14 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28323

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   13/6/2012

             KARAR NO        :   2012/ÖİB-K-17

             KONU                  :   Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam

                                               ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin satışı

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonunca;

1. Edirne ili, Enez ilçesi, Gaziömerbey Mahallesi, 521 ada, 1 no.lu parseldeki 8.054,48 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 700.000.- (Yediyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hatipoğlu Madencilik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hatipoğlu Madencilik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 691.000.- (Altıyüzdoksanbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2. Edirne ili, Enez ilçesi, Gaziömerbey Mahallesi, 522 ada, 1 no.lu parseldeki 8.699,21 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 830.000.- (Sekizyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 825.000.- (Sekizyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hatipoğlu Madencilik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hatipoğlu Madencilik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

dair verilen kararların onaylanmasına ve bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarının İdare tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.