4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28343

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   2/7/2012

             KARAR NO        :   2012/100

             KONU                  :   İmar Planı.

             Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 25/05/2012 tarih ve 3637 sayılı yazısına istinaden;

1 – Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Umum (Genel) Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesinde bulunan; 33.995 m2 yüzölçümlü 1270 ada, 7 no'lu, 54476,62 m2 yüzölçümlü 10 no'lu ve 19373,38 m2 yüzölçümlü 11 no'lu parsellere yönelik "Üniversite Alanı"(Emsal: 3.00 ve Hmax:Serbest), "Park Alanı", "Metro İstasyonu Alanı", "Kentsel Hizmet Alanı", "Dere", "Trafo Alanı", "Yol" kararları getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 24.01.2012 tarih ve 2012/09 sayılı Kararı ile onaylanan, 27.01.2012 tarih ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan nazım ve uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2011 tarihli Kararı ile belirlenen "Fikirtepe ve çevresinde bina yüksekliklerinin 80 m'yi aşamayacağına" ilişkin plan notunun eklenmesine ilişkin itirazın kabulüne, diğer itirazların reddine,

2 – Bu doğrultuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 4 (dört) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

3 – Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığı'na gönderilmesine,

             karar verilmiştir.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız