7 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28346

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez birimlerinde görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) EK-1 sayılı cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

EK-1

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

 

 

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1-

MÜSTEŞARLIK

 

 

 

Müsteşar

Bakan

-

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

Şube Müdürü

Müsteşar

-

Müsteşara bağlı personel

Müsteşar

-

Müsteşar Yardımcılarına bağlı personel

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürüne bağlı personel

Şube Müdürü

Müsteşar

2-

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

Şube Müdürü, Özel Kalem Müdürüne bağlı personel

Özel Kalem Müdürü

-

Şube Müdürüne bağlı personel

Şube Müdürü

Özel Kalem Müdürü

3-

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

 

 

 

Başkan

Müsteşar

Bakan

Başdenetçi, Denetçi, Denetçi Yardımcısı, Şube Müdürü, Başkana bağlı personel

Başkan

Müsteşar

Şube Müdürüne bağlı personel

Şube Müdürü

 Başkan

4-

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

 

 

 

İç Denetim Birim Başkanı, İç Denetçi,

Müsteşar

-

Diğer personel

İç Denetim Birim Başkanı

Müsteşar

5-

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

 

 

 

Başkan

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Daire Başkanı, Başkana bağlı personel

Başkan

Müsteşar Yardımcısı

Şube Müdürü, Daire Başkanına bağlı personel

Daire Başkanı

Başkan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan

Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan

Şube Müdürüne bağlı personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

6-

GENEL MÜDÜRLÜKLER

 

 

 

Genel Müdür 

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Daire Başkanı 

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Şube Müdürü, Daire Başkanına bağlı personel

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Avrupa Birliği Uzmanı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Şube Müdürüne bağlı personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

7-

MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI

 

 

 

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Daire Başkanına bağlı personel

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Şube Müdürüne bağlı personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

8-

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

 

 

 

Bakanlık Müşaviri

Bakan

-

 

Şube Müdürü

Müsteşar

-

 

Şube Müdürüne bağlı personel

Şube Müdürü

Müsteşar

9-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

 

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Hukuk Müşaviri, Avukat, Şube Müdürü

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

I. Hukuk Müşavirine bağlı personel

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

 Şube Müdürüne bağlı personel

Şube Müdürü

I. Hukuk Müşaviri

10-

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine bağlı personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Şube Müdürüne bağlı personel

Şube Müdürü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri