7 Temmuz 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28346

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES HASTANELER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul niversitesi hastanelerinde, salk bilimleri alanndaki lisans ve lisansst rencilerinin eitim ve uygulama ihtiyalarnn, akademik personelin aratrma gereklerinin en st dzeyde karlanmasna, salk hizmetlerinin ada ynetim ilkeleri dorultusunda standart, etkin ve verimli bir ekilde koordinasyonuna ve yrtlmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul niversitesi hastanelerinin ynetimi ve organizasyonu, ynetim organlar, ynetim organlarnn grevleri ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bahekim: stanbul niversitesine bal her bir hastanenin bahekimini,

b) Bilgi lem Direktr: stanbul niversitesine bal hastanelerin bilgi ilem hizmetlerini koordine eden, Hastaneler Genel Direktrne kar sorumlu olan st yneticiyi,

c) Blm Sorumlusu: stanbul niversitesine bal hastanelerin yap ileri, hukuk, biyomedikal, evre ynetim, izleme deerlendirme, iletiim, yaz ileri gibi blmlerinin Hastaneler Genel Direktrne kar sorumlu olan yneticisini,

) Dekan/Mdr: stanbul niversitesine bal faklte dekanlarn/yksekokul ve enstit mdrlerini,

d) Direktr: stanbul niversitesine bal hastanelerin bilgi ilem, finans, kalite, tbbi gibi alma alanlarnn Hastaneler Genel Direktrne kar sorumlu olan st yneticisini,

e) Finans Direktr: stanbul niversitesine bal hastanelerin gelir ve gider ynetimi ile ilgili kamu kurum ve kurulular ile ilikileri koordine eden, Hastaneler Genel Direktrne kar sorumlu olan st yneticisini,

f) Hastane: stanbul niversitesi Hastanelerinin her birini,

g) Hastaneler Danma Kurulu: stanbul niversitesi Hastanelerinin Danma Kurulunu,

) Hastaneler Direktr Kurulu: stanbul niversitesi Hastaneleri direktrlerinden oluan kurulu,

h) Hastaneler Genel Direktr: stanbul niversitesine bal hastanelerin tbbi, idari ve mali hizmetlerini koordine eden, dorudan Rektre ve Hastaneler Ynetim Kurulu Bakanna kar sorumlu olan ve ayn zamanda Hastaneler Ynetim Kurulu Bakan vekili olarak grev yapan en st yneticisini,

) Hastane Ynlendirme Kurulu: Bahekimin bakanlnda, tbbi hizmetler, gelir idaresi, gider idaresi, tanr mal ynetimi, insan kaynaklar ynetimi, bilgi ilem, kalite, genel idari hizmetler gibi hizmet alanlarnn sorumlular ile bahemireden oluan, hastane hizmetlerinin ynetiminden dorudan Hastaneler Genel Direktr ile Hastaneler Ynetim Kuruluna kar sorumlu olan ve Hastaneler Ynetim Kurulu kararlarn uygulayan, stanbul niversitesi Hastanelerinin her birinde oluturulan kurulu,

i) Hastaneler Ynetim Kurulu: stanbul niversitesi Hastanelerinin Ynetim Kurulunu,

j) Hastaneler Ynetim Kurulu Bakan: Rektr tarafndan Rektr yardmclar arasndan grevlendirilen stanbul niversitesine bal hastanelerin tbbi, idari ve mali hizmetlerinin koordine edilmesinde dorudan Rektre kar sorumlu olan ve ayn zamanda Hastaneler Ynetim Kurulu Bakan olarak grev yapan en st yneticisini,

k) Hemirelik Direktr: stanbul niversitesine bal hastanelerin hemirelik hizmetlerinin koordine edilmesinde Hastaneler Genel Direktrne kar sorumlu olan st yneticisini,

l) stanbul niversitesi Hastaneleri: stanbul niversitesine bal salk uygulama ve aratrma merkezleri olarak stanbul Tp Fakltesi, Cerrahpaa Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi Hastanesi ile Kardiyoloji Enstits ve Onkoloji Enstits Hastanelerini,

