15 Temmuz 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28354

YNETMELK

Gayrimenkul Anonim irketi Genel Mdrlnden:

GAYRMENKUL ANONM RKET GENEL MDRL PERSONEL

GREVDE YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak, Gayrimenkul Anonim irketi Genel Mdrl ile Bal irketler ve Messese Mdrlklerinde grevli personelin, grevde ykselme ve unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gayrimenkul Anonim irketi Genel Mdrl ile Bal irketler ve Messese Mdrlklerinde memur kadrolar ile szlemeli personel pozisyonlarnda istihdam edilen personelden grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Bal irket: Genel Mdrle bal Anonim irketleri,

) Gayrimenkul A..: Gayrimenkul Anonim irketi Genel Mdrl, Bal irketler ile Messese Mdrlkleri merkez ve tara tekilatlarn,

d) Genel Mdr: Gayrimenkul A.. Genel Mdrn,

e) Genel Mdrlk Merkezi: Gayrimenkul A.. Genel Mdrl Merkez Tekilatn,

f) Grevde ykselme: Bu Ynetmelikte belirtilen grevlere ayn veya baka hizmet gruplarndan yaplacak atamalar,

g) Grevde ykselme eitimi: Grevde ykselmeye ilikin olarak grevlerin zellikleri dikkate alnarak verilecek hizmet ii eitimi,

) Grevde ykselme snav: Grevde ykselme eitimini tamamlayanlarn tabi tutulaca yazl snav,

h) Hizmet gruplar: Grevlerin renim seviyeleri, dev, yetki ve sorumluluklar dikkate alnarak gruplandrlm halini,

) Hizmet sresi: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi erevesinde; Gayrimenkul A..de allan sreler ile kamu kurum ve kurulularnda fiilen allan sreler ve muvazzaf askerlikte geen sreleri,

i) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari, dier gnleri,

j) Messese: Genel Mdrle bal tzel kiilii haiz Messese Mdrlklerini,

k) Personel: 657 sayl Kanuna tabi olarak alanlar ile 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 3 nc maddesinin (b) bendinde tanm yaplan kadrolu personel ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 3 nc maddesinin (c) bendinde tanm yaplan szlemeli personel olarak alanlar,

l) Personel Dairesi Bakanl: Genel Mdrlk merkez ve tara tekilatnda istihdam edilen personelden sorumlu Daire Bakanln,

m) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplan atamalar,

n) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin, eitime tabi tutulmakszn yaplan yazl snav,

o) st grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Hizmet gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadro ve pozisyonlar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) Daire Bakan, I. Hukuk Maviri, Messese Mdr,

2) Messese Mdr Yardmcs,

3) Bamdr, Fabrika Mdr, letme Mdr,

4) Fabrika Mdr Yardmcs,

5) Aratrma Enstit Mdr, Pazarlama ve Datm Mdr, ube Mdr, Aratrma Mdr,

6) Mdr Yardmcs, letme Mdr Yardmcs,

7) Teknik ef, ef, Koruma ve Gvenlik Amiri, Koruma ve Gvenlik efi, Koruma ve Gvenlik Grup efi.

b) Salk Hizmetleri Grubu;

1) Batabip, Batabip Yardmcs.

c) Aratrma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Bauzman,

2) Uzman, Teknik Uzman,

3) Kontrolr.

) Bilgi lem Hizmetleri Grubu;

1) zmleyici.

e) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Bamhendis,

2) Baeksper.

f) dari Hizmetler Grubu;

1) Muhasebeci,

2) ef Yardmcs,

3) Sekreter, Tuzla Memuru, Ambar Memuru, Pazarlama ve Datm Memuru, Memur, Veznedar, Santral Memuru, Daktilograf, Koruma ve Gvenlik Grevlisi.

g) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli, Beki.

(3) Unvan deiikliine tabi pozisyonlar:

a) Avukat, Mhendis, Mimar, Eksper, Biyolog, Pedagog, Kimyager, Tekniker, Grafiker, Dekoratr, Teknisyen, Teknik Ressam, Salk Memuru, Hemire, Laborant, Programc, Tercman.

Grevde ykselme snavna tabi olmadan yaplacak atamalarda aranlacak artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaral alt bendi ile (b) bendinin (1) numaral alt bendinde yer alan unvanlara snavsz atama yaplr. Ancak; bu kadro unvanlarna yaplacak atamalarda aadaki artlar aranr.

a) Daire Bakan ve Messese Mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte ya da en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) Son be yl iinde aylktan kesme ve son on yl iinde kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmak,

b) Messese Mdr Yardmcs kadrosuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte ya da en az drt yllk yksek okul mezunu olmak,

3) Son be yl iinde aylktan kesme ve son on yl iinde kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmak,

4) Gayrimenkul A..de ube Mdr, Bamdr, Bamfetti, Mfetti, Fabrika Mdr, letme Mdr, Aratrma Enstits Mdr, Aratrma Mdr, Pazarlama ve Datm Mdr, Fabrika Mdr Yardmcs kadrolarnda en az iki yl alm olmak,

c) I. Hukuk Maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet sresine sahip olmak,

2) Hukuk Fakltesi mezunu olmak,

3) ki yl Avukat pozisyonunda olmak zere en az on iki yllk hizmet sresine sahip olmak,

4) Son be yl iinde aylktan kesme ve son on yl iinde kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmak,

) Bamdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Atanaca birimin kadro derecesine gre 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte ya da en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) Gayrimenkul A..de, Aratrma Enstits Mdr, Pazarlama ve Datm Mdr, ube Mdr, Aratrma Mdr, Fabrika Mdr Yardmcs kadrolarndan birinde en az iki yl alm olmak,

d) Fabrika Mdr, letme Mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Atanaca birimin kadro derecesine gre 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte ya da en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) Gayrimenkul A..de Aratrma Enstits Mdr, Pazarlama ve Datm Mdr, ube Mdr, Aratrma Mdr, Fabrika Mdr Yardmcs, Mdr Yardmcs kadrolarndan birinde en az iki yl alm olmak,

e) Fabrika Mdr Yardmcs kadrosuna atanabilmek iin;

1) Atanaca birimin kadro derecesine gre 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte ya da en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) Gayrimenkul A..de Bamhendis, Baeksper, Teknik Uzman, Uzman, ef, Teknik ef, Muhasebeci, Mdr Yardmcs pozisyonlarndan birinde en az 2 yl alm olmak,

f) Batabip, Batabip Yardmcs pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) Tp Fakltesi mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de Uzman Tabip, Tabip, Di Tabibi pozisyonlarndan birinde en az drt yl alm olmak gerekir.

Grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda aranlacak artlar

MADDE 7 (1) Grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda personelde aranacak artlar unvanlar itibariyle aada belirtilmitir. Bu kadro ya da pozisyonlara atanabilmek iin grevde ykselme snavnda baarl olmak arttr.

a) Aratrma Enstit Mdr, Pazarlama ve Datm Mdr, ube Mdr, Aratrma Mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Atanaca birimin kadro derecesine gre 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte ya da en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) Gayrimenkul A..de Baeksper, Mdr Yardmcs, Teknik Uzman, Uzman, Mhendis, Mimar, ehir Plancs, ef, Teknik ef, zmleyici, Kontrolr pozisyonlarndan birinde en az iki yl alm olmak,

b) Mdr Yardmcs ve letme Mdr Yardmcs pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) Faklte ya da en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de Muhasebeci, ef, Mhendis, Eksper pozisyonlarndan birinde en az drt yl alm olmak,

c) Teknik ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte ya da en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de Mhendis veya Mimar pozisyonlarndan birinde en az drt yl alm olmak,

) ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de ef Yardmcs pozisyonunda en az yl alm olmak,

d) Koruma ve Gvenlik Amiri, Koruma ve Gvenlik efi ve Koruma ve Gvenlik Grup efi pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de Koruma ve Gvenlik Grevlisi olarak en az yl alm olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen dier artlar tamak,

e) Bauzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte ya da en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) Gayrimenkul A..de uzman pozisyonunda en az drt yl alm olmak,

f) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte ya da en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de Kimyager, Grafiker, Dekoratr pozisyonlarndan birinde en az drt yl alm olmak,

g) Uzman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte ya da en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de Kontrolr, zmleyici veya ef pozisyonlarndan birinde en az be yl alm olmak,

) Kontrolr pozisyonuna atanabilmek iin;

1) ktisat, Maliye, letme, statistik, Pazarlama ve Ynetim Bilimi, Kamu Ynetimi alanlarnda en az drt yl sre ile eitim veren faklte veya yksek okullardan birini bitirmi olmak,

