14 Haziran 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28323

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

YURT SERTFKALI TOHUM KULLANIMI

DESTEKLEMES HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2012/45)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebli, sertifikal tohumluk kullanmnn yetersiz olduu baz trlerde sertifikal tohum kullanmnn desteklenmesi amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, destekleme uygulamalarnda grev alacak kurum ve kurulularn belirlenmesini, sertifikal tohum kullanan iftilerin desteklenmesini ve iftilere yaplacak demelere ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayl 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Bakanlar Kurulu Kararna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankas A..yi,

c) Bilgi ilem merkezi: Bakanlk Bilgi lem Dairesi Bakanln,

) ifti: ifti kayt sistemine kaytl gerek ve tzel kiileri,

d) ifti kayt sistemi (KS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmelii ile oluturulan ve iftilerin kimlik, arazi ve rn bilgileri ile tarmsal desteklemelere ilikin bilgilerin de kayt altna alnd veri tabann,

e) cmal-1: l/ile mdrl tarafndan KSye aktarlan bilgilere gre her ky/mahalle iin ifti detaynda ilgili desteklemeye ilikin hakedileri gsteren ve rnei Ek-3te yer alan belgeyi,

f) cmal-2: l/ile mdrl tarafndan cmal-1deki bilgilere gre her ile iin ky/mahalle detaynda ilgili desteklemeye ilikin hakedileri gsteren ve rnei Ek-4te yer alan belgeyi,

g) cmal-3: l mdrl tarafndan cmal-2deki bilgilere gre her il iin ile detaynda ilgili desteklemeye ilikin hakedileri gsteren ve rnei Ek-5te yer alan belgeyi,

) l/ile mdrl: l gda, tarm ve hayvanclk mdrlkleri ile ile mdrlklerini,

h) l/ile tahkim komisyonu: KS Ynetmeliine istinaden oluturulan il/ile tahkim komisyonunu,

) Sertifikal tohumluk: Yurt iinde retilip, sertifikalandrlan elit, orijinal ve sertifikal kademedeki tohumluu,

i) Tohumluk: Bitkilerin oaltm iin kullanlan tohum ve yumruyu,

j) Tohumluk bayisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tohumculuk Sektrnde Yetkilendirme ve Denetleme Ynetmelii erevesinde tohumluk bayisi belgesi alm olan gerek veya tzel kiileri,

k) Tohumluk sertifikas: Tohumluun snf ve kademesini belirten, Bakanlk tarafndan grevlendirilmi sertifikasyon kurulularnca dzenlenen belgeyi,

l) Tohumluk sertifikasyon kuruluu: Tohumluklarn tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve salkla ilgili deerlerinin standartlara uygunluunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlka yetkilendirilmi kuruluu,

m) Tohum reticisi: Tohumlar yetitiren ve/veya tohum yetitiricilerine szlemeli olarak yetitirten, ileyen ve pazarlayan gerek veya tzel kiileri,

n) Tohumluk retici belgesi: Tohumlar reten ve/veya tohum yetitiricilerine szlemeli olarak rettiren, ileyen, sata hazrlayan ve datan gerek veya tzel kiilerin ald belgeyi,

o) BGEM: Bitkisel retim Genel Mdrln,

) Yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu: Tohumluk retici belgesine sahip, ilgili alt birliklere ye ve Bakanlk tarafndan yetkilendirilen gerek veya tzel kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Destekleme ve deme Esaslar

Destekleme yaplacak iftiler

MADDE 5 (1) demeler bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre, yurt iinde retilip sertifikalandrlan sertifikal buday, arpa, tritikale, yulaf, avdar, eltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yerfst, kolza (kanola), aspir, patates, soya, yonca, korunga ve fi tohumluklarn bitkisel retim faaliyetinde kullanan KSye kaytl iftilere yaplr.

Destekleme miktarlar

MADDE 6 (1) Bu Tebliin 5 inci maddesinde belirtilen trlerin sertifikal tohumluklarn kullanarak ekim yapan iftilere 2012 ylnda dekar bana aada belirtilen birim miktarlara gre deme yaplr.

 

Buday, yonca

6 TL/da

Arpa, tritikale, yulaf, avdar

4,5 TL/da

eltik, yerfst,

8 TL/da

Nohut, kurufasulye, mercimek

7 TL/da

Susam, kolza (kanola), aspir

4 TL/da

Patates, soya

20 TL/da

Korunga, fi

3 TL/da

 

Ekim dikim normlar

MADDE 7 (1) Desteklemeye tabi arazi miktar, faturada belirtilen tohumluk miktarnn her bitki tr iin belirtilecek ekim normuna blnmesi ile ortaya kan miktardan byk olamaz.

 

Buday, arpa, tritikale, yulaf, avdar, eltik

20 kg/da

Nohut, mercimek

13 kg/da

Kuru fasulye, korunga, fi, soya

10 kg/da

Yonca

2,5 kg/da

Patates

250 kg/da

Susam

1,5 kg/da

Yerfst

7 kg/da

Kolza (kanola)

0,4 - 1,5 kg/da

Aspir

1,5 - 3,0 kg/da

 

Kolza ve aspir de ekim normu blge ve ekim yntemine gre il/ile mdrlnce belirtilen deerler arasnda alnacaktr.

Bavurularn kabul

MADDE 8 (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen iftiler KS Ynetmeliinde yer alan usul ve esaslara gre KS kaydn yaptrdklar il/ile mdrlklerine bavurur. Bavurularda KS bilgilerinin gncellenmesi, KS kayd yoksa kaydn yaplmas esastr.

(2) Bavurularn, 2012 yl yazlk ekimler iin bu Tebliin yaymlanmasndan itibaren 31 Temmuz 2012 tarihi mesai saati bitimine kadar, gzlk ekimler iin ise 1 Eyll 2012 tarihinden, 31 Aralk 2012 tarihi mesai bitimine kadar yaplmas gerekir. 2012 yl gzlk ekililer, KSde 2013 yl retim sezonu (gzlk) olarak kaydedilmekte ve adlandrlmaktadr.

(3) Dnemi iinde yaplmayan bavurular kabul edilmez.

(4) 2011 yl gzlk sertifikal tohum ekimlerini, iklim koullarnn uygunsuzluu sebebiyle 31 Aralk 2011 tarihine kadar yapamayp, 2012 yl banda ekimini yapan iftiler, bavuruda bulunmalar halinde bu Tebli kapsamnda sertifikal tohum kullanm desteinden faydalanrlar.

Bavurularda istenilecek belgeler

MADDE 9 (1) Bavuru srasnda, sertifikal tohumluk kullanan iftilerden aadaki belgeler istenir.

a) Bavuru Dilekesi (Ek-1),

b) Talep Formu (Ek-2).

1) Bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi tarafndan tasdik edildikten sonra ifti, sertifikal tohumluk kullanlan araziye ait bilgiler ksmn dolduracak ve imzalayacaktr. Formda yer alan sertifika bilgileri, tohumluk sertifikasndaki bilgiler ile uyumlu olmaldr.

c) Tohumluk sat faturas,

1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluun kullanld retim sezonuna uygun olmaldr. Tohumluk bayisi tarafndan, faturann arkasna "bu fatura ile sat yaplan tohumluk ................... tarihli ve .... no lu sertifikaya aittir." ifadesi yazlarak tasdik edilir.

2) braz edilen faturalarn zerine il/ile mdrlklerince "asl grlmtr ve sertifikal tohumluk desteinden yararlanmtr" ibaresi yazlarak asl nshas iftiye iade edilir. Bir nshas il/ile mdrlnde dosyaya konulur.

3) rettikleri sertifikal tohumu kendi arazilerinde mahsul elde etmek amacyla eken "Tohumluk retici Belgesi"ne sahip iftilerden tohumluk faturas istenilmez. Bu iftiler sertifikal tohumluk kullanm destei talep formunda yer alan tohumluk bayisi blmn kendileri imzalarlar.

) Tohumluk sertifikas fotokopisi,

1) Tohumluk sertifikalar 1 Eyll 2011-31 Aralk 2012 tarihleri arasnda dzenlenmi olmaldr.

2) 1 Temmuz 2011 tarihinden nce sertifikalandrlan tohumluklar 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayl Tohumculuk Kanununa istinaden hazrlanan Tohum Sertifikasyon ve Pazarlama Ynetmelikleri hkmlerine uygun olarak Tohumluk Analiz Raporu alarak sata sunulduu takdirde desteklemeden yararlandrlr.

d) Gncelletirilmi KS belgesi.

Sertifikalarn sisteme tantlmas, kontrollerin yaplmas ve icmallerin oluturulmas

MADDE 10 (1) Sertifikasyon kurulular, dzenlemi olduklar sertifikalara ait bilgileri KSye tantlmak zere, Bilgi lem Merkezi tarafndan dzenlenen programa girerler.

(2) Sisteme tantlmam sertifikalar zerinden deme yaplmaz. Sistem, sat faturalarnn bal olduu sertifikalarn parti bykln amamasn kontrol eder. Parti bykln at iin girii yaplamayan sertifikaya ait mevcut giriler, sertifikann ait olduu tohum reticisine bildirilir. Tohum reticisi girii yaplamayan sertifikaya ait tohumluklarn datmn yaptklar tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun zmn salar. retici kuruluun belirttii iftiler dndaki o sertifikaya ait giriler iptal edilir.

