29 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28338

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) İşbaşı eğitim programı ile girişimcilik programından yararlanma süresi altı ayı geçemez. Bu programların bitiş tarihinden itibaren yirmi dört ay geçmeden aynı programdan yeniden yararlanılamaz. TYÇP’den yararlanma süresi bir yıl içerisinde dokuz aydan fazla olamaz. TYÇP’nin aynı kurum/kuruluş ile yeniden düzenlenmesi halinde, işbirliği yapılan kurum/kuruluşun olumlu görüşü ve il müdürlüğünün onayı ile katılımcılar TYÇP’den tekrar yararlanabilir. Farklı iki program arasında en az altı aylık süre bulunur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TYÇP uygulama süresi bir yıl içerisinde dokuz aydan fazla olamaz. TYÇP’nin aynı kurum/kuruluş ile yeniden düzenlenmesi halinde, işbirliği yapılan kurum/kuruluşun olumlu görüşü ve il müdürlüğünün onayı ile katılımcılar TYÇP’den tekrar yararlanabilir.”

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 − Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2008

27097 (6. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/6/2009

27263

2-

7/1/2010

27455

3-

12/10/2010

27727

4-

30/10/2011

28100