13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KLTR YATIRIM VE GRMLERNE TAINMAZ KULLANDIRILMASI

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kltr Yatrm ve Giriimlerine Tanmaz Kullandrlmas Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Tanmaz ve Tanmaz deeri tanmlar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki Teminat tanm eklenmitir.

Tanmaz: Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen tanmazlar,

Tanmaz deeri: 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayl Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine gre belirlenen asgar metre kare birim deeri zerinden hesaplanacak emlak vergi deerini,

Teminat: Kesin ve sresiz teminat mektubunu veya Trk Liras cinsinden nakit paray,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Bakanla tahsisli tanmazlardan uygun grlenler kullanma ilikin artlarla birlikte Bakanln internet sitesinde veya basn yolu ile yaplacak ilan ile duyurulur. Yatrmc ve giriimciler, bu Ynetmelik uyarnca ilan edilen tanmazlarn kltrel amal kullanm iin mracaat sresi ierisinde;

a) Bakanlka hazrlanan kullandrma artnamesinde istenilen tm bilgi ve belgeler ile rnei artnameye ekli beyanname ve eki formu, yatrm gerekletirebilecek mali durumlarn gsteren yeminli mali mavirce veya bamsz denetim yetkisine sahip kurumlarca hazrlanacak mali deerlendirme raporunu,

b) Kullandrmaya konu tanmazn deerinin binde bei ile yzde arasnda artnamede belirtilen oranda teminatn Bakanlk Merkez Saymanlk Mdrlne teslim edildiine ilikin alnd belgesini,

Bakanla vermekle ve tebligat adresini bildirmekle ykmldr.

Yatrm, giriim veya tanmazn nitelii dolaysyla ilana gerek grlmeyen hallerde istenilecek olan ve kullandrma artnamesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile teminat tutar talep sahibine bildirilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

nceleme Komisyonu, Bakanlk Mstearnn bakanlnda, ilgili mstear yardmcs, Kltr Varlklar ve Mzeler Genel Mdr, Yatrm ve letmeler Genel Mdr ile gerek grlmesi halinde bu genel mdrlklerin ilgili genel mdr yardmclar ve daire bakanlarndan oluur. htiya duyulmas halinde ilgili genel mdrler komisyona ye olarak katlabilir. Mstearn bulunmad zamanlarda mstear yardmcs Komisyona bakanlk eder. Komisyon gerekli grd hallerde uzman arabilir.

Komisyon, bakann ars zerine ye tam saysyla toplanr. Kararlar, ye tam saysnn salt ounluuyla alnr. Kar oylar ayrntl gerekelerle yazlr. Komisyon kararlar Bakanlk onay ile kesinleir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin bal Bavurularn deerlendirilmesi ve teminat eklinde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Yaplan deerlendirme sonucunda; bavurusu kabul edilenlerin teminatlar n izin ve kullandrma dnemlerinde alnmas gereken teminat olarak kabul edilir, bavurusu kabul edilmeyenlerin teminatlar ise iade edilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 Kullandrmaya konu tanmazla ilgili harita, plan, tescil, ifraz, tevhit, terkin ve benzeri ilemlerin yaplmas veya yaptrlmas, kltr yatrm veya giriimi iin proje hazrlanmas, bunlarn tasdik ilemlerinin yaplmas, yatrm veya giriimin Bakanlka belgelendirilmesi veya mnhasran Kanunun amacna uygun tzel kiilik kurulmas amacyla, Komisyonca yatrmc ve giriimcilere tanmazn deerinin binde biri esas alnarak yllk hesaplanacak bedel zerinden alt aya kadar n izin verilir. Ancak, n izin bedeli, 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu kapsamndaki tescilli tanmaz kltr varlklar ile 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayl Yatrmlarn ve stihdamn Teviki ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 2 nci maddesi kapsamnda olan illerde yaplacak yatrmlar iin yzde elli indirimli olarak uygulanr.

n izin kararnn uygulanabilmesi iin kararn tebli tarihinden itibaren bir ay iinde;

a) Noterce tasdik edilmi n izin taahhtnamesinin,

b) n izin bedelinin ilgili muhasebe birimine yatrldna ilikin alnd belgesinin,

c) Bakanlka istenilen ve artnamede belirtilen dier bilgi ve belgelerin,

Bakanla teslim edilmesi arttr.

n izin sresi, gerekli grlen hallerde bedeli karlnda altar aylk dnemler halinde en fazla drt defa Komisyonca uzatlabilir.

Mcbir veya kamudan kaynaklanan sebeplerle, yatrmc veya giriimcinin verilen veya uzatlan n izin sresi iinde ykmllklerini yerine getirememesi durumunda ve talep edilmesi halinde, n izin sresi komisyonca karar tarihinden itibaren sebep ortadan kalkncaya kadar dondurulur, dondurulan sre iin n izin bedeli alnmaz; ancak mcbir veya kamudan kaynakl sebebin iki yldan uzun sreli devam halinde, n izin sresinin dondurulmasna devam edilmesine veya n iznin iptaline Komisyon yetkilidir. n iznin iptali halinde yatrmc veya giriimciden alnan teminat iade edilir.

