27 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28336

TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/85

KONU                  :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 21/05/2012 tarih ve 3528 sayılı yazısına istinaden;

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye (Gayrimenkul A.Ş.) ait toplam yüzölçümü 1.002,48 m² olan Çorum İli, Merkez İlçesi, Yavruturna Mahallesi, 1160 ada 20 nolu parsele “Ticaret Alanı (Bitişik Nizam 8 Kat)” ve “Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 06/02/2012 tarih ve 2012/24 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,

Yapılan itirazlara ilişkin Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Çorum Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/86

KONU                  :   Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Davutlar Beldesi

735 ada, 2 parselde bulunan taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 21.05.2012 tarih ve 3542 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Davutlar Beldesi, 735 ada, 2 parselde bulunan 4.690,29 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca:

Söz konusu taşınmazın 1.975.000.- (Birmilyondokuzyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Turgut Kemal KÖSE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Turgut Kemal KÖSE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.973.000.- (Birmilyondokuzyüzyetmişüçbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ali Tuncer TACİROĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali Tuncer TACİROĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

dair verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/87

KONU                  :   Kemerköy İskelesi ve Geri Sahası (Muğla/Milas)

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/04/2012 tarih ve 2472 sayılı yazısına istinaden;

1 – Muğla İli, Milas İlçesi, Ören Beldesi sınırları içerisinde yer alan Kurulumuzun 03.12.2009 tarih ve 2009/66 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yaklaşık 8,245 m² lik alan ile yüzölçümü 144.998,25 m² olan geri sahasındaki mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 1052, 1072 ve 1074 nolu parseller, mülkiyeti Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. (KEAŞ)’ye ait 1059 nolu parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesi ve KEAŞ’a ait 1077 nolu parseli kapsayan toplam 153.243,25 m2 lik planlama alanın “Liman Tesisleri Alanı”, “Dolfen” ve “Yol” olarak planlanmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2 – Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Ören Belediye Başkanlığına ve Muğla Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız

 

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/91

KONU                  :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 31/05/2012 tarih ve 3767 sayılı yazısına istinaden;

Antalya İli Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programındaki Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (Gayrimenkul A.Ş.) mülkiyetinde bulunan, 4.900 m² yüzölçüme sahip 12669 ada 5 nolu parsele “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu (Emsal: 0.50, Hmax: 9.50 m.)” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 28.10.2011 tarih ve 2011/93 sayılı Kararı ile onaylanan, 15.11.2011 tarih ve 28113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların kabulüne,

Söz konusu alana “Ticaret Alanı (Emsal: 2.00, Hmax: 23.50 m.)” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız

 

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/92

KONU                  :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 11/5/2012 tarih ve 3269 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (Gayrimenkul A.Ş.) adına kayıtlı, İzmir İli, Konak İlçesi, Halkapınar Mevkii, 63.702,93 m² yüzölçümlü 1443 ada, 37 no’lu ve 7.725 m² yüzölçümlü 1454 ada, 23 no’lu parsellere yönelik “Merkezi İş Alanı” (0,40/3,50), “Park Alanı”, “Devlet Demiryolları Alanı”, “Yol”, “Belediye Hizmet Alanı” kullanım kararları getirilmesine ilişkin 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 2 (iki) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kurulumuzun 24/1/2012 tarih ve 2012/10 sayılı Kararı ile onaylanarak 27/1/2012 tarih ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliği paftaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 24/2/2012-26/3/2012 tarihleri arasında; Konak Belediye Başkanlığınca 7/3/2012-5/4/2012 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, plana yapılan itirazlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na iletilmiştir. Söz konusu itirazlar, ilgili yasalar kapsamında değerlendirilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde; plan notu olarak eklenmesi ya da değiştirilmesi istenen hükümlere ilişkin itirazın, teknik gösterim ile ilgili itirazın ve alandaki onaylı imar planının mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle planın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olarak değiştirilmesine ilişkin itirazın kabulüne, diğer itirazların reddine,

2- Yapılan itirazlar sonucu yeniden düzenlenen 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onaylanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız

 

