29 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28338

TEBLİĞ

Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA

YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN

ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen sınavla yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Ataşelik: Eğitim ataşeliğini,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Dil öğrenimi: Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenim görecekleri ülkenin dilini öğrenebilmeleri için esas öğrenim öncesi yapacakları öğrenimi,

ç) Esas öğrenim: Yurt dışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce tamamlanan öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitim sisteminin gereği olarak yapılan hazırlık ve tamamlama öğrenimini,

d) Kurum: Yurt dışına resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyesinde öğrenci gönderen kamu kurum ve kuruluşunu,

e) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

f) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğretimini,

g) Müşavirlik: Eğitim müşavirliğini,

ğ) Resmî burslu öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığınca zorunlu hizmet karşılığında yurt dışına lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili Kurumlarca karşılanan öğrenciyi,

ifade eder.

Yolluklar

MADDE 5 – (1) Bakanlık ve kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışına ilk gidiş, bir öğrenim seviyesini (dil, yüksek lisans/doktora) bitirip diğer bir öğrenim seviyesine geçişte geliş-gidiş ve öğrenim sonrası Türkiye’ye dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları Bakanlık/Kurumca karşılanır. Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

(2) Müşavirliğin/ataşeliğin izniyle öğrenim yeri (ülke veya şehir) değiştirilen resmî burslu öğrencilerin ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren bileti vs.) verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden, Kurum öğrencilerinin ki ise Kurumlarınca karşılanır.

(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden öğrencilerin ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren bileti vs.) verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ise ilgili Kurumca karşılanır.

(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için istemeleri halinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; Kurum öğrencilerininki ise bağlı olduğu Kurumca ödenir. Müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme olanağı bulunmadığı takdirde öğrencinin bağlı olduğu Bakanlık/Kurumca ödeme yapılır. Bu miktar öğrencinin borcuna eklenir.

(5) Esas öğrenim için başka şehir/ülkedeki üniversitelerden kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını danışman/okul yazısıyla belgelendiren öğrencilere de en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için yol masrafı (uçak, otobüs, tren vs.) müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; Kurum öğrencilerininki ise bağlı olduğu Kurumca karışlanır. Ancak öğrencinin esas öğrenim öncesi davet aldığı üniversiteyle görüşmesinden sonra Türkiye’ye dönecek olması durumunda, bu davetin danışman/okul yazısıyla Bakanlığa belgelendirmesi halinde ülke içi iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerininki Bakanlıkça, Kurum öğrencilerininki ise Kurumca verilebilir.

Yurt içi aylığı ve ek ödenek

MADDE 6 – (1) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 300 TL, lisansüstü öğrencileri için 600 TL’dir.

(2) Öğrencilerin yurt içi aylık burslarının günlük hesaplanmasında aylar 30’a bölünerek hesaplanır.

(3) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları üniversitelere (hazırlık sınıfları dahil) devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla, lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenir.

(4) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla, dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime başladıkları tarihe kadar ödenir.

(5) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek, tez çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; Türkiye’de bir defada veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları halinde ikinci ayın bitiminden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.

(6) Ülke değişikliği yapması uygun görülen ve yurtta izinli sayılan öğrencilere, yeni öğrenim yerlerine gidinceye kadar sadece yurt içi bursu ödenebilir.

(7) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı Kanun uyarınca, Bakanlığa hitaben verdikleri dilekçelerinin tarihi ile göreve atamalarının onay tarihine kadar olan süre içerisinde üç ayı (90 gün) geçmemek üzere, lisansüstü öğrencilerine ödenen yurt içi bursu ödenir. Milli eğitim müdürlüklerinde göreve başlayanların göreve başlama tarihi yurt içi aylığı için esas alınır. Verilen yurt içi bursu ödül niteliğinde olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak görev talep ettikten sonra tazminata geçmesi halinde borcuna sayılır.

(8) Haklarında tazminat kovuşturmasına geçilmiş olanlara görev isteseler de yurt içi bursu ödenmez.

Yurt dışı aylığı ve ek ödenek

MADDE 7 – (1) Yurt dışına yeni gönderilen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca, öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Kısıtlı burs ve ek ödenek, öğrencinin başlama yazısı Bakanlığa ulaştığında verilir. Ancak yurt dışına ilk defa çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü Kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.

(2) Ülke değişikliği yapan öğrencilere istemesi halinde gidecekleri ülke için ilk iki aylık avans işlemi yapılabilir.

(3) Yurt dışında lisans öğrenimi yapan resmî burslu öğrencilere Ek-1 (I) numaralı cetvel, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi yapan öğrencilere Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödemesi yapılır.

