22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde yapılan eğitim ve öğretim etkinliklerinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesinde ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esaslara, diploma ve sertifikalara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: Haliç Üniversitesine bağlı olan fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,

b) İlgili kurul: Öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü akademik birimin kurulunu,

c) İlgili yönetim kurulu: Öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü akademik birimin yönetim kurulunu,

ç) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

d) Mütevelli Heyeti: Üniversite Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Üniversite Rektörünü,

f) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

g) Senato: Üniversite Senatosunu,

ğ) Ders kredileri: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre hesaplanan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler, Ders Muafiyeti ile İlgili Esaslar

Öğrenim ücreti

MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim ücretlidir. Ücretler, her akademik yılın başlamasından önce Rektörlüğün önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diplomalarını alabilmek için öğrenim ücretleri ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yaptırmak ve yenilemek zorundadırlar.

(2) Bir ders için kredi başına ödenecek öğrenim ücreti, lisansta sekiz dönemlik ücretin 240’a veya ön lisans programlarında dört dönemlik ücretin 120’ye bölünmesiyle bulunur.

Burslu öğrenciler

MADDE 6 – (1) Burs ile ilgili işlemler; 2/11/2005 tarihli ve 25984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Burs Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kontenjan ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili kurulların ve Senatonun önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Üniversiteye öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilen süre içinde Rektörlük tarafından yürütülür.

(3) Birinci yarıyılda öğrenimine başlayan öğrenciler, o yarıyıla ait bütün dersleri almak zorundadır.

(4) Süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler Üniversiteye kayıt olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak talep edemezler. Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar kesin kayıt hakkı kazanır.

(5) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya kurumca onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır; eksik belge, posta ve/veya vekâletname ile kayıt yapılmaz. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat yapılmış olanlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilmiş olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 8 – (1) Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığı tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, öğrencinin akademik ve Üniversite ile ilgili sorunlarının çözümünde, uygun ve doğru ders seçimi yapmasında yardımcı olur.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde öğrenim ücretleri ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirerek, kayıt olacakları derslerin seçiminden ve kayıtlarını yenilemekten sorumludurlar. Derslerini seçen öğrenciler danışmanlarının onayını almak zorundadırlar. Aksi halde kayıt yenileme işlemleri geçersiz sayılır.

(2) Süresi içinde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim ve öğretim süresinden sayılır. Ancak mazeretleri nedeniyle kayıtlarını zamanında yenileyemeyen öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ek süre içinde ve belirlenen bir ek gecikme bedeli ödeyerek kayıtlarını yenileyebilirler.

(3) Herhangi bir nedenle Üniversiteye bir süre kayıt yenileme yaptırmayan öğrenciler başvuruları durumunda, ayrıldıkları dönemdeki dersleri esas alınıp, yeni müfredata intibak ettirilerek kayıtları yenilenir. Öğrencinin ara verdiği süre, toplam eğitim süresinden sayılır.

Ders alma, bırakma ve dersten çekilme

MADDE 10 – (1) Her yarıyıl için ilgili eğitim-öğretim programında gösterilen dersler, o yarıyıla ait normal ders yüküdür. Öğrenciler her yarıyıl başında derslerini seçer ve ilan edilen kayıt takvimine uygun olarak danışmanlarına onaylatırlar. Bu seçimlerine uygun gerekli ödemeyi yaptıktan sonra kayıtları kesinleşmiş olur. Kaydolunan derslerin toplam kredisi, 40 AKTS kredisini aşamaz.

(2) Öğrenciler öncelikle başarısızlıkları nedeniyle tekrarlamaları gereken derslere ve varsa önceki yarıyıllara ait hiç almadıkları zorunlu derslere kaydolmak zorundadırlar.

(3) Genel not ortalaması (GNO) en az 3 olan öğrenciler, istedikleri takdirde, danışmanlarının onayı ile bir üst sınıfın lisans eğitim ve öğretim programından en çok 10 AKTS kredilik ders alabilirler.

(4) Öğrenciler durumlarına ve programın gereklerine göre, istedikleri takdirde, hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, dönemin normal ders yükünün altında da ders alabilirler. Ancak, normal eğitim ve öğretim süreleri içinde herhangi bir yarıyılda kaydolunan ders yükü, 20 AKTS kredisinden az olamaz. 20 ve daha çok AKTS kredilik ders alan öğrenci dönem ücretini öder. Öğrenci, 20 AKTS kredisinin altında ders almak zorunda kaldığında, aldığı derslerin toplam kredisinin ücretini öder.

(5) Danışmanlarının onayı ile ders alarak kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders alma-bırakma günlerinde, danışmanlarının onayı ile yeni dersler alabilirler ve tekrarlamak zorunda oldukları dersler ile önceki yarıyıllarda hiç almadıkları zorunlu dersler dışındaki derslerden bir kısmını bırakabilirler.

(6) Öğrenciler, ders alma-bırakma döneminden sonra yeni ders alamazlar. Danışmanlarının onayını alarak en geç yedinci haftanın son işgününe kadar dersten çekilebilirler. Öğrenciler ilk iki yarıyıl derslerinden, başarısız oldukları için tekrarladıkları derslerden ve önceki yarıyıllarda hiç almadıkları zorunlu derslerden çekilemezler. Öğrencilere çekildikleri dersler için ödedikleri ücret iade edilmez.

Yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Buna göre ara sınıflara geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumda almış olduğu tüm derslerden başarılı not almış olması,

b) Başvurulan sınıfa kadar ayrıldığı kurumda aldığı derslerin genel not ortalamasının (GNO), 100 üzerinden en az 60 veya kredili sistemde en az 2.00 olması gerekir.

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek ve başvurulan sınıfa kadar aldığı derslerin genel not ortalaması, 100 üzerinden 60’ın veya kredili sistemde 2.00’ın altında olan adaylar da, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Ancak, bu şekilde başvuran adayların başvuruları, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre yerleştirilen adaylardan sonra boş yatay geçiş kontenjanı kalması halinde değerlendirilir.

ç) Başvurular, lisansta her akademik yılın, Ön lisans’ta ise her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde Rektörlüğe yapılır, yatay geçiş yapılmak istenen bölümce incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

d) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesaplanırken, geldikleri kurumda geçirdikleri eğitim süreleri de hesaba katılır.

Bölümler arası yatay geçiş

MADDE 12 – (1) Bölümler arası yatay geçiş; Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Hazırlık sınıfı dışında, kayıtlı oldukları programda en az iki yarıyıl öğrenim görmüş, bütün derslerden başarılı ve genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler, önceki bölümlerinde aldıkları eğitim ve öğretim programlarındaki dersler ve ders içerikleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dikkate alınarak, Üniversitenin diğer bölümlerine yatay geçiş yapabilirler. Başvurular akademik takvimde belirlenen süreler içinde Rektörlüğe yapılır. Başvurular, yatay geçiş yapılmak istenen bölüm tarafından incelenir ve Senato tarafından belirlenmiş olan koşul ve kontenjanlara uyularak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Dikey geçiş

MADDE 13 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına geçişleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Muafiyet ve intibaklar

MADDE 14 – (1) Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran veya bölümler arası yatay geçiş yapan veya herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ya da mezun olduktan sonra ÖSYM sınavına girerek başarılı olup, Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler; daha önce başarılı oldukları derslerden muaf olmak için bir defaya mahsus olmak üzere başvurabilirler. Başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğrencinin transkripti ve geldiği kurumda aldığı derslerin içerikleri eklenerek Rektörlüğe yapılır.

(2) Muafiyet başvurusu ilgili bölüm tarafından incelenir ve ilgili yönetim kurulu bu öğrencinin önceki kurumunda almış olduğu derslerin geçiş yaptığı programdaki hangi derslere karşılık geldiğine ve muaf sayılıp sayılmayacağına karar verir. Öğrencinin geldiği eğitim kurumunda, CC’nin veya ona eşdeğer sayısal notun altında başarı gösterdiği derslere muafiyet verilmez. Bu öğrenciler, Üniversitenin programlarında yer aldığı halde geldikleri kurumlarda almadıkları dersleri almakla yükümlüdürler. İlgili yönetim kurulu, bu çerçevede hazırladığı intibak programını Rektörlüğe bildirir. Öğrencinin intibak ettirildiği dönemde muafiyet tanınan derslerinin toplam kredisi, 10 AKTS kredisinden fazla olamaz.

(3) Üniversiteye ÖSYM sınavına girerek kayıt yaptıran öğrencilerin muaf sayıldıkları derslerin AKTS kredilerinin toplamının 30’a veya diğer türdeki kredilerinin 17’ye bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, azami yasal eğitim ve öğretim süresinden düşülerek eğitimde geçen süresi hesaplanır.

Özel öğrenciler

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında yer alan derslere her iki yükseköğretim kurumunun senatolarınca belirlenen esaslar çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere Rektörlük tarafından durumlarını gösteren bir belge verilir.

(2) Özel öğrenciler, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(3) Üniversiteden diğer üniversitelere özel öğrenci olarak giden öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerin kredi transferi yapılmaz.

İzinli sayılma

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, istekte bulunmaları durumunda, ilgili yönetim kurulu tarafından, bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izinli sayılabilirler. İzinli sayılma süresi, tüm öğretim süresi boyunca dört yarıyılı aşamaz. Öğrencinin;

a) Sağlık raporu ile belgelenmiş mazeretinin bulunması,

b) Mahallin en büyük mülki amiri tarafından belgelenmesi koşuluyla doğal afetler sonucu öğrenimine devam edememe durumunda kalması,

c) Tecil hakkını kaybetmiş olması ve askere alınması,

ç) Tutukluluk hali ya da öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin bulunması

hallerinde öğrenci izinli sayılır.

(2) Öğrenciler, yukarıda belirtilen nedenler dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek diğer nedenlerle de izinli sayılabilir. Ancak bu öğrenciler, izin dönemine karşılık gelen öğrenim ücretinin % 25’ini öderler.

(3) Öğrenciler izinli sayılma başvurularını belgeleri ile birlikte Rektörlüğe yazılı olarak yaparlar.

(4) Öğrencilerin izinli sayıldıkları süreler eğitim ve öğretim süresine dâhil edilmez. İzinli sayılan öğrenciler, sürenin bitiminde, yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Kayıt sildirme

MADDE 17 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, Rektörlüğe yazılı olarak başvururlar. Başvuru, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Kaydı silinen öğrencilere lise diplomaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuç belgeleri iade edilir. İsterlerse not durumu belgesi de verilir. Lise diplomasının onaylı örneği ile kayıt sırasında alınan diğer belgeler öğrencinin dosyasında saklanır. Kayıt sildirme durumunda öğretim ücreti iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 18 – (1) Aşağıdaki durumlarda, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar nedeni ile bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen azami süreler dâhil, tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerin, öğrenciliklerine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden aldıkları sağlık raporunun ilgili yönetim kurulunda incelenmesi sonucunda öğrenciliğin devam edemeyeceğine karar verilmesi,

b) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasının verilmiş olması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 19 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan programların dışında, öğretim dili Türkçedir. Ancak, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tümüyle İngilizce veya Türkçe ile birlikte, toplam kredi saatinin en az %30 oranındaki bölümü İngilizce olmak üzere, karma öğretim yapılabilir.

