22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TASARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YÜTAM): Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

ç) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yaşar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez, eğitim ve öğretimin, tasarım ve inovasyonun desteklenmesi amacıyla, çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri, yaşam çevrelerinin tasarım gereksinimi için tasarımla doğrudan veya dolaylı ilişkili alanlarda, eğitim - öğretim, proje, inovasyon, uygulama, yayın, araştırma, kültürel ve akademik etkinliklerin sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.

(2) Bu bağlamda Merkezin amaçları;

a) Tasarım alanında, eğitim - öğretime ve tasarım bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.

b) Tasarım bilgi, kuram, tarih ve felsefesini geliştirecek teorik ve pratik uygulamalar yapmak.

c) Yaşam çevrelerinin sanat, kültürel etkinlik ve tasarım yollarıyla geliştirilmesi için projeler üretmek, bunları geliştirmek, yürütmek, uygulamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ç) Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda hareket eden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Her türlü tasarım bilgi ve birikimini geliştirecek, seminer, kongre, konferans, bilimsel toplantı düzenlemek, internet, radyo ve TV programları hazırlamak, yayınlar yapmak.

b) Inovasyona yönelik özgün tasarım projeleri oluşturmak ve onların üretilip kullanılmasını sağlamak.

c) Fikri ve sınai haklar konusunda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak.

ç) Çeşitli kurum ve kişilerden gelecek talepler doğrultusunda, üniversite-sanayi işbirliği anlayışı içinde, tasarım projeleri üretmek, gerektiğinde uygulanmasını ve denetlemesini sağlamak.

d) Danışmanlık hizmeti vererek hem tasarımın hem bölgenin gelişmesine katkıda bulunmak, Türkiye’de tasarımın gelişmesini desteklemek ve bu bağlamdaki girişimlerde aktif yer almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirilir. Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite personeli arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

(3) Müdür yardımcılarından biri, müdür görev başında olmadığı zaman vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Müdürlüğe vekâlet eder.

(4) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdür, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışır ve aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkeze ait mekân, araç ve gereç ihtiyaçlarını saptamak ve bunların karşılanmasını sağlamak.

c) Merkez tarafından yürütülebilecek proje tekliflerini veya protokollerini hazırlamak; bu projelerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri Rektörlük gözetiminde gerçekleştirmek.

ç) Proje gelirlerinin dağıtılması konusunu Rektörlüğün onayına sunmak, onaylanan prensipleri uygulamak.

d) Yönetim Kurulu'nun kararlarını ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, çalışmaları denetlemek.

e) Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin kurulup görevlendirilmesini Rektörlük onayıyla gerçekleştirmek.

f) Her akademik yılın sonunda, Yönetim Kuruluyla birlikte Merkezin faaliyetlerini içeren bir rapor düzenlemek ve Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş kişiden oluşur. Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler yukarıda belirtilen şekilde görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ve yılda en az iki kere toplanır.

(2) Yönetim Kurulu, en az üç kişinin katılımı ile toplanır ve en az üç oy ile karar verir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Müdürün her akademik yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine katkıda bulunur, raporu değerlendirir. Proje gelirlerinin dağıtılması konusunda genel prensipleri belirler ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali konular

MADDE 12 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel İhtiyacı

Madde 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.