16 Haziran 2012 Tarihli ve 28325 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3241       Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

—  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesi Üyesi Zehra Ayla PERKTAŞ’ın Seçilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği

—  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/6/2012 Tarihli ve 2012/69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82 ve 84 Sayılı Kararları

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlâ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 2012/3234 sayılı İslam Konferansı Örgütü Şartı'nın Çekince ile Onaylanması Hakkında Karar ile Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.