Zorunlu İngilizce muafiyet sınavı

MADDE 20 – (1) Türkçe öğretim yapan bir programa ilk defa kayıt yaptıran ve İngilizce muafiyet sınavına katılmak isteyen öğrenciler, eğitim ve öğretim yılı başında Rektörlükçe yürütülen zorunlu İngilizce dersi muafiyet sınavına girerler. Ancak muafiyet sınavına geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, ek kontenjandan yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler için yapılacak muafiyet sınavına katılabilirler.

(2) Muafiyet sınavında başarı notu 50’den daha az olan öğrenciler İngilizce I ve İngilizce II derslerini okumak zorundadırlar. En az 50 not alan öğrenciler İngilizce I dersinden, en az 70 not alan öğrenciler ise İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf sayılırlar.

(3) Muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülen zorunlu İngilizce I ve İngilizce II derslerine devam edip sınavlarda başarılı olmak zorundadırlar.

(4) Muaf olan öğrenciler daha sonra muaf oldukları dersleri almayı talep edemezler.

İngilizce yeterlilik ve düzey belirleme sınavları

MADDE 21 – (1) Üniversitenin tümüyle İngilizce veya karma öğretim yapan, ya da İngilizce hazırlık sınıfı zorunlu olan bir programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler, kayıtlarının yapıldığı eğitim ve öğretim yılının başında Rektörlükçe düzenlenen bir İngilizce yeterlilik sınavına tabi tutulurlar.

(2) Bu sınavda, tamamen İngilizce eğitim ve öğretim veren programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden 100 tam not üzerinden en az 70, karma öğretim veren programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden ise 100 tam not üzerinden en az 60 puan alanlar ilgili programın birinci sınıfında öğrenime başlarlar.

(3) Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilere yeni bir sınav açılmaz. Ancak geçerli mazereti nedeniyle bu sınava giremeyen öğrenciler, daha sonra ek kontenjandan yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler için yapılacak yeterlilik sınavına katılabilirler.

(4) İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde, anadili İngilizce olmayanların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan ve asgari İngilizce seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan sınavlardan Yükseköğretim Kurulu tarafından başarılı sayılan puanları alan veya ÖSYM tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından bu sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarda 100 tam puan üzerinden sırasıyla yukarda belirtilen düzeylerde başarılı olanlar da, girdikleri sınavın tarihinin üç yıldan eski olmaması koşuluyla, yeterlilik sınavına tabi tutulmadan kayıt yaptırdıkları programın birinci sınıfında öğrenime başlayabilirler.

Yabancı dil ve İngilizce hazırlık programı

MADDE 22 – (1) Bilim alanı yabancı dil olan programlara ve öğretim dili tümüyle İngilizce olan programlara, Türkçe ve İngilizce karma programlara, yeni kayıt yaptıran öğrencilere, bu Yönetmelik esaslarına göre yabancı dil hazırlık programı uygulanır. İki yarıyıldan ibaret olan İngilizce hazırlık programında öğretim gören öğrencinin ders yükü Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen saatlerden az olamaz. Ancak her durumda haftalık İngilizce ders yükü 20 ders saatinden ve bir yarıyıldaki toplam ders yükü ise 260 ders saatinden az olamaz. Hazırlık programında geçirilen süre ve alınan kredi saatleri öğrencinin kaydolacağı eğitim ve öğretim programında dikkate alınmaz.

İngilizce hazırlık programına devam ve sınavlar

MADDE 23 – (1) İngilizce hazırlık programında, tüm dersler için o yarıyılda toplam ders saatinin %80’ine devam etmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavlarına katılamaz. Toplam devam koşulunu sağladığı halde, ders başına %80 devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin, ilgili dersten aldığı başarı notu sıfır sayılır.

(2) İngilizce hazırlık programında öğrenim gören öğrencilerin yeterlilik durumu, yarıyıl içinde okutulan derslerin yarıyıl sonu başarı notu ile yarıyıl sonunda yapılan final sınav sonuçları dikkate alınarak, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu, akademik yılın sonunda her iki yarıyıl sonu başarı notunun ortalaması alınarak hesaplanır.

(3) Yıl içinde başarılı sayılmak için, tamamen İngilizce öğrenim veren bir programa kayıtlı öğrencilerin 100 tam not üzerinden en az 70, karma öğretim veren bir programa kayıtlı öğrencilerin ise 100 tam not üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Bunun yanında, öğrencinin hazırlık programında başarılı sayılması için final sınav notunun, 100 tam not üzerinden, tümüyle İngilizce öğrenim görecek olan bölüm öğrencileri için en az 70, karma öğrenim görecek bölüm öğrencileri için ise en az 60 puan olmalıdır.