m) Kalite Direktr: stanbul niversitesine bal hastanelerin kalite politikalarn hizmetlerini koordine eden, Hastaneler Genel Direktrne kar sorumlu olan st yneticisini,

n) Koordinatr: stanbul niversitesi Hastanelerinin organ nakli, laboratuvar hizmetleri, insan kaynaklar, genel idari hizmetler, yazlm, donanm, sre uygulama, gelir, gider ve tanr mal gibi alma alanlarnn Direktre kar sorumlu olan yneticisini,

o) Rektr: stanbul niversitesi Rektrn,

) Tbbi Direktr: stanbul niversitesine bal hastanelerin tbbi hizmetlerini koordine eden, Hastaneler Genel Direktrne kar sorumlu olan st yneticisini,

p) niversite: stanbul niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

stanbul niversitesi Hastaneleri Organlar,

alma ekli ve Grevleri

stanbul niversitesi hastaneleri organlar

MADDE 5 (1) stanbul niversitesi Hastaneleri organlar unlardr:

a) Hastaneler Ynetim Kurulu,

b) Hastaneler Genel Direktr,

c) Hastaneler Danma Kurulu.

Hastaneler ynetim kurulu

MADDE 6 (1) Hastaneler Ynetim Kurulu; Rektrn grevlendirdii Rektr Yardmcs bakanlnda, aadaki yelerden oluur:

a) Hastaneler Genel Direktr,

b) Hastaneler Tbbi Direktr,

c) stanbul niversitesi Tp Fakltesi, Cerrahpaa Tp Fakltesi, Salk Bilimleri Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi Dekanlar,

) Onkoloji Enstits ve Kardiyoloji Enstits Mdrleri,

d) stanbul niversitesi Hastaneleri Bahekimleri,

e) niversitenin Dner Sermaye letme Mdr.

Hastaneler ynetim kurulunun alma ekli

MADDE 7 (1) Hastaneler Ynetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanr, gerektiinde Bakan tarafndan toplantya arlabilir. Rektr, Hastaneler Ynetim Kuruluna toplantlarna oy hakk olmadan katlabilir, gr bildirebilir. Hastaneler Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve toplantya katlanlar salt ounluuyla karar alr. Oylarn eitlii halinde Bakann kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir. Hastaneler Ynetim Kurulunun tm kararlar Rektrn onayna sunulur. Rektrce onaylanmayan kararlar tekrar grlmek zere Hastaneler Ynetim Kuruluna iade edilir.

Hastaneler ynetim kurulunun grevleri

MADDE 8 (1) Hastaneler Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Hastanelerdeki tbbi hizmetler, gelir idaresi, gider idaresi, tanr mal ynetimi, insan kaynaklar ynetimi, bilgi ilem, kalite, genel idari hizmetler gibi srelerin grev tanmlarnn yaplmasn ve yaplandrlmasn salamak,

b) Hastane Ynlendirme Kurulunun kararlarn deerlendirmek,

c) Tanmlanan srelerin temel deerlerini belirleyip, salk hizmetleri asndan hastanelerin stratejik planlarn, norm kadro almalarn planlamak ve gerektiinde bu almalarn gnn koullarna gre yeniden yaplanmasn salamak ve onaylamak,

) Hastanelere ilikin tasarlanan srelerin i aklarn onaylamak,

d) Her yl parasal snr belirlenecek yatrmlara karar vermek, Hastanelerin gelir ve gider raporlarna gre idari kararlar almak,

e) Kalite, performans ve benzeri Hastane hizmetlerinin sunulmasna ilikin her trl lm verilerini deerlendirmek,

f) Genel Direktr tarafndan nerilen; direktrlk, koordinatrlk, blm sorumluluu, komite ve komisyonlarn oluturulmas ile bu konuda grevlendirilmelere karar vermek,

g) Genel Direktr tarafndan nerilen; insan kaynaklar, lojistik ve fon ynetimi gibi ilgili alanlarda danmanlk hizmeti almna karar vermek, bireysel danman istihdam edilmesine karar vermek,

) Gereken durumlarda ayr binalarda hizmet veren her bir Hastane birimlerinin ynetiminden sorumlu olmak zere, ilgili Bahekimliin teklifi ve Genel Direktrn uygun gr ile Bahekim yardmcs grevlendirmek,

h) Gereken grevlendirmelere karar vermek,

) Hastaneler ile ilgili her trl mevzuatn hazrlanmasn koordine etmek.

