11 Temmuz 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28350

YNETMELK

Orman Genel Mdrlnden:

ORMANLARDA VE ORMAN NDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE

KILAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA LKN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, ormanlar ile bu ormanlarn iindeki otlak, yaylak ve klaklarda olmak zere;

a) Hangi tr hayvanlarn ne gibi artlarla, bu yerlere zarar vermeden otlatlmasna izin verilmesine,

b) Bu yerler ile sulama yerlerinde haklar olanlarn giri ve k esaslarnn belirlenmesine,

c) Yangna hassas orman alanlarnda yangn riskini azaltmak amacyla yanc madde miktarnn otlatma yntemiyle azaltlmasna ynelik planlama esaslarnn belirlenmesine,

) lke genelinde ormanlk alanlarda yaptrlacak planl otlatma ile kamu yarar gereklerine uygun olarak ormanlardan dzenli faydalanmann salanmasna,

d) Orman ii, orman kenar ve orman st snr mera, yaylak, klak ve otlaklarn koruma, bakm, tanzim ve slahna,

ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanunu ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayl Mera Kanununun 28 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

b) BDy veya BMak: Eski ve yeni amenajman planlarnda rumuzu ile belirtilen tipik akdeniz floras olup kapall %40 ve aas olan, ierisinde Q.ilex, Q.coccifera, akakesme, sandal ve tespih aac gibi fazla boylanmayan aa ve aacklardan oluan alanlar,

c) (b) a: 1,30 m. gs yzeyinde 8-19,9 cm. arasndaki aplara haiz aalar,

) Blge Mdrl: Orman Blge Mdrln,

d) oban: Sorumluluundaki koyun, kei, sr ve manda gibi farkl trden hayvanlarn, barnaklarnda veya otlama alanlarndaki bakm ve beslenmesini yapan, genel salk durumlarn gzeten, sevk-idaresinden sorumlu olan, gerektiinde sam yapabilen kiiyi,

e) Geici evirme: Otlatma plan yaplan alanlarda hayvanlara zarar vermeksizin planl bir ekilde otlatlmasn salayan, gecelemelerini emniyet altna alan, dalmalarn engelleyen, ierisinde st sam alan ile hayvan sahiplerinin adrlarnn da bulunduu alan evrelemeyi,

f) Gei izni: Otlatma plannda belli otlak alanlarna ulamak iin orman alanlarndan gei veya otlak alanlarndan sulaklara gei iin orman iletme efliinden alnan izni,

g) Genletirme alan: Ormanlardan srdrlebilir bir ekilde yararlanmay emniyet altna almak amacyla ormann son hslatn oluturan ve kesimlik aa ulam aa, aa topluluklar ve maktal koru ormannda mecerelerin devamllnn salanmas ile yanan ve yenilenmesi zorunlu hale gelen ormanlarn yerine yeni gen jenerasyonun getirilmesi almasnn uyguland alan,

) Genel Mdrlk: Orman Genel Mdrln,

h) letme Mdrl: Orman letme Mdrln,

) letme eflii: Orman letme efliini,

i) Koruma ekibi: Orman Genel Mdrlnde ormanlarn korunmas ile ilgili kolluk grevlilerinden orman muhafaza memurlarnn grevli olduu ekibi,

j) Muhafaza orman: 6831 sayl Orman Kanununun 23 nc ve 24 nc maddelerine gre ilan edilmi ormanlar,

k) Orman: Devlet ormanlarn,

l) Ormanclk brosu: Orman mhendisi veya orman yksek mhendisi unvanna sahip, ruhsatl serbest meslek mensubu veya ruhsatl serbest yeminli meslek mensuplarnn, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ormanclk ve Orman rnleri Brolarnn Kurulu ve alma Esaslar Ynetmelii hkmlerine gre kurduklar serbest ormanclk veya serbest yeminli ormanclk brolarn,

m) Orman yangnlarna hassasiyet derecesi: letme Mdrl baznda orman alanlarnda en az son yirmi ylda kan orman yangnlarnn yllk yangn adedi ve yanan alan miktarlar ile iletmenin toplam alan ve ormanlk alan dikkate alnarak hesaplanmakta olan ve ok yksek, yksek, orta, dk ve ok dk olarak be tehlike snfndan oluan yangn riski derecesini,

