14 Haziran 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28323

YNETMELK

Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Orman Mhendisleri Odasndan:

TRK MHENDS VE MMAR ODALARI BRL ORMAN

MHENDSLER ODASI ANA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Orman Mhendisleri Odas Ana Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki () bendi eklenmitir.

) Temsilcilik: Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Orman Mhendisleri Odas blge, il ve faklte temsilciliklerini,

) Faklte: Orman Mhendisi ve Orman Endstri Mhendislerinin mezun olduu Orman Faklteleri ile Aa leri Endstri Mhendislerinin mezun olduu lisans dzeyinde eitim ve retim veren yksekretim kurumlarn,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (k) ve (l) bentleri eklenmitir.

k) 5531 sayl Orman Mhendislii, Orman Endstri Mhendislii ve Aa leri Endstri Mhendislii Hakknda Kanuna gre mesleki deneyim kazanma almas yapacak Orman Mhendisi, Orman Endstri Mhendisi ve Aa leri Endstri Mhendisleri ile bu mhendislerin mezun olduu lisans dzeyinde eitim ve retim veren yksekretim kurumlarnda okuyan baarl rencilere, Oda Ynetim Kurulunun belirleyecei esaslar dahilinde ve Genel Kurulca kabul edilen miktarda eitim ve barnma yeri katks salamak,

l) Orman mhendislii, orman endstri mhendislii ve aa ileri endstri mhendislii eitimini alan renci yelere; renci ye komisyonlar aracl ile sosyal, kltrel, sanatsal gereksinimlerinin karlanmasna katk salamak, 5531 sayl Kanuna ynelik mesleki deneyim kazanmalar amacyla, seminerler, yaz okullar ve genlik kamplar dzenlemek ve staj olanaklar salamak,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Trkiye Cumhuriyeti uyruunda olup, yurtiinde lisans dzeyinde eitim ve retim veren yksekretim kurumlarnn orman mhendislii, orman endstri mhendislii ve aa ileri endstri mhendislii blmlerinden mezun olan ya da yurt dnda yukarda belirtilen okullardan mezun olup diplomasnn denklii Yksekretim Kurulunca onaylanan, orman mhendisi, orman endstri mhendisi ve aa ileri endstri mhendisleri mesleki faaliyetlerde bulunmak, mesleki hak ve yetkilerini kullanabilmek iin Odaya ye olmak, ruhsat belgesine sahip olmak ve yelik niteliini korumak zorundadr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

yelikten ayrlma ve yeniden ye olma

MADDE 11 (1) Herhangi bir nedenle mesleki etkinliini srdrmek istemeyen, askerlik grevi hari silahl kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kurulularnda asli ve srekli grevde alrken yelikten ayrlmak isteyen yeler; bu durumu Oda Ynetim Kuruluna yazl olarak bildirmek, gerektiinde belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadar olan yelik dentilerinin tamamn demek kouluyla Odadan ayrlabilirler. Ayrlma istei kabul edilmeyen yenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakk vardr. yelikten karlan veya ayrlan yeler, Oda sreli yaynlar ile duyurulur.

(2) Oda yeliinden karlan veya ayrlan yenin, yeniden bavurmas zerine durumu incelenir. Sonu olumlu ise Odaya kayt ilemleri, yeni bir ye kayd gibi yaplr. O ylki giri kaydnn iki kat orannda giri dentisi alnr. Ancak karlan ye iin, gerektiinde Oda Onur Kurulunun olumlu gr alnr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

renci yelii ve renci komisyonluu

MADDE 12 (1) niversitelerin Orman Mhendislii, Orman Endstri Mhendislii ve Aa leri Endstri Mhendislii blmlerinde eitim gren renciler, istemeleri halinde Odaya renci ye sfat ile kayt olur. renci yelerden, yelik dentisi alnmaz. renci yelerin oy kullanma, seme ve seilme haklar yoktur.

(2) renci yeler renci komisyonu kurarak faaliyetlerini srdrrler.