Hastaneler genel direktr

MADDE 9 (1) Hastaneler Genel Direktr, niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilir.

Hastaneler genel direktrnn grevleri

MADDE 10 (1) Hastaneler Genel Direktrnn grevleri unlardr:

a) Hastaneler Ynetim Kurulunun tm grev ve sorumluluk alanna giren konularda, gerekli gndemi ve dosyalar hazrlamak, Hastaneler Ynetim Kuruluna sunmak, alnan kararlarn hastanelerde uygulanmasn salamak,

b) Hastaneler arasnda koordinasyonu ve iletiimi salamak, Hastane Ynlendirme Kurulu kararlarn deerlendirilmek zere Ynetim Kuruluna sunmak,

c) Tbbi Direktr, Hemirelik Hizmetleri Direktr, Bilgi lem Direktr, Finans Direktr ve Kalite Direktrn Hastaneler Genel Direktr yardmcs olarak grevlendirilmelerine karar verilmesi iin Hastaneler Ynetim Kuruluna teklif etmek, uygun grlmesi halinde grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunmak,

) Tbbi Direktr, Hemirelik Hizmetleri Direktr, Bilgi lem Direktr, Finans Direktr ve Kalite Direktrnce yaplacak almalarn Rektrlk bnyesinde koordinasyonunu salamak,

d) Tbbi Direktr, Hemirelik Hizmetleri Direktr, Bilgi lem Direktr, Finans Direktr ve Kalite Direktrnden oluan ve ayda en az iki kez toplanan Direktr Kuruluna bakanlk etmek,

e) Hastaneler Genel Direktrl bnyesinde oluturulan Yap leri, Hukuk, Biyomedikal, evre Ynetim, zleme Deerlendirme, letiim, Yaz leri Blmlerinin oluumunu ve ileyiini salamak,

f) Tbbi Direktre bal olarak alacak; Organ Nakli, Laboratuvar Hizmetleri, nsan Kaynaklar, Genel dari Hizmetler alanlarndaki Koordinatrleri Hastaneler Ynetim Kuruluna teklif etmek, uygun grlmesi halinde grevlendirilmeleri iin Rektrn onayna sunmak,

g) Hemirelik Direktrne bal olarak alacak; Youn Bakmlar, Acil Hizmetler, Klinik ve Poliklinik Birimler ile Ameliyathane Hizmetleri alanlarnda alacak Koordinatrleri Hastaneler Ynetim Kuruluna teklif etmek, uygun grlmesi halinde grevlendirilmeleri iin Rektrn onayna sunmak,

) Bilgi lem Direktrne bal olarak alacak; Yazlm, Donanm ve Sre Uygulama alanlarnda oluacak Koordinatrleri Hastaneler Ynetim Kuruluna teklif etmek, uygun grlmesi halinde grevlendirilmeleri iin Rektrn onayna sunmak,

h) Kalite Direktrne bal olarak alacak; apa, Cerrahpaa Yerlekesi ve zleme lme Analiz Koordinatrlerini Hastaneler Ynetim Kuruluna teklif etmek, uygun grlmesi halinde grevlendirilmeleri iin Rektrn onayna sunmak,