(4) Devamsızlıktan kalan veya başarı not ortalaması gerekli puanın altında olduğu için ikinci yarıyıl sonunda yapılan final sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız olan öğrenciler, yılsonu başarı notlarına bakılmadan, bir sonraki akademik yılın başında yapılan İngilizce yeterlilik sınavına girebilirler.

(5) Öğrenimin tümüyle İngilizce veya karma yapıldığı programlardan birinde kayıtlı öğrencilerden, hazırlık programında ilk iki yarıyıl sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarısız olanlar, isterlerse ilave bir veya iki yarıyıl süre ile tekrar hazırlık programına devam ederler ya da kendi imkânlarıyla İngilizcelerini geliştirerek bir yıl içinde yeterlilik sınavına tekrar girebilirler.

(6) İlk iki yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, isterlerse eşdeğer bir Türkçe programa geçiş için başvurabilirler. Türkçe program için başvuran öğrenciler ÖSYM tarafından, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili tümüyle Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(7) Öğrenim dili karma olan programlarda, hazırlık programı zorunlu olduğu halde, hazırlık programında başarısız olan öğrencinin birinci sınıfa kaydı yapılır, ancak öğrencinin mezun oluncaya kadar açılacak İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olması gerekir.

Eğitim ve öğretim dönemleri

MADDE 24 – (1) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre uygulanır. Akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Kayıt ve yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Gerektiğinde her yıl yaz okulu açılabilir. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve diğer etkinliklerin süre ve tarihlerini belirleyen akademik takvim, fakülte ve yüksekokulların özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki eğitim ve öğretim dönemi sona ermeden önce, Senatonun onayı ile belirlenir.

Yaz okulu eğitim ve öğretimi

MADDE 25 – (1) Yaz okulu eğitim ve öğretimi, güz ve bahar yarıyılları eğitim ve öğretim programlarına ek olarak yaz ayları içerisinde uygulanan bir programdır.

(2) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğretim imkânları değerlendirilerek, öğretim kapasitesini daha verimli kullanmak.

b) Çeşitli sebeplerle bazı dersleri ilgili dönemde alamayan, aldıkları dersten başarısız olan veya bir dersten aldığı notu yükseltmek isteyen öğrencilere yeni bir imkân tanımak.

c) İsteyen öğrencilerin bazı dersleri yaz okulunda alarak normal ders yüklerini azaltmalarını sağlamak.

ç) Öğrencilere normal öğrenim süresi içinde mezun olabilme imkânı sağlamak.

d) Diğer üniversitelerde eğitim görmekte olan öğrencilere, yaz okulunda açılan dersleri izleme imkânı sağlamak.

(3) Yaz okulunun öğretim süresi yedi haftadır. Bu süreye dönem sonu sınavları dâhil değildir. Yaz okulunda açılan her dersin yedi haftalık toplam saati, normal yarıyıldaki kadardır. Yaz okulunun akademik takvimi, Senatoca belirlenir ve ilan edilir.

(4) Yaz Okulu öğretimi, Üniversitenin lisans programlarının tüm öğretim birimlerinde, bitirme çalışması veya projesi dersi dışındaki her ders için açılabilir. Yaz okulunda açılacak dersler; ilgili akademik birimlerin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. Güz ve bahar yarıyılları ders programlarına bağlı olarak yaz okulunda açılacak dersler, en geç bahar yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilan edilir.

(5) Yaz okulunda açılacak derslerin belirlenmesinde; her ders için dikkate alınacak asgari katılımcı öğrenci sayısı, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenir.

(6) Yaz okulunda devam zorunludur. Öğrencilerin aldığı derslerin haftalık toplam ders yükü, yirmi dört ders saatini geçemez.

(7) Yaz okulunda, ders ekleme ve silme ve izinli sayılma işlemleri uygulanmaz. Daha önce izinli sayılmış öğrenciler, izinli oldukları süre içinde, yaz okulunda ders alamazlar.

(8) Yaz okulunda, başarı değerlendirmesi, normal yarıyıl öğretimindeki gibidir.

(9) Yaz okulundan önceki son dönemde Üniversite ile ilişiği kesilmiş öğrencilerin, yaz okuluna kaydı yapılmaz.

(10) Yaz okulunda geçen süre, toplam eğitim ve öğretim süresine dâhil edilmez.

(11) Yaz okulunda alınan derslerin başarı notu, transkriptlerde yaz okulu adı altında açılan bölümde gösterilir ve dersin ilgili olduğu yarıyıl not ortalamasında dikkate alınır.

(12) Üniversitenin yaz okuluna diğer üniversitelerde kayıtlı öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler de kaydedilebilir. Bu öğrencilere, yaz okulunun öğretim süresini, başardıkları dersin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

(13) Üniversitenin yaz okulu öğretimi burslu öğrenciler dâhil ücretlidir. Alınacak ücretler, normal dönemlerdeki kredi karşılığı ücretlerden düşük olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Programları

Anadal programları

MADDE 26 – (1) Eğitim ve öğretim programları, ilgili bölümlerin önerisi üzerine, ilgili kurullarca karara bağlanıp, Senatoya sunulur. Programda yapılacak değişiklikler, her yıl en geç mayıs ayı içinde aynı şekilde belirlenir. Dört yarıyıllık eğitim ve öğretim programları toplam 120, sekiz yarıyıllık eğitim öğretim programları toplam 240 AKTS kredilik dersi kapsaması gerekir.

(2) Eğitim ve öğretim programları; teorik ve uygulamalı çalışmalardan oluşur. Bu programların uygulanması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yandal programları

MADDE 27 – (1) Bir bölümde yandal programının açılabilmesi için kontenjanı ve programın hangi derslerden oluşacağı, ilgili kurulların önerisiyle mayıs ayının sonuna kadar senatonun onayından geçmesi gerekir. Bu şekilde onay almış programların içeriği ve kayıt koşulları eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(2) Herhangi bir programda kayıtlı öğrencilerden kayıt koşullarına uygun olan istekliler, kontenjanın müsait olması halinde ek olarak bir yandal programına kayıt yaptırabilirler. Müracaat sayısının kontenjandan fazla olması halinde genel not ortalaması daha yüksek olan öğrenciler kayıt hakkı kazanır.

(3) Yandal programı, ayrı bir lisans programı olarak değerlendirilemez. Bu programların uygulanması, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Aynı Yönetmelikte yer alan 100 üzerinden 65 puan karşılığı, kredili sistemde verilen harf notlarında CB ve 100 üzerinden 60 puan karşılığı CC olarak uygulanır.

Çift anadal programları

MADDE 28 – (1) Bir bölümde çift anadal programının açılabilmesi için kontenjanı ve programın hangi derslerden oluşacağı, ilgili kurulların önerisiyle mayıs ayının sonuna kadar Senatonun onayından geçmesi gerekir. Bu şekilde onay almış programların içeriği ve kayıt koşulları eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(2) Çift Anadal programının açılması ve uygulanması, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Aynı Yönetmelikte yer alan 100 puan üzerinden 70 ve 65 puanları karşılığı, kredili sistemde verilen harf notlarında, sırasıyla BB ve CB olarak uygulanır.

Değişim programları

MADDE 29 – (1) Üniversite ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki bir üniversite arasında Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programları; Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde yürütülür. Bu programlar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile sürekli veya kesikli olarak en fazla dört yarıyıl süre ile yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde yurt dışına giden öğrencilerin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerin gittikleri üniversiteden alacakları derslerin belirlenmesine ve geri dönüşlerinde aldıkları derslerdeki başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine ve intibak işlemlerine, ilgili bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(3) Yurt dışındaki üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere, aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

(4) Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının miktarları ve ödeme koşulları ilgili anlaşmalarla belirlenir.

Dersler

MADDE 30 – (1) Eğitim ve öğretim programlarında yer alan kredili veya kredisiz dersler; ortak zorunlu, zorunlu, alan içi seçmeli ve alan dışı seçmeli olmak üzere dört gruba ayrılırlar. Bunlardan;

a) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, yabancı dil hazırlık programları olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir.

b) Zorunlu dersler: Eğitim ve öğretim programında zorunlu olduğu belirtilen ve öğrencilerin mezun olabilmeleri için hepsini alıp, başarılı olmaları gereken derslerdir.

c) Alan içi seçmeli dersler: Öğrencilerin kayıtlı olduğu eğitim ve öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmeleri için önerilen belli ders veya ders grupları arasından seçilerek başarılı olunması gereken derslerdir.

ç) Alan dışı seçmeli dersler: Öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim ve öğretim programlarında yer alan, alan dışı seçmeli derslerdir. Bu dersler alan seçmeli derslerin yerine saydırılamaz.

(2) Bazı derslerin alınabilmesi için alt yarıyıl veya yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması veya diğer bazı özel koşulların da yerine getirilmesi gerekebilir. Bu derslerin önkoşulları ilgili bölümün önerisi ile ilgili kurullarca karara bağlanarak Senatoca onaylanır.

Ders programları ve derslere devam

MADDE 31 – (1) Haftalık ders programları akademik takvime uygun olarak ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Üniversitede derslere devam zorunludur. Teorik derslerin en az %70'ine, ders uygulamaları ile laboratuvarların ve yabancı dil hazırlık programlarında yer alan ders ve uygulamaların en az %80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılırlar ve yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Sağlık raporu ve disiplin cezası dâhil, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlık nedeni ile başarısız sayılırlar. Tekrarlanan derslerde, önceki dönemlerde devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, derse devam koşulu aranır.

(3) Derslere devam durumu ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından izlenir ve akademik takvimde belirtilen süre içinde not işleri sistemine kaydedilir.

(4) Ülke veya Üniversiteyi temsil amacı ve Üniversitenin izni ile bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile o süre içindeki derslerden de izinli sayılırlar ve bu süreler devamsızlıktan sayılmaz.

Eğitim ve öğretim süreleri ve süre bitiminde uygulanacak yöntem

MADDE 32 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim programlarının azami süresi; iki yıllık ön lisans programlarında en çok üç, dört yıllık lisans programlarında en çok yedi, beş yıllık programlarda en çok sekiz ve altı yıllık programlarda ise en çok dokuz yıldır. Yabancı dil hazırlık öğretimi bu sürelerin dışındadır.

(2) Öğrenciler, sorumlu oldukları eğitim ve öğretim programlarındaki ders ve kredi yükümlülüklerini zorunlu öğrenim sürelerinden önce tamamlamaları durumunda, öğretim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler.

