15 Haziran 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28324

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

CEZA NFAZ KURUMLARI LE TUTUKEVLER YURTLARI KURUMU VE

YURTLARININ DARE VE HALE YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/12/2005 tarihli ve 26036 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri yurtlar Kurumu ve yurtlarnn dare ve hale Ynetmeliinin 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan bnyesindeki iyurdu atlyeleriyle ibaresi iyurdunun kurum iinde veya dnda faaliyet gsteren ikollaryla olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) yurtlar Kurumu, ceza infaz kurumlar ile tutukevlerinde iyurtlar kurar.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan tutulan ibaresinden sonra gelmek zere noter ibaresi eklenmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (i) bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci frkasnda yer alan Daire Bakan, ibaresinden sonra gelmek zere iyurtlarnn ileyii ile ilgili olarak ibaresi eklenmi, ayn fkrann (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) yurtlarnn yllk faaliyet raporunu st yneticiye sunmakla,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

yurdu ynetim kurulu: yurdu mdrnn bakanlnda, iyurdunda grevli ikinci mdr (mdr yardmcs), muhasebe yetkilisi ile iyurdunda grevli idare memuru, ambar memuru ve ktipten teekkl eder.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan Yksek Kurula ibaresi Daire Bakanlna olarak deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

yurdu personeli; iyurdu mdr, grevlendirilen ikinci mdr (mdr yardmcs), muhasebe yetkilisi, idare memuru, veteriner, ziraat mhendisi, ambar memuru, muhasebe yetkilisi mutemedi, kantin memuru, veznedar, tahsildar, atlye efi, i gzetmeni, ustaba, teknik eleman ve dier personelden oluur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde yer alan Ambar, ayniyat ve kantin memurlar ibaresi Tanr kayt ve kontrol yetkilisi, ambar ve kantin memurlar olarak deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin drdnc fkrasnda yer alan ynergesi ibaresi i ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan kendi iyerlerinde veya ibaresi kendisine veya ortaklarna ait iyerleri ile olarak deitirilmitir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ynergesinde ibaresi i ynetmeliinde olarak deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 29 Ceza infaz kurumuna yeni gelen hkml ve tutuklulardan, kurumda icra edilen sanatlar bilmeyenler, kapal ve ak ayrm yaplmakszn 6 aya kadar staja tbi tutulurlar. Staja tbi tutulanlara, Yksek Kurulca belirlenen cret denir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 31 Her snfta hkml ve tutuklularn yapaca iin gnlk miktar, iyurdu ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu ekilde altrlan hkmllere, genel btede denek olmamas durumunda genel bte tarafndan belirlenen gndelik cret, iyurdu btesinden denebilir. Bu hkml ve tutuklular iyurdunda alan hkml ve tutuklu kapsamnda deerlendirilmezler.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlm, nc fkrasnda yer alan her ayn sonunda ibaresi aylk dnem sonunda olarak deitirilmitir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 36 alma saatleri iinde hastalk ve acemilik gibi sebepler dnda; temaruz, kaytszlk ve ii benimsememek gibi hllerde asgari retim dzeyinin altnda i reten ve bu hareketi ile iyurdunu kasten zarara uratan hkml ve tutuklularn gndeliinden eksik rettikleri i orannda indirimler yaplmas iyurdu ynetim kurulunca karar altna alnr ve uygulanr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ustaba, ve kalifiye ii ibareleri yrrlkten kaldrlm, usta ibaresinden sonra gelmek zere kalfa ibaresi eklenmitir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 39 Temaruz, kaytszlk ve ii benimsememek gibi sebeplerle alt ay zarfnda yevmiyesinden defa indirim yapld kendisine tebli edilen ak ceza infaz kurumundaki hkml, knama cezasndan baka bir disiplin cezas almas halinde ynetim kurulu karar ile kapal ceza infaz kurumuna iade edilir. Ayn konumdaki hkml ve tutuklu kapal ceza infaz kurumunda ise durumu infaz dosyasna ilenir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan mezkur ibaresi yrrlkteki olarak deitirilmitir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

halelerde uyulacak limitler

MADDE 45 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Dner Sermayeli Kurulular hale Ynetmelii uyarnca ilgili mevzuatnda belirlenen limitler uygulanr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesinin nc ve drdnc fkralar yrrlkten kaldrlm ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

denek talepleri ncelikle merkezdeki ilgili birimlerce deerlendirildikten sonra Yksek Kurula sunulmak zere Daire Bakanlna gnderilir. Usulne uygun olarak yaplan taleplerin Yksek Kurulca kabul edilmesi halinde gerekli tahsis yaplr ve denein gnderilmesi halinde avans veya kredi hesabna kaydedilir. Harcama belgeleri ve varsa artan denek geri geldiinde avans veya kredi hesab kapatlr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Merkez ve tara tekilatnda ihale komisyonlarnn kurulmas

MADDE 47 yurtlar Kurumu btesinden denek tahsis edilen Bakanlk merkez tekilat ile bal kurulular, Cumhuriyet basavclklar, blge idare, idare ve vergi mahkemesi bakanlklar, adli yarg blge adliye mahkemeleri, personel eitim merkezi mdrlkleri, ceza infaz kurumu mdrlkleri ile ceza infaz kurumu iyurdu mdrlklerinin ihale ilemleri ile ilgili komisyonlar, ihale yetkilisince 4734 sayl Kamu hale Kanunu hkmlerine gre oluturulur.

hale Yetkilisi denek tahsis edilen birimin en st yneticisidir. hale szlemelerinin uygulanmasna ynelik ilemler ilgili birimlerce yrtlr.

5018 sayl Kanunun 31 inci maddesi uyarnca belirlenmi bulunan harcama yetkilileri ayn zamanda ihale yetkilisidir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Merkez ve tara tekilat birimlerinin harcama esaslar

MADDE 49 yurtlar Kurumu btesinden kendilerine denek tahsis edilen merkez ve tara birimleri, harcamalarndan sorumludurlar.

Bu birimler, tahsis edilen denek ile ilgili harcamalarn ilgili mevzuatlar erevesinde yaparak, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Merkezi Ynetim Harcama Belgeleri Ynetmelii gereince dzenlenen harcama belgelerini Daire Bakanlna gnderir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 51 Satnalmalar yapldktan sonra alnan malzemelerin ambar girii ve maddi duran varlklarn kayd, 5018 sayl Kanun ve ilgili mevzuat hkmlerine gre yerine getirilir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin Dokuzuncu Blmnn bal Program ve Bte olarak deitirilmitir.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Program

MADDE 52 yurtlar, 5018 sayl Kanun erevesinde; birim faaliyet raporlarn, yl bte ve yatrm tekliflerini, performans programlarn ve kesin hesaplarn Daire Bakanlna gnderir.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 48, 50, 54, 55 ve 56 nc maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 29 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 30 Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.