(3) 2012 yl yazlk ekililer iin veri girileri mracaatla birlikte balar ve 31 Temmuz 2012 tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 Austos 2012 tarihinde KS vastasyla oluturulan cmal 1ler (Ek-3) alnr. le mdrlklerince KSden alnan cmal 2ler (Ek-4) dzenlenip onaylanr ve en ge 2 ign ierisinde il mdrlne gnderilir. Bu ilemler merkez ilelerde il mdrlkleri tarafndan yaplr. KSden alnan cmal 3ler (Ek-5) il mdrlkleri tarafndan 5 i gn iinde kontrol edilip onaylanarak BGEMe gnderilir.

(4) 2012 yl gzlk ekililer iin veri girileri mracaatla birlikte balar ve 31 Aralk 2012 tarihi mesai bitiminde sona erer. Her ay yaplan mracaatlar deerlendirilir, takip eden ayn 1inde cmal 1ler (Ek-3) oluturulur. lk icmal eyll-ekim aylarnda yaplan mracaatlar kapsar. le mdrlklerince KSden alnan cmal 2ler (Ek-4) dzenlenip onaylanr ve en ge 2 ign ierisinde il mdrlne gnderilir. Bu ilemler merkez ilelerde il mdrlkleri tarafndan yaplr. KSden alnan cmal 3ler (Ek-5) il mdrlkleri tarafndan 5 i gn iinde kontrol edilip onaylanarak BGEMe gnderilir.

(5) Ortaya kabilecek sorunlar il/ile mdrlklerince zmlenir. Ancak zme kavuturulamayan konular iin il/ile tahkim komisyonlar yetkilidir. le tahkim komisyonunda zlemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafndan zmlenemeyen konular ise BGEMe bildirilir.

Uygulama esaslar

MADDE 11 (1) Ayn alana yl iinde yazlk ve gzlk ekim yapan ve sertifikal tohum kullanan iftiler her iki rn iin de desteklemeden faydalandrlr.

(2) Sertifika tarihi ile tohum sat faturas tarihi uyumlu olmaldr.

NC BLM

eitli Hkmler

Finansman ve demeler

MADDE 12 (1) Destekleme demeleri iin gerekli finansman Bakanln 2012 yl tarmsal destekleme btesinden karlanr. Bankaya hizmet karl olarak % 0,2 komisyon denir. demeler, il/ile mdrlklerince KS kaytlar zerinden oluturulan onayl deme icmallerine gre Bakanlk tarafndan sertifikal tohum kullanm demelerine esas cetvellerin bankaya gnderilmesini takiben kaynak aktarlr ve deme talimat verilir. demeler ilgili ubelerde daha nce iftiler adna alan veya alacak olan hesaplara yaplr.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 13 (1) Aada belirtilenler sertifikal tohumluk kullanm desteinden yararlanamaz.

a) KSde kaytl olduu yer dnda destek almna mracaat edenler,

b) Geree aykr beyanda bulunan ve/veya geree aykr belge ibraz edenler,

c) Kamu kurum ve kurulular,

) Daha nce sertifikal tohumluk kullanm desteklemesinden faydalanan tohumluk faturas kullananlar,

d) Yurt iinde ihracat amal retilip sertifikalandrlan tohumluklar kullananlar,

e) Kendine ait arazilerde tohum retimi yapan yetkilendirilmi tohumculuk kurulular bu alanlar iin.

Dier hkmler

MADDE 14 (1) Mcbir sebeplerden (sava, destekleme uygulamasndan yararlanan reticilerin lm, yangn, sel ve deprem gibi tabi afetler) dolay mahsul elde edilememesi durumunda; mcbir sebebin meydana geldii tarihi izleyen bir hafta iinde iftinin KSye kaytl olduu il/ile mdrlne yazl olarak bildirimde bulunmas ve il/ile mdrl tarafndan yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Sertifikal tohumluk kullanarak ekim yapan iftiler kullandklar tohumluklar, 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Tohumculuk Sektrnde Yetkilendirme ve Denetleme Ynetmelii hkmlerine gre tohum reticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadrlar.

Denetim, haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 15 (1) Destekleme demelerinin denetimini salayacak tedbirleri almaya Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl yetkilidir. Bu amala yaplacak almalarda gerektiinde dier kamu kurum ve kurulular ile kooperatifler, ziraat odalar ve birliklerin hizmetlerinden yararlanlr.

(2) Uygulama tebliinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumlu olacaktr. Bu ykmll yerine getirmeyerek haksz yere demeye neden olanlar ile haksz yere demelerden yararlanmak zere sahte veya ierii itibaryla gerek d belge dzenleyen ve kullananlar hakknda ilgili mevzuatta ngrlen yaptrmlar uygulanr.

