15 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28324 (Mükerrer)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2012/3234

Türkiye Cumhuriyeti adına 18 Haziran 2008 tarihinde imzalanan ve 23/2/2012 tarihli ve 6280 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “İslam Konferansı Örgütü Şartı”nın ilişik çekince ile onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/4/2012 tarihli ve HUM/1683067 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

        Recep Tayyip ERDOĞAN

                            Başbakan

 

B. ARINÇ

A. BABACAN

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

 

 

 

 

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

 

 

 

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

 

 

 

 

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

 

 

 

İ. N. ŞAHİN

C. YILMAZ

E. GÜNAY

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

 

S. KILIÇ

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

 

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

İslam Konferansı Örgütü Şartı

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın Adıyla

Biz, İslam Konferansı Örgütü Üye Ülkeleri,

22-25 Eylül 1969 tarihlerine tekabül eden 9-12 Recep 1389 tarihlerinde Rabat'ta toplanan Üye Devletlerin Kral, Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı'nı ve ayrıca 29 Şubat-4 Mart 1972 tarihlerine tekabül eden 14-18 Muharrem 1392 tarihlerinde Cidde'de düzenlenen Dışişleri Bakanları Konferansı'nı kabul ederek;

birlik ve kardeşliğe ilişkin asil İslami değerleri rehber alarak ve uluslararası alanda ortak menfaatlerini güvenceye almak için Üye Devletler arasındaki birlik ve dayanışmanın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi zaruretini teyit ederek;

Birleşmiş Milletler Şartı'nın, işbu Şart'ın ve Uluslararası Hukuk'un ilkelerine yönelik bağlı kalmaya;

yüce İslam değerleri olan barış, merhamet, hoşgörü, eşitlik, adalet ve insanlık onurunu korumaya ve teşvik etmeye;

Üye Devletlerin halkları için sürdürülebilir kalkınma, ilerleme ve refah temin ederek, İslam'ın dünyadaki öncü rolünü yeniden canlandırmak için gayret göstermeye;

Müslüman halklar ve Üye Devletler arasında birlik ve dayanışma bağlarını geliştirmeye ve güçlendirmeye;

tüm Üye Devletlerin ulusal egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye, muhafaza etmeye ve savunmaya;

uluslararası barış ve güvenliğe, medeniyetler, kültürler ve dinler arası anlayış ve diyaloga katkı sağlamaya ve dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini, karşılıklı saygı ve işbirliğini geliştirmeye ve teşvik etmeye;

Üye Devletlerde, anayasal ve hukuki sistemlerine uygun olarak, insan haklarını ve temel özgürlükleri, iyi yönetişimi, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hesap verebilirliği teşvik etmeye;

Üye Devletler ve diğer Devletler arasında güveni geliştirmeye ve dostluk ilişkilerini, karşılıklı saygıyı ve işbirliğini teşvik etmeye;

ılımlılık, hoşgörü ve farklılığa saygı göstermeye dair yüce İslam değerlerini, İslam sembollerinin ve ortak mirasının muhafazasını teşvik etmeye ve İslam dininin evrenselliğini korumaya;

fikri mükemmelliğe ulaşmak için İslam'ın yüce idealleriyle uyumlu olarak bilginin edinilmesini ve halka yayılmasını geliştirmeye;

ortaklık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak küresel ekonomiyle etkin şekilde bütünleşmenin temini için sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla Üye Devletler arasında işbirliğini teşvik etmeye;

şimdiki ve gelecek nesiller için tüm veçheleriyle çevreyi korumaya ve geliştirmeye;

her Üye Devletin kendi kaderini tayin ve içişlerine karışılmaması hakkına saygı göstermeye ve egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne riayet etmeye;

halihazırda yabancı işgali altında bulunan Filistin halkının mücadelesini desteklemeye ve Filistin halkını, kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere, vazgeçilmez haklarını elde etmesi, tarihi ve İslami niteliği ve kutsal mekanları korunarak, Kudüs'ün başkent olacağı egemen devletini kurması için güçlendirmeye;

Üye Devletlerin kanunları ve mevzuatına uygun olarak kadınların haklarını ve hayatın her alanına katılımlarını korumaya ve teşvik etmeye;

