18 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28357

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ

KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YEKTAM): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Program Koordinatörü: Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen ve  Merkezin bilim, teknoloji ve uygulama alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,

e) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynakların verimli olarak kullanılmasını sağlamak ve Burdur ili uygulanabilirliklerini araştırmak,

b) Söz konusu yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen lisans ve yüksek lisans öğrencilerine bu bilgiyi sağlamak,

c) Yenilenebilir enerji kaynakları ve bunların kullanımı konusunda yenilikçi fikirlere destek sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak,

ç) Bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte işbirlikleri ile ülke kalkınmasına yarar sağlayacak biçimde alternatif kaynaklardan enerji üretimi ve yönetimi konusunda çalışmalarda bulunmak,

d) Toplum açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi, bu kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik konularda eğitim programları düzenlemek,

b) Yenilenebilir enerji kaynaklarına ve bu kaynakların kullanımına yönelik faaliyetlerle toplumsal fayda sağlamak için ilgili resmi ve özel kurumlara danışmanlık yapmak,

c) Bölgede bulunan alternatif enerji kaynaklarının, değişen coğrafik ve küresel etkenlere göre envanterlerinin çıkartılmasını sağlamak,

ç) Bilimsel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde, alternatif enerji kaynakları kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak,

e) Bilimsel alanlarla ilgili programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Program Koordinatörleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Görev süresi biten müdür yardımcıları, yeniden aynı usulle görevlendirilebilirler. Görev süresi bitmeden ayrılan müdür yardımcısı yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.

(5) Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programların genel koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamaktır.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az yılda iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekalet eden müdür yardımcısı yürütür.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak,

c) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek,

ç) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek,

d) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak,

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

Program koordinatörleri ve görevleri

MADDE 15 – (1) Program koordinatörü; Müdür ve müdür yardımcılarının önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Program koordinatörünün görevi; program çalışması yapmak, içeriğini ve aşamalarını oluşturarak ilgili müdür yardımcısına sunmak, müdür yardımcısının onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü âlet, donanım ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.