11 Temmuz 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28350

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

AKARYAKIT STASYONLARI-EMNYET GEREKLER LE LGL

TEBL (TS 12820)

(TEBL NO: MSG-MS-2012/17)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 20/5/2007 tarihli ve 26527 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecburi Standard Tebli (Tebli No: SG-2007/09) ile mecburi uygulamaya konulan TS 12820 Akaryakt stasyonlar - Emniyet Gerekleri standardnn; 2 nci maddesi, 4.1 inci maddesi, 4.2.1 inci maddesi, 4.2.5 inci maddesi, 4.2.5.2 nci maddesi, 4.2.6.6 nc maddesi, 4.12 nci maddesi ve 4.12.3 nc maddesi Trk Standardlar Enstits tarafndan tadil edilmitir. Mecburi Standard Tebliinin (Tebli No: SG-2007/09), Trk Standardlar Enstits tarafndan tadil edilen maddeleri, akaryakt istasyonu lisans sahiplerince zorunlu olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) TS 12820 standard, motorlu kara ve deniz tatlarna akaryakt ikmalinin yapld sabit istasyonlar ile ilgili emniyet gereklerini kapsar.

(2) Akaryakt istasyonu lisans sahiplerinin, TS 12820 standard kapsamna giren hususlar belirten bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 4 (1) Sz konusu Standard tadilleri, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sayfasndan ulalr.

MADDE 5 (1) Bu Tebli yaym tarihinden itibaren onbe gn sonra yrrle girer.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.