29 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28338

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun  43 üncü maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Üst Kurulun ana hizmet birimleri, destek hizmet birimleri ve danışma hizmet birimlerini,

ç) Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,

d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ğ) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

h) Hizmet süresi: Aylıksız (ücretsiz) izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

ı) İdari personel: Meslek personeli dışındaki personeli,

i) İş günü: Ulusal Bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

l) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

m) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

n) Üst Kurul Başkanı: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atamaya İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Görevde yükselme, unvan değişikliği ve atamaya tabi kadrolar, görev grupları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a)Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Başkan Yardımcısı,

2) Daire Başkanı,

3) Daire Başkan Yardımcısı,

4) Müdür, Özel Kalem Müdürü,

5) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu:

1) I. Hukuk Müşaviri,

2) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu:

1) Başkanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

2) Uzman, Araştırmacı.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Sistem Çözümleyicisi.

d) Teknik Hizmetler Grubu:

1) Başteknisyen.

e) İdari Hizmetler Grubu:

1) Ayniyat Saymanı,

2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Sekreter, Şoför.

f) Destek Hizmetleri Grubu:

1) Hizmetli.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Mühendis, programcı, avukat, teknisyen, hemşire, kütüphaneci.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 − (1) Bu madde kapsamında yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) 6112 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz olmak.

2) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi hükümlerine göre aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış yahut bu cezalar için anılan Kanunun 132 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini tamamlamış olmak.

b) I. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

3) En az on yıl hizmeti bulunmak.

4) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi hükümlerine göre aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış yahut bu cezalar için anılan Kanunun 132 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini tamamlamış olmak.

c) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2) En az on yıl hizmeti bulunmak.

3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi hükümlerine göre aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış yahut bu cezalar için anılan Kanunun 132 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini tamamlamış olmak.

ç) Daire Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Son beş yılı Üst Kurulda olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak.

d) Başkanlık Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Hukuk, yayıncılık, yönetim ve finans ile iletişim teknolojileri alanlarında deneyim sahibi olmak.

3) En az on yıl hizmeti bulunmak.

e) Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

3) En az on yıl hizmeti bulunmak.

f) Özel Kalem Müdürü olarak atanabilmek için;

1) Görevinin gerektirdiği temsil kabiliyetine sahip olmak.

g) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ya da bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ğ) Araştırmacı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Üst Kurulda bu maddede sayılan kadrolarda en az bir yıl süreyle görev yapmış olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanmanın genel şartları

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Görevde yükselme eğitimine katılmak ve yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanmanın özel şartları

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Üst Kurulda uzman, şef, sistem çözümleyici, mühendis, avukat veya ayniyat saymanı kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak.

b) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Üst Kurulda şef, başteknisyen, ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla sekiz yıl hizmeti bulunmak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu veya dengi okullardan mezun olmak.

2) Üst Kurulda memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla altı yıl hizmeti bulunmak.

ç) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Üst Kurulda veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve sekreter kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla altı yıl hizmeti bulunmak.

d) Sistem Çözümleyicisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin ilgili mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olduğunu ve en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek.

3) Üst Kurulda mühendis veya programcı kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak kaydıyla on yıl hizmeti bulunmak.

4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından yabancı dil puanı olarak en az 60 almış olmak ya da buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

e) Başteknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Üst Kurulda Teknisyen unvanında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla altı yıl hizmeti bulunmak.

f) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu veya dengi okullardan mezun olmak.

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

3) Üst Kurulda iki yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

g) Memur ve Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu veya dengi okullardan mezun olmak.

2) Üst Kurulda iki yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Üst Kurulda iki yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı ve üzeri sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanmanın genel şartları

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar şunlardır;

a) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş bulunmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

c) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanmanın özel şartları

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına ya da bilgi teknolojileri, bilişim teknolojileri veya benzeri isimde programcı unvanının verildiği bir sertifikaya sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

Görevde yükselme eğitimi ve konuları

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacak personelin, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar mazeret izni verilebilir.

Duyuru

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, Üst Kurul Başkanının önerisi üzerine Üst Kurulca belirlenir ve sınav tarihinden en az 45 gün önce bütün personele Daire Başkanlığınca duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Daire Başkanlığınca duyurulur.

