13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

Bilecik eyh Edebali niversitesinden:

BLECK NVERSTES LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bilecik niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin ad Bilecik eyh Edebali niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b), (), (d) ve (e) bentleri ile 41 inci maddesinde yer alan Bilecik ibareleri Bilecik eyh Edebali olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) renciler, programlarnn ilk iki yarylnda alan btn dersleri almak zorundadr. Bir rencinin, nc yarylndan itibaren her dnemde alaca normal ders kredi yk, rencinin ait olduu programnda belirtilen yktr.

(2) Genel not ortalamas 2.00n altnda ise bu renciler normal dnemdeki ders kredi yk kadar derse kayt yaptrabilirler. Genel not ortalamas 2.00 veya zerinde ise normal dnemdeki ders kredi yknn % 50 fazlas kadar derse kayt yaptrabilirler.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencinin bir dersteki baar notu bal deerlendirme yntemi ile belirlenir. Bu ynteme gre; bir rencinin baars, dersin retim eleman tarafndan ncelikle bu Ynetmeliin 19 uncu maddesindeki esaslar erevesinde saysal olarak belirlendikten sonra, snfn genel baar dzeyi, notlarn dalm ve snf ortalamas dikkate alnarak, ilgili kurullar tarafndan belirlenen esaslar erevesinde, aadaki baar notlarndan birisine dntrlr:

Baar Notu Katsays

AA 4.0

AB 3.7

BA 3.3

BB 3.0

BC 2.7

CB 2.3

CC 2.0

DC 1.5

DD 1.0

FF 0.0

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a)

Baar notu Mutlak sistem karl

AA...................................... 93,01-100,00

AB....................................... 83,67-93,00

BA....................................... 76,67-83,66

BB........................................ 69,67-76,66

BC........................................ 60,34-69,66

CB........................................ ...........56,61-60,33

CC........................................ ........53,33-56,60

DC........................................ ...........49,00-53,32

DD........................................ ...........45,00-48,99

FF......................................... ...........44,99 ve aas

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) rencilerin baarl olabilmesi iin genel not ortalamasnn en az 2.00 olmas zorunludur. Belirtilen zorunlu genel not ortalamalarn salayamayan renciler baarsz kabul edilir.

(2) Herhangi bir retim ylnda bir yaryl akademik izinli olan veya bir yaryl kayt yaptrmayan rencilerin baar tespiti, renim grdkleri yaryl veya almas halinde yaz okulu sonundaki genel not ortalamasna gre yaplr.

(3) renciler; FF, YZ ve DZ notu aldklar dersleri, takip eden ilkretim ylnda, bu Ynetmeliin 15 inci maddesindeki esaslar erevesinde tekrar ederler.

(4) niversiteye dikey gei yoluyla gelen rencilerin; daha nceki yksekretim kurumunda alp baarl olduu derslerden ilgili kurullarca edeerlilii kabul edilenler gz nnde bulundurularak ilgili snfa intibaklar yaplr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) renciler, ncelikle notu FF, YZ ve DZ olan derslerini almak zorundadr.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilecik eyh Edebali niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/2/2009

27131

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

31/8/2009

27335

2

13/10/2009

27375

3

24/9/2010

27709

4

27/8/2011

28038