13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

stanbul Medeniyet niversitesinden:

STANBUL MEDENYET NVERSTES MEDENYET ARATIRMALARI

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Medeniyet niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan stanbul Medeniyet niversitesi Medeniyet Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine, alma ekillerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Medeniyet niversitesi Medeniyet Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aratrma birimi: Merkez iinde yer alan aratrma birimlerini,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (SMAM): stanbul Medeniyet niversitesi Medeniyet Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: stanbul Medeniyet niversitesi Rektrn,

e) niversite: stanbul Medeniyet niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, niversite bnyesinde farkl faklteler ve blmlere mensup retim yelerinin yapacaklar aratrmalarn koordinasyonunu salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalar gerekletirmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amalar dorultusundaki eitim ve aratrma faaliyetlerini desteklemek.

b) Alanla ilgili sempozyum, konferans ve altaylar dzenlemek.

c) Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yaynlar yapmak.

) niversite dnda, Merkez faaliyetlerinin topluma tantm ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ynelik seminer, konferans, televizyon program ve benzeri etkinlikler dzenlemek.

d) Aratrma ve inceleme almalar yapacak renciler, eitimciler, profesyonel kii ve kurumlara destek olmak.

e) Merkezin amalar dorultusunda ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii yapmak.

f) Kamu ve zel sektrdeki kurum ve kurululara Merkezin alma alanna giren konularda aratrma, inceleme, danmanlk ve benzeri hizmetleri salamak.

g) Merkezin amalarna uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitede tam zamanl grev yapan retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar atanabilir. Mdrn grevinin banda alt aydan fazla bulunamamas durumunda, yeni bir Mdr grevlendirilir.

(2) Mdrn nerisi zerine niversitede alannda uzman retim elemanlarndan en ok iki kii mdr yardmcs olarak rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Mdr yardmclar, Mdrn kendilerine verecei grevleri yaparlar. Mdr, grevi banda bulunmad zaman yardmclarndan birisini vekil brakr.

(3) Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesi ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

c) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek, Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

) Danma Kurulunu olaan veya gerekli grd durumlarda olaanst toplantya armak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve bunlarn onaylanm eklini Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve aratrma birimlerinin bakanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Grev sresi yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan ya da boalan veya alt aydan fazla yurt ii ya da yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine yenileri grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu ayda en az bir kez toplanr. Ynetim Kurulu kararlar Danma Kurulu yelerinin incelemesine ak tutulur, ayrca bu kararlarn birer nshas Rektrle ve ilgili akademik birimlere ynlendirilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve yllk alma programn grerek karara balamak.

c) Aratrma, yayn, retim ve dier alma alanlarna ilikin konularda karar almak.

) Merkezin bnyesinde bu Ynetmeliin 14 nc maddesinde belirtilen aratrma birimlerine ek olarak, kurulacak olan birimleri belirlemek ve bunlardan faaliyetsiz birimleri kapatmak zere Rektrle sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programn hazrlamak ve bunlar Rektrle sunmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlar dorultusunda almalar yrten veya alma alanlarnn Merkeze katks olaca dnlen niversite ile dier kii, kurum ve kurulularn temsilcilerinden olmak zere en az yirmi yeden oluur. Danma Kurulu yeleri, Ynetim Kurulunun nerisi ile Rektr tarafndan yllna grevlendirilir. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu ylda bir kez olaan ekilde toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarn deerlendirerek Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

b) Merkeze, almalarnda bilimsel ve idari adan bilgi vermek, deneyim ve nerilerde bulunmak.

DRDNC BLM

Merkezin Aratrma Birimleri

Merkez aratrma birimleri

MADDE 14 (1) Merkez aratrma birimleri; Dil ve Edebiyat Aratrmalar, ktisat Aratrmalar, stanbul Aratrmalar, Kresel Aratrmalar, Salk Aratrmalar, Sanat ve Arkeoloji Aratrmalar, Siyaset Aratrmalar, Tarih Aratrmalar, Teknoloji Aratrmalar, Tp Hukuku Aratrmalar, Toplum Aratrmalardr.