(3) renci yelii ve renci komisyonluuna ilikin iler, Oda Ynetim Kurulunca hazrlanan ynerge hkmleri erevesinde yrtlr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan drd ibaresi, ikisi olarak deitirilmi, (c) bendinde yer alan yeleri ile ibaresinden sonra gelmek zere Birlik Genel Kurulunca ibaresi eklenmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan her delege ibaresinden sonra gelmek zere bakanlk divan seiminden sonra ibaresi eklenmitir.

d) Oda Ynetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek ye adaylar ile Birlik Genel Kuruluna katlacak Oda delegeleri asil ve yedek adaylar, Birlik Ynetim, Birlik Denetleme ve Birlik Yksek Onur Kurulu aday adaylarnn belirlenmesi ve duyurulmas,

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi ile (h) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (k) bendi eklenmitir.

f) Oda ilerinin yrtlmesi, kanunlarn Odaya verdii grev ve yetkilerin kullanlmas, yelerin mesleki gelime ve etkinliinin artrlmas, onur ve karlarnn korunmas yolunda Ynetim Kurulunca nerilen Oda Ana Ynetmelik ve ynetmelikleri inceleyip onaylamak ve Oda Ynetim Kuruluna, dnem iinde geerli olmak zere, Oda Ana Ynetmelii dndaki dier ynetmelikleri yapma, deitirme ve 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayl Resm Gazetede Yaymlanacak Olan Ynetmelikler Hakknda Kanun kapsamnda dorudan yrrle koyma yetkisini vermek,

h) 50 nci maddede yer alan esaslara gre ube kurmak veya kapatmak, yeni ube ve mevcut ubelerin grev alanlarn ve merkezlerini belirlemek,

k) Mesleki deneyim kazanma almas yapan orman mhendisi, orman endstri mhendisi ve aa ileri endstri mhendisleri ile bu mhendislerin mezun olduu yksek retim kurumlarnda okuyan baarl rencilere verilecek eitim ve barnma yeri katks miktarn belirlemek,

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Ynetim Kurulu kararlarn toplantya katlanlarn salt ounluu ile verir. Oylarn eitlii halinde bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkrasnn (e), (f), (g), () ve (p) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Oda ilerinin yrtlmesi, kanunlarn Odaya verdii grev ve yetkilerin kullanlmas, yelerin mesleki gelime ve etkinliinin artrlmas, onur ve karlarnn korunmas yolunda, Oda Ana Ynetmelii ve dier ynetmelikleri hazrlayarak srasyla Oda Genel Kurulu ile Birlik onayna sunmak ve Oda Genel Kurulunun; dnem iinde geerli olmak zere, Oda Ynetim Kuruluna verdii Oda Ana Ynetmelii dndaki dier ynetmelikleri yapma ve deitirme yetkisi uyarnca, Oda Ynetim Kurulunca yeni yaplan veya deitirilen ynetmelikleri, 3011 sayl Kanun kapsamna girenleri Kanunun ngrd usule, dierlerini ise i ileyie uygun olarak yrrle koymak,

f) Bilirkii listelerini hazrlayp ilgili yerlere gndermek, resmi ve istek zerine zel ilerde bilirkiilik, hakemlik, jri yelii, danmanlk gibi grevlere atamalar yapmak zere yeleri arasndan adaylar nermek,

g) yelerinin, gerek kamu kurum ve kurulularyla, gerekse gerek ve zel hukuk tzel kiileriyle olan mesleki ilikilerinde uyulacak esaslar belirlemek ve uygulamasn denetlemek, mesleki hizmetler karl asgari cretler ile mesleki ktlara ilikin Oda vize cretlerini belirlemek ve bunlarn uygulamasn salamak,

) Odann sahip olduu tanmaz mallar ynetmek, kiraya vermek, Genel Kurulca verilecek yetkiler erevesinde tanmaz mallar edinmek, ya da sataca tanmazlara ilikin kararlar almak, tanmazlar zerinde tasarrufta bulunmak, gerektiinde yelerin yararna 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayl Orman Mhendislii, Orman Endstri Mhendislii ve Aa leri Endstri Mhendislii Hakknda Kanuna gre mesleki faaliyet konularnda almalar yapmak amacyla iktisadi iletmeler ile ye ihtiyalarn karlamak zere lokal, misafirhane gibi sosyal tesisler amak ve iletmek,

p) Oda almalarnn gerektirdii durumlarda ve ube merkezlerinin bulunmad illerde blge ve/veya il temsilcilikleri ile faklte temsilcilikleri kurmak,

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan 18/6/1927 ibaresi 12/1/2011 olarak ve 1086 ibaresi 6100 olarak deitirilmitir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde, ikinci fkrasnda yer alan ylda ibaresi alma dneminde olarak deitirilmitir.

