27 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28336

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir eğitim–öğretim yılında ders ve uygulamaların toplamı 60 AKTS kredisi, dördüncü yılın sonunda ise 240’tır.”

“(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk yarıyılında açılan bütün dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal AKTS yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Ancak öğrencilerin genel not ortalaması 1.80’in altında ise bu öğrenciler normal dönemdeki ders kredi yükü kadar derse kayıt yaptırabilir. Genel not ortalaması 1.80 veya üzerinde ise, normal dönemdeki ders kredi yükünün %30 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Rektörlükçe/Dekanlıkça/Müdürlükçe görevlendirilen öğrenciler görev sürelerince derse devam etmiş sayılırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması 1.80’in altında ise öncelikle notu FF, FD, BZ ve DZ olan derslerini almak zorundadır.”

“ç) Öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca daha önce aldığı dersleri tekrar edebilir, bu durumda alınan en son not hesaba katılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 31 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2010

27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2011

27987