Dil ve Edebiyat Aratrmalar Birimi

MADDE 15 (1) Dil ve Edebiyat Aratrmalar Biriminin grevleri unlardr:

a) Edebiyat Fakltesinin bnyesinde alm olan Trk Dili ve Edebiyat ile Dou ve Bat Dilleri ve Edebiyatlar alanlarnda ulusal ve uluslararas lekte her trl inceleme, aratrma, yayn faaliyeti ve bilimsel etkinlikler yapmak; yurt dnda ve yurt iinde alanla ilgili bilimsel etkinliklere katlmak ve bu tr etkinlikleri organize etmek.

b) Trk kltr, tefekkr, tasavvuf ve edebiyat tarihinde iz brakm ahsiyetler, eserleri ve dncelerine dair aratrmalar yapmak; bu konularla ilgili kitap, makale, belge, dokman ve dier ariv malzemelerini tespit etmek ve teminine almak.

c) Faaliyet alanlaryla ilgili olarak, yurt ii ve yurt dnda aratrma ve eitim yapan kii kurum ve kurulularla ibirliinde bulunmak, ilgili almalar yapan bilim adam, aratrmac ve sanatlara bilimsel destek salamak.

) Edebiyat Fakltesi bnyesindeki Trk Dili ve Edebiyat Blm ile ibirlii iinde yabanclara Trke retimine ynelik kurslar amak.

d) Trk kltrnde nemli bir yeri olan klasik iirimizin tantlmas iin, aruz, Osmanl Trkesi, klasik iir tahlilleri ve benzeri kurslar amak.

e) Edebiyat zevkini yaygnlatrmak ve gelitirmek iin iir dinletileri, tiyatro gibi sanatsal faaliyetler dzenlemek; yarmalar tertip etmek.

f) Edebiyat Fakltesinin bnyesinde alm olan yabanc dillerin renilmesi iin kurs, seminer ve etkinlikler dzenlemek. Bu dillerle ilgili yurt ii ve yurt dndaki bilimsel ve gncel her trl yayn ve etkinlii takip etmek.

g) Faklte bnyesindeki yabanc dil blmlerinin kltr ve edebiyatlarn incelemek, bu balamda karlatrmal almalar yapmak.

ktisat Aratrmalar Birimi

MADDE 16 (1) ktisat Aratrmalar Biriminin grevleri unlardr:

a) ktisadi alana dair gncel ve yapsal durum ile gelimeleri, niversite misyonu dorultusunda ele almak, zm ve uygulama nerilerini ortaya koymak. Bu erevede;

1) ktisadi alana dair teorik ve uygulamaya dnk aratrma faaliyetleri yapmak, projeler gelitirmek ve uygulamak.

2) Alanla ilgili sempozyum, konferans, altay ve benzeri organizasyonlar dzenlemek.

3) Alanla ilgili yaynlar yapmak.

4) Alana ilikin ihtiya duyulan kaynaklarn gelitirilmesini salamak, bunun iin gerekli ibirlii ve organizasyon srelerini oluturmak ve yrtmek.

5) Alana dair ortaya kan gelimelerden kamuoyunu ve akademik ortam bilgilendirmek. Bu erevede kii, kurum ve kurululara aratrma, inceleme, danmanlk ve benzeri hizmetler salamak.

6) Birimin faaliyetleri dorultusunda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

stanbul Aratrmalar Birimi

MADDE 17 (1) stanbul Aratrmalar Biriminin grevleri unlardr:

a) stanbulu merkez alan etkinlik, inceleme, yayn ve aratrmalar ve benzeri faaliyetler yaparak ehrin Trkiye ve dnya leinde nemini vurgulamak. Bu dorultuda;

1) stanbulu konu edinen almalar yapmak ve projeler retmek.

2) lgili kurumlar arasnda ibirlii ve egdm salamak.

3) niversite bnyesinde, stanbul ile ilgili yaplmakta olan aratrma ve eitim faaliyetlerini niversitenin belirlenen ama, politika ve stratejileri dorultusunda desteklemek.

Kresel Aratrmalar Birimi

MADDE 18 (1) Kresel Aratrmalar Biriminin grevleri unlardr:

a) Kreselleen uluslararas dzen ve ilikiler erevesinde ne kan sorunlar ve gelimeleri odak alan aratrmalarda bulunmak.

b) Bu alanlarla ilgili yaplmakta olan aratrma ve eitim faaliyetlerini desteklemek; benzer alanlarda almalarda bulunan aratrma kurumlar ile ibirlii iinde olmak.

c) Blgesel balamda, alma alanlar kapsamnda Ortadou, Orta Asya ve Afrika dillerinin renim ve retimini tevik etmek ve imkn elverdike bu tr faaliyetlere katkda bulunmak.

) Birimin yukarda saylan alma alanlarnda yapt aratrmalar sonunda ortaya kacak bilgileri, niversite iinde ve dnda, seminer, konferans, televizyon program ve benzeri etkinlikler dzenlemek suretiyle toplumla paylamak.