Müslüman çocukların ve gençliğin iyi yetiştirilmesine elverişli koşulları yaratmaya ve onlara kültürel, sosyal, manevi ve ahlaki ülkülerini güçlendirmek için eğitim yoluyla İslami değerleri öğretmeye;

Üye Devletler dışındaki Müslüman azınlık ve toplulukların onurlarını, kültürel ve dini kimliklerini korumalarına yardım etmeye;

işbu Şart'ın, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun amaçlarını ve ilkelerini, esasen her Devletin iç yargı yetkisine giren meselelere karışmama ilkesine kati şekilde bağlı kalarak, desteklemeye;

uluslararası düzeyde iyi yönetişime ulaşılması ve Devletler arasında eşitlik, karşılıklı saygı ve iç yargı yetkisi içerisinde yer alan konulara karışmama ilkeleri temelinde uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesi için gayret göstermeye;

kararlı olarak,

bu hedeflere ulaşmak için işbirliği yapmayı kararlaştırmışlar ve tadil edilmiş işbu Şart üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

I. BÖLÜM

Amaçlar ve İlkeler

1. Madde

İslam Konferansı Örgütü'nün amaçları aşağıda sunulmuştur:

1. Üye Devletler arasında kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlendirmek ve sağlamlaştırmak;

2. Ortak menfaatleri muhafaza etmek ve korumak, Üye Devletlerin meşru davalarını desteklemek, özelde İslam dünyasının ve genelde uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu güçlükler karşısında Üye Devletlerin çabalarını eşgüdümlemek ve birleştirmek;

3. Her Üye Devletin kendi kaderini tayin ve içişlerine karışılmaması hakkına saygı göstermek ve egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne riayet etmek;

4. Saldırganlık neticesinde işgal altında bulunan her Üye Devletin tam egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesisini, uluslararası hukuk temelinde ve ilgili uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliği ile desteklemek;

5. Üye Devletlerin ortak çıkarlarını güvence altına almak için, küresel siyasi, ekonomik ve sosyal karar alma süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak;

6. Küresel barış, güvenlik ve uyumu temin etmek için, adalet, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde Devletlerarası ilişkileri teşvik etmek;

7. BM Şartı ve uluslararası hukukta belirtildiği şekilde halkların haklarına desteğini teyit etmek;

8. Filistin halkını kendi kaderini tayin hakkını kullanması ve tarihi ve İslami niteliği ile kutsal mekanları korunarak, Kutsal Kudüs'ün başkent olduğu egemen Devletini kurması için desteklemek ve güçlendirmek;

9. İslam Ortak Pazarı kurulmasını sağlayacak ekonomik bütünleşmeye ulaşmak amacıyla İslam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmek;

10. Üye Devletlerde sürdürülebilir ve kapsamlı insani kalkınma ve ekonomik refah sağlanması için çaba sarfetmek;

11. Ilımlılık ve hoşgörü temeline dayanan İslami öğretileri ve değerleri yaymak, teşvik etmek ve korumak, İslam kültürünü teşvik etmek ve İslam mirasını korumak;

12. İslam'ın gerçek görünümünü muhafaza etmek ve savunmak, İslam'ın karalanmasıyla mücadele etmek, medeniyetler ve dinler arası diyaloğu teşvik etmek;

13. Bilim ve teknolojiyi güçlendirmek ve geliştirmek ve bu alanlarda Üye Devletler arasında araştırma ve işbirliğini teşvik etmek;

14. Kadın, çocuk, yaşlı ve özel ihtiyaçları olan insanların haklarını ve ayrıca İslami aile değerlerini korumak dahil insan haklarını ve temel özgürlükleri geliştirmek ve muhafaza etmek;

15. Toplumun doğal ve temel birimi olan ailenin rolünü vurgulamak, korumak ve geliştirmek;

16. Üye Devletler dışında yaşayan Müslüman topluluk ve azınlıkların haklarını, onurunu, dini ve kültürel kimliğini muhafaza etmek;

17. Uluslararası alanda ortak çıkarlara ilişkin konularda müşterek tutum benimsenmesini teşvik etmek ve savunmak;

18. Her şekli ve tezahürüyle terörizm, örgütlü suçlar, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk, kara para aklama ve insan ticaretiyle mücadelede işbirliği yapmak;

19. Doğal afetler gibi acil insani durumlarda işbirliği ve eşgüdüm yapmak;

20. Üye Devletler arasında sosyal, kültürel ve enformasyon alanlarında işbirliğini teşvik etmek.