n) Otlak/Mera: stnde hayvan otlayan, otsu bitkilerin tabii olarak yetitii ak alanlar olup, bir veya daha fazla ky ve belde halkna ait hayvanlarn ot ihtiyacn temin etmek maksad ile tahsis edilmi veya kadimden beri bu amala kullanlan arazileri,

o) Otlatma kapasitesi: Belli bir alanda ve eit zaman aralklar ile uzun yllar bitki rtsne, toprak, su ve dier tabii kaynaklara zarar vermeden otlatlabilecek bykba - kkba hayvan birimi miktarn,

) Otlatma izni: Otlatma plannda, otlatma amacyla belirtili orman alanlarnda ve orman ii otlak, yaylak ve klaklarda verilen izni,

p) Otlatma alt zonu: 0-400 metre rakm,

r) Otlatma orta zonu: 400-1000 metre rakm,

s) Otlatma st zonu: 1000 metre zeri rakm,

) Otlatmaya konu yanc madde: Orman alanlarnda alt florada mevcut otsu ve odunsu bitkileri,

t) ncelikli otlatma alan: Plan dhilinde ncelikli olarak otlatmaya izin verilecek ormanlk sahay,

u) Serbest otlatma alan: Plan dhilinde otlatmaya izin verilecek ormanlk sahay,

) Sulaklar: Hayvanlarn arazide su ihtiyalarn giderdikleri akarsu, gl, glet ve eme gibi doal veya yapay su kaynaklarnn bulunduu alanlar,

v) Yangn nleme alanlar: Yangn Durdurma Zonu, Yangn Emniyet Yolu, Yangn Emniyet Yolu ve eridi, Yangn Emniyet eridi, Yerleim Yeri ile Orman Alann Ayrma Tesisi, Ziraat Arazileri ile Orman Arazilerini Ayrma Tesisini ve Yangn Mdahale Cephesini,

y) YARDOP: Yanan alanlarn rehabilitasyonu ve yangna direnli ormanlar tesisi projesini,

z) Yasak otlatma alan: Hibir surette otlatmaya izin verilmeyecek ormanlk sahay,

aa) Yaylak ve klak: 6831 sayl Orman Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fkras kapsam dnda orman ii aklklar ile orman snr zerinde kalan ve bir veya birka ky veya belde ahalisinin hayvanlar ile birlikte geici olarak kp, hayvanlarn otlatmak zere kadimden beri kullanlan aasz, otlu, orman ii veya orman d mnferit yerleri,

ifade eder.

KNC BLM

Temel lkeler, Otlatma Kapasitesi, Otlatma ekilleri ve Otlatma Planlar ile Gei zni

Temel ilkeler

MADDE 4 (1) Otlatma izni verilmeyecek alanlar aada belirtilmitir.

a) Yangn grm ve ormanlarn yenilenmesini veya erozyon tedbirlerinin alnmasn gerektiren alanlar,

b) Doal veya yapay olarak genletirmeye ayrlan alanlar,

c) Rehabilitasyon ve YARDOP kapsamnda tesis edilen yangn durdurma zonlarndaki ekim ve dikim yoluyla genletirmeye ayrlan alanlar,

) Aalandrlm olan sahalar,

d) Toprak muhafaza tedbirleri alnan havzalar ve erozyon kontrol almalar henz balamam olmakla birlikte toprak tanmasna ve sele hassas olan dere havzalar,

e) Koruya tahvil, verimli baltalk olarak iletilen ve canlandrma kesimleri ile rehabilitasyon almalarna konu edilen yerlerde hayvanlarn zarar veremeyecei boya ulamam ve ilgili iletme efliince hayvanlarn aalara zarar verebilecei tespit edilen ormanlar,

f) Seme iletmecilii uygulanan alanlarla, devaml orman olarak iletilen ormanlardaki genletirme nveleri,

g) zel aalandrma sahalar,

) Birinci derece arkeolojik sit alanlar ile milli park ve tabiat parklarnn mutlak koruma, hassas koruma blgelerinin yan sra tabiat koruma alanlar ve tabiat antlar, sulak alan mutlak koruma blgeleri, yaban hayvan retme istasyonlar, yaban hayat koruma sahalar, yaban hayat gelitirme sahalarnn mutlak koruma blgeleri ve yaban hayat gelitirme sahalarndan ynetim planlarnda otlatmann yasakland dier zonlar,

h) Nesli tehlike altna girmi, endemik bitki trleri asndan, korumada ncelikli ve nemli sahalar,

) am pamuklu konili bulunan basral ormanlar hari, arcl desteklemek amacyla tesis edilen ormanlk alanlar.