) Finans Direktrne bal olarak alacak; Gelir, Gider ve Tanr Mal Koordinatrlerini Hastaneler Ynetim Kuruluna teklif etmek, uygun grlmesi halinde grevlendirilmeleri iin Rektrn onayna sunmak,

i) Tbbi Direktr, Hemirelik Hizmetleri Direktr, Bilgi lem Direktr, Finans Direktr ve Kalite Direktrnce yaplacak almalarn Rektrlk bnyesinde koordinasyonunu salamak,

j) htiya duyulmas halinde; yeni Direktrlk, Koordinatrlk, Blm Sorumluluu, Komite ve Komisyonlar ile Hastane Ynlendirme Kurulu ve Sre Yneticiliklerinin kurulmas, birletirilmesi, kaldrlmas ile bunlara ynelik grevlendirme nerilerini Hastaneler Ynetim Kuruluna sunmak,

k) Hastanelerde, Bahekime bal, ilgili Bahekimliin teklifi Hastaneler Ynetim Kurulunun uygun gr ile Rektrlk tarafndan grevlendirilen ve Bahekim Yardmcl grevini stlenen; Tbbi Hizmetler, Genel dari Hizmetler, Bilgi lem Hizmetleri, nsan Kaynaklar, Kalite, Gider Ynetimi, Gelir Ynetimi, Tanr Mal Ynetimi alanlarndaki sre yneticilerinin faaliyetlerinin Rektrlk bnyesinde koordinasyonunu salamak,

l) Rektr tarafndan Hastanelere ilikin verilen dier grevleri yapmak.

Hastaneler danma kurulu

MADDE 11 (1) Hastaneler Danma Kurulu; Rektr veya Hastaneler Ynetim Kurulu Bakan bakanlnda aadaki yelerden oluur:

a) Hastaneler Genel Direktr,

b) Direktrler, Koordinatrler, Blm Sorumlular,

c) Faklte ynetim kurullarnca nerilen; stanbul Tp Fakltesi, Cerrahpaa Tp Fakltesi, Salk Bilimleri Fakltesi, Di Hekimlii Fakltesi, Hukuk Fakltesi, letme Fakltesi ve Hemirelik Fakltesinden birer retim yesi temsilci,

) Rektr tarafndan grevlendirilen niversite mezunlar arasndan bir temsilci, niversite bnyesinden grevlendirilen bir hemire temsilcisi, faklte ynetim kurullarnca nerilen; stanbul Tp ve Cerrahpaa Tp Fakltesini temsilen birer uzmanlk renci ve intrn hekim temsilci, Salk Bilimleri Fakltesi, Hemirelik Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesinden bir uzmanlk rencisi temsilcisi, hasta derneklerinden grevlendirilen bir temsilci,

d) stekleri halinde aadaki kurulular tarafndan grevlendirilen birer temsilci yer alr;

1) stanbul Tabip Odas temsilcisi,

2) stanbul Di Hekimleri Odas temsilcisi,

3) stanbul Eczac Odas temsilcisi,

4) Trk Hemireler Dernei stanbul ubesi temsilcisi,

5) stanbul Ticaret Odas temsilcisi,

6) Trkiye Sigorta ve Reasrans irketleri Birlii temsilcisi,

7) zel hastaneler temsilcisi,

8) niversitede yetkili ii ve memur sendikalarndan birer temsilci,

9) stanbul l zel dare temsilcisi,

10) stanbul Bykehir ve Fatih Belediye Bakanlndan birer temsilci,

11) stanbul l Salk Mdrl temsilcisi,

12) Sosyal Gvenlik Kurumu stanbul Salk leri Mdrl temsilcisi,

13) Trkiye Kzlay Dernei temsilcisi.

Hastaneler danma kurulunun alma ekli

MADDE 12 (1) Hastaneler Danma Kurulu; ylda en az iki kez toplanr. Gerektiinde daha fazla toplanabilir, bu toplant arlar Hastaneler Ynetim Kurulu Bakan veya vekili tarafndan yaplr. Kurul gerektiinde ilgili kiileri bilgilerine bavurulmak zere toplantya davet edebilir.

Hastaneler danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Hastaneler Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) stanbul niversitesi hastanelerinin i ve d evre analizlerine ilikin genel deerlendirmeler yapmak,

b) Hastaneler Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hkmleri ile niversite Ynetim Kurulu, Senato ve Hastaneler Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 15 (1) 3/7/2010 tarihli ve 27630 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul niversitesi Hastaneleri Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.