2. Madde

Üye Devletler 1. Maddede yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere, kutsal İslami öğreti ve değerleri rehber kabul edeceklerini ve bunlardan ilham alacaklarını ve aşağıdaki ilkelere uygun olarak hareket edeceklerini yükümlenirler:

1. Tüm Üye Devletler kendilerini Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkeleriyle bağlarlar;

2. Üye Devletler egemen, bağımsız ve hak ve yükümlülükler bakımından eşittirler;

3. Tüm Üye Devletler ihtilaflarını barışçı yollardan çözecekleri ve ilişkilerinde güç kullanımından veya kullanma tehdidinden imtina edeceklerdir;

4. Tüm Üye Devletler diğer Üye Devletlerin ulusal egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ederler ve diğerlerinin içişlerine karışmaktan imtina edeceklerdir;

5. Tüm Üye Devletler uluslararası barış ve güvenliğin muhafazasına katkı sağlamayı ve işbu Şart'ta, Birleşmiş Milletler Şartı'nda, uluslararası hukukta ve uluslararası insancıl hukukta belirtildiği üzere birbirlerinin içişlerine karışmaktan imtina etmeyi taahhüt ederler;

6. BM Şartı'nda belirtildiği üzere, işbu Şart'ın ihtiva ettiği hiçbir husus Örgüte ve Organlarına esasen her Devletin iç yargı yetkisi içinde kalan veya buna ilişkin olan konulara müdahale salahiyeti vermez;

7. Üye Devletler, ulusal ve uluslararası düzeylerde, iyi yönetişim, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü destekler ve teşvik ederler;

8. Üye Devletler çevreyi korumak ve muhafaza etmek için çaba sarfedeceklerdir.

II. BÖLÜM

Üyelik

3. Madde

1. Örgüt, İslam Konferansı Örgütü'ne üye 57 Devlet ve bu Şart'a 3. Madde 2. Paragrafa uygun olarak katılabilecek diğer Devletlerden oluşmaktadır.

2. Birleşmiş Milletler üyesi olan, Müslüman çoğunluğa sahip bulunan, Şart'a riayetkar ve üyelik başvurusunda bulunan her Devlet, Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından kabul edilen, üzerinde mutabakata varılmış kriterler temelinde Dışişleri Bakanları Konseyi'nin yalnızca oybirliğiyle kabul etmesi halinde Örgüt'e üye olabilir.

3. İşbu Şart'ta yer alan hiçbir hüküm, mevcut Üye Devletlerin üyelik veya diğer konularla ilgili haklarına veya ayrıcalıklarına halel getiremez.

4. Madde

1. Birleşmiş Milletler üyesi olan bir Devlet'e Gözlemci statüsü verilmesi kararı Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından mutabakata varılan kriterler temelinde ve Dışişleri Bakanları Konseyi'nin yalnızca oybirliğiyle alınacaktır.

2. Bir uluslararası örgüte Gözlemci statüsü verilmesi kararı Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından mutabakata varılan kriterler temelinde ve Dışişleri Bakanları Konseyi'nin yalnızca oybirliğiyle alınacaktır.

III. BÖLÜM

Organlar

5. Madde

1. İslam Konferansı Örgütü'nün Organları aşağıdakilerden oluşur:

1. İslam Zirvesi

2. Dışişleri Bakanları Konseyi

3. Daimi Komiteler

4. İcra Komitesi

5. Uluslararası İslami Adalet Divanı

6. Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu

7. Daimi Temsilciler Komitesi

8. Genel Sekreterlik

9. Alt Organlar

10. Uzmanlık Kuruluşları

11. İlgili Kuruluşlar

IV. BÖLÜM

İslam Zirvesi

6. Madde

İslam Zirvesi, Üye Devletlerin Kralları ile Devlet ve Hükümet Başkanlarından oluşur ve Örgütün en yüksek merciidir.

7. Madde

İslam Zirvesi Şart’ta kayıtlı tüm amaçların hayata geçirilmesi bağlamındaki konuları istişare eder, bu konularda izlenecek siyasete ilişkin kararları alır ve yol gösterir ve Üye Devletler ve İslam Alemi için önemli diğer konuları değerlendirir.

8. Madde

1. İslam Zirvesi her üç yılda bir Üye Devletlerden birinde toplanır.