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/93

KONU                  :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 11/5/2012 tarih ve 3275 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, 6.851,55 m² yüzölçümlü 4816 ada, 1 no’lu parsel ve 13.000,00 m2 yüzölçümlü 4817 ada, 1 no’lu parsele yönelik “Ticaret/Konut Alanı (E:1,60; Hmax:15 Kat)” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocasinan Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız

 

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/94

KONU                  :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 11/5/2012 tarih  ve 3268 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam ve programına alınan 219.926,94 m² yüzölçümlü Manisa İli, Akhisar İlçesi, Atatürk Mahallesi, 2304 ada, 1 no’lu, parsele yönelik “Üniversite Alanı (Emsal:1,50 ; Hmax:Serbest)” kararı getirilmesine ilişkin 2 (iki) paftadan oluşan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 2 (iki) paftadan oluşan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Akhisar Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız

 

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/95

KONU                  :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 11/5/2012 tarih ve 3270 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan 10.734,46 m² yüzölçümlü Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı 2. Mıntıka Mahallesi, 2888 ada, 4 no’lu parsele yönelik “Ticaret/Konut Alanı (E:2,50; Hmax:15 Kat)” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin  onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocasinan Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız

 

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/97

KONU                  :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 3673 sayılı yazısına istinaden;

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cumaovası Köyü sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (Gayrimenkul A.Ş.) mülkiyetindeki 39.220,00 m² yüzölçüme sahip 81 ve 82 nolu parsellere “konut alanı”, “konut ve ticaret alanı”, “sağlık tesis alanı”, “belediye hizmet alanı”, “park” ve “yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 24.01.2012 tarih ve 2012/06 sayılı Kararı ile onaylanan, 27.01.2012 tarih ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, bu red kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/98

KONU                  :   Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait taşınmazın

özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 17/05/2012 tarih ve 3469 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (Şirket)’ye ait Mardin İli, Mazıdağı İlçesi, Poyraz Mahallesi, 145 ada, 91 no.lu parselde kayıtlı 1.551.055,34 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki lojmanlar, güneş enerjisi sistemi, misafirhane ve diğer tüm binaların (taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Şirkete verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

1. Mardin İli, Mazıdağı İlçesi, Poyraz Mahallesi, 145 ada, 91 no.lu parselde kayıtlı 1.551.055,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın en yüksek teklifi veren MSİ İnşaat Nak. Teks. Gıda Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şirketine İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde 12.060.000,- (Onikimilyonaltmışbin) TL bedelle satılmasına,

2. MSİ İnşaat Nak. Teks. Gıda Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şirketinin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan taşınmazın ikinci en yüksek teklifi veren TMC Mazıdağı Fosfatları San. ve Tic. A.Ş.’ye İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde 12.020.000,- (Onikimilyonyirmibin) TL bedelle satılmasına,

3. TMC Mazıdağı Fosfatları San. ve Tic. A.Ş.’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

4. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Şirketin yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/99

KONU                  :   İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 21/5/2012 tarih ve 3527 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (Gayrimenkul A.Ş.) adına kayıtlı, 81.350 m² yüzölçümlü, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş, Tepecik Ayazması Mevkii, 2368 no’lu parsele yönelik “Konut Alanı”, “Ticaret Alanı”, “Özel Sağlık Tesisleri Alanı” ve “Park Alanı” kararları getirilmesine ilişkin 1 (bir) paftadan oluşan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 4 (dört) paftadan oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Kurulumuzun 6/2/2012 tarih ve 2012/18 sayılı Kararı ile onaylanarak 8/2/2012 tarih ve 28198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliği paftaları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 15/2/2012-15/3/2012 tarihleri arasında; Osmangazi Belediye Başkanlığınca 23/2/2012-23/3/2012 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, plana yapılan itirazlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na iletilmiştir. Söz konusu itirazlar, ilgili yasalar kapsamında değerlendirilmiş olup, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde; konut alanında ada bazında uygulamalarda inşaat alanının %4’üne kadar satış ünitesi yapılabilmesine ilişkin plan notu ile ilgili itirazın kabulüne, diğer itirazların reddine,

2- Yapılan itirazlar sonucu yeniden düzenlenen 1/25000 ölçekli, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip bilgi ve gereği için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Osmangazi Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız