27 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28336

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:

ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM

ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ HAZIRLIK VE SON DÖNEM

EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 – Hazırlık eğitim dönemi üç ay süreli olup, adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır. Meslek öncesi eğitim, kural olarak hazırlık eğitim dönemi ile başlar."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Haklarında 4954 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesinin uygulanmasına karar verilen adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları için bu Yönetmelikte öngörülen eğitim süreleri, son eğitim dönemi hariç olmak üzere yarı oranında indirilir ve hazırlık eğitim dönemi konuları Yönetim Kurulu tarafından buna göre yeniden belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.