2. Gündemin hazırlanması ve Zirvenin toplanmasına ilişkin tüm düzenlemeler Genel Sekreterliğin yardımıyla Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından yapılır.

9. Madde

İslam Aleminin çıkarlarının gerektirdiği durumlarda, İslam Alemi için hayati öneme sahip konuları değerlendirmek ve Örgütün politikalarını buna göre düzenlemek amacıyla Olağanüstü Oturumlar düzenlenecektir. Bir Olağanüstü Oturum Dışişleri Bakanları Konseyi'nin tavsiyesi üzerine veya Üye Devletlerin basit çoğunluğunun desteğini alması koşuluyla Üye Devletlerden birinin veya Genel Sekreter'in girişimi üzerine toplanabilir.

V. BÖLÜM

Dışişleri Bakanları Konseyi

10. Madde

1. Dışişleri Bakanları Konseyi yılda bir defa Üye Devletlerden birinde toplanır.

2. Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Olağanüstü Oturumu, Üye Devletlerin basit çoğunluğunun onayını alması koşuluyla Üye Devletlerden birinin veya Genel Sekreter'in girişimiyle toplanabilir.

3. Dışişleri Bakanları Konseyi İslam Alemi için önem taşıyan belirli konularda diğer sektörel Bakanlar toplantıları düzenlenmesini tavsiye edebilir. Bu toplantılar raporlarını İslam Zirvesi'ne ve Dışişleri Bakanları Konseyi'ne sunarlar.

4. Dışişleri Bakanları Konseyi Örgüt'ün genel politikalarının uygulanmasına ilişkin araçları aşağıdaki şekillerde değerlendirir:

a) Örgütün amaçlarının ve genel politikalarının uygulanmasında ortak çıkarları ilgilendiren konularda kararlar ve ilke kararları almak;

b) Önceki Zirvelerde ve Dışişleri Bakanları Toplantılarında alınan kararların ve ilke kararlarının uygulanmasında kaydedilen gelişmeyi gözden geçirmek;

c) Genel Sekreterlik ile Alt Kuruluşların program, bütçe ve diğer mali ve idari raporlarını değerlendirmek ve onaylamak;

d) Bir veya daha fazla Üye Devleti etkileyen herhangi bir meseleyi, ilgili Üye Devletin uygun önlemlerin alınması amacıyla bu yönde talepte bulunması halinde değerlendirmek;

e) Yeni bir organ veya komite kurulması yönünde tavsiyede bulunmak;

f) Şart'ın sırasıyla 16. ve 18. maddelerine uygun olarak Genel Sekreter'i seçmek ve Genel Sekreter Yardımcılarını atamak;

g) Uygun gördüğü diğer konuları değerlendirmek.

VI. BÖLÜM

Daimi Komiteler

11. Madde

1. Örgüt, Örgüt ve Üye Devletler için hayati öneme sahip konuları ilerletmek için aşağıdaki Daimi Komiteleri oluşturmuştur:

I. Kudüs Komitesi

II. Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesi (COMIAC)

III. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (COMCEC-İSEDAK)

IV. Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi (COMSTECH)

2. Daimi Komitelere Krallar ile Devlet ve Hükümet Başkanları başkanlık yapar ve bu Komiteler Zirve kararlarına uygun olarak veya Dışişleri Bakanları Konseyi ile Komitelerin üyelerinin tavsiyesi üzerine kurulur.

VII. BÖLÜM

İcra Komitesi

12. Madde

İcra Komitesi mevcut, bir önceki ve bir sonraki İslam Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanları, Genel Sekreterliğe evsahipliği yapan ülke ve resen üye olan Genel Sekreter'den oluşur. İcra Komitesi'nin toplantıları kendi Usul Kurallarına göre yürütülür.

VIII. BÖLÜM

Daimi Temsilciler Komitesi

13. Madde

Daimi Temsilciler Komitesi'nin yetkileri ve çalışma usulleri Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından tanımlanacaktır.

IX. BÖLÜM

Uluslararası İslami Adalet Divanı

14. Madde

1987 yılında Kuveyt'te kurulan Uluslararası İslami Adalet Divanı, Statüsü'nün yürürlüğe girmesiyle birlikte, Örgüt'ün asli yargı organı olacaktır.