2) Her trl iklim ve yolculuk koullarna elverili olmak,

3) Gayrimenkul A..de ef Yardmcs pozisyonunda en az sekiz yl alm olmak,

h) zmleyici pozisyonuna atanabilmek iin;

1) niversitelerin en az drt yllk Bilgisayar Programcl, statistik, Matematik blmlerinden ya da Mhendislik Fakltesinden mezun olmak,

2) En az bir iletim sistemini ve bir programlama dilini bildiini belgelemek,

3) Gayrimenkul A..de programc olarak en az drt yl alm olmak,

) Bamhendis pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte ya da en az drt yllk teknik yksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de Mhendis pozisyonunda en az sekiz yl alm olmak,

i) Baeksper pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Drt yllk Ttn Eksperlii Yksekokulu mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de asgari on be yl hizmeti bulunmak,

j) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de ef Yardmcs pozisyonunda en az bir yl alm olmak,

k) ef Yardmcs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A..de Memur, Ambar Memuru, Tuzla Memuru, Pazarlama ve Datm Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Sekreter, Daktilograf pozisyonlarndan birinde en az drt yl alm olmak,

l) Memur, Ambar Memuru, Tuzla Memuru, Pazarlama ve Datm Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Sekreter, Daktilograf pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

m) Koruma ve Gvenlik Grevlisi pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen dier artlar tamak,

gerekir.

Unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalarda aranlacak artlar

MADDE 8 (1) Unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalarda aranlacak artlar, unvanlar itibariyle aada belirtilmitir.

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Hukuk Fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatna sahip olmak,

3) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

b) Mhendis, Mimar, Kimyager, Eksper, Biyolog, Pedagog pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya yksekokullarn ilgili blmnden mezun olmak,

2) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

c) Tekniker, Grafiker, Dekoratr pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk mesleki veya teknik yksekretim mezunu olmak,

2) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

) Teknisyen, Teknik Ressam pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eitim veren okullardan mezun olmak,

2) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

d) Programc pozisyonuna atanabilmek iin;

1) niversitelerin en az iki yllk Bilgisayar Programcl ya da Mhendislik Fakltelerinden mezun olmak,

2) En az bir iletim sistemini ve bir programlama dilini bilmek,

3) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

e) Hemire, Laborant, Salk Memuru pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) Fakltelerin, yksekokullarn veya salk meslek liselerinin ilgili blmnden mezun olmak,

2) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

f) Tercman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn filoloji, mtercimlik, tercmanlk blmlerinden veya ilgili dier blmlerden mezun olmak,

2) KPDS de en az (B) dzeyinde baarl olmak,

3) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak

gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme Eitiminin Esaslar

Grevde ykselme eitimi

MADDE 9 (1) Personelin grevde ykselme snavna katlmaya hak kazanabilmesi iin, ncelikle atanmak istenen kadro veya pozisyona ynelik eitim programna katlmas gerekir. Eitim programlar, bu Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularnda en az 30, (g) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak zere en az 75 saat olacak ekilde dzenlenir. Baka kurumlarda veya baka birimlerde ayn grevler iin benzer eitim alm olmak, Gayrimenkul A.. asndan herhangi bir kazanlm hak dourmaz.

(2) Grevde ykselme eitim programlar Gayrimenkul A.. Personel Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenebilecei gibi, bu eitime alnacaklarn says, atama yaplacak grevler ve eitim program 45 gn nceden Devlet Personel Bakanlna bildirilerek bu Bakanlk tarafndan veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluu tarafndan da mterek grevde ykselme eitim programlar dzenlenebilir. Grevde ykselme eitimine katlanlarn bu eitime devam etmeleri zorunludur. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu sre art aranmaz.

(3) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya baarl olup da iki yl iindeki mteakip snava kadar atanmam olanlar ayn unvanla ilgili daha sonra dzenlenecek eitim ve snava ilikin btn usul ve esaslara tabidir.

Duyuru

MADDE 10 (1) Grevde ykselme eitimine bavuru artlar, mnhal kadro veya pozisyon unvan, says, varsa derecesi, hangi blmde olduu, kadro veya pozisyon unvan iin aranlacak nitelikler ve son bavuru tarihi, eitim tarihinden en az bir ay nce Personel Dairesi Bakanlnca duyurulur.

(2) Grevde ykselme eitiminin yeri, tarihi ve dier hususlar ise eitime katlacaklara en az 15 gn nce ilgili nitelerince duyurulur.