(3) Yukarıda belirtilen azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilmez. Ancak bu öğrenciler, sorumlu oldukları veya aldıkları derslere devam ve sınavlara katılma dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğretim süresinden sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmelere İlişkin Esaslar

Sınavlar

MADDE 33 – (1) Üniversitede aşağıda belirtilen sınavlar yapılır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Bu sınava dersi alan ve devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilirler. Yarıyıl sonu sınavı, ders için son sınav olup, ayrıca bütünleme sınavı açılmaz.

c) Dönem içi kısa sınavlar ve ödevler: Öğretim elemanı öğrencilerin çalışmalarını teşvik etmek, başarılarını artırmak için kısa sınavlar, ödevler veya ders içi uygulamalar yapabilir. Ancak bunların ders başarı notuna katkısının ne olacağı ve kaç kez olacağı önceden belirlenip öğrencilere ders bilgi formu ile duyurulur. Öğretim elemanı bunu öğrenci bilgi sistemi aracılığı ile yapar.

ç) Özür sınavı: Ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, aynı yarıyıl içinde düzenlenecek özür sınavına girerler. Özürlerin kabulü için, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayıcı belgeler ile birlikte, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği süreler içinde yazılı olarak ilgili dekanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Bu süreler içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. Bunlardan;

1) Ülke veya Üniversiteyi temsil amacı ile bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ve yarışmalara Üniversitenin izni ile katılan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile sınavlarda özürlü sayılırlar.

2) Sağlıkla ilgili özürlerin herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gereklidir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

d) Muafiyet sınavları: Senato tarafından belirlenen yabancı dil hazırlık programları olmayan bölümlerdeki yabancı dil, temel bilgi teknolojileri kullanımı dersleri için ilgili yarıyıl başında yapılan sınavlardır.

e) Tek ders sınavı: Azami öğretim sürelerini doldurmamış olup, mezuniyetleri için devam zorunluluklarını yerine getirdikleri ancak başarısız oldukları sadece bir teorik dersi kalan öğrenciler, rektörlüğe başvurmaları durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile izleyen ilk yarıyıl başında sınav ücretini ödeyerek tek ders sınavına girebilirler. Öğrenciler tek ders sınavından bir kez yararlanabilirler. Bu sınavda başarılı sayılmak için en az CC notunun alınması gerekir. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, bu derse ilgili dönemde ilk kez almış gibi kaydedilir.

(2) Bütün derslerinden geçer not aldığı halde; 2,00 genel not ortalamasını tutturamadığı için dördüncü dönem sonunda sene kaybeden veya son sınıfta mezun olamayan ön lisans ve lisans öğrencilerine, başvurmaları halinde, izleyen yarıyıl başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ortalamasını yükseltmeleri için dilediği üç teorik dersten birer sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan alınan notlar, derslerin son notları olarak kaydedilir. Bu sınavlar sonucu gerekli genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler, notunu yükselterek ortalamalarını yükselteceklerini düşündükleri daha önce almış olduğu derslere, bu dersleri ilk kez alıyormuş gibi kaydedilirler. Bu öğrenciler devam koşulu dâhil kaydoldukları derslerin her türlü yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Sınav programları akademik takvime uygun olarak ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Gerekirse ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi günleri de sınav yapılabilir.

(4) Öğrenciler tüm sınavlarına ilan edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadırlar. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa bile, iptal edilir.

(5) Yazılı sınav belgeleri iki yıl süreyle her fakülte veya yüksekokulun sekreterliğince belli bir düzen içinde arşivlenerek saklanır. Saklama süresi sona eren sınav evrakı, bir komisyon nezaretinde imha edilir.

Ders başarı notları

MADDE 34 – (1) Bir dersin başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bu not, öğrencilerin yarıyıl içindeki başarılarını yansıtan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonu sınavında aldıkları notun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.

(2) Ara sınav notu ile yarıyıl içinde yapılan ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan alınacak notların yarıyıl içi başarı notuna katkı oranları yarıyıl başında dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir, öğrencilere ve bölüm başkanlığına bildirilir. Ders başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl içi başarı notunun % 40’ı dikkate alınır. Sınavlarda alınan puanlar 100 üzerinden değerlendirilerek ham başarı puanları belirlenir.

(3) Öğrencilerin ders başarı notlarının hesaplanmasında bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde düzenlenen bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.

(4) Bağıl değerlendirme; her öğrencinin sınav ve diğer faaliyetlerinin her birinden 100 tam not üzerinden aldığı ham başarı puanlarından harfle ifade edilen ders başarı notunun, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak, dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenmesidir.

Not değerleri

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve bu harflerin sayısal değerleri aşağıda belirtilmiştir:

Harf notu

Sayısal Değeri

AA

4.0

AB

3.7

BA

3.3

BB

3.0

BC

2.7

CB

2.3

CC

2.0

CD

1.7

DC

1.3

DD

1.0

FF

0.0

(2) Yukarıda belirtilen başarı notları harflerinin dışında, öğrencilerin bir dersteki durumları sayısal değeri olmayan harflerden birisi ile aşağıdaki gibi belirlenir:

a) NA (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve ortalama hesaplarında kredili dersler için FF, kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.

b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, özürleri nedeni ile ders için gerekli olan proje, ödev, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlayamamaları durumunda verilir. Bu harfi alan öğrenciler, sınav döneminin bitiminden sonra en çok on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadırlar. Aksi halde, I harfi FF notuna dönüşür.

c) S (Yeterli): Kredisiz derslerde başarılı olanlara verilir.

ç) U (Yetersiz): Kredisiz derslerde başarısız olanlara verilir.

d) T (Transfer): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

e) W (Çekilmiş): Öğrencilerin çekildikleri dersler için verilir.

f) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin devam ettiği durumlarda verilir.

g) M (Muaf): Program değişikliği sonucu veya başka bir nedenle öğrencinin muaf olduğu dersler için verilir.