(4) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 çeken aylar için aylık burs miktarı 31’e bölünerek, 30 çeken aylar için 30’a bölünerek ve şubat ayı için ise yine 30’a bölünerek hesaplanır.

(5) Bakanlık adına resmi burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin aylık bursları   avans/kredi açılmadan eğitim müşavirlik/ataşelik resmi hesaplarına; eğitim müşavirlik/ataşelik bulunmayan yerlerde öğrencilerin şahsi hesaplarına aktarılacak şekilde Bakanlıkça işlem yapılır.

(6) Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.

(7) Bir yıl ve daha uzun süreli öğrenim gören resmî burslu öğrencilere kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak üzere her yıl bir aylık burs tutarı kadar ek ödenek Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksit halinde ödenir. Mart ek ödeneğinden yararlanabilmek için yılın ilk altı ayının Eylül ek ödeneğinden yararlanabilmek için ise yılın ikinci altı ayının en az üç ayının yurt dışında eğitimde geçirilmesi zorunludur.

(8) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;

a) Yurt dışına yeni gönderilecek öğrencilerin aylık bursları o günkü döviz satış kuru üzerinden; halen yurt dışında öğrenim yapmakta olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları ve diğer ödemeleri ise bir önceki ayın ilk iş günündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

b) Resmî burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu dövize çevirenlere, tahakkuk tarihindeki döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ilgili Kurumca ödenir.

(9) Yurt dışında öğrenim yapmakta iken resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları, öğrenim görecekleri esas öğrenim seviyesi için taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla,  belge teslim tarihi itibariyle ödenir.

(10) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, zorunlu hallerde Bakanlık kararı ile geçici süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.

(11) Yurt dışına yüksek lisans+doktora öğrenimi yapmak için gönderilen öğrencilerden yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların aylık bursları yüksek lisans öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktora öğrenimine başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir.

(12) Yalnız yüksek lisans öğrenimi yapmak üzere gönderilenlerden başarılı olup doktora yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise yüksek lisans öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktoraya başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili ek taahhüt ve kefalet senedi alınır. Ancak, onbirinci fıkra ile bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay içerisinde hem yüksek lisans hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.

(13) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru, döviz cinsi değişikliği ile maaş artış farkından dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili Kurumlarca ödenir. Fazla ödeme yapılmışsa ilgili Kurum tarafından kesilir.

(14) Resmî burslu öğrencilere bedelli askerlik hizmetlerini yaptıkları süre zarfında burs ödenmez.

(15) Müşavirlikten/ataşelikten izin almadan yurda dönen resmî burslu öğrencilerin bursları kesilir.

(16) Kurumlar adına yurt dışında yüksek lisans öğrenimi gören ve eğitimlerini normal süresi içinde tamamlayan öğrencilere alanlarında eğitim gördükleri konularla ilgili olmak ve süresi üç ayı aşmamak üzere bulundukları ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda teknik bilgi ve görgülerini artırmak üzere staj yapmalarına eğitim müşavirlik/ataşelik teklifi üzerine Kurumca izin verilebilir ve bu süre için öğrenciye bulunduğu ülkeye göre yurt dışı bursu verilebilir.

Yurt içinde dil öğrenimi

MADDE 8 – (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve diğer öğrenim giderleri, Bakanlık Bütçesinin “Yurt Dışı Burslar” tertibinden ödenir. Kurum öğrencilerininki ise, ilgili Kurumlar tarafından karşılanır.

(2) Dil kursuna başladıktan sonra kursu tamamlamadan bırakan veya geçerli bir mazeret belirterek en fazla onbeş güne kadar kursa geç başlama izni alan öğrenciler için fiilen kursa devam ettiği süre kadar kurs bedeli hesaplanır.

(3) Dil öğrenimlerini yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir ve ilk iki aylık bursları peşin olarak verilir. Yurt içi aylığı, dil kursuna başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden aybaşına kadar kesintisiz olarak ödenir. Bu öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve benzeri giderleri için, bir defaya mahsus olmak üzere yurt içi aylık burs tutarındaki ek ödenek ayrıca peşin olarak ödenir.

Türkiye’de yapılan tez çalışması

MADDE 9 – (1) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilerden, tez konusu Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki ay önceden eğitim müşavirliğine/ataşeliğine sunan ve Bakanlıkça izin verilenlere,  her öğrenim seviyesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora için) en fazla iki defa olmak üzere, yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli ilgili Kurumca karşılanır. Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları halinde yurt içi burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş ulaştırma giderlerinin (tren ve otobüs bileti ücreti) tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı, bağlı bulunduğu Kurumca ödenir.

