11 Temmuz 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28350

YNETMELK

 

Maltepe niversitesinden:

MALTEPE NVERSTES SATIN ALMA VE HALE YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Maltepe niversitesi tarafndan yurtiinden ve yurtdndan temin edilecek her trl mal ve hizmet satn alma, kiralama ve yapm ileri ve bunlara ilikin yetki, sorumluluk ve usullere ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Maltepe niversitesi ve niversiteye bal akademik ve idari birimlerin ihtiya duyduu her trl alm-satm, yapm, hizmet, kiralama, tama ve benzeri ilerin yaplmas ve yaptrlmasna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 44 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Acil almlar: Teknik nedenlerden veya doal afetlerden dolay oluan, annda mdahale edilmedii takdirde maddi ve manevi zarar dourabilecek, eitimi aksatabilecek beklenmedik acil durumlar nedeniyle yaplacak almlar,

b) Bakan: Maltepe niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

c) Birim yneticisi: Rektrle bal akademik ve idari birimlerin yneticilerini,

) Demirba: Her trl ofis mobilyalar, oturma grubu, elektronik cihazlar ve ofis tehizat, tbbi cihazlar, makine ve tehizat gibi malzemeleri,

d) Genel Sekreter: niversitenin Genel Sekreterini,

e) Hastane: Maltepe niversitesi Tp Fakltesi Eitim ve Aratrma Hastanesini,

f) Hizmet alm: Mal almlar ve yapm ileri dndaki her trl periyodik bakm anlamalar, tamirat ve tadilat ileri, dardan alnan her trl hizmet satn almlar ile fuar ve organizasyonlardaki stant kurma gibi her trl satn alma ilemlerini,

g) dari artname: niversite tarafndan hazrlanan idari artnameyi,

) hale yetkilisi: Mtevelli heyeti bakan veya bu konuda mtevelli heyeti bakannca yetkilendirilmi olan yneticiyi,

h) Kiralama: Yaplacak her trl kiralama ilerini,

) Mtevelli Heyet: Maltepe niversitesinin Mtevelli Heyetini,

i) Rektrlk: Maltepe niversitesi Rektrln,

j) Salk Oca: Maltepe niversitesi kampus alan ierisinde yer alan salk ocan,

k) Satn Alma ve hale Komisyonu: niversitenin satn alma ve ihale komisyonunu,

l) Teknik artname: niversite tarafndan hazrlanan teknik artnameyi,

m) niversite: Maltepe niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Satn Alma ve hale Komisyonlarnn Yaps, Mali Limitler ve Onay Yetkisi

Satn alma komisyonlarnn yaps

MADDE 5 (1) niversitenin satn alma ve ihale komisyonlar, her bte yl banda Genel Sekreterin nerisi ve Bakann onay ile grevlendirilir.

(2) Gerekli hallerde ilgili birim temsilcileri ve/veya uzman kiiler komisyona davet edilebilir ve/veya yazl gr istenebilir.

Mali limitler ve onay yetkisi

MADDE 6 (1) Bakan her bte dnemi banda mali limitleri ve bu limitlere gre alm onaylamaya yetkili kurul ve ahslar belirler. Mali limitler tahmini bedele gre tespit edilir.

(2) Btede miktar ve tutar belirlenen sarf ve iletme malzemelerinin satn alma almalar, tekil edilmi olan komisyonlarca yaplp Genel Sekreterin onay ile bitirilir.

NC BLM

Satn Alma ve haleyle lgili Esaslar

Genel esaslar

MADDE 7 (1) Alnacak mal ve hizmetler o yln btesinde yer alr. Ancak Mtevelli Heyet karar ile btede olmayan taleplerin alm gerekletirilebilir.

(2) Gayrimenkul alm, satm ve kiralanmas Mtevelli Heyet karar ile yaplr.

(3) Almlar toplu ekilde yaplr.

Talebin yaplmas

MADDE 8 (1) Talepler, birim yneticileri tarafndan Genel Sekreterlie yazl olarak yaplr.

