinden önce Kanunun 44 üncü maddesi ile verilen sınav haklarını 2012-2013 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kullanabilirler.

Eski yönetmeliğe tabi öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2012-2013 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin aldıkları ve alacakları DC ve DD notları otomatik olarak DC+ ve DD+ notuna dönüştürülür. Bu öğrenciler, mezun olma aşamasına geldiklerinde genel not ortalamaları 2.00’ın altında ise, CC ve altında not aldıkları en çok üç dersten, en geç ertesi yarıyılın başına kadar kullanacakları birer ek sınav hakkı verilir.

(2) 2012-2013 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptırmış öğrenciler kaydoldukları yılın eğitim-öğretim planına tabidirler. Ancak bu öğrencilerden değişmiş olan eğitim öğretim planlarındaki zorunlu dersleri veya bunların yerine konan dersleri alarak yeni eğitim öğretim planıyla belirlenen mezuniyet toplam kredisine ulaşanlar başarılı sayılırlar ve bunlara seçmeli dersleri alma yükümlülüğü uygulanmadan mezuniyet hakkı verilir.

(3) Ulusal kredi esasına göre düzenlenmiş eğitim öğretim planlarından sorumlu öğrencilerin başarısız oldukları veya bunların yerine aldıkları derslerin ulusal kredilerinin AKTS kredilerine dönüşümleri, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.