Mcbir veya kamudan kaynaklanan sebeplerle, n izin sresi dondurulmasna ramen veya n izin sresi dondurulmasa dahi yatrmc veya giriimcinin ykmllklerini yerine getirmesinin mmkn olmayacann anlalmas halinde; Komisyonca n iznin iptaline karar verilir, bu durumda yatrmc veya giriimciden alnan teminat iade edilir.

Mcbir veya kamudan kaynaklanan sebepler dnda yatrmc veya giriimci, verilen veya uzatlan n izin sresi iinde ykmllklerini yerine getirememesi halinde de n izni iptal edilir ve bu durumda alnan teminat Hazineye irat kaydedilir.

n izin sresi iinde yaplmas gereken ilemlerin verilen veya uzatlan n izin sresinden nce gerekletirilmesi halinde, n izin sresinin kalan ksmna ilikin bedel ilk yl kullandrma bedelinden mahsup edilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 Verilen n izin sresi ierisinde ykmllklerini yerine getirenlere Komisyonca kullandrma karar verilir. Kullandrma, kiralama veya irtifak hakk tesisi veya kullanma izni eklinde gerekletirilebilir.

Kira sresi on yla kadardr. Bu sre, tesis veya projenin tr, snf, kapasitesi veya mahalli zellikleri de gz nnde bulundurularak Komisyonca tespit edilir. Gerek grlen hallerde kira szlemesi Komisyonca en fazla on yllk dnemler halinde yenilenebilir.

Tanmazlar zerinde krk dokuz yla kadar bamsz ve srekli nitelikli st haklar dahil olmak zere irtifak hakk veya bunlardan alt yap iin gerekli olanlar zerinde, alt yapy gerekletirecek kamu kurum veya kuruluu lehine bedelsiz irtifak hakk tesis edilebilir. Somut olmayan kltrel mirasn aratrlmas, derlenmesi, belgelendirilmesi, arivlenmesi, yaynlanmas, eitimi, retimi ve tantlmas faaliyetleri kapsamnda yatrm veya giriimlere kullandrlacak tanmazlar hakknda sadece kiralama ilemi yaplabilir.

2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu kapsamndaki tescilli kltr varlklarnda kiralama veya irtifak hakk ya da kullanma izni sresi krk dokuz yla kadar belirlenebilir.

Kiralama veya irtifak hakk tesisi ya da kullanma izni ilemleri, Komisyonun belirleyecei kiiler adna bedeli zerinden, bu ilemler 8 inci maddenin ikinci fkras uyarnca kamu kurumu ya da kurulular adna yaplacak ise, bedelsiz olarak Bakanln talebi zerine Maliye Bakanlnca gerekletirilir. Kullandrma szlemelerine Komisyonca belirlenen zel artlar ilave edilir.

Kullandrma kararnn tebliinden itibaren bir ay ierisinde kullandrma koullarnn kabul ve taahht edildiine ilikin tzel kiilik ynetim kurulu kararnn noter tasdikli rneinin Bakanla teslim edilmesi halinde kullandrma karar yrrlk kazanr.

Bu belgenin Bakanla teslim edilmesinden sonra bamsz ve srekli st hakk dahil olmak zere irtifak hakk tesis edilmesi veya kiralama yaplmas ya da kullanma izni verilmesi Bakanlka Maliye Bakanlndan istenilir.

Kullandrma kararnn tebliinden itibaren en ge bir yl iinde; kiralama yaplmas veya kullanma izni verilmesi halinde, kira veya kullanma izni szlemesinin yaplarak notere tasdik ettirilmesi, irtifak hakk tesis edilmesi halinde ise, irtifak hakk szlemesinin tapuda resmi senet eklinde dzenlenerek tapuya tescil edilmesi ve bunlarn bir rneinin Bakanla teslim edilmesi arttr.

Mcbir veya kamudan kaynaklanan sebepler dnda bu sre ierisinde szlemeyi yapmayanlarn kullandrma kararlar iptal edilir ve teminatlar Hazineye irat kaydedilir. Mcbir veya kamudan kaynaklanan sebeplerle szlemenin yaplamamas halinde szlemenin yaplmas iin verilen sre dondurulur.

Mcbir veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlka kabul edilebilir idari ve hukuki uyumazlklardan doan sebeplerle yatrm veya giriime balanlamamas ya da yatrmn veya giriimin gerekletirilememesi durumunda kullanm sresi dondurulur. Kullanm sresinin dondurulmasna ilikin Komisyon karar tarihi ile dondurulan srenin balatlmasna ilikin Komisyon karar tarihi arasnda geen sre kullanm sresine eklenir ve bu sre iin kullandrma bedeli denmez.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve beinci fkrasnda yer alan Devlet statistik Enstitsnce ibaresi Trkiye statistik Kurumunca eklinde deitirilmitir.

Kullanm sresi, kullandrma kararnn yatrmc veya giriimciye tebli tarihinde balar ve kullanm bedelleri bu tarihten balamak zere yllk olarak hesaplanp pein olarak ilgili muhasebe birimine yatrlr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu Ynetmelik hkmlerine dayanlarak kiraya verilen veya irtifak hakk tesis edilen ya da kullanma izni verilen yerlerin denetimi, Maliye Bakanlnn ilgili mevzuattan doan yetkileri sakl kalmak kaydyla Bakanlk tarafndan yaplr.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Maliye Bakan ile Kltr ve Turizm Bakan birlikte yrtr.