X. BÖLÜM

Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu

15. Madde

Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, örgütün anlaşmaları ve bildirileri ile evrensel kabul görmüş insan hakları belgelerinde koruma altına alınmış medeni, siyasi, sosyal ve ekonomik hakları, İslami değerlere uygun olarak teşvik edecektir.

XI. BÖLÜM

Genel Sekreterlik

16. Madde

Genel Sekreterlik, Örgüt'ün Baş İdari Yetkilisi olacak Genel Sekreter ile örgütün ihtiyaç duyduğu türde personelden oluşacaktır. Genel Sekreter Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından beş yıllık bir dönem için seçilir, bu dönem bir kereye mahsus olmak üzere yenilenebilir. Genel Sekreter, Üye Devletlerin vatandaşları arasından adil coğrafi dağılım, dönüşüm ve tüm Üye Devletler için eşit fırsat ilkelerine uygun olarak, yetkinlik, dürüstlük ve deneyim dikkate alınarak seçilecektir.

17. Madde

Genel Sekreter aşağıdaki sorumlulukları üstlenecektir:

a) Kendi kanaatine göre Örgüt'ün amaçlarına hizmet edebilecek veya zarar verebilecek meseleleri Örgüt'ün yetkili organlarının dikkatine getirmek;

b) İslam Zirveleri, Dışişleri Bakanları Konseyleri ve Bakan düzeyinde diğer toplantıların kararlarının, ilke kararlarının ve tavsiyelerinin uygulanmasını izlemek;

c) Üye Devletlere, İslami Zirve ve Dışişleri Bakanları Konseyi kararları, ilke kararları ve tavsiyelerinin uygulanmasına ilişkin çalışma kağıtları ve muhtıralar sağlamak;

d) Örgüt'ün ilgili Organlarının çalışmalarını koordine etmek ve ahenkli hale getirmek;

e) Genel Sekreterliğin program ve bütçesini hazırlamak;

f) Üye Devletler arasında iletişimi teşvik etmek; istişareleri, görüş alışverişini ve Üye Devletler için önemli olabilecek bilgilerin dağıtımını kolaylaştırmak;

g) İslam Zirvesi veya Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından kendisine verilen diğer tür görevleri yerine getirmek;

h) Dışişleri Bakanları Konseyi'ne Örgüt'ün çalışmaları hakkında yıllık raporlar sunmak.

18. Madde

1. Genel Sekreter, adil coğrafi dağılım ilkesi çerçevesinde ve yetkinlik, dürüstlük ve Şart'in amaçlarına bağlılığı dikkate alarak, 5 yıllık bir süre için atanmak üzere, Genel Sekreter Yardımcısı adaylıklarını Dışişleri Bakanları Konseyi'ne sunar. Bir Genel Sekreter Yardımcılığı, bu göreve Filistin Devleti tarafından aday belirleneceği anlayışıyla Kutsal Kudüs ve Filistin Davasına hasredilecektir.

2. Genel Sekreter, İslami Zirveler ve Dışişleri Bakanları Konseyi ilke kararlarının ve kararlarının uygulanması için Özel Temsilciler atayabilir. Bu atamalar ve Özel Temsilcilerin görev yönergeleri Dışişleri Bakanları Konseyi'nin onayıyla yapılır.

3. Genel Sekreter, Genel Sekreterlik personelini Üye Devletlerin vatandaşları arasından, yetkinlik, uygunluk, dürüstlük ve cinsiyeti dikkate alarak, adil coğrafi dağılım ilkesi çerçevesinde atar. Genel Sekreter, geçici olarak uzmanlar ve danışmanlar atayabilir.

19. Madde

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Genel Sekreterlik personeli görevlerini icra ederken herhangi bir hükümetten veya Örgüt'ten başka bir merciden talimat istemez ve kabul etmezler. Sadece Örgüt'e karşı sorumlu uluslararası memurlar olarak, makamlarına zarar verebilecek eylemlerden imtina ederler. Üye Devletler bu münhasıran uluslararası olan vasfa saygı gösterirler ve uluslararası memurları görevlerinin ifası sırasında herhangi bir şekilde etkilemeye çalışmazlar.

20. Madde

Genel Sekreterlik İslam Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarını idari ve düzenlemeye ilişkin konuları bakımından evsahibi ülke ile yakın işbirliği içinde hazırlar.

21. Madde

Genel Sekreterliğin Merkezi, Kudüs şehrinin kurtuluşuna kadar Cidde şehrinde olacaktır. Bilahare Kudüs Örgütün daimi Merkezi olacaktır.

XII. Bölüm

22. Madde

Örgüt, Dışişleri Bakanları Konseyi'nin onayını takiben, Şart'a uygun olarak Alt Organlar, Uzmanlık Kuruluşları kurabilir ve ilgili kuruluş statüsü bahşedebilir.

Alt Kuruluşlar

23. Madde

Alt organlar İslam Zirvesi veya Dışişleri Bakanları Konseyi'nin kararlarıyla Örgüt çerçevesi içinde kurulurlar ve bütçeleri Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından onaylanır.

XIII. Bölüm

Uzmanlık Kuruluşları

24. Madde

Uzmanlık kuruluşları İslam Zirvesi veya Dışişleri Bakanları Konseyi kararlarıyla Örgüt çerçevesinde kurulurlar. Uzmanlık kuruluşlarına üyelik ihtiyaridir ve Örgütün tüm üyelerine açıktır. Bütçeleri bağımsızdır ve kendi Statülerinde belirtilen yasal organlarca onaylanırlar.

İlgili Kuruluşlar

25. Madde

İlgili kuruluşlar amaçları işbu Şart ile uyumlu olan Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından ilgili kuruluş olarak tanınan varlıklar veya yapılardır. Bu kuruluşların üyeliği ihtiyaridir ve Üye Devletlerin tüm kurum ve kuruluşlarına açıktır. Bütçeleri Genel Sekreterliğin, alt kuruluşların ve uzmanlık kuruluşlarının bütçelerinden bağımsızdır. İlgili kuruluşlara Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bir kararıyla gözlemcilik statüsü tanınabilir. Üye ülkelerin yanısıra, alt kuruluşlardan veya uzmanlık kuruluşlarından gönüllü yardım alabilirler.

XIV. Bölüm

İslami ve Diğer Örgütlerle İşbirliği

26. Madde

Örgüt işbu Şart’ta ifadesini bulan amaçlara hizmet etmek için İslami ve diğer örgütlerle işbirliğini güçlendirecektir.

XV. Bölüm

Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü

27. Madde

Süregitmesi İslam Aleminin çıkarlarına zarar verebilecek veya uluslararası barış ve güvenliğin idamesini tehlikeye atabilecek herhangi bir uyuşmazlığa taraf olan Üye Devletler, iyi niyet misyonu, müzakere, soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, tahkim, yargısal çözüm veya tercih edecekleri diğer barışçıl yöntemlerle bir çözüm aramalıdırlar. Bu bağlamda iyi niyet misyonu İcra Komitesi ve Genel Sekreter ile istişareleri de içerebilir.

28. Madde

Örgüt uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümü amacıyla diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliği yapabilir.

XVI. Bölüm

Bütçe ve Maliye

29. Madde

1. Genel Sekreterliğin ve Alt Kuruluşların bütçeleri ulusal gelirlerine orantılı olarak Üye Devletler tarafından üstlenilir.

2. Örgüt, İslam Zirvesi'nin veya Dışişleri Bakanları Konseyi'nin onayıyla Üye Devletler, bireyler ve Örgütler tarafından gönüllülük temelinde katkıda bulunulabilecek özel fonlar ve vakıflar kurabilir. Sözkonusu fon ve vakıflar Örgüt'ün mali sistemine tabidirler ve Mali Kontrol Organı tarafından yıllık olarak denetlenirler.

30. Madde

Genel Sekreterlik ve alt kuruluşlar mali işlerini Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından onaylanan Mali Usul Kurallarına göre yönetirler.

31. Madde

1. Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından, katılımcı Üye Devletlerin yetkili temsilcilerinden oluşan, Genel Sekreterliğin ve alt organların bütçe ve programlarını Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından onaylanan kurallara uygun olarak nihai hale getirmek üzere Örgütün Merkezinde toplanacak bir Daimi Mali Komite kurulacaktır.

2. Daimi Mali Komite Dışişleri Bakanları Konseyi'ne yıllık bir rapor sunar, Dışişleri Bakanları Konseyi program ve bütçeyi değerlendirir ve onaylar.

3. Üye Devletlerin mali/denetim uzmanlarından oluşan Mali Kontrol Organı kendi iç kural ve tüzüklerine uygun olarak Genel Sekreterliğin ve alt organlarının denetimini yürütür.