Sağlık giderleri

MADDE 10 – (1) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahallî ödeme imkânlarının kapsamı dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları Kurumca ödenir. Yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup zorunlu sağlık sigorta bedeli her mali yıl için yurt dışı bursunun bir aylık tutarının 1,5 katını aşamaz.

(2) Bakanlıklar ve Kurumlar adına öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin kaza/hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri halinde; bu maddedeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında yaptırılmış olan ve sağlık sigortası kapsamı dışında kalan muayene ve tedavi masrafları ile yurt içindeki muayene ve tedavi masrafları, ölümleri halinde cenazelerinin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları Kurumca ödenir. Ancak, yurt içinde meydana gelen trafik kazaları sebebi ile oluşacak tedavi giderleri için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhal yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili Kurumca ödenir.

(4) Yurt dışında öğrenim yaparken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi halinde, hastane/üniversite, sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri eğitim müşavirlik/ataşelikçe uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim yapmakla ilgili hakları saklı tutulmak kaydıyla, en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye’deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş yol giderleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu Kurumca ödenir.

(5) Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden, iki aydan fazla kalmaları halinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden ödenebilir.

(6) Resmî burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin Kurumlarınca ödenebilmesi; tedavinin, o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanmasına bağlıdır.

(7) Türkiye’de geçici süre bulunmasına izin verilen öğrencilerin (alan, tedavi, tez, izin vs.) sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları Kurumca karşılanır.

(8) Resmî burslu öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık hizmeti sunucuları ile sınırlı olarak sağlık hizmetlerinde yararlanabilir. Yurt içinde, ayakta veya yatarak tedavi görenler için ödenecek tedavi bedeli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan kapsam ve birim fiyatlar esas alınarak öğrencinin bağlı olduğu Bakanlık/Kurum tarafından ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenir. Ancak, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının 5510 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak talep edebileceği ilave ücretler öğrenci tarafından karşılanır. Bakanlık/Kurum, öğrencinin tedavisini gerçekleştirmesi için öğrenci belgesi verir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmete ilişkin masrafların tamamının öğrenci tarafından hastaneye ödenmesi halinde ise, 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecek kapsam ve birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacak tutar öğrencinin kendisine ödenir.

(9) Resmî burslu öğrencilerin, yurtdışında sağlık sigortası tarafından veya mahalli ödeme yerlerince bedeli karşılanmayan ilaç masrafları; bu ilaçların, usulüne uygun olarak yapılmış bir sevk işlemi sonrasında reçete edilmiş olması halinde ödenir. Yurt içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilen ilaçların bedeli; katılım payı alınmaksızın, 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmiş usul ve esaslar ile birim fiyatlara uygun olarak ödenir.

(10) Yurt dışı diş tedavilerinde muayene, diş eti tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri (kıymetli madenler ve porselen ödenmez) ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir. Yurtdışında yaptırılan diş tedavileri için ödenecek tutar, öğrenim süresince bir aylık yurt dışı burs miktarını geçemez. Bu madde hükümlerine göre yurt içinde yaptırılan diş tedavilerine ait giderler ise; katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen usul ve esaslar ile birim fiyatlar çerçevesinde ödenir.

(11) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde bir aylık yurt içi bursunun % 20 sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının % 10 unu geçemez.

Mecburi hizmet süresi

MADDE 11 – (1) Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi; yurt içi aylık bursu verilen ayların bire bir hesaplanmasıyla yapılır.

(2) Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi; yurt dışı aylık burs verilen ayların iki katı olarak hesaplanır.

(3) Resmî burslu öğrencilerin okulundan burs almaları halinde, resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı para cinsinden az olması durumunda aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça tamamlanır. Bu durumda da öğrenci bursunu tam almış sayılarak o ay için iki ay mecburi hizmet hesaplanır.

(4) Yurt dışında resmî burssuz bulunulan süreler için mecburi hizmet hesaplanmaz.

Diğer ödemeler

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language, International English Language Testing System vb.) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test vb.) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye kadar başvuru ücreti ödenir. Sınav ücretlerinin ödenebilmesi için  ödeme belgesinin (çek, kredi kartı banka ekstresi aslı ya da internet çıktısının banka onaylısı, alındı belgesi gibi) dilekçeye eklenmesi gerekir.

(2) Öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri evrakların (diploma, transkript, garanti belgesi vs.) gönderilmesiyle ilgili olarak 4 adet gönderim ücreti öğrencilerin bağlı oldukları kurumca karşılanır.

(3) Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin, gidecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan sevis ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı Kurumca karşılanır. Ancak aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve sevis ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu ve vize posta gideri için ödenen ücretler de öğrencinin talep etmesi halinde ödenir.