(1) Oda Danma Kurulu; Odann TMMOB ynetim, yksek onur ve birlik denetleme kurullarnda grev yapan asil yeleri; Oda Ynetim, Onur ve Denetleme Kurullarnn yeleri, ube ynetim kurullarnn bakan ve belirleyecei iki yesi, Oda Ynetim kurulunca belirlenecek sayda Oda blge, il ve faklte temsilcileri; Odann AR-GE, bilim ve teknik kurul yeleri, varsa Oda genel sekreteri, uzmanlk kurullarnn bakan ya da yazmanlarndan oluur.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Yeni ube alabilmesi iin; Oda genel merkez kaytlarna gre, o ube snrlar iinde kalan illerdeki toplam ye saysnn binbeyz kiiyi amas, yeni kurulacak ube ile ayrlacak ubenin en az beyz yeye sahip olmas ve kurulu iin Oda Ynetim Kurulu nerisinin bulunmas zorunludur. ube merkezi bulunan illerde ikinci bir ube alamaz.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

yelerin ube deiiklii

MADDE 51 (1) yeler, i ve ev adreslerini Oda Genel Merkezine ve ilgili ubesine bildirmek zorundadr. ube snrlar dna kalc olarak kan yeler; ilgili ubesine yelik kaydnn aktarlmas iin, yeni ubeye veya dorudan Oda Genel Merkezine bavurmakla ykmldr. Ev ile iyeri adreslerinin farkl olmas halinde, ye kayd iyerinin bal olduu ubeye yaplr.

(2) ube Genel Kurul tarihinden en az otuz gn nce ubeye kaytl olan ye ube Genel Kuruluna katlabilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin nc, altnc ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve yedinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(3) ube genel kurullar iki ylda bir, Ocak ya da ubat ay iinde Oda Ynetim Kurulu kararyla belirlenen tarihlerde yaplr. Oda Ynetim Kurulu, ube genel kurul tarihini ube genel kurulunun yaplaca tarihten en az krkbe gn nce ubeye bildirir.

(6) Oda Ynetim Kurulunca; ube Genel Kurul toplant tarihinden en az yirmibe gn nce, ube Genel Kuruluna katlacak yelerin Oda sicil numaralarna gre sralanarak hazrlanm listesi ile Oda Genel Kurul delege says ubeye gnderilir.

(8) ube Ynetim Kurulu; Genel Kurul toplantsndan en az onbe gn nce, Oda Ynetim Kurulunca altnc fkraya gre ubeye gnderilen Genel Kurula katlacak yelerin sicil numaras srasna gre hazrlanm ye listelerini, toplantnn gndemini, yerini, saatini ve ounluk salanamadnda ikinci toplantnn hangi gn, nerede ve hangi saatte yaplacan belirten bir yazy, grevli le Seim Kurulu Bakanlna gnderir. Kesinleen liste ile ube genel kurul gndemini Oda Genel Merkezine gnderir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Oda Genel Kurulunda ubeyi temsil edecek genel kurul delegelerini semek.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesinin birinci fkrasnn (g) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (i) bendi eklenmitir.

g) Oda Ynetim Kurulunun talebi halinde; Oda Ynetim Kurulunca ube snrlarnda oluturulan blge, il ve faklte temsilciliklerinde grevlendirilecek temsilcilere ilikin olarak grlerini bildirmek,

) ube snrlar iinde mesleki faaliyet konularyla itigal eden kamu kurum ve kurulular ile gerek ve zel hukuk tzel kiileriyle iliki kurarak, buralarda alan orman mhendisi, orman endstri mhendisi ve aa ileri endstri mhendislerinin; 5531 sayl Kanunun 4 nc maddesindeki mesleki faaliyet konular ile snrl ve mesleki hizmetlere ynelik olmak kaydyla istihdam edilmelerini, bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mesleki hak, yetki ve sorumluluklarn, Oda mevzuatna uygun olarak kullanmalarn salamaya ynelik giriimlerde bulunmak, mesleki faaliyetlere ilikin etkinlikler yapmak,

i) Oda Ynetim Kurulunun verecei yetkiyle ve belirleyecei esaslara uygun olarak, meslek mensuplarnn rettii mesleki ktlara vize uygulamak,

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 62 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Blge, il ve faklte temsilciliklerinin kurulmas ve kapatlmas

