13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

Sleyman Demirel niversitesinden:

SLEYMAN DEMREL NVERSTES YAZ DNEM ETM VE

RETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 6/6/2010 tarihli ve 27603 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sleyman Demirel niversitesi Yaz Dnemi Eitim ve retim Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (e) bendi eklenmitir.

d) st yaryl: rencinin takip eden snfnn gz ve bahar yaryln,

e) Kredi: rencinin kazanaca bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katksn ifade eden renim kazanmlar ile aka belirlenmi teorik veya uygulamal ders saatleri ve renciler iin ngrlen dier faaliyetler iin gerekli alma saatleri gz nnde bulundurularak hesaplanan renci i ykn

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yaz dnemi takvimi, Senato tarafndan belirlenir. Final snav gnleri bu sreye dahil deildir. Yaz dneminde verilecek her ders iin normal eitim-retim dnemindeki ders saati kadar ders yaplr. Bu ders saatleri, yaz dnemi eitim-retim sresindeki her haftaya eit olarak datlr. Yaz dneminde geen sre eitim-retim sresinden saylmaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki altnc fkra eklenmitir.

(4) Yabanc dil hazrlk snf hari, yaz dneminde; bir renci toplam 20 krediyi amayacak ekilde ders alabilir. Bir dersin kredisinin 20nin zerinde olmas durumunda dersin alp almayacana ilgili ynetim kurulu karar verir. Yabanc dil hazrlk programna kaytl renciler haftalk en az 30 kredi ders alabilir.

(6) lgili Ynetim Kurullar ders seim ilemlerinin bitimini takip eden iki ign ierisinde bir dersin alabilmesi iin gerekli renci saysn gz nnde bulundurarak, yaz dneminde hangi derslerin alacana karar verir ve birim internet sayfasnda ilan eder.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Derslere kayt ilemi, yaz okulu akademik takviminde belirtilen tarihlerde yaplr. Kayt ileminden sonra akan ve/veya almayan dersler haricinde ders brakma ilemi yaplmaz. akan derslerle ilgili olarak ders brakma ve/veya ekleme ilemi blmn teklifi zerine ilgili ynetim kurulunun onay ile yaplr.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Sleyman Demirel niversitesi Rektr yrtr.