22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3299

             Ekli “Tabii Afetler Nedeniyle Zarar Gören Pancar Üreticilerinin Özelleştirme Kapsam ve Programındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye Olan Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)’nın 28/5/2012 tarihli ve 3679 sayılı yazısı üzerine, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                    H. YAZICI                                                E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.      Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                                 İ. N. ŞAHİN                                                V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                             Milli Savunma Bakanı V.                       Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                   R. AKDAĞ                                                                        B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

TABİİ AFETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN PANCAR ÜRETİCİLERİNİN

ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINDAKİ TÜRKİYE ŞEKER

FABRİKALARI A.Ş.’YE OLAN BORÇLARININ

ERTELENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.’ye ait Ağrı, Erciş, Erzurum ve Muş Şeker Fabrikalarıyla sözleşmeli pancar üretimi yapan ve 2011 yılında tabii afetler nedeniyle zarar gören pancar üreticilerinin Türkşeker A.Ş.’ye olan borçlarının ertelenmesi ve vadelendirilmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

Erteleme ve vadelendirmeye ilişkin hükümler

MADDE 2 – (1) 1 inci madde kapsamındaki üreticiler, Türkşeker A.Ş.’ye olan borçlarını, ilk taksiti 2013 yılı Nisan ayında ödenmek üzere yıllık eşit taksitler halinde ve vade farksız olarak beş yılda öderler.

(2) Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi hükümlerine göre hesaplanacak vade farklarından doğacak gelir kayıpları Türkşeker A.Ş. tarafından zarar olarak kaydedilir.

(3) Bu Karar kapsamında vadelendirilen borçların taksitlerinden ikisinin ödenmemesi halinde borcun tamamının tahsili için Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.