(2) Kstl alan olma gerekelerine aykr olmamas, genletirme veya yenileme almalar tamamlanm olmas, ilgili birimden muvafakat alnmas ve planlarna uygun olmas kaydyla; birinci fkrann (), (g), () ve (h) bentlerinde belirtilen alanlarn dnda kalan yerler, muhafaza ormanlar, avlak alanlar, tohum mecereleri, gen koruma ormanlar ve odun d rn planlamas yaplan orman alanlarnda otlatma izni verilebilir.

(3) Mlki hudutlarnda Devlet orman bulunan kyler halk ile orman snrlar dnda yaayp kadimden beri hayvanclkla uraanlara tayin edilecek saha ve otlatmaya uygun bitki kapasitesi dahilinde yl ierisinde belirlenecek srelerde otlatma izni verilebilir.

(4) Birinci fkrada belirtilen hkmler sakl kalmak kaydyla, Devlet ormanlarnda beslenme zellikleri dikkate alnarak koyun, kei, sr ve manda gibi besi hayvanlar iin otlatma izni verilebilir.

(5) Genletirme veya aalandrma almalar tamamlanm olan sahalar ile birinci fkrann (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ormanlk alanlarda koyun iin otlatma plan yaplabilir.

(6) Amenajman planlarnda meere tipi BDy veya BMak olarak gsterilen alanlarda otlatma plan dahilinde otlatmaya izin verilebilir.

(7) Snr ihtilaf olan yerlerde hak belirleme yetkisi ilelerde kaymakamlklara, birden fazla ileyi ilgilendirmesi halinde valiliklere aittir.

Otlatma kapasitesi

MADDE 5 (1) Ormanlardaki otlatma izni verilen otlatma planlarnda hektardaki hayvan adedi bu maddenin ikinci fkrasnda belirlenen deerlerin 1/5 oranndan ok olamaz. Ancak; alt ve orta zonlarda hektardaki otlatlacak hayvan says, yanc madde miktar ve otlatma alannn kapasitesi gz nnde bulundurularak belirlenir.

(2) Klak ve yaylaklarda otlatlacak hayvanlarn tr, ya ve adedi:

a) Islah yaplmam otlaklarda;

1) Hektarda; 1 yandan byk ise en fazla 2 bykba hayvan, kkba hayvanlarda koyun ve kei en fazla 10 adet hesap edilir.

2) Hektarda; Hayvanlarn yavrularnda ise; bykba hayvanlarda 4, kkba hayvanlarn yavrularnda 10 hayvan hesap edilir.

b) Islah yaplm otlaklarda, projesinde belirtilen hayvan miktar gz nnde bulundurulur.

Otlatma ekilleri

MADDE 6 (1) Yangn riski I inci, II nci ve III nc derece olan orman alanlarnda:

a) Alt zonda otlatma: Orman yangnlar itibari ile en riskli olan bu zonda yaplacak otlatma planlar, temel ilkelerdeki esaslar dikkate alnmak kaydyla yangn nleme alanlar ncelikli olmak zere bu zondaki ormanlk alanlarn tamamn kapsayabilir. ncelikle otlatma bu zonda yaplr.

b) Orta zonda otlatma: Bu zonda yangn nleme alanlarnda temel ilkelerdeki esaslar dikkate alnmak kaydyla otlatma planlamasna ncelik verilir, ormann durumuna gre dier alanlarda serbest otlatma alanlar belirlenerek plan yaplabilir.

c) st zonda otlatma: Bu zonda yaplacak otlatma planlarnda temel ilkelerdeki esaslar dikkate alnr. Bu zonda yaplacak rehabilitasyon almalarnda eskiden beri otlatma alan olarak kullanlan alanlardaki otlatma ihtiyac ve potansiyeli dikkate alnarak planlama yaplabilir.

(2) Yangn riski IV nc ve V inci derece olan orman alanlarnda otlatma planlar ormann mevcut durumu gz nnde bulundurularak temel ilkelerdeki esaslar dikkate alnmak kaydyla yaplr.

Devlet ormanlardaki otlatma planlar

MADDE 7 (1) Ormanlardaki otlatma iin yaplacak otlatma plannda aada yer alan hususlar bulunur.

a) Otlatmann planlanaca orman iletme eflii,

b) Otlatma planlanmasnn amac,

c) Otlatmaya konu olan otsu veya maki formunda hangi bitkilerin olduu,

) Otlatma plan yaplan Orman letme efliindeki Amenajman Plannda belirtilen iletme snf veya snflar,

d) Meere tipleri olarak amenajman plan verisi ve aktel durumu,

e) Otlatma alannn alt ve st rakmlar,

f) Milli park, muhafaza orman gibi kstl alan olup olmad,

g) Otlatma alanlarnn snrlarn belirten 1/25.000 lekli saysal meere haritasnda; otlatma snrn krmz, gei yollarn yeil, su kaynaklarn mavi renkte gsteren harita,

) Otlatma alanndaki rmak, dere, pnar gibi su kaynaklar ile bunlarn otlatma mevsimi boyunca su ihtiva edip etmedikleri,

h) Otlatlmas planlanan hayvann tr ve adedi,

) Yresel artlara zonlara gre belirlenen sre ve mevsimi,

i) Sulaklarn bulunduu yerler, ormanlara giri ve klar ile hayvanlarn su ihtiyalarnn temini iin kullanacaklar yollar ve yollarn durumu,

j) Otlatma Plannda kademeli olarak yaptrlacak otlatmann nasl yaplaca,

k) Otlatmann balang ve biti zaman,

l) Otlatma alannda ihtiya duyulan svat ve yol gibi alt yap tesisleri ile ihtiya miktar,

m) Otlatma sahasnda uyulmas gereken dier hususlar.

Devlet ormanlar iindeki otlak, yaylak ve klaklarda otlatma planlar

MADDE 8 (1) Devlet ormanlar iindeki otlak, yaylak ve klaklarda, otlatmann belirli bir esas iinde uygulanmas iin, alan be hektar geen her otlak sahas yaplan otlatma plannda ayr ayr deerlendirilir.

(2) Otlatma plannda otlak, yaylak ve klaklar iin aada yer alan hususlar bulundurulur.

a) Otlatma alanlarnn snrlarn belirten 1/25.000 lekli saysal meere haritasnda; otlatma snrn krmz, gei yollarn yeil, su kaynaklarn mavi renkte gsteren harita,

b) Aada belirtilen otlak, yaylak ve klaklarda otlak durumu ve snflar;

1) ok iyi; Bitki rtsnn arlkl olarak % 76-100' kaliteli bitkilerden oluan otlak, yaylak ve klaklar,

2) yi; Bitki rtsnn arlkl olarak % 51-75'i kaliteli bitkilerden oluan otlak, yaylak ve klaklar,

3) Orta; Bitki rtsnn arlkl olarak % 26-50'si kaliteli bitkilerden oluan otlak, yaylak ve klaklar,

4) Zayf; Bitki rtsnn arlkl olarak % 0-25'i kaliteli bitkilerden oluan otlak, yaylak ve klaklar.

c) Otlatma alannda ihtiya duyulan bitki rts, svat ve it gibi tesisler ile gerektiinde ihtiya duyulan yol miktar,

) Mevcut ise veya daha fazla otla veya otlak parselini birbirini takiben otlatma ve sonra yine ilk blmden balayarak otlatmaya devam etme eklinde bir mnavebeli otlatma sistemi,

d) Otlatmann balang ve biti zaman,

e) Sulaklarn bulunduu yerler, otlaklara giri ve klar ile hayvanlarn su ihtiyalarnn temini iin kullanacaklar gzergah belirleyen yollar,

f) Otlatma sahasnda gerekli grlen dier hususlar.

Planlarn sresi ve onay

MADDE 9 (1) Otlatma planlar orman iletme mdrlklerince amenajman plan sresi iin eflik baznda tek plan olarak yaplr veya ormanclk brolarna yaptrlr. Yllk otlatma dnemi sonunda plan verilerinde deiiklik olup olmad yerinde tespit edilerek gerekirse planda dzeltmeler yaplabilir. Amenajman plan srelerinin bitip avans dnemi olumas halinde otlatma planlar revize edilir.

(2) Otlatma planlar, orman iletme mdr yardmcs bakanlnda, ilgili iletme efi, teknik eleman ve ilgili toplu koruma ekibinde grevli orman muhafaza memurundan oluan en az drt kiilik komisyon tarafndan EK-1de yer alan dispozisyona uygun olarak hazrlanarak orman iletme mdrnn onay ile yrrle girer.

(3) Ormanclk brolarna yaptrlan otlatma planlar, orman iletme efinin tetkiki, iletme mdrnn onay ile yrrle girer.

Ormanda otlatma ve gei izinleri

MADDE 10 (1) Ormanlarda, orman ierisindeki otlak, klak, yaylak ve sulaklara planda belirtilen gei yolundan izin verilir. Gei izni ve orman iinde yaplacak otlatma iin orman iletme efliine dileke ile mracaat edilerek izin alnr. Otlatma plan dahilinde otlatma alanlarnda belirlenen hayvan kapasitesi dolduktan sonraki mracaatlar deerlendirmeye alnmaz.

(2) Devlet ormanlar dahilindeki orman ii otlaklara iletme mdrl snrlar dndan toplu olarak veya sr halinde hayvan sokulup otlatlmasna ilgili yresel artlar dikkate alnarak iletme mdrlnce izin verilebilir.

(3) Otlatma ve gei izni iin dilekelerinde; otlatlacak hayvanlarn tr, adedi, nerede ve ne kadar sre otlatlaca ile sr sahibi ve obann ismi, hangi gei yolundan gemek istedikleri belirtilir.

(4) Orman iletme efi, otlatma izin belgesi ve gei izin belgesini dzenler.

(5) Otlatma ve ormandan gei izni belgesinde;

a) Sr sahibinin ve obanlarn kimlik bilgileri,

b) Otlatmann balang ve biti tarihleri,

c) Hayvanlarn tr ve adedi,

) znin dayana olan otlatma plannn tarih ve numaras,

d) Otlatma sahas ve ormandan gei yollar,

ile gerekli grlen dier hususlar bulunur.

(6) Sr sahibine otlatma sahasnn haritas veya basit krokisi verilir.

(7) obanlar otlatma ve/veya gei izin belgelerini her zaman yannda bulundurmak ve yaplacak kontrollerde gstermek zorundadr.

NC BLM

Otlatmann Takibi, Riskleri ve Koruma

Otlatmann takibi

MADDE 11 (1) Yaplan otlatma planlar ve bunlara msteniden verilen otlatma izinleri kyler ve beldeler itibariyle dosyalanr. Otlatmadan doan olumlu ve olumsuz etkilere ilikin raporlar ilgili orman iletme efliince yllk otlatma dnemleri sonunda hazrlanarak muhafaza edilir.

Otlatma risklerinin deerlendirilmesi

MADDE 12 (1) Yaplan gzlemler srasnda otlatma yaplan alanlarda zararlarn tespitine zel bir nem verilerek, ormana zarar verilmeden otlatmann yaplmas salanr.

(2) zin verilen ormanlk alann zarar grmesi durumunda, 9 uncu maddenin ikinci fkrasnda yazl komisyon tarafndan dzenlenen rapora istinaden bu alanlar iletme mdrlnce otlatma kapsamndan kartlr. Rehabilite edildikten sonra bu alanlar yeniden otlatma planna konu edilebilir.

Koruma ileri

MADDE 13 (1) Verilen otlatma ve ormandan gei izin belgeleri ile bu yerlere ait haritann bir nshas ilgili koruma ekiplerine verilir.

(2) zin verilen otlatma alanlarnda; plana ve verilen izne ne derece uyulduu, otlatmadan doan toprak ve ot durumu, kabuk soyulmas, dal budanmas, u srgn tahribat ve benzeri etkileri ile planda belirtilen hayvanlarn tr ve adedi gibi hususlar kontrol edilir.

(3) ncelikli otlatma alanlarnda geici evirme yaplmadan mnavebeli otlatmaya izin verilmez.

(4) Otlatma planna uygun olarak alnacak otlatma izni dorultusunda yaplacak otlatma faaliyetlerinde, otlatma sresince hayvanlarn geici olarak barnmalarna izin verilir.

Sr sahipleri ve obanlarn bilgilendirilmesi

MADDE 14 (1) Otlatma plannn onaylanmasn takip eden bir ay ierisinde mahalli orman iletme mdrlnce yredeki sr sahipleri ile obanlarn katld bir toplant dzenlenir. Bu toplantda otlatmaya yasak alanlar, otlatma yaplacak alanlar ve plan uygulamas ile ilgili; mahalli yresel mevki isimleri ile ova, dere, tepe, dzlk ve benzeri yerleri belirtmek suretiyle bilgilendirme yaplr.

(2) Otlatmada oban bana en fazla 200 adet kei veya 250 adet koyun veya 50 adet bykba hayvan hesap edilir. 0-6 ay aras olak, kuzu ve buza bu rakamlara dahil edilmez.

zinsiz otlatma

MADDE 15 (1) zin almadan ormana hayvan sokan veya Devlet orman iindeki otlak, yaylak, klak ve sulama yerlerine izinsiz yahut izin verilmeyen yollardan hayvanlaryla girenler hakknda 6831 sayl Orman Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmleri gereince yasal ilem yaplr.

zel ormanlarda otlatma

MADDE 16 (1) zel ormanlarda yaptrlacak otlatmalarda bu Ynetmelik hkmlerine gre otlatma plan zel orman sahibince yaptrlp orman iletme mdrlnce onaylanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 17 (1) 13/8/1984 tarihli ve 18488 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ormanlarda ve Orman inde Bulunan Otlak Yaylak ve Klaklarda Hayvan Otlatma Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.

 

EK-1

 

ORMANLAR LE OTLAK, YAYLAK VE KILAKLARDA LETME
MDRLNCE YAPILAN OTLATMA PLANI

 

a) Otlatma plannn nosu

 

b) Orman iletme eflii

 

c) letme snf

 

) Amac

 

d) Bitki rts, eidi

 

e) Rakm

 

f) Sahann durumu

 

g) Serbest otlatma sahasnn

Alan

 

Blme nolar

 

Meere tipleri

 

) ncelikli otlatma sahasnn

Alan

 

Blme nolar

 

Meere tipleri

 

h) Yasak otlatma sahasnn

Alan

 

Blme nolar

 

Meere tipleri

 

) Otlatma alanndaki rmak, dere, pnar gibi

su kaynaklar ve bunlarn otlatma mevsimi

boyunca su ihtiva edip etmedikleri

 

i) Otlatma alannn ot durumu, verim gc

 

j) Otlatlacak hayvanlarn tr ve adedi

 

k) Otlatmann balang ve biti tarihi

 

l) Otlatma(gnlk)sresi, zaman

 

m) Otlatma amacyla ormana giri ve k yollar ve hayvanlarn su ihtiyalarnn

temini iin kullanacaklar yollar.(Haritada gsterilecek)

 

n) Otlatma sahasnda uyulmas gereken hususlar

 

o) Otlatma alannn ihtiyac

 

) Mnavebeli otlamann nasl yaplaca

 

 

Eki: 1/25000 lekli Saysal Meere Haritas

 

TANZM EDENLER

Bakan

letme Mdr Yard.

ye

Orman letme efi

ye

Teknik Eleman

ye

Orman Muhafaza Mem.

 

 

ONAY

//20..

letme Mdr

 

EK-2

 

ORMANLAR LE OTLAK, YAYLAK VE KILAKLARDA LETME
MDRLNCE YAPTIRILAN OTLATMA PLANI

 

a) Otlatma plannn nosu

 

b) Orman iletme eflii

 

c) letme snf

 

) Amac

 

d) Bitki rts, eidi

 

e) Rakm

 

f) Sahann durumu

 

g) Serbest otlatma sahasnn

Alan

 

Blme nolar

 

Meere tipleri

 

) ncelikli otlatma sahasnn

Alan

 

Blme nolar

 

Meere tipleri

 

h) Yasak otlatma sahasnn

Alan

 

Blme nolar

 

Meere tipleri

 

) Otlatma alanndaki rmak, dere, pnar gibi

su kaynaklar ve bunlarn otlatma mevsimi

boyunca su ihtiva edip etmedikleri

 

i) Otlatma alannn ot durumu, verim gc

 

j) Otlatlacak hayvanlarn tr ve adedi

 

k) Otlatmann balang ve biti tarihi

 

l) Otlatma(gnlk)sresi, zaman

 

m) Otlatma amacyla ormana giri ve k yollar ve hayvanlarn su ihtiyalarnn

temini iin kullanacaklar yollar.(Haritada gsterilecek)

 

n) Otlatma sahasnda uyulmas gereken hususlar

 

o) Otlatma alannn ihtiyac

 

) Mnavebeli otlamann nasl yaplaca

 

 

Eki: 1/25000 lekli Saysal Meere Haritas

 

TANZM EDEN

.Ormanclk Brosu

TETKK EDEN

Orman letme efi

 

 

ONAY

//20..

letme Mdr

 

EK-3

 

 

ORMANLAR LE OTLAK, YAYLAK VE KILAKLARDA

OTLATMA ZN BELGES

 

zin Dayana Olan

Otlatma Plannn Tarih ve Nosu

 

 

 

zin Sahibinin;

T.C.Kimlik Nosu

 

Ad ve Soyad

 

Adresi ve Tel. Numaras

 

 

 

 

 

obann

T.C.Kimlik Nosu

 

Ad Soyad

 

Adresi ve Tel.No

 

 

 

a)Serbest Otlatma Sahasnn

Alan

 

Blme Nolar

 

b) ncelikli Otlatma Sahasnn

Alan

 

Blme Nolar

 

c)Yasak Otlatma Sahasnn

Alan

 

Blme Nolar

 

Otlatmann Balang ve Biti Tarihleri

 

Otlatma (Gnlk) Sresi, Zaman

 

 

Otlayacak Hayvanlarn

Cinsi Adedi

............ ...............

............ ..............

............ ...............

TOPLAM ------------

 

EK : 1/25.000 lekli otlatma plan snrlarn gsterir harita

 

Otlatma talep eden ve yukarda ak adres ve kimlik bilgileri mevcut kiiye 6831 sayl Orman Kanunu ile dier ilgili mevzuat hkmlerinde yer alan yasaklara uymas kaydyla ibu otlatma izin belgesi verilmitir.

 

 

zni Alan

Kabul ve beyan ederim.

Ad Soyad

(mza)

..../..../20....

zni Veren

Or. lt.efi

 

 

 

EK-4

 

ORMANLAR LE OTLAK, YAYLAK VE KILAKLARDA

GE ZN BELGES

 

zin Sahibinin

T.C.Kimlik Nosu

 

Ad ve Soyad

 

Adresi ve Tel.Nosu

 

 

 

obann

T.C.Kimlik No

 

Ad Soyad

 

Adresi ve Tel.Nosu

 

Gei Gzergah

 

Geiin Balang ve Biti Tarihleri

 

 

 

 

 

 

Gei Yapacak Hayvanlarn:

Cinsi Adedi

............ ...............

............ ...............

............ ...............

............ ...............

TOPLAM ------------

 

EK : 1/25.000 lekli otlatma plan ve gei yollarn gsterir harita

 

Gei izni talep eden ve yukarda ak adres ve kimlik bilgileri mevcut kiiye 6831 sayl Orman Kanunu ile dier ilgili mevzuat hkmlerinde yer alan yasaklara uymas kaydyla ibu gei izin belgesi verilmitir.

 

 

zni Alan

Kabul ve beyan ederim.

Ad Soyad

(mza)

..../..../20....

zni Veren

Or. lt.efi