ğ) G (Alınması gerekli dersler): İntibak ya da program değişikli nedeniyle, öğrencinin alması gereken derslerin bilgisayar programına kaydı sırasında verilir. Böylece öğrenci, kayıt yenileme sırasında alması gereken derslerin tamamını görebilir. Öğrenci bu dersi aldığında bu notun yerine dersten aldığı harf notu kaydolur.

(3) Bir dersten DD ve üstü ile S notlarını alan öğrenciler o dersi başarmış; FF, NA, I ve U notlarını alan öğrenciler o dersi başaramamış sayılırlar.

(4) Bir öğrencinin bir dersten CC’ nin altında yer alan CD, DC, DD notlarından birini alması ve bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde açıklanan genel not ortalamasının 2.00’ın altında kalması durumunda, bu dersten başarılı olarak kabul edilmez.

Bağıl değerlendirme sistemi

MADDE 36 – (1) Bağıl değerlendirme sistemi, dönem sonunda hesaplanan sayısal başarı puanlarının bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan harfli ders başarı notuna dönüştürülmesidir. Bu işlem şu şekilde yapılır:

a) Dersi alan tüm öğrencilerin sayısal başarı puanlarının en büyükten en küçüğe doğru sıralanmış bir listesi alınır. Hangi sayısal başarı puanının üzerinde kalan gruba hangi harfin verileceği, bu listeden yararlanılarak belirlenir. Öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin derse ilgisi, ortalama başarısı, sınavlarda sorulan soruların ağırlığı ve benzeri hususları göz önüne alarak harf notlarını belirler.

b) Ancak sayısal başarı puanı 40’dan az ise FF notu verilir. Sayısal başarı puanı 80’den az olana AA notu verilemez.

c) Öğretim elemanı sayısal başarı puanlarının dağılımını ve notlar arasındaki farkları göz önüne alarak her harf notu için sayısal başarı puanının alt sınırını belirler. Bu alt sınırları belirlerken, sıralanmış puanlardaki kopmalardan yararlanabilir.

ç) Öğretim elemanı, bu Yönetmelikte yer alan tüm harf notlarını vermeyebilir.

(2) Öğretim elemanı, sayısal başarı puanlarını yukarıdaki esaslara göre harf notlarına dönüştürür.

(3) Bir öğrenciye; ders başarı notu olarak, sayısal başarı puanı kendisininkinden daha yüksek olan diğer bir öğrenciden daha yüksek bir harf notu takdir edilemez.

(4) Bir dersin aynı öğretim elemanınca iki veya daha fazla gruplar halinde verilmesi durumunda harf notu aralıkları tüm gruplar için ortak yapılabilir.

(5) Harf notlarının sayısal değeri için hesaplanan sınıf ortalamasının 3’ten fazla 1’den az olması durumunda, öğretim elemanı durumu izah eden bir raporu ilgili birim amirine sunmak zorundadır.

(6) Maddi hatanın düzeltilmesi, I notunun yeni bir nota dönüştürülmesi, mahkeme kararı ile not değişimi ve benzeri nedenlerle, bazı öğrencilerin sayısal başarı puanlarının değiştirilmesi gerektiğinde; o yarıyıl için bu derste diğer öğrenciler için kullanılan harf aralıkları uygulanır.

İntibak veya not dönüşümünde uyulacak esaslar

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin intibakları sırasında veya bir başka eğitim kurumunda aldıkları sayısal notlarının değerlendirilmesinde, daha önce 100 sayısal not üzerinden alınmış olan notları aşağıdaki tabloya uygun olarak harf notuna dönüştürülür.

Harf notu

Sayısal Puan

AA

95 –100

AB

90 –94

BA

85 –89

BB

80 –84

BC

75 –79

CB

70 –74

CC

65 –69

CD

60 –64

DC

55 –59

DD

50 –54

FF

49 ve altı

Yarıyıl ve genel not ortalaması

MADDE 38 – (1) Her öğrenci için, her yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması (YNO) ve genel not ortalaması (GNO) olmak üzere iki farklı türde ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve öğrencinin başarı durumu bu ortalamalara göre belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi ile o derste alınan harf notunun sayısal değerinin çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. YNO, öğrencinin o yarıyıl aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

(3) GNO, öğrencinin öğrenimi süresince aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. GNO hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu hesaplamaya katılır.

(4) Not ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemleri virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(5) Yandal ve çift anadal dersleri ile P, S, U, I, T, W, M notları alınan dersler not ortalamalarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Ders tekrarı

MADDE 39 – (1) Zorunlu bir dersten FF, NA ve U notlarından birisini alan öğrenciler o dersi açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırarak tekrarlamak zorundadırlar.

(2) Başarısız olunan veya W notu alınan ders bir seçmeli ders ise, öğrenciler bu dersin yerine, akademik danışmanlarının onayı ile ders alma ve bırakma günleri içinde başka seçmeli dersleri alabilirler. Başarısız olunan seçmeli ders, yerine bir başka seçmeli ders alınmadıkça öğrencinin üzerinden silinmez.

(3) Öğrenciler akademik ortalamalarını yükseltmek için bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sınırlar içinde, daha önce CD, DC ve DD notlarını aldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Bu durumda, akademik ortalamaların hesabında en son alınan not dikkate alınır.

