11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28350

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             Tarih          :   2/7/2012

             Karar No   :   2012/103

             Konu          :   İstanbul/Büyükçekmece/Muratbey 1757

                                     parsel numaralı taşınmazdaki hissenin özelleştirilmesi.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 27/4/2012 tarih, 2959 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 30/4/2009 tarih, 2009/21 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Muratbey köyü 1757 numaralı parselde bulunan 106.388,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 391/436 oranındaki hissenin (95.408 m2) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihalenin sonucu dikkate alınarak;

1. 1757 parsel numaralı taşınmazdaki hissenin, 5.610.000.- (beşmilyonaltıyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Şükrü DİNÇER'e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şükrü DİNÇER'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.590.000.- (beşmilyonbeşyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İsmail GÖK'e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İsmail GÖK'ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

2. Alıcılar satışa konu taşınmazdaki hisseyi şartname hükümleri çerçevesinde ve taşınmazın bir kısmının mevcut imar planında yeşil alan özelliğini bilerek devralacağından, taşınmazdaki yeşil alan özelliğinin korunarak hissenin devredilmesine,

3. Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.