Salk Aratrmalar Birimi

MADDE 19 (1) Salk Aratrmalar Birimi; Halkn saln ilgilendiren konularda, en ileri tehis ve tedavi yntemlerini gelitirip toplumun hizmetine sunmak amacyla bilimsel aratrmalar yapmak, lkemizin rekabet gcn ve refahn artrmak ve srekli klmak iin toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla ibirlii iinde, ulusal nceliklerimiz dorultusunda salk alannda bilim ve teknoloji politikalar gelitirmek, bunlar gerekletirecek altyap ve aralar oluturmaya katk salamak, aratrma ve gelitirme faaliyetlerini yrtmek, bilim ve teknoloji kltr oluturmakta nc rol oynamay amalar. Bu balamda:

a) Kongre, kurs, altay ve seminerler dzenlemek.

b) Alana ilikin projeler retmek ve bunlar gerekletirmek.

c) Aratrma ve eitim faaliyetlerini desteklemek.

) lgili kurum ve kurulularla ibirliine gitmek.

d) Alanla ilgili ktphane ve veritabanlar oluturmak, yaynlar yapmak.

e) Aratrmaclarn bilimsel hareketlilik ve ibirliini tevik etmek ve buna katkda bulunmak.

f) Salk alan ile dnce kulpleri kurmak ve bunlara nclk etmek.

Sanat ve Arkeoloji Aratrmalar Birimi

MADDE 20 (1) Sanat ve Arkeoloji Aratrmalar Biriminin grevleri unlardr:

a) Farkl kltrler tarafndan retilen kltr ve sanat eserlerini aratrmak, bu erevede Roma, Bizans ve slam toplumlar ile eitli Trk topluluklarnn mimari, ssleme ve el sanatlar alanlarnda ortaya koymu olduu kltrel miras bilimsel metotlarla ele almak.

b) Mzik, sahne ve ses sanatlar ile medya ve iletiim alanlarndaki gelimeleri takip etmek ve bu alanlarda ortaya kan yenilikleri ortaya koymak.

c) Gerekletirilecek bu almalarla lkemizin ulusal ve uluslararas politikalarna katkda bulunmak.

Siyaset Aratrmalar Birimi

MADDE 21 (1) Siyaset Aratrmalar Biriminin grevleri unlardr:

a) Siyasi alana dair var olan gncel, yapsal durum ve gelimeleri, niversite misyonu dorultusunda ele almak, bu hususta bir yaklam gelitirerek zm ve uygulama nerileri ortaya koymak.

b) Merkezin amalar dorultusunda, siyasi alana dair teorik ve uygulamaya dnk aratrma faaliyetleri yapmak, projeler gelitirmek ve uygulamak.

c) Alanla ilgili sempozyum, konferans, altay ve benzeri organizasyonlar dzenlemek.

) Alanla ilgili yaynlar yapmak.

d) Alana ilikin ihtiya duyulan kaynaklarn gelitirilmesi ynnde almalar yapmak, bunun iin gerekli ibirlii, organizasyon ve faaliyet srelerini oluturmak ve yrtmek.

e) Alanla ilgili gelimelerden kamuoyunu ve akademik evreyi bilgilendirmek. Bu erevede kii, kurum ve kurululara aratrma, inceleme, danmanlk ve benzeri hizmetleri sunmak.

f) Birimin faaliyetleri dorultusunda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

Tarih Aratrmalar Birimi

MADDE 22 (1) Tarih Aratrmalar Birimi, tarih kaynaklarn incelemek ve bu kaynaklarn siyas, asker, ekonomik, sosyal ve benzeri konularda tarihin aratrlmasna ynelik faaliyetlerde deerlendirilmesini amalamaktadr. Bu balamda grevleri unlardr:

a) Tarih kaynaklarnn dkmn hazrlamak, bu kaynaklarn tasnif ve tanmlama standartlarn gelitirmek.

b) Ariv, ktphane ve dokmantasyon merkezleri arasnda koordinasyon oluturarak bilimsel toplantlar gerekletirmek.

c) Paleografya ve diplomatika alannda kurs ve seminerler dzenlemek.

) Tarih literatrnde yeterince deerlendirilmemi olan kaynaklar (nfus defterleri, tereke defterleri ve benzeri) disiplinler aras katlmla analiz etmek ve bu tr kaynaklar literatre kazandrmak.

d) Tarih alannda projeler retip bunlar gerekletirmek.

e) niversite bnyesinde, tarih alanlarnda yaplmakta olan aratrma ve eitim faaliyetlerini desteklemek; bu faaliyetleri niversitenin belirlenen ama, politika ve stratejileri dorultusunda koordine etmek.

f) Dnyada ve Trkiyede tarih alannda alma yapan kurumlarla ibirliine gitmek ve bunlar arasnda koordinasyonu salamak.

