22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2012/6)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) En fazla yüzde 50’si; ilk yüzde 40’lık dilimine denk gelen tutarı “1”, yüzde 5’lik ikinci dilimine denk gelen tutarı “1,4”, yüzde 5’lik üçüncü dilimine denk gelen tutarı “1,7” katsayısıyla çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden ABD doları ve/veya euro döviz cinslerinden,

2) En fazla yüzde 25’i; ilk yüzde 20’lik dilimine denk gelen tutarı “1”, yüzde 5’lik ikinci dilimine denk gelen tutarı “1,5” katsayısıyla çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden standart altın cinsinden,”

“Türk lirası yükümlülükler için tesis edilen döviz ve standart altının Türk lirası karşılığının dördüncü fıkranın (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen katsayılar esas alınarak dönüştürülen Türk lirası tutarlarının, bu alt bentlerde belirtilen limitleri aşan kısımları zorunlu karşılığa sayılmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ’in;

a) 1 inci maddesi ile değiştirilen Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 6/7/2012 tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.