MADDE 62 (1) Oda Ynetim Kurulu kararyla; Oda faaliyetlerinin etkin bir ekilde yrtlmesi, corafi yap ve rgtsel gereksinimler gz nnde tutularak, ye says toplam yirmi kiiden fazla ve grev alan birden ok ili kapsayan, grev sorumluluu ynnden dorudan Genel Merkeze ve idari adan ilgili ubeye bal blge temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Oda faaliyetlerinin etkin bir ekilde yrtlmesi, corafi yap ve rgtsel gereksinimler gz nnde tutularak, ye says toplam yirmi kiiden fazla olan illerde, Oda Ynetim Kurulunun karar ile grev sorumluluu ynnden dorudan genel merkeze ve idari adan ilgili ubeye bal il temsilcilikleri kurulabilir.

(3) Orman Mhendisi ve Orman Endstri Mhendisi yetitiren orman faklteleri ile Aa leri Endstri Mhendisi yetitiren lisans dzeyinde eitim, retim veren yksek retim kurumlarnda; Oda faaliyetlerinin tantm, bilimsel ilikiler kurulmas iin, Oda Ynetim Kurulunun karar ile grev sorumluluu ynnden dorudan Genel Merkeze bal faklte temsilcilikleri kurulabilir.

(4) Blge, il ve faklte temsilcilikleri, birinci ve ikinci fkralarda belirtilen kurulu artlarn kaybetmeleri veya Oda Ynetim Kurulunun gerekli grd hallerde veya Oda Ynetim, Denetleme ve Onur Kurullarnn ortak yapacaklar toplantda katlanlarn te ikisinin ounluk karar ile kapatlabilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 63 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Blge, il ve faklte temsilcisi atanmas

MADDE 63 (1) Oda faaliyetleri ile Oda ye ilikilerini etkin biimde yerine getirebilecek ve o mahalde oturan Oda asil yeleri arasndan, gerektiinde ilgili ube ynetim kurulunun grleri alnarak, Oda Ynetim Kurulu karar ile Blge ve il temsilcisi atanr. Oda ve ube Ynetim, Denetim ve Onur Kurulu asil ve yedek yelerinden temsilci atanmaz.

(2) Oda faaliyetleri ile Orman Mhendisi ve Orman Endstri Mhendisi yetitiren orman faklteleri ile Aa leri Endstri Mhendisi yetitiren lisans dzeyinde eitim, retim veren yksek retim kurumu ilikilerini etkin biimde yerine getirebilecek, Oda asil yesi retim grevlileri arasndan, Oda Ynetim Kurulu karar ile faklte temsilcisi atanr.

(3) Blge temsilcilerine en fazla grev alanndaki il says kadar, il temsilcilerine ise bir adet yardmc birinci fkraya uygun olarak atanabilir.

(4) ube merkezinin bulunduu illere, blge ya da il temsilcisi atanmaz.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 64 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Blge, il ve faklte temsilcilerinin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 64 (1) Blge ve il temsilcilerinin grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

a) Oda Ana Ynetmelii ve dier dzenleyici ilemleri uygulamak,

b) Temsilciliklerin alma alan iinde zel ve kamu kesiminde alan yelerin mesleki sorunlarnn zm iin almak, ye, temsilcilik, ube ve Oda ilikilerini gelitirmek ve Oda politikalar erevesinde gerekli giriimlerde bulunmak,

c) yelerin, alma koullar ve meslekle ilgili sorunlarn ve grlerini belirleyerek Oda Ynetim Kuruluna iletmek,

) TMMOB l Koordinasyon Kurullarna katlmak, alnan kararlar ve etkinlikler hakknda Oda Ynetim ve ube Ynetim Kurulunu bilgilendirmek,

d) Oda Ynetim Kurulunca verilen grevleri yerine getirmek ve yetki ald konularda Oday temsil etmek,

e) Oda Ynetim Kurulunun verecei yetkiyle ve belirleyecei esaslara uygun olarak, meslek mensuplarnn rettii mesleki ktlara vize uygulamak.

(2) yeri temsilcileri, grevlendirildikleri yksek retim kurumlarnda Oda faaliyetlerini tantmak, rencilerin mesleki haklarn kullanabilmeleri iin mezun olduktan sonra Odaya kayt yaptrarak mesleki deneyim kazanma almalarn yapmay tevik etmek, Odann konferans, seminer, altay ve benzer almalarn yaplmasna ynelik ortamlar oluturmakla grevlidir.