Bavuru ve bavurularn incelenmesi

MADDE 11 (1) Grevde ykselme eitimine ilikin duyuru zerine bavuruda bulunanlarn gerekli artlar tayp tamadklar bal bulunduklar personel birimlerince incelenir. Gerekli artlar tayan personel liste halinde bal bulunduklar Mdrlkler, Daire Bakanl, Bal Anonim irket Genel Mdrl ve Messese Mdrlkleri aracl ile Personel Dairesi Bakanlna iletilir.

(2) Son bavuru tarihinden sonra herhangi bir nedenle bu artlar tamadklar sonradan anlalanlarn, grevde ykselme snavn kazanm olsalar bile, snavlar geersiz saylr ve atama onay iptal edilir.

Grevde ykselme eitimine alnma

MADDE 12 (1) Grevde ykselme eitimine katlacaklarn says, duyurulan bo kadro veya pozisyon saysnn katn geemez. katndan az istekli bulunmas halinde, bavuru artlarn tayan bavuru sahibi tm personelin eitime alnmas salanr. Duyurulan kadro veya pozisyon saysnn katndan fazla personelin bavurmas halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik ekinde yer alan Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en fazla olandan balamak zere, kadro veya pozisyon saysnn kat kadar personel belirlenerek eitime alnr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas halinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(2) Grevde ykselme eitimini tamamlayanlar, grevde ykselme snavna katlmaya hak kazanrlar.

Grevde ykselme eitimi konular

MADDE 13 (1) Grevde ykselme eitimi aadaki konular kapsar:

a) T.C. Anayasas;

1- Genel esaslar,

2- Temel hak ve devler,

3- Devletin temel organlar,

b) Atatrk ilkeleri ve inklp tarihi, ulusal gvenlik,

c) Devlet tekilat ile ilgili mevzuat,

) lan edilen kadro veya pozisyonlarn tabi olduu personel mevzuatna gre, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname ve ilgili mevzuat,

d) Trke dil bilgisi ve yazmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilikiler,

f) Etik davran ilkeleri,

g) Kurumlarca belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular.

(2) Dzenlenecek eitim programlarnda birinci fkrann (g) bendinde belirtilen konulara ilikin eitimin arl yzde altmn altnda olamaz.

(3) Grevde ykselme eitiminin ortak konularna ilikin snav sorularnn hazrlanmasnda, Devlet Personel Bakanlnca bu konularla ilgili olarak belirlenen ders notlar esas alnr.

DRDNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snavnn Esaslar

Snav art

MADDE 14 (1) Grevde ykselme eitimini tamamlayanlarn, bu Ynetmelik kapsamnda bulunan grevlere atanabilmeleri iin, grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarnda 100 zerinden en az 70 puan almalar arttr.

Grevde ykselme snav

MADDE 15 (1) Grevde ykselme snav yazl olarak yaplr. Bu snav, lme Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlr. Grevde ykselme eitim programnn tamamlanmasndan itibaren bir ay iinde snavn yaplmas iin Gayrimenkul A.. tarafndan yukarda saylan kurumlardan birine bavurulur. Grevde ykselme eitiminin, grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ieren ders notlar Personel Dairesi Bakanl tarafndan hazrlanp eitime katlanlara verilir ve birer rnekleri de snavdan nce Devlet Personel Bakanlna ve ayrca sorularn hazrlanmas amacyla snav yapacak kuruma gnderilir.

Unvan deiiklii snav

MADDE 16 (1) Unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalar, bu blmde belirtilen usul ve esaslar erevesinde eitime tbi tutulmakszn yaplacak unvan deiiklii snav sonucundaki baar srasna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snavna katlacaklarda, Gayrimenkul A.. Genel Mdrlnde veya renim durumlar ile ilgisi bulunmayan grevlerde belirli sre hizmet yapm olma art aranmaz.

(3) Unvan deiiklii snavlar, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr.

Snav Kurulu

MADDE 17 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarna ilikin ilemleri yrtmek zere be kiiden oluan bir Snav Kurulu oluturulur.

(2) Snav Kurulu, Genel Mdr veya grevlendirecei bir Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda Personel Dairesi Bakanlndan iki ye ile yine Genel Mdrce belirlenecek dier yelerden teekkl eder. Snav Kurulunu oluturan yeler, grevde ykselme snavna alnacak personelden, renim durumlar ve tadklar unvanlar itibariyle daha dk seviyede olamazlar.

(3) Snav kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (Bu derece dhil) kan veya kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yeni ye veya yeler grevlendirilir.