(3) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanun faizi ile birlikte geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Teblile belirlenen destekleme demelerinden, idar hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 16 (1) 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2011/23 sayl Yurt i Sertifikal Tohum Kullanm Desteklemesi Hakknda Tebli yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Tebli 1/1/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ek-1

 

 

SERTFKALI TOHUM KULLANIMI DESTE

BAVURU DLEKES

---------------------------- l/ile Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlne

 

2012/3106 sayl 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karar ve ilgili tebli gereince 2012 yl sertifikal tohum kullanm desteklenmesinden yararlandrlmam ve deme ile ilgili hakedi belgemin KSde kaytl olduum yerin bal bulunduu banka ubesine gnderilmesi iin gereini arz ederim.

Sz konusu demeyi karar ve tebli esaslarna aykr olarak haksz yere aldmn tespit edilmesi halinde, aldm demeyi 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun ve 5488 sayl Tarm Kanununun ilgili hkmleri erevesinde geri vermeyi kabul ve taahht ederim. ... /..... /20.....

 

Ad Soyad

:

TC Kimlik No

:

Adresi

:

Telefon No

:

mzas

:

 

 

Ek-2

SERTFKALI TOHUM KULLANIMI DESTE TALEP FORMU

Tohumluk Sertifikas ve Fatura Bilgileri

Sertifika Bilgiler:

Tr:

 

 

eidi:

 

 

Parti Bykln Temsil Eden Miktar

(kg )

 

Sertifikasyon Kuruluunun Ad

Sertifika

Tarihi

Numaras

Parti Numaras

 

 

 

TR-_ _-_ _ _ _-_ _/_ _ _ _

 

Fatura Bilgileri

Fatura Numaras

 

 

Tarihi:

 

 

Miktar (kg ):

 

 

 

Yukarda sertifikal tohum ve fatura bilgileri kaytl olan toplam ________________ kg ________________ trne ait sertifikal tohumluun, aada ak kimlii yazl reticiye satldn tasdik ederim.

Tohumluk Bayi

.././20

(Kae ve mza)

 

 

Sertifikal Tohumluk Kullanlan Araziye ait Bilgiler

(Bu ksm ifti tarafndan doldurulacaktr)

Sra

No

li

lesi

Bucak

Ky

Belge Tipi

(Tapu/

Keif)

Ada

No

Parsel

No

Parselde Kullanlan Tohumluk Miktar

Desteklenen Arazi Miktar

(kg )

(da)

(m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavuruda Bulunan reticinin

Ad Soyad

TC Kimlik No

Baba Ad

Doum Tarihi

Vergi No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. No:

 

Adres:

 

Tarih:

 

mza

 

 

 

Ek-3

 

... YILI ALAN BAZLI SERTFKALI TOHUM KULLANIMI DESTE DEMES FT DETAYINDA CMAL

(CMAL 1)

L :

LES :

BUCAI:

KY :

 

Sra No

Ad Soyad

Baba Ad

Doum Tarihi

TC Kimlik No

Vergi Kimlik No

Toplam Sertifikal Tohumluk Kullanm Alan (da)

Toplam Destekleme Tutar (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

Yukarda kimlik bilgileri yazl kiilere, hizalarnda kaytl miktarlarn 2012/3106 sayl 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karar ve bu kararn uygulama esaslarn belirleyen, Yurtii Sertifikal Tohum Kullanm Desteklemesi Hakknda Tebli (Tebli No: 20./) gereince denmesi uygundur.

 

DZENLEYENLER

Ad Soyad :

Grevi :

Tarih :

mza :

KONTROL EDEN

Ad Soyad :

Grevi :

Tarih :

mza :

ONAYLAYAN

Ad Soyad :

Grevi :

Tarih :

mza :

 

Ek-4

... YILI ALAN BAZLI SERTFKALI TOHUM KULLANIMI DESTE DEMES

KY DETAYINDA CMAL

(CMAL 2)

L :

LES :

Sra No

Kyn Ad

Desteklemeden Yararlanan Toplam ifti Says

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutar (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

DZENLEYENLER

Ad Soyad :

Grevi :

Tarih :

mza :

KONTROL EDEN

Ad Soyad :

Grevi :

Tarih :

mza :

ONAYLAYAN

Ad Soyad :

Grevi :

Tarih :

mza :

 

 

 

Ek-5

... YILI ALAN BAZLI SERTFKALI TOHUM KULLANIMI DESTE DEMES

LE DETAYINDA CMAL

(CMAL 3)

L :

 

Sra No

 

lenin Ad

Desteklemeden Yararlanan Toplam ifti Says

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutar (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

DZENLEYENLER

Ad Soyad :

Grevi :

Tarih :

mza :

KONTROL EDEN

Ad Soyad :

Grevi :

Tarih :

mza :

ONAYLAYAN

Ad Soyad :

Grevi :

Tarih :

mza :