(3) Temsilciler, Oda Ynetim Kurulunun bilgisi ve onay dnda, Oda adna ve Oday balayc herhangi bir giriimde bulunamazlar ve Oda almalar ile ilgili aklamalar yapamazlar. Kendilerine verilen yetki snrlar iinde hareket ederler.

(4) Temsilciler, Oda makbuzlarndan baka belgelerle ya da belgesiz para toplayamazlar. Gerekli harcamalar, Oda ve/veya ube Ynetim Kurulunun onaylad biimde ve miktarlarda yapabilirler.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 65 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Blge, il ve faklte temsilcilerinin grev sresi, denetimi ve grevden alnmas

MADDE 65 (1) Blge, il ve faklte temsilcilerinin grev sresi bir alma dnemidir. Bu sre sonunda yeniden atanabilirler.

(2) Blge, il ve faklte temsilcileri, Oda denetleme kurulu veya Oda denetleme heyetince denetlenir.

(3) Grevinin gereklerini yerine getirmeyen, etkili ve dzenli almayan veya Odann kararlarna aykr tutum ve davranlar bulunan blge, il ve faklte temsilcileri Oda Ynetim Kurulu kararyla grevlerinden alnabilir. Oda Ynetim Kurulu; grevinden alnanlarn yerine gerekirse en ge bir ay ierisinde 63 nc maddeye gre yeni temsilcilerin atamalarn yapar. Yeni atanan temsilcilerin grev sresi, alma dneminin sonuna kadardr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 76 nc maddesinin birinci fkrasnn son cmlesinde yer alan kullanlabilir ibaresi kullanlr olarak ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) le seim kurulunca hazrlanan mhrl oy pusulalarna; aday listelerinde bulunan isimlerden olmak kouluyla, en ok asil ve yedekler toplam kadar isim yazlr. Saym sonucunda oylarn eit olmas durumunda, sicil numaras kk olan ye seilmi saylr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 77 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Grev sresi biten her ye aday olabilir. Oda Genel Kurulunda yaplacak seimler iin, her ye kendisini ya da onay alnmak kayd ile baka bir yeyi aday gsterebilir. Aday olmak iin Genel Kurula katlmak zorunlu deildir. Ancak Genel Kurulda bulunmayan adaylarn adaylklar iin yazl onaylarnn alnmas zorunludur.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 81 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Odaya kaydolma, kimlik alma ve unvan kullanma zorunluluu

MADDE 81 (1) Diploma ve ruhsatname alarak Trkiyede mesleini uygulayabilecek duruma gelmi olan Orman Mhendisleri, Orman Endstri Mhendisleri ve Aa leri Endstri Mhendisleri derhal Odaya bavurarak kaydolmak, bu unvanlar kullanmak, altklar resmi ya da zel kurululardaki kadro unvanlarnn yannda bu meslek unvanlarn da kullanmak ve bir kimlik kart almak zorundadrlar. Oda kimlik kartn almayanlar veya yelik grev ve sorumluluklarn yerine getirmedii iin, ya da baka inzibati nedenlerle kimlik kartn yenilememi, meslek mensupluu ruhsat almam ve vize ettirmemi olanlarn mesleklerini yapmalar yasaklanr.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 82 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Oda Genel Sekreteri, Oda personeli, grev ve yetkileri

MADDE 82 (1) Odann hizmetleri ile her trl i ve ilemleri, Oda Genel Kurulunca ihdas edilen Genel Sekreter ve dier personel kadrolarna Oda Ynetim Kurulunca atanan grevliler, geici sreli grevlendirilenler ve uzmanlarca yrtlr. Bu grevlilerin, zlk haklar, disiplin ilemleri, grev ve yetkileri, Oda Ynetim Kurulunca belirlenir.

(2) ubelerde; ilgili mevzuat esaslarna uygun olarak almak kaydyla, Odann mali durumu ve ubenin i potansiyeli dikkate alnarak, Oda Ynetim Kurulu kararyla Oda alan sfatyla personel altrlabilir.

(3) vedi durumlarda, ilk Oda Genel Kurulunun onayna sunulmak zere Oda Ynetim Kurulunun onayyla yeni kadro oluturularak atama yaplabilir.

MADDE 26 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 27 Bu Ynetmelik hkmlerini Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Orman Mhendisleri Odas Ynetim Kurulu yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/7/2006

26226

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/9/2008

26993