Teknoloji Aratrmalar Birimi

MADDE 23 (1) Teknoloji Aratrmalar biriminin grevleri unlardr:

a) Teknoloji alannda teorik almalar yapmak, projeler retmek, yrtmek ve uygulamak.

b) Farkl alma gruplarnn hedeflerine uygun aratrma faaliyetleri yrtmek.

c) alma gruplarna ait rnler iin zm yaklam ve/veya zm gelitirmeye yardmc olacak programlar retmek.

) Farkl alanlardaki almalarda kullanlmak zere simlasyon teknolojileri aratrma grubu planlamak ve simlasyon programlar gelitirmek.

d) zm temel alarak aratrma faaliyetleri yrtmek ve bu faaliyetleri projelendirmek.

e) Proje almalarnda lisansst rencilerini projeye ortak ederek yeni gelitirmeler salamak.

f) Yaplan almalardan uluslar aras yaynlar karmak.

g) Farkl disiplinlerle ilgili olarak ortak almalar yapabilecek aratrma gruplar ve aratrma enstitleri ile koordinasyon salamak.

) Sanayi, kamu ve kamu iktisadi teekklleri ile ortak proje teklifleri hazrlamak.

h) alma alanlar ile ilgili sempozyum, konferans, altay ve benzeri organizasyonlar dzenlemek.

) Uluslararas meslek kurulular, niversiteler, laboratuvarlar ile ibirlii ierisinde olmak.

i) Srekli eitim merkezi erevesinde eitim programlar ve almalar dzenlemek.

Tp Hukuku Aratrmalar Birimi

MADDE 24 (1) Tp Hukuku Aratrmalar Biriminin grevleri unlardr:

a) Salk alanlarnn yasal hak ve sorumluluklar konusunda aratrmalar yapmak, yaptrmak; bilimsel aratrma projeleri hazrlamak.

b) Tp hukuku alannda, ulusal ve uluslararas konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler dzenlemek.

c) Tek bana veya eitli kurumlarla ibirlii iinde tp hukuku eitimi seminerleri, sertifika programlar ve uzaktan eitim programlar dzenlemek.

) Tp hukuku alannda yaynlar yapmak ve yaptrmak.

d) Tp hukuku alannda alan ve anket almalar yapmak ve yaptrmak.

e) Tp hukuku alannda ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

f) Tp hukuku alannda resmi kurumlar ile zel kii ve kurulularn talebi zerine bilirkii raporu ve mtalaa hazrlamak.

g) Sreli ve sresiz yayn karmak.

Toplum Aratrmalar Birimi

MADDE 25 (1) Toplum Aratrmalar Biriminin grevleri unlardr:

a) ncelikli olarak aile, eitim, ekonomi, siyaset, din ve benzeri kurumlar; zmre ve snfsal oluum ve tabakalama gibi farkl toplumsal sreleri; ina edilmekte olan yeni Trkiyenin sosyal yapsn, kltrel rntlerini, siyaset, ekonomi ve dini alanla balantl btn kurumsal yaplar, yerel ve kresel lekte, anlamak ve yorumlamak.

b) Toplumu konu edinen farkl disiplinlerle ortak aratrma ve inceleme yapmak, seminer, sempozyum dzenlemek, projeler retmek ve bunlar bilim dnyasyla ve farkl toplumsal kesimlerle paylamak.

c) Farkl bilim dallar ile zel veya genel nitelikli ortak aratrmalarn gerekletirilmesine imkn salamak.

) Tarihsel bak asn esas alarak Trk toplumuna ilikin aratrmalar ve projeler yapmak.

Aratrma birimlerinin teekkl ve alma esaslar

MADDE 26 (1) Ynetim Kurulu 14 nc maddede belirtilen aratrma birimlerine yeni birimler ilave edebilecei gibi bunlar faaliyetsizlik nedeniyle de kapatabilir.

(2) niversite mensubu olup Merkez bnyesinde kurulu olan aratrma birimlerinin herhangi birisi ile ilgili almas olan retim eleman, talebi halinde Merkez Mdrnn grevlendirmesiyle ilgili aratrma biriminde yer alabilir.

(3) Bir retim yesi birden fazla aratrma birimine ye olabilir.

(4) Bir aratrma birimi en az retim elemannn talebi ile kurulur. Merkez Mdrnn uygun grd bir retim eleman, birim yneticisi olarak iki yl sreyle grevlendirilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 27 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi ve ilgili mevzuat uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilerek karlanr.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Medeniyet niversitesi Rektr yrtr.