13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

Bilecik eyh Edebali niversitesinden:

BLECK NVERSTES NLSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bilecik niversitesi nlisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin ad Bilecik eyh Edebali niversitesi nlisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c), () ve (d) bentleri ile 39 uncu maddesinde yer alan Bilecik ibareleri Bilecik eyh Edebali olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencinin bir dersteki baar notu bal deerlendirme yntemi ile belirlenir. Bu ynteme gre; bir rencinin baars, dersin retim eleman tarafndan ncelikle bu Ynetmeliin 18 inci maddesindeki esaslar erevesinde saysal olarak belirlendikten sonra, snfn genel baar dzeyi, notlarn dalm ve snf ortalamas dikkate alnarak, ilgili kurullar tarafndan belirlenen esaslar erevesinde, aadaki baar notlarndan birisine dntrlr:

Baar Notu Katsays

AA 4.0

AB 3.7

BA 3.3

BB 3.0

BC 2.7

CB 2.3

CC 2.0

DC 1.5

DD 1.0

FF 0.0

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a)

Baar notu Mutlak sistem karl

AA....................................... .93,01-100,00

AB....................................... .83,67-93,00

BA....................................... .76,67-83,66

BB........................................ .69,67-76,66

BC........................................ .60,34-69,66

CB........................................ ............56,61-60,33

CC........................................ ........53,33-56,60

DC........................................ ............49,00-53,32

DD........................................ ........45,00-48,99

FF......................................... ............44,99 ve aas

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) renciler, FF, YZ ve DZ notu aldklar dersleri, takip eden ilk retim ylnda, bu Ynetmeliin 14 nc maddesindeki esaslar erevesinde tekrar ederler.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) renciler, ncelikle notu FF, YZ ve DZ olan derslerini almak zorundadr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilecik eyh Edebali niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/2/2009

27131

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

13/10/2009

27375

2

24/9/2010

27709

3

27/8/2011

28038