14 Haziran 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28323

YNETMELK

Ankara niversitesinden:

ANKARA NVERSTES SPERLETKEN TEKNOLOJLER

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ankara niversitesi Speriletken Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ankara niversitesine bal olarak kurulan Ankara niversitesi Speriletken Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara niversitesi Speriletken Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Ankara niversitesi Speriletken Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Rektr: Ankara niversitesi Rektrn,

d) niversite: Ankara niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; speriletkenlik konusunda teorik ve uygulamal alanlarda bilimsel aratrma ve eitsel almalar yapmak ve aratrma sonularn yaynlamak, dier kurum ve kurulularda speriletkenlik almalarnn etkin olarak koordinasyonunu salamak, speriletkenlik alannda faaliyet gsteren merkezlerle ortak aratrma yapmak ve ortak aratrma projelerinde yer almak, speriletkenlik alannda toplumsal bilinci gelitirmek iin seminer, toplant, konferans, inovasyon, teknoloji gelitirme, sanayi-niversite ibirlii konularnda dier kurum ve kurulularla etkin olarak ibirliini gelitirmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Ulusal ve uluslararas niversite ve kamu kurumlar ile belirlenecek protokoller kapsamnda payda faaliyetler srdrmek,

b) Temel ve uygulamal speriletkenlik alannda yaratc, verimli ve ortak alma gruplar ieren bir aratrma ortam oluturmak,

c) niversitedeki speriletkenlik alanndaki bilimsel faaliyetleri nitelik, nicelik ve lke/blge/il ncelikleri ynnden gelitirmek, Merkez dahilindeki bilimsel amal tm enstrmanlarn egdmn ve ilgili yerlere tantmn salamak,

) niversite-sanayi ibirliini glendirmek ve uygulanabilir sonularn sanayiye aktarmn hzlandrmak, sanayi ile anlamal aratrmalarn yaplabilmesi iin almak, niversite dndaki kamu kurum ve kurulularyla zel teebbs kurulularndan gelebilecek ortak projeleri ve nerileri deerlendirmek,

d) niversite ile dier ulusal ve uluslararas niversiteler/aratrma merkezleri ve enstitler arasnda ortak aratrma faaliyetleri ve bilimsel deiim programlarnn temelini oluturmak, ortak bilimsel almalar belirlemek, organize etmek ve ileyiini salamak, konferans, kongre ve bilimsel toplantlar ile meslek ii eitim, paneller ve kurslar dzenlemek,

e) Merkez bnyesinde gelitirilen bilgi ve teknolojinin mlkiyet haklarnn alnmas ve gelirin Merkezin aratrma-gelitirme (Ar-Ge) ve dier etkinliklerinde kullanlmas iin almalar yapmak,

f) Kamu ve zel kurululara teknoloji ve eitim danmanl hizmeti vermek,

g) Merkezde ulusal ve uluslararas aratrma destek kurulularnn katksyla yrtlen bilimsel aratrma projeleri iin gerekli grlen demirba malzemelerin Merkezde etkin ekilde kullanmn salamak,

) Yurtii ve yurtd kurulularla iletiim kurarak Ar-Ge projelerine bilimsel destek salayan bir proje retim merkezi ve danmanlk birimi olmak,

h) Speriletkenlik alannda ulusal almalar koordine etmek amacyla etkin yol haritas ve stratejiler belirlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar ayn yntemle grevlendirilebilir.

(2) Mdr, bu Ynetmelik hkmleriyle verilen grevleri yerine getirmek iin niversite retim elemanlar arasndan iki kiiyi Mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclar Mdrn verdii ileri yaparlar.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek,

c) Ynetim Kurulunun ald kararlar uygulamak,

) Her yln sonunda Rektre Merkezin almalar ile ilgili rapor vermek,

d) Ynetim Kurulunca hazrlanan bteyi Rektrle sunmak,

e) Ynetim Kurulunu ve Danma Kurulunu toplantya armak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr yardmclar ve niversite Ynetim Kurulu tarafndan niversitedeki retim elemanlar ve Danma Kurulu yeleri arasndan seilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye seilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda olaan olarak iki ayda bir kez toplanr. Gerekli grld hallerde olaanst olarak Mdrn ars ile daha sk toplanabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu aada belirtilen grevleri yerine getirir:

a) Merkezin almalar ile ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Bir sonraki yln btesini hazrlamak,

c) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak,

) Merkezin ynetimi ve ileyii ile ilgili Mdrn getirecei konularda kararlar almak,

d) Gerekli grld durumlarda Merkez bnyesinde kurulacak alma ve proje gruplarn oluturmak,

e) Bilimsel ve teknolojik katk asndan ncelikli proje konularn tespit etmek ve aratrclar bilgilendirmek,

f) Merkeze sunulan projelerin Merkezin amalarna uygun olup olmadna karar vermek ve uygun projeler iin alma ortam hazrlamak,

g) Yurtii ve yurtd kurulularla ortaklaa yrtlecek bilimsel almalarn ve aratrmalarn temel ilkelerini belirlemek ve karlkl anlamalar yrtmek,

) Merkezin dzenleyecei eitim programlarna katlanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek ve ilgili birimlere bildirmek,

h) Merkezin amacna uygun mracaatlar inceleyerek, Merkezce uygun grlp desteklenen aratrma ve uygulamalarla ilgili fikri ve snai aratrc ve patent haklarna ait esaslar ve kullan ekillerini Merkezin haklarn da gzetecek ekilde ilgili mevzuata gre tespit etmek,

) Mdrn nerecei dier konular grp karara balamak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, ilgili konularda almalar yapm ya da yapmakta olan en fazla otuz kiiden oluur. Danma Kurulu yeleri, Mdrn teklifi zerine Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Danma Kurulu yeliine niversite dndan veya yurt dndan da ye seilebilir. Sresi sona eren ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ye seilir.

(2) Danma Kurulu toplantsna Mdrn nerisi ve Danma Kurulunun karar ile gerek grldnde grlerine bavurmak zere niversite iinden veya dndan konunun uzmanlar davet edilebilir.

(3) Danma Kurulu ylda en az bir kez olmak zere, Ynetim Kurulunun gerekli grd hallerde Mdr tarafndan tespit edilecek bir tarihte toplanr.

(4) Danma Kurulu, Merkezin almalar hakknda nerilerde ve katklarda bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ankara niversitesi Rektr yrtr.