28 Haziran 2012 Tarihli ve 28337 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/3205 Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3267 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2009 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Zeyilname No 1’in İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

2012/3269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Su Alanında Teknik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3276 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet/Resmi ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3279 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3281 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3284 Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den Çin’e Gönderilen Tütünün Bitki Sağlığı Şartları Konusunda Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3268 Ankara-Kalecik Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3280 Balıkesir Körfez Havalimanının İsminin “Balıkesir Koca Seyit Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3288 Karayolları Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan 17 nci Bölge Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

2012/3304 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik

— Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Varlıklar ve Tüketim Malzemesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 416)

— Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ

— Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ

— Yapısal Pozisyona İlişkin Tebliğ

— Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ

— Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

— Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri