11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28350

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             Tarih          :   2/7/2012

             Karar No   :   2012/102

             Konu          :   Bitlis İli, Tatvan İlçesi Taşınmazı.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 1/12/2005 tarih, 2005/137 sayılı Kararıyla; Gayrimenkul A.Ş. (eski TEKEL)'ye ait Bitlis İli, Tatvan İlçesi Sahil Mahallesi 306 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 4.011,01 m2 yüzölçümlü, “Belediye Hizmetlerinde” kullanılmak üzere 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden Tatvan Belediyesine devredilen taşınmaz ile ilgili olarak;

Tatvan Belediye Başkanlığının 9/4/2012 tarih 61 sayılı Meclis Kararında; söz konusu taşınmaz üzerine "Alışveriş Merkezi" yapıldığı, yapılan alışveriş merkezinin de Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışına karar verildiği belirtildiğinden;

• Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere devredilen taşınmazın amacı dışında kullanılması nedeniyle anılan ÖYK Kararının iptal edilmesine, iptal işlemi ve devir alma ile ilgili hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve/veya İdarenin görevlendireceği özelleştirme programındaki bir kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

• Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Sahil Mahallesi 306 ada 1 parsel nolu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmek üzere kapsam ve programa alınmasına,

• Söz konusu taşınmazın özelleştirme işlemlerinin 3 yıl içerisinde sonuçlandırılmasına,

Karar verilmiştir.