Teknik artname ve tahmini maliyet

MADDE 9 (1) Talebi yaplan mal ve hizmetler iin talep eden birim tarafndan teknik artname hazrlanr. Talepte teknik artnameyle birlikte tahmini maliyet de belirtilir. Teknik artname, mal ve hizmeti tedarik edecek firmalarn ayn vasf salayacak ekilde teklif vermelerini ve tekliflerin birbirleriyle kolayca mukayesesini salayacak ekilde hazrlanr.

dari artname

MADDE 10 (1) Satn Alma ve hale Komisyonu talep sahibi birimler ile birlikte, aadaki hususlar kapsayan idari artnameyi dzenler. dari artnamelerde aadaki bilgiler yer alr:

a) Yaptrlacak iin veya alnacak maln mahiyet, cins ve miktar,

b) in yaplma yeri, teslim alma, teslim etme ekil ve artlar,

c) e balama ve bitirme tarihi,

) Vergi, resim har ve dier masraflarla ilgili giderlerin kim tarafndan ne ekilde denecei,

d) Gerekirse tahmini bedel ve teminat miktarlar,

e) Gecikme ve dier hususlarla ilgili cezai meyyideler,

f) Teklif sahiplerinden istenen artlar ve belgeler,

g) Satn alma ileminin hangi usulde yaplaca,

) deme yeri ve artlar,

h) Gerekli grlen dier belgeler.

Taleplerin deerlendirilmesi

MADDE 11 (1) Mali limitlere gre belirlenen aralklarda Satn Alma ve hale Komisyonunun deerlendirmesi gereken talepler; bte, nakit ak, ihtiya, maliyet ve piyasa artlar kriterlerine gre deerlendirilir. Bakann onay ile alm uygun grlen talepler iin teklif alma sreci balatlr.

Hizmet almlar

MADDE 12 (1) Hizmet almlar, gereklemesi istenilen tarihten otuz i gn ncesinde ilgili birim tarafndan yazl olarak talep edilir. Satn alma usul ve esaslarna gre siparii verilen iin yerine getirilip getirilmedii, hizmeti talep eden birim tarafndan takip edilir.

Acil almlar

MADDE 13 (1) Acil almlar; birim yneticisi tarafndan gerekesi belirtilmek suretiyle szl veya yazl olarak Bakan tarafndan bu Ynetmeliin 6 nc maddesine gre belirlenen limitler erevesinde Genel Sekretere ve/veya Bakana bilgi verilerek gerekletirilir. Hastane ve Salk Ocanda nceden kullanlaca belli olmayan, ameliyat esnasnda acilen talep edilen her trl mal ve hizmet almlar yine Bakan tarafndan belirlenen limitler erevesinde hastane iletme mdrlne ve/veya Bakana bilgi vermek suretiyle yaplabilir.

DRDNC BLM

Satn Alma ve hale Usulleri ile Teslim Alma ve deme

Satn alma ve ihale usulleri

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki ilerin satn alma ve ihalelerinde aadaki usuller uygulanr:

a) Kapal teklif usul,

b) Ak teklif usul,

c) Dorudan satn alma usul,

) Ak eksiltme usul.

(2) in gereine gre, bu usullerden hangisinin uygulanaca bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak ihale yetkilisince tespit edilir.

Kapal teklif usul

MADDE 15 (1) Kapal teklif usulnde, teklifler yazl olarak yaplarak zarfa konur. Zarfn zerine; teklif veren firmann veya ahsn ismi, teklif verdii konu aka yazlp zarf kapatlr. Zarfn kapal ksm teklif veren tarafndan imzalanr. Teklif mektubunun; artnameye uygun olarak hazrlanmas, artnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen belge ve ek bilgiler varsa mutlaka verilmesi, teklif edilen fiyatlarn anlalr biimde yazlmas, teklif veren tarafndan imzalanmas gerekir.

Ak teklif usul

MADDE 16 (1) Ak teklif usul; nitelii itibariyle ak teklif alnmasnda fayda grlen veya kapal teklif istenilmesinin gereksiz zaman kaybna neden olaca hallerde, yazl tekliflerin ak olarak verilmesi veya teklif sahibi komisyonda hazr bulunmad takdirde posta, faks ya da e-mail ile alnmas suretiyle gerekletirilen satn alma usuldr.