Akademik yetersizlik ve süresi

MADDE 40 – (1) Üniversiteye kayıt olmalarından başlayarak, eğitim ve öğretimlerinin ilk dört yarıyılın GNO’ ları 2.00'nin altında kalan öğrenciler, akademik yetersizlik durumuna düşerler. Bu duruma düşen öğrenciler GNO’larını 2.00’ye çıkarana kadar beşinci ve daha yukarı yarıyıllardan ders alamazlar.

(2) Dikey geçişle gelen öğrenciler için birinci fıkra uygulanmaz.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 41 – (1) Öğrenciler veya dersin öğretim üyesi/görevlisi, bir sınavın notunun ilanını takip eden beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü, konservatuvar müdürlüğü ve diğer birim başkanlıklarına yazı ile müracaat ederek, ilan edilen notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Sınav cevap kâğıdında; sehven okunmayarak not toplamına dâhil edilmeyen cevaplar ile sorulara verilen cevaplardan bazılarının sehven not toplamına dâhil edilmediği durumlar maddi hata olarak kabul edilir. Maddi hata incelemesinde, verilen cevaplar tekrar okunarak yeniden değerlendirilme yapılmaz. İtiraz üzerine, dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından yeniden incelenen sınav cevap kâğıdında maddi hata bulunmaması halinde, daha önce verilen not aynen kalır. Bu durumda sonuç, dekanlıkça/müdürlükçe öğrenciye bildirilir ya da sınav kâğıdındaki cevapların hepsine not atılmasında, notların toplamında veya soruların not tablosuna geçirilmesinde bir hata veya benzeri bir durum varsa, öğrenci veya dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından yapılacak başvurular ilgili yönetim kurulu tarafından kesin karara bağlanır ve Rektörlüğe bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Sertifikalar

Mezuniyet

MADDE 42 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getirmiş öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayarak mezun olmuş sayılırlar:

a) Kayıtlı oldukları eğitim ve öğretim programının öngördüğü yükümlülükleri başarı ile tamamlamış olmak.

b) Eğitim ve öğretim programının gerektirdiği tüm derslerden başarılı olmak.

c) En az 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş olmak.

ç) Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

Diploma ve sertifikalar

MADDE 43 – (1) Öğrenimlerini tamamlayanlara aşağıda belirtilen diploma veya sertifikalar verilir:

a) Önlisans diploması: Üniversitenin meslek yüksekokulunda dört yarıyıllık programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Ayrıca lisans programı uygulayan bölümlerinde, lisans öğrenimlerinin en az ilk dört yarıyılındaki tüm derslerden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre, ön lisans diploması verilebilir.

b) Lisans diploması: Sekiz yarıyıllık bir lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

c) Çift anadal diploması: Kayıtlı olduğu lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir anadal diploması verilir.

ç) Yandal sertifikası: Yandal programı uygulayan bölümlerde, yandal programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere yandal sertifikası verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili fakülte dekanı ya da yüksekokul müdürünün imzasını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Bu belge, diplomanın aslı verildiğinde geri alınır.

(3) Diplomanın kaybedilmesi durumunda, yeni diploma verilebilir. Ancak bu diplomada diplomanın ikinci kez verildiği ve eski diploma veya diplomaların seri numaraları belirtilerek geçersiz olduğu yazılır. Aynı not diploma defterine de kaydedilir.

Onur ve yüksek onur başarı belgeleri

MADDE 44 – (1) Disiplin cezası almadan en az 3.50 GNO ile mezun olan öğrencilere Yüksek Onur Belgesi, 3.00 –3.49 arasında GNO ile mezun olan öğrencilere ise Onur Belgesi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci kimlik belgesi

MADDE 45 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Mezun olan ya da ilişiği kesilen öğrenci, kimlik belgesini iade eder.

(2) Yıpranan kimlik belgesi yenisi ile değiştirilir. Kimlik belgesinin kaybedilmesi durumunda, öğrencinin ulusal bir gazetede yayımlattığı kayıp ilanını bir dilekçe ekinde Rektörlüğe vermesi durumunda, kendisine yeni bir kimlik belgesi düzenlenir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 46 – (1) Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav programları ile sınav sonuçları ve diğer hususlarla ilgili olarak Üniversite yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuru ve ilanları özenle izlemekle yükümlüdürler.

(2) Her türlü tebligat, öğrencilerin kayıtlı oldukları nüfus idaresine bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak sureti ile tamamlanmış sayılır.

(3) Adres değişikliklerini kayıtlı oldukları nüfus idaresine bildirmeyenler ile yanlış veya eksik adres veren öğrencilerin, mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi durumunda da kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 47 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.

Disiplin işlemleri

MADDE 48 – (1) Öğrenciler hakkındaki disiplin işlemleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 6/9/2010 tarihli ve 27694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversiteye 2005–2006 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(2) Üniversiteye 2010–2011 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin devamını almış ve başarısız olduğu uygulaması olmayan derslere devam zorunluluğu bulunmaz. Ancak bu öğrenciler, normal eğitim sürecinde dersin devam dışındaki tüm eğitsel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(3) Üniversiteye 2010–2011 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler; ilk dört dönem sonunda hesaplanacak GNO’su en az 1,80 olmaması halinde akademik yetersizlik durumuna düşerler. Bu duruma düşen öğrenciler GNO’sunu 1,80’e çıkarana kadar, beşinci ve daha yukarı dönemlerden ders alamazlar.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2012–2013 eğitim ve öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.