(4) Snav Kurulu ve grevde ykselmeye ilikin sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Bakanl tarafndan yrtlr.

Snav Kurulunun grevleri

MADDE 18 (1) Snav Kurulu, grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarna katlacaklar iin 13 nc maddeyle ngrlen, Genel Mdrlke belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ihtiva eden notlarn hazrlanmas veya hazrlattrlmas ve ilgili personele verilmesinin salanmas, snav sonularnn ilan, yaplacak itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr. Genel Mdrlk, gerekli hazrlklarn yaplabilmesi iin eitim tarihinden en az iki ay nce snav kurulunu bilgilendirir. Snav kurulu, bu fkrada ngrlen snav konularna ilikin notlarn, grevde ykselme suretiyle atanacaklar iin eitimin balayaca tarihe kadar, unvan deiikliine tabi grevlere atanacaklar iin ise snav tarihinden en az bir ay nce, ilgili personele verilmesini salar. 13 nc maddedeki ortak ders konularna ilikin ders notlar, ilgili personel tarafndan temin edilir.

Snav sonularnn aklanmas ve itiraz

MADDE 19 (1) Snav Kurulu, kendisine intikal ettii tarihten itibaren be i gn ierisinde snav sonularn ilan eder ve ilgililere yazl olarak bildirir. lgililer, kendilerine yazl olarak bildirilmesinden itibaren be i gn ierisinde snav sonularna itiraz edebilir.

(2) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak, sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun birinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi halinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

Snavlarn geersiz saylmas

MADDE 20 (1) Snavda kopya ekenler, kopya verenler veya buna teebbs edenler, snav ktlarna belirtici iaret koyanlar snav salonundan karlrlar ve dzenlenecek tutanaklarla snav ktlar geersiz saylr. Snava girecek aday yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde ilgilinin snav bir tutanak tutularak geersiz saylr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 21 (1) Snavla ilgili belgeler, Genel Mdrlk Merkezinde Personel Dairesi Bakanl bal birimlerde ise Personel ubesi Mdrl tarafndan bir sonraki snava kadar saklanr. Snav sonular ayn grev iin yaplacak mteakip snava kadar geerlidir.

Atama

MADDE 22 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snav sonucunda baarl olanlar arasndan, ay iinde baar sralamasna gre duyurulan bo kadro veya pozisyon says kadar atama yaplr. Puanlarn eit olmas halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik ekinde yer alan Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en yksek olandan balamak zere atama yaplr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas durumunda, srasyla;

a) 13nc maddenin birinci fkrasnn (g) bendine ilikin puan yksek olanlara,

b) Hizmet sresi fazla olanlara,

c) Daha st renimi bitirmi olanlara,

) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir. Aylksz izinde olanlar dhil, atanmaya hak kazandklar kadro veya pozisyona ilikin grevlerine mevzuatla ngrlen sre iinde balamayanlarn sz konusu atanma haklar sona erer.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadro veya pozisyonlara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, grevde ykselme veya unvan deiiklii snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro veya pozisyonlar iin yaplacak mteakip snava kadar, snav kazandklar halde kadro yetersizlii nedeniyle atamas yaplamayan personelin baar srasna gre atamalar yaplabilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasnda geiler

MADDE 23 (1) Grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr.

a) Ayn ana grev grubunun alt grev grubunun kendi iinde kalmak kaydyla, ilgili personelin istei ve atanlacak kadronun gerektirdii zellikleri tamak artyla snav yaplmakszn dier grevlere atanmak mmkndr.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme eitimi ve snavna tbidir. Ancak, Gayrimenkul A..de veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere, grevde ykselme eitimi ve snavna tbi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi pozisyonlara geiler ile bu pozisyonlar arasndaki geiler, unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

Kazanlm haklar

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuat uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

zelletirilen kurumlardan atama

MADDE 25 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi uyarnca yaplacak atamalarda, bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Ynetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 27 (1) 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim dzeyi

GEC MADDE 1 (1) Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin Resm Gazetede yaymland 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibariyle iki veya yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, bu Ynetmeliin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim grm kabul edilirler.

Gayrimenkul A..de gemi saylan hizmetler

GEC MADDE 2 (1) Genel Mdrlk personelinin Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri Genel Mdrlnde geen hizmet sreleri Gayrimenkul A..de gemi saylr.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gayrimenkul Anonim irketi Genel Mdr yrtr.