Başvuru esasları

MADDE 13 – (1) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine veya Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Üst Kurul personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılmaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

(3) Birim amirleri, başvuru dilekçelerini başvuru süresi bittikten sonra iki iş günü içinde Daire Başkanlığına gönderir.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 14 – (1) Birimler tarafından gönderilen başvuru dilekçeleri Daire Başkanlığınca incelenir.

(2) İnceleme sonuçları, eğitime katılacak adaylara doğrudan ya da birimleri aracılığıyla yazı ile bildirilir.

(3) Başvuruya ilişkin her türlü iş ve işlemler Daire Başkanlığınca yürütülür.

(4) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur:

a) T.C. Anayasası,

1) Genel Esaslar,

2) Temel Hak ve Ödevler,

3) Devletin Temel Organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik,

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Üst Kurulca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(3) Devlet Personel Başkanlığınca görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin olarak belirlenen ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir. Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden ders notlarının hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesi sınav kurulu tarafından sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Görevde yükselme sınavı

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

(2) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Üst Kurul, ihtiyaç duyduğu kadrolara ilişkin olarak açacağı sınavı Üst Kurul kararıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Üst Kurul ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde görevde yükselme sınavına tabi tutulur.

(3) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için sınavı yapacak kuruma başvurulur.

(4) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 15 inci maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

(5) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile bu sınavda başarısız olanlar veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanla ilgili müteakip sınava kadar atanmamış olanlar; bu unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin usul ve esaslara tabidirler.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı; Üst Kurulca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, 16 ncı maddede belirtilen kurumlarca yazılı olarak tek aşamalı yapılır.

(3) Sınava katılacaklarda, Üst Kurulda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Üst Kurulda görevli personel başvurabilir.

(5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere, eğitime başlanacak tarihten en az üç ay önce, yedek üyeleri de kapsayacak şekilde Üst Kurul Başkanı tarafından sınav kurulu oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Başkan Yardımcısı başkanlığında aralarında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının da bulunduğu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve hak ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin, sınava eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bunlar sınav komisyonundan çıkartılır ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 19 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) 15 inci madde ile öngörülen, Üst Kurulca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve sınava katılacaklara dağıtılmasını sağlamak,

b) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay öncesine kadar ders notlarının ilgili personele verilmesini sağlamak,

c) Üst Kurulca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, sınavın yaptırılacağı kuruluşu seçmek ve bu kuruluş ile sınav ile ilgili işlemleri yürütmek,

ç) Sınavın düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Sınav sonuçlarını değerlendirmek, başarı listesi düzenlemek ve sınav sonuçlarını ilan etmek,

e) İtirazları inceleyip sonuçlandırmak,

f) Bu Yönetmelikte belirtilen asgari eğitim sürelerini dikkate alarak görevde yükselme eğitimi takvimini belirlemek,

g) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 20 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek 70 ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar.

(2) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(3) Sınav sonuçlarına itiraz, sınav kuruluna hitaben yazılmış bir dilekçe ile doğrudan veya personelin çalıştığı birimi aracılığıyla Daire Başkanlığına yapılır. Daire Başkanlığı, itiraz süresi bittikten sonraki ilk işgününde itirazları sınav kuruluna iletir. İtirazlar sınav kurulu tarafından bizzat veya sınavın yaptırıldığı kuruluşla işbirliği ile birlikte değerlendirilir ve sonuç ilgiliye 5 iş günü içinde yazı ile bildirilir.

(4) İtirazların sonuçlanmasından sonra, sınav kurulu tarafından, sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Sınav kurulunca imzalanan başarı listesi Üst Kurul Başkanına sunulmak üzere Daire Başkanlığına teslim edilir.

(5) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Esaslar

Sınavı kazananların atanması

MADDE 21 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, 3 ay içinde, başarı sıralamasına göre, duyurulan boş kadro sayısı kadar, Üst Kurul Başkanı tarafından atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Sınavlarda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevden uzaklaştırılmış olanların, görevlerine iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 22 – (1) 5 inci maddede yer alan hizmet grupları arasında geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

b) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatta aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

MADDE 23 – (1) Üst Kurul, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavların yapılması için gerekli tedbirleri alır.

Naklen atamalar

MADDE 24 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında; bu Yönetmelikteki aynı unvanlara ya da ihraz edilen unvanlara göre aynı düzeyde veya daha alt düzeyde olan diğer unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu unvanlara atama yapabilmek için, Üst Kurulda belirli süre çalışmış olma şartı dışındaki şartlar ayrıca aranır.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış bulunan personelin kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.