22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE

ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Kırsal Kalkınma Programının hazırlanması, hazırlanan Kırsal Kalkınma Programı ile ilgili uygulamaların etkin, verimli ve doğru bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, koordinasyonu, tanıtımı ve Programa ilişkin değişiklikler ile ilgili faaliyetleri yürütmekten sorumlu olan Yönetim Otoritesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yönetim Otoritesinin görevleri, çalışma usul ve esasları ile uygulamalara yönelik düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Denetim Otoritesi: Katılım Öncesi Yardım Aracına ilişkin oluşturulan yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin ve doğru bir şekilde işlediğine dair doğrulamayı yapmakla sorumlu olan Hazine Kontrolörleri Kurulunu,

c) İç Denetim Birimi: Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığını,

ç) İletişim Planı: Program hakkında bilgilendirme ve tanıtım için hazırlanan planı,

d) İzleme Komitesi: İlgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve sivil toplum kuruluşlarının Program ve destekleri ile ilgili, izleme, değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak üzere oluşturulan Program İzleme Komitesini,

e) Katılım Öncesi Yardım Aracı: Avrupa Birliğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan ve beş bileşenden oluşan katılım öncesi desteğini,

f) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi: Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ile Avrupa Komisyonunun eş başkanlığında, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Yönetim Otoritesi, Kurum ve diğer ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan ve temel görevi uygulamada Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenleri arasında uyum ve koordinasyonu sağlamak olan Komiteyi,

g) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu,

ğ) Mutabakat Zaptı: Kurum ile Yönetim Otoritesi arasında imzalanan işbirliği ve görev paylaşımı konusundaki belgeyi,

h) Program: Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında hazırlanan Kırsal Kalkınma Programını,

ı) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki bileşenlere yönelik genel koordinasyonu sağlamakla sorumlu Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarını,

i) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişi ile Ulusal Fonun başkanı olarak Türkiye'de Avrupa Birliği fonlarının mali yönetiminden ve bu çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve usulüne uygunluğundan bütünüyle sorumlu Hazine Müsteşarını,

j) Yetkili Akreditasyon Görevlisi: Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Ulusal Fonun akredite edilmesi, akreditasyonunun izlenmesi ve askıya alınması veya kaldırılmasıyla yetkili Hazine Müsteşarlığından sorumlu Bakanı,

k) Yönetim Otoritesi: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

l) Yönetim Otoritesi Başkanı: Tarım Reformu Genel Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Otoritesi ve Görevleri

Yönetim Otoritesi

MADDE 5 – (1) Yönetim Otoritesi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüdür. Yönetim Otoritesinin görevleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Görevleri

MADDE 6 – (1) Yönetim Otoritesi, programın mali yönetim prensibine uygun olarak yönetilmesinden ve uygulamaların izlenmesinden sorumludur. Bu amaçla aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Programı hazırlar ve uygulamalar sonucunda ihtiyaç duyulan Program değişikliklerine ilişkin çalışmaları yürütür.

b) Program uygulamalarının Programın kriterleri ve mekanizmasına uygun olarak gerçekleştirilmesini ve Program kapsamındaki işlemlerin Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalara, ilgili Avrupa Birliği ve ulusal mevzuata uygunluğunu gözetir.

c) Programın uygulama sürecinin etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için bilgi ve raporlama sistemi kurulmasını, işletilmesini ve güncellenmesini sağlar.

ç) Program uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirmesine dair çalışmaları yürütür.

d) İzleme Komitesinin çalışmalarına yardımcı olur ve koordinasyon görevini yürütür.

e) Program uygulamalarına ilişkin yıllık ve nihai uygulama raporlarıyla ilgili çalışmaları Kurum ile işbirliği içerisinde yürütür.

f) Program ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini yürütür.

g) Teknik destek tedbiri kapsamında öngörülen faaliyetleri yürütür.

ğ) Yönetim Otoritesine ilişkin usulsüzlüklerin bildirilmesini sağlar.

h) Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması ve Uygulanması tedbiri kapsamında öngörülen faaliyetleri yürütür.

ı) İhtiyaç duyulması halinde yukarıdaki görevlerin bir kısmını başka bir kurum/kuruluşa yaptırır. Bu durumda, söz konusu görevlerin düzgün ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır ve Yönetim Otoritesinin konuya ilişkin sorumluluğu devam eder.

(2) Yönetim Otoritesi, görevleri ile ilgili konularda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ikili anlaşmalar ve ilgili diğer ulusal mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Otoritesinin Çalışma Usul ve Esasları

Programın hazırlanması

MADDE 7 – (1) Program; Yönetim Otoritesi tarafından, Avrupa Birliğinin katılım öncesi kırsal kalkınmaya yönelik olarak sağlanan kaynaklarının kalkınma plan ve programları ile ulusal stratejiler doğrultusunda diğer iç ve dış kaynaklı kırsal kalkınma program, faaliyet ve destekleri ile Avrupa Birliği tarafından sağlanan diğer kaynaklarla tutarlı ve uyumlu bir şekilde ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde hazırlanır.

(2) Program hazırlık çalışmaları, Bakanlıkça belirlenen ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Avrupa Komisyonu ile koordineli bir şekilde yürütülür.

(3) Program, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanır ve Yüksek Planlama Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Programın izlenmesi

MADDE 8 – (1) Programın uygulanmasının etkinliği, etkililiği ve kalitesi, Programda öngörülen hedefler ve göstergeler ışığında izlenir.

(2) Programın uygulanmasına yönelik mali ve istatistikî bilgiler ile izleme verileri ve diğer gerekli bilgiler, Kurum ile yapılan Mutabakat Zaptı çerçevesinde Kurumdan temin edilir.

(3) Programın izlenmesi çalışmaları İzleme Komitesi ile işbirliği halinde yürütülür. Ayrıca, Program uygulamalarına ilişkin kaydedilen ilerlemeler hakkında Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesine ve Avrupa Komisyonuna rapor edilir.

(4) Program uygulamalarında kaydedilen gelişmeler, uygulamada yaşanan sorunlar, Programın izlenme ve değerlendirme sonuçları ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili bilgiler İzleme Komitesine bildirilir.

Programın değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Program uygulamalarının değerlendirilmesi, Programın amaç ve hedeflerine bağlı olarak, Avrupa Komisyonu ile işbirliği halinde belirlenen izleme ve değerlendirme kriterleri ve göstergeleri çerçevesinde yapılır.

(2) Program uygulamalarının değerlendirilmesi sırasında, kaynakların kullanım düzeyi, uygulamaların etkililiği ile verimliliği ve Programda belirlenen öncelikler üzerindeki sosyoekonomik etkisi gözetilir.

(3) Programın stratejisini, Program uygulamalarının kalitesini, etkinliğini, etkililiğini ve tutarlılığını geliştirmek ile Program hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmek amacıyla, izlemeden elde edilen veriler doğrultusunda Programın ön değerlendirme, sürekli değerlendirme, ara değerlendirme ve nihai değerlendirmesi yapılır.

(4) Programlama kalitesinin yükseltilmesi ve bütçe kaynaklarının tahsisinde uygunluğu ve verimliliği temin etmek amacıyla Program hazırlığı sırasında ön değerlendirme yapılır.

(5) Programın sürekli değerlendirmeleri her yıl yapılır ve İzleme Komitesine rapor edilir. Raporun bir örneği Yetkili Akreditasyon Görevlisi ile Denetim Otoritesine gönderilir.

(6) Avrupa Komisyonu tarafından talep edilmesi halinde, Avrupa Komisyonundan alınan yetki devri tarihini takip eden üçüncü yıl içerisinde, Programın uygulanmasına yönelik ara değerlendirme yapılır.

(7) Ara değerlendirme raporu, altıncı fıkrada belirtilen yılın 31 Aralık tarihine kadar İzleme Komitesi ve Avrupa Komisyonuna sunulur ve değerlendirme raporundaki önerilerin yerine getirilmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında Komisyon bilgilendirilir.

(8) Programın mali anlaşmasının bittiği yıl içinde, Programın nihai değerlendirmesi yapılır.

Raporlama

MADDE 10 – (1) Program uygulamalarına ilişkin yıllık uygulama raporları ve nihai uygulama raporu Kurum ile işbirliği halinde hazırlanır.

(2) Yıllık uygulama raporları, Programın uygulandığı takvim yılını içermekte olup, Programın tüm uygulama dönemini kapsayan kümülatif mali ve izleme bilgilerini içerir. Nihai uygulama raporu, Programın tüm uygulama dönemini kapsar ve Programın son yılında hazırlanır.

(3) Yıllık uygulama raporları ve nihai uygulama raporu; Program amaç ve hedeflerine ulaşılması açısından, öncelik ve tedbirlerin uygulanmasında kaydedilen ilerleme, uygulamada karşılaşılan sorunlar, alınan tedbirler, mali tablolar ve mali yönetim sonuçları, izleme ve değerlendirme çalışmaları, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ve Programın ulusal, bölgesel, sektörel politika ve stratejilerle ayrıca diğer Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenleri ile uyumu ve tutarlılığı ile ilgili bilgileri ve ikili anlaşmalarda yer alan diğer hususları içerecek şekilde hazırlanır.

(4) Yıllık uygulama raporları ve nihai uygulama raporu, İzleme Komitesi tarafından incelendikten ve onaylandıktan sonra, Avrupa Komisyonuna, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine iletilir. Raporların bir örneği de Denetim Otoritesine gönderilir.

(5) Yıllık uygulama raporları her takvim yılının bitimini takiben altı ay içinde, nihai uygulama raporu ise Program kapsamındaki uygun harcamaların ödenmesi için belirlenen en son tarihi takip eden altı ay içinde Avrupa Komisyonuna gönderilir.

Koordinasyon

MADDE 11 – (1) Yönetim Otoritesi, Program uygulamalarının kalitesini izlemek için gerekli belgeleri İzleme Komitesine sunarak çalışmalarına yardımcı olur. Bu kapsamda gerekli koordinasyonu sağlar.

(2) İzleme Komitesinin sekretarya hizmetlerini yürütür. Bu çerçevede aşağıdaki çalışmalar yapılır.

a) İzleme Komitesi çalışmaları için ihtiyaç duyulan tüm belge, materyal, rapor, analiz ve teklifler hazırlanır, tercümeleri yapılır/yaptırılır ve elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak İzleme Komitesi üyelerine gönderilir.

b) İzleme Komitesi toplantılarının hazırlıkları, toplantıların düzenlenmesi ve toplantı tutanaklarının hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapılır.

c) İzleme Komitesi çalışmalarına yönelik belgelerin, oturumlarda yapılan konuşmaların ve alınan kararların arşivi tutulur.

ç) İzleme Komitesi kararlarının uygulanması sağlanır ve sonuçları hakkında ilgili taraflara bilgi verilir.

d) İzleme Komitesi çalışmalarının tanıtımı ve duyurusu yapılır.

e) İzleme Komitesi toplantılarında tartışma ve karar alma sürecine üyelerin etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan çeviri, tercüme gibi teknik ve lojistik hizmetler sağlanır.

f) Programın teknik destek tedbiri kapsamında Avrupa Komisyonunun insiyatifi dışında gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ve seminerler konusunda rapor hazırlanır ve İzleme Komitesine sunulur.

g) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesinin çalışmalarına katılım ve bilgi sağlanır.

Program hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri

MADDE 12 – (1) Program hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri, Yönetim Otoritesi, Kurum ve Avrupa Komisyonu ile işbirliği halinde hazırlanan İletişim Planı kapsamında gerçekleştirilir. İletişim Planında, Avrupa Birliğinin Programdaki rolü ve katkısı şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulur.

(2) İletişim Planı İzleme Komitesinin değerlendirmesine sunulur ve onayı alınır.

(3) Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin, Katılım Öncesi Yardım Aracının tanıtım gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesi sağlanır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında Kurum ile işbirliği yapılır.

(4) Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri, İletişim Planı çerçevesinde Kurum ile imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde uygulanır.

(5) İletişim Planı çerçevesinde yapılan bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak İzleme Komitesi bilgilendirilir.

Program değişikliği

MADDE 13 – (1) Programda değişiklik önerileri;

a) Çok yıllı strateji belgeleri,

b) İzleme ve değerlendirme sonuçları,

c) Program uygulama sonuçları ve yıllık raporlar,

ç) İzleme Komitesinin önerileri,

d) Kurumun önerileri,

e) Programda uygulanması planlanan tedbirlerin geliştirilmesi,

f) Programa ilave tedbirler eklenmesi,

g) Avrupa Birliği müktesebatı ve ulusal mevzuat değişiklikleri,

çerçevesinde hazırlanır.

(2) Değişiklik tekliflerine ilişkin İzleme Komitesinin onayının alınmasını müteakip Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne ve Avrupa Komisyonuna gönderilir.

(3) Değişiklik önerileri hakkında Ulusal Yetkilendirme Görevlisi bilgilendirilir.

(4) Programa ilişkin değişiklik önerilerini Avrupa Komisyonunun kabul etmesinin ardından ilgili merciler bilgilendirilir.

Teknik destek tedbiri

MADDE 14 – (1) Programda yer alan teknik destek tedbiri kapsamında yürütülecek faaliyetler için her yıl eylem planı hazırlanır.

(2) Eylem planı İzleme Komitesinin onayına sunulur.

(3) Tedbir faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak kamu alımlarında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan satın alma kuralları uygulanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen iş ve işlemleri yerine getirmek üzere konusunda deneyimli ve yeterli sayıda personel, Yönetim Otoritesi Başkanının uygun görüşü alınarak, Bakanlıkça görevlendirilir.

Akreditasyon

MADDE 16 – (1) Akreditasyon çalışmaları, Avrupa Komisyonu ile yapılan ikili anlaşmalarda belirlenen akreditasyon kriterleri çerçevesinde Yönetim Otoritesi tarafından yürütülür.

(2) Bakanlık bu konuda gerekli her türlü tedbiri alır.

Çalışmalarda işbirliği

MADDE 17 – (1) Yönetim Otoritesi, görev ve sorumlulukların etkin, etkili, zamanında ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için Bakanlık birimleri, ihtiyaca göre Bakanlıkça belirlenen ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli işbirliği, uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını yürütür.

Denetim

MADDE 18 – (1) Katılım Öncesi Yardım Aracının Yönetim ve Kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliği Denetim Otoritesi tarafından denetlenir. Ayrıca, Yönetim Otoritesi Bakanlık bünyesinde yer aldığından İç Denetim Birimi tarafından da denetlenir. Yönetim Otoritesi istenen her türlü bilgi, belge, kayıt, rapor ve bilgi sistemlerini sunmak ve bu bilgileri denetime hazır bulundurmak zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik ile, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.