(4) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilere tez masrafı olarak (tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için) harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla bir aylık yurt dışı burs tutarı kadar ödeme yapılır.

(5) Tez masrafı, çeşitli sebeplerle kendilerine resmî burssuz statüde süre uzatımı verilen öğrencilere de istemeleri halinde ödenir.

(6) Yurt dışında öğrenim görerek yurda görev talep etmek üzere dönen öğrencilerin mecburi hizmetlerine esas aylığı, derecesini aldığı tarihin ay sonuna kadardır. Ancak mezuniyet işlemlerinin tamamlanması ve belge düzenlenmesi nedeniyle yurt dışında beklenmesi halinde mecburi hizmetine esas aylığı derecesini aldığı tarihten bir ay sonraki tarihe kadar uzatılabilir.

(7) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara tez masrafı ödenmez.

(8) Resmî burslu öğrenciler hazırladıkları yüksek lisans ve doktora tezinin birer örneğini yazılı ve bilgisayar ortamında Türkçe özeti ile birlikte Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne; Kurum öğrencileri ise Kurumlarına göndermek zorundadırlar.

(9) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle ilgili her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu Bakanlık/Kurumca ödenir. Ancak, öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masrafların ödenmesi,  bunların 7 nci maddenin (7) numaralı fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması; alınan malzemenin demirbaş özelliği taşımaması; eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliğine başvurmaları; öğrenim durumunun uygun görülmesi ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla adına öğrenim yaptıkları eğitim müşavirlik/eğitim ataşelik/Bakanlık/Kurum tarafından ödenir.

(10) Öğrencilerin resmî-burssuz oldukları dönemde okul ücretleri ödenmez.

(11) Kurum (TPAO, BOTAŞ, TCDD, vb.) adına öğrenim gören öğrencilerin okul ödemeleri ile öğrencilere yapılacak diğer ödemelere ilişkin fatura ve diğer ödeme belgelerinin doğrudan ilgili okul veya kişi tarafından müşavirliğin/ataşeliğin onayı olmaksızın ilgili Kuruma gönderilmesi; Kurum tarafından ödemenin yapılması ve sonuçtan eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliğinin bilgilendirilmesi gereklidir.

(12) Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde park ücreti, ulaşım ücreti, konaklama ücreti ile gecikme faizi kesinlikle karşılanmaz.

(13) Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve okul/danışman tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan öğrencilerin sadece bir dönem bir dil dersinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları Bakanlık/Kurumca karşılanır.

(14) Öğrencinin öğrenim yaptığı alan gereği yapılması zorunlu olan arazi çalışmalarındaki ulaşım, konaklama ve katılım giderleri öğrencilerin bağlı oldukları Kurumca karşılanır.

(15) Tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere; seminer, konferans, toplantıya katılması ve sanat dallarında öğrenim yapan öğrencilerin konser, sergi, müze, operaya gitmek isteyen resmî burslu öğrenciler en az bir ay önceden eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliğine başvurmaları ve öğrenim durumunun uygun görülmesi ve temsilcilik tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla varsa gidiş-dönüş yol ücreti (uçak, otobüs, tren vs.) ile katılma veya giriş ücretleri adına öğrenim yaptıkları eğitim müşavirlik/eğitim ataşelik/Bakanlık/Kurum tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim yapan öğrenciler için yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak başka bir ülkeye gitmesine izin verilen öğrencilerin, acil haller kapsamına giren hastalık veya kazalar neticesinde görecekleri ve sağlık sigortası veya mahalli ödeme yerlerince karşılanmayan tedavilerine ilişkin giderler Bakanlık/Kurumca karşılanır.

(16) Yurt dışında öğrenimde bulunan öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı Kurumca karşılanır.

(17) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesinde; devam eden öğrencilerin yaptırdıkları ek taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesine ilişkin noter masrafları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları Kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı Kurumun uygun görmesi halinde Kurum tarafından ödenebilir.

(18) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin sağlık raporu almak için hastaneye ödedikleri rapor ücreti öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları Kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı Kurumun uygun görmesi halinde Kurum tarafından ödenebilir.

(19) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu Bakanlık/Kurum tarafından karşılanır.

(20) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında uluslararası yayınlarda makale, kitap bölümü, bildiri vs yayınlanması için ödenen baskı bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu Bakanlık/Kurum tarafından karşılanır.

Oryantasyon/bilgilendirme eğitimi

MADDE 13 – (1) Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanan öğrencilere yurt dışına çıkmadan önce yurt içinde ve yurt dışında karşılaşabilecekleri sorunlar-çözümler hakkında minimum iki haftaya kadar oryantasyon eğitimi almaları ilgili Bakanlık/Kurumca sağlanır.

Kesintiler

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğle öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemeler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.