XVII. Bölüm

Usul Kuralları ve Oylama

32. Madde

1. Dışişleri Bakanları Konseyi kendi usul kurallarını kabul eder.

2. Dışişleri Bakanları Konseyi İslam Zirvesi'nin usul kurallarını tavsiye eder.

3. Daimi Komiteler kendilerine ait usul kurallarını belirler.

33. Madde

1. Üye Devletlerin üçte ikisi İslam Konferansı Örgütü toplantılarının yeter sayısını oluşturur.

2. Kararlar oydaşmayla alınır. Oydaşmaya ulaşılamıyorsa, işbu Şart'ta aksi belirtilmediği takdirde, kararlar mevcut ve oy veren üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

XVIII. Bölüm

Nihai Hükümler

Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar

34. Madde

1. Örgüt Üye Devletlerde görevlerinin yerine getirilmesi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanır.

2. Üye Devletlerin temsilcileri ve Örgüt yetkilileri bu ayrıcalık ve bağışıklıklardan 1976 tarihli Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Anlaşması'nda belirtildiği şekilde yararlanırlar.

3. Genel Sekreterlik, alt organlar ve uzmanlık kuruluşları personeli Örgüt ve evsahibi ülke arasında kararlaştırılabileceği üzere, görevlerini yerine getirmek için gerekli ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

4. Örgüte mali katkılarının ödemesini vaktinde yapmamış bir Üye Devlet, ödemesi gereken miktar son iki yıl içinde yapması gereken katkılara eşit veya bunlardan fazla olduğu takdirde, Dışişleri Bakanları Konseyi'nde oy kullanamaz. Bununla birlikte Konsey ödemelerdeki aksamanın Üye'nin kontrolünde bulunmayan koşullardan kaynaklandığına kani olduğu takdirde, bu Üye'nin oy kullanmasına izin verebilir.

Çekilme

35. Madde

1. Herhangi bir Üye Devlet bir yıl önce Genel Sekretere bildirimde bulunarak Örgüt'ten çekilebilir. Bu bildirim tüm Üye Devletlere iletilecektir.

2. Çekilmek için başvuruda bulunan Devlet başvurunun yapıldığı mali yılın sonuna kadar yükümlülüklerine bağlı kalmak durumundadır. Bu Devlet Örgüte borçlu bulunduğu tüm diğer mali yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Değişiklikler

36. Madde

İşbu Şart'a getirilecek değişiklikler aşağıda belirtilen usule göre yapılmalıdır:

a. Herhangi bir Üye Devlet Dışişleri Bakanları Konseyi'ne işbu Şart'a değişiklik yapılmasını önerebilir;

b. Değişiklik, Dışişleri Bakanları Konseyi'nin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edildiği ve Üye Devletlerin üçte iki çoğunluğu tarafından onaylandığı zaman yürürlüğe girer.

Yorumlama

37. Madde

1. İşbu Şart'ın herhangi bir maddesinin yorumlanmasına, kullanılmasına veya uygulanmasına ilişkin olarak vukubulabilecek ihtilaflar dostça ve herhalükarda, istişare, müzakere, uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenecektir;

2. İşbu Şart'ın hükümleri Üye Devletler tarafından kendi anayasal gerekliliklerine uygun olarak uygulanacaktır.

38. Madde

Örgüt'ün dilleri Arapça, İngilizce ve Fransızca'dır.

Geçici Düzenleme

ONAYLANMA VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

39. Madde

1. İşbu Şart Dışişleri Bakanları Konseyi'nin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilecektir ve her bir Üye Devletin anayasal usulüne uygun olarak Üye Devletlerin imza ve onayına açık olacaktır.

2. Onay belgeleri Örgütün Genel Sekreterine tevdi edilecektir.

3. Bu Şart, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 102. Maddesine uygun olarak 1 Şubat 1974 tarihinde tescil ettirilmiş olan İslam Konferansı Örgütü Şartı'nın yerini almıştır.

Dakar (Senegal Cumhuriyeti) şehrinde, Ondört Mart İkibinsekiz'e denk gelen Hicri Yedi Rabi Al-Awal Bindörtyüzyirmidokuz tarihinde yapılmıştır.

 

 

Yabancı metinler için tıklayınız