Dorudan satn alma usul

MADDE 17 (1) Dorudan satn alma usul; gzel sanatlara mahsus elileri, resim, heykel, tablo, yayn, perakende yiyecek, iecek, iek ve toplu almlar dnda acil ihtiya duyulan kat-krtasiye, temizlik malzemeleri, yazc ve fotokopi makineleri iin toner/kartu ve benzeri sarf malzemesi bakm, onarm, eitim, mfredat gelitirme, yazlm, aratrma, ett, proje, planlama, mavirlik, keif, harita, reklam, fotoraf, film, kontrollk, tercmanlk, sigorta, vasta, menkul ve gayrimenkul satn alnmas ve kiralanmas gibi zel nitelikli mal ve hizmetler bir firmadan dorudan temin edilir. Onay sreci tamamlanan satn alma talep formuna istinaden satn alma ii dorudan mali ilerden sorumlu birim tarafndan gerekletirilir.

(2) Bir mal veya hizmet almnn ksa bir srede yerine getirilmesinin zorunlu olduu hallerde veya fiyatn sabit olduu almlarda veya distribtr eliyle satld hallerde de dorudan satn alma usul uygulanr.

(3) Dorudan satn alma usulnde, nitelii itibaryla pazarlk yaplmasna imkan salanr.

Ak eksiltme usul

MADDE 18 (1) Ak eksiltme usul; mal ve hizmetin fiyat, nitelik ve zaman hakknda yklenici tarafndan teklifte bulunulmas suretiyle eksiltme yaplmasdr. Hangi hususlarda teklif istenildii, teklifin art veya artlara tabi olup olmad eksiltme artnamesinde belirtilir.

BENC BLM

Szlemeler, Teminatlar ve demelerin Yaplmas

Szlemeler

MADDE 19 (1) artnamelerde aksine bir hkm bulunmadka fiyat ve nitelik asndan en uygun teklifi veren firma ile pazarlk yaplabilir. Mutabakata varlmas halinde, Satn Alma ve hale Komisyonu kararnn onaylanp kesinlemesini takiben onbe gn iinde sonu ilgili firmaya bildirilir ve firma szlemeyi imzalamaya ve szlemede ngrlm ise kesin teminat yatrmaya davet edilir. Szlemelerde aadaki hususlarn yer almas gerekir:

a) Alnacak mal ve hizmetin net ve ayrntl olarak aklamas, maln tanm, hizmetin konusu, yaplacak i ve ilemler,

b) Alnacak mal ve hizmet bedeli, deme plan ve gerekli hallerde teminat,

c) Sre, fesih, yenileme artlar,

) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali ykmllkler ve sigorta sorumluluklar,

d) in gerei gibi yaplmamas, sresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai artlar ve idare iin doacak haklar.

(2) Sreklilik arz eden hizmet almlarnda, szleme sresi tamamland halde ie ayn yklenici ile devam edilmek istendii takdirde szlemede belirtilen fiyat veya devresel fiyat artlar dnda bir fiyat art yaplmam olmas kaydyla, yeni bir satn alma istei yaplmasna gerek duyulmadan szleme yenilenir. Ancak mevcut szleme koullar ayn kalmak kaydyla, ek hizmet istekleri, yeni bir satn alma talep formu doldurulmasn gerektirir.

Teminatlar

MADDE 20 (1) in niteliine gre ve iin tahmini bedeli zerinden Satn Alma ve hale Komisyonu tarafndan belirlenen oranda geici ve kesin teminat alnabilir. Hak edili ilerde hak edi stnden kesinti yaplabilir. Teslim ve tesellm belgesi dzenlendikten ve kesin kabul yapldktan sonra ilgili firmaya teminat iade edilir.

demelerin yaplmas

MADDE 21 (1) Satn alma talep formunda yer alan iin tamamlanmasn mteakip ilgili birim, iin Satn Alma ve hale Komisyonunun ihale karar dorultusunda artnameye uygun olarak talep edilen mal veya hizmet almnn tamamlandna kanaat getirdiinde, teslim evrakn veya kesin kabul demeye esas olmak zere Satn Alma ve hale Komisyonuna iletir. Bu Ynetmeliin 13 nc maddesine gre yaplan acil almlarda deme yaplabilmesi iin istek sahibinin, alnan mal ve hizmetin uygunluunu kontrol edip mal ve hizmet teslim fiini onaylamas gerekir. Gerekli onaylar tamamlanm olan fatura bedeli, mali ilerden sorumlu birim amirlii tarafndan, yklenici ile anlalm deme koullar erevesinde veya szlemede belirtilen artlarda denir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 22 (1) 15/3/000 tarihli ve 23994 sayl Resm Gazetede yaymlanan Maltepe niversitesi Satn Alma ve hale Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Maltepe niversitesi Mtevelli Heyet Bakan yrtr.