11 Temmuz 2012 Tarihli ve 28350 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6338    Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun

6339    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6340    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6341    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 

TBMM KARARI

1024    Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik

—  Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik

—  Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Maltepe Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri ile İlgili Tebliğ (TS 12820) (No: MSG-MS-2012/17)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/41)

—  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/7/2012 Tarihli ve 2012/102 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/7/2012 Tarihli ve 2012/103 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME    (25/6/